Ibuprofen accord - õhukese polümeerikattega tablett (600mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: M01AE01
Toimeaine: ibuprofeen
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Ibuprofen Accord 600 mg, õhukese polümeerikattega tabletid

Ibuprofenum

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Ibuprofen Accord ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Ibuprofen Accord´i võtmist
 3. Kuidas Ibuprofen Accord´i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Ibuprofen Accord´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Ibuprofen Accord ja milleks seda kasutatakse

Ibuprofen Accord kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse MSPVA-deks (mittesteroidsed põletikuvastased ained). Ibuprofen Accord alandab palavikku, leevendab valu ja sellel on põletikuvastane toime.

Ibuprofen Accord’i kasutatakse valu ja põletiku sümptomaatiliseks raviks reumatoidartriidi (sh süsteemne juveniilne idiopaatiline artriit), osteoartroosi, seronegatiivse artropaatia korral ning pehmete kudede kahjustuste järgse valuliku turse ja põletiku sümptomaatiliseks raviks.

Mida on vaja teada enne Ibuprofen Accord´i võtmist

Ärge võtke Ibuprofen Accord´i

kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui te olete viimast kolme kuud rase;

kui teil on suurenenud kalduvus verejooksule;

kui teil on raske maksa- või neeruhaigus;

kui teil on raske südamepuudulikkus;

kui teil on maohaavand, kaksteistsõrmikuhaavand või kui teil on varem ravi korral ibuprofeeni või sarnase ravimiga olnud maohaavand või kaksteistsõrmikuhaavand;

kui teil on olnud allergilisi reaktsioone (nt hingamisraskused, ninakinnisus, nahalööve) atsetüülsalitsüülhappe või teiste põletikuvastaste ainete suhtes;

kui teil on aju verejooks (tserebrovaskulaarne verejooks) või muu aktiivne verejooks;

kui teil esineb märkimisväärne vedeliku vaegus organismis ehk dehüdratsioon (oksendamise, kõhulahtisuse või ebapiisava vedeliku tarbimise tõttu).

ibuprofeeni 600 mg tablette ei tohi anda alla 12-aastastele lastele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Põletikuvastaseid/valuvaigistavaid ravimeid, nagu ibuprofeen, võib seostada südameinfarkti- või insuldiriski vähese suurenemisega, eriti kui seda kasutatakse suurtes annustes. Ärge ületage soovitatud annust ega ravi kestust.

Enne Ibuprofen Accord’i võtmist pidage ravi osas nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on südameprobleemid, nt südamepuudulikkus või rinnaangiin (valu rinnus), või kui teil on olnud südameinfarkt, šunteerimine, perifeersete arterite haigus (halb verevarustus jalgades või jalalabades ahenenud või ummistunud arterite tõttu) või mis tahes tüüpi insult (sh miniinsult või transitoorne isheemiline atakk (TIA));
 • kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesteroolitase, kui teie perekondlikus anamneesis esineb südamehaigusi või insulti või kui te suitsetate.

Alati peab eesmärgiks seadma madalaima võimaliku annuse ja lühima võimaliku ravi kestuse, et vähendada kõrvaltoimete riski. Üldiselt on nii, et soovitatavast suuremate annustega võib kaasneda risk. Samuti tähendab see, et mitme MSPVA kombinatsiooni samaaegset manustamist tuleb vältida.

Inimestel, kellel on või on olnud järgmised haigused või sümptomid, tuleb pöörduda arsti poole enne Ibuprofen Accord’iga ravi alustamist: süsteemne erütematoosne luupus (sidekoe haigus), neeru- või maksakahjustus, kerge kuni mõõdukas südamepuudulikkus, astma, põletikuline soolehaigus, eelnev maohaavand või muu suurenenud kalduvus verejooksule.

Nagu teisedki põletikuvastased ravimid, võib Ibuprofen Accord varjata infektsiooni nähte.

See preparaat kuulub ravimite rühma (MSPVA-d), mis võivad kahjustada naiste viljakust. See toime on ravimi võtmise lõpetamisel pöörduv

Patsiendid, kellel on varem olnud seedetrakti probleeme, eeskätt eakad patsiendid, peaksid seedetrakti sümptomite korral pöörduma arsti poole, eriti ravi alguses.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Patsiendid võivad olla kõige suuremas ohus ravikuuri alguses, sest nende reaktsioonide tekkimise suurim risk on enamikul juhtudel ravi esimesel kuul. Lõpetage Ibuprofen Accord’i võtmine ja pöörduge arsti poole, kui teil tekib nahalööve või limaskesta kahjustused.

Patsientidel, kellel on süsteemne erütematoosne luupus ja segatüüpi sidekoe kahjustused, võib esineda suurem risk aseptilise meningiidi tekkeks.

Lõpetage Ibuprofen Accord’i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest (angioödeem):

näo, keele või kõri turse,

neelamisraskused,

nõgestõbi ja hingamisraskused.

Ravimeid, nt Ibuprofen Accord, võib seostada südameinfarkti- või insuldiriski vähese suurenemisega. Riski suurenemine on tõenäoliselt seotud suurte annuste võtmisega ja pikaajalise raviga. Ärge võtke selle ravimi suuremaid annuseid kui on soovitatud.

Pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on südameprobleeme, kui teil on olnud insult või kui te arvate, et teil võivad need seisundid tekkida (nt kui teil on kõrge vererõhk, suhkurtõbi, kõrge kolesterooli tase või kui te suitsetate).

Ärge võtke Ibuprofen Accord’i kui te planeerite rasedust. Konsulteerige esmalt oma arstiga.

Tuulerõugete ajal on soovitav vältida selle ravimi kasutamist.

MSPVA-de kasutamisel on väga harvadel juhtudel teatatud tõsistest nahareaktsioonidest. Lõpetage Ibuprofen Accord’i võtmine ja pöörduge arsti poole, kui teil tekivad nahalööve või limaskestade kahjustused. Raskekujulise lööbega võivad kaasneda villid nahal, eriti jalgadel, käsivartel, kätel ja jalalabadel, mis võivad levida ka näole ja huultele (multiformne erüteem,

Stevensi-Johnsoni sündroom). Sümptomid võivad muutuda veelgi tõsisemateks, st villid muutuvad suuremaks ja levivad kaugemale ning nahk võib hakata kooruma (toksiline epidermaalne nekrolüüs). Võib esineda ka raske infektsioon koos naha, nahaaluskoe ja lihaste hävimisega (nekroos).

Ibuprofen Accord võib põhjustada vere valgeliblede hulga vähenemist ning teie vastupanuvõime infektsioonidele võib langeda. Kui teil esineb infektsioon, mille sümptomiteks on palavik koos üldseisundi tõsise halvenemisega, või palavik koos lokaalse infektsiooni sümptomitega, nt valu kurgus, neelus või suus või urineerimisprobleemid, peate te koheselt oma arstiga ühendust võtma. Teilt võetakse vereproov, et teha kindlaks valgeliblede hulga võimalik vähenemine (agranulotsütoos). On oluline, et te räägiksite oma arstile ravimist, mida te võtate.

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid.

Lapsed ja noorukid

Dehüdreeritud lastel ja noorukitel esineb neerukahjustuse tekkerisk.

Muud ravimid ja Ibuprofen Accord

Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi valuvaigistavaid ravimeid, välja arvatud arsti soovitusel.

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ibuprofen Accord võib mõjutada teiste ravimite toimet ja vastupidi, sh nende ravimite, millega ravitakse:

 • kasvajaid ja immuunsüsteemi häireid (metotreksaat, takroliimus, tsüklosporiin, pemetrekseed),
 • maniakaaldepressiivset haigust (liitium);
 • ebaregulaarset südame löögisagedust (digoksiin);
 • valu (atsetüülsalitsüülhape);
 • antikoagulandid (st vedeldavad verd/takistavad verehüüvete tekkimist, nt aspiriin ehk atsetüülsalitsüülhape, varfariin, tiklopidiin, dikumarool);
 • depressiooni (ravimid, mida nimetatakse SSRIdeks);
 • vererõhku alandavad ravimid (AKE inhibiitorid, nt kaptopriil, beetablokaatorid, nt atenolool; angiotensiin II retseptorite antagonistid, nt losartaan);
 • põletikku (kortikosteroidid);
 • seeninfektsioone (seenevastased ravimid, eriti vorikonasool või flukonasool);
 • suhkurtõbe (sulfonüüluuread);
 • inimese immuunpuudulikkuse viiruse (HIV) infektsiooni (zidovudiin, ritonaviir);
 • antibiootikumid (kinoloonid, nagu tsiprofloksatsiin);
 • aminoglükosiidid (teatud liiki antibiootikumid);
 • mifepristoon;
 • probenetsiid;
 • mis tahes muu ibuprofeeni preparaat, mida saab osta ilma retseptita;
 • mis tahes muu põletikuvastane valuvaigisti, sealhulgas atsetüülsalitsüülhape;
 • kolestüramiin (ravim, mida kasutatakse kolesteroolitaseme alandamiseks);
 • hõlmikpuu (gingko biloba) taimsed preparaadid (kui neid kasutada koos ibuprofeeniga, võib kergemini tekkida veritsus).

Sel põhjusel peab teid raviv arst teadma ravimitest, mida te võtate.

Ka mõned teised ravimid võivad mõjutada Ibuprofen Accord’i ravi või vastupidi. Seetõttu küsige alati nõu arstilt või apteekrilt, enne kui kasutate Ibuprofen Accord’i koos teiste ravimitega.

Ibuprofen Accord koos toidu ja joogiga

Ibuprofen Accord’i võib kasutada koos toidu ja jookidega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Rasedad naised ei tohi viimase kolme raseduskuu jooksul Ibuprofen Accord’i kasutada. Ibuprofen Accord’i kasutamist peaksid vältima naised, kes plaanivad rasedust või on rasedad. Igas raseduse järgus võib ravi toimuda ainult arsti soovitusel.

Imetamine

Ibuprofen Accord eritub rinnapiima. Seetõttu ei ole ibuprofeeni kasutamine rinnaga toitmise ajal soovitav. Siiski konsulteerige arstiga, kui rinnaga toitmise ajal on Ibuprofen Accord’i kasutamine vajalik sagedamini kui üksikjuhtudel.

Viljakus

Ibuprofen Accord’i kasutamine võib mõjutada viljakust. Ibuprofen Accord’i kasutamine ei ole soovitav kui proovitakse rasestuda või viljatuse põhjuste uuringute ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnedel inimestel võib Ibuprofen Accord kahjustada reaktsioonivõimet. Sellega peab arvestama olukordades, mis nõuavad suurt tähelepanuvõimet. Pärast MSPVA-de võtmist on võimalikud kõrvaltoimed, nt pearinglus, uimasus, väsimus ja nägemishäired. Nende toimete esinemisel ei tohi patsiendid juhtida autot või käsitseda masinaid.

Te olete ainsana vastutav otsuse eest, kas teie seisund lubab juhtida mootorsõidukeid või täita teisi ülesandeid, mis nõuavad tugevat keskendumist. Üheks teguriks, mis võib vähendada teie võimet teha neid asju ohutult, on teie poolt tarvitatavad ravimid nende toimete või kõrvaltoimete tõttu. Selliste toimete kirjeldused leiate teistes lõikudes. Juhiste saamiseks lugege läbi kogu informatsioon selles infolehes. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

Ibuprofen Accord sisaldab laktoosmonohüdraati

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

Kuidas Ibuprofen Accord´i võtta

Võtke Ibuprofen Accord´i alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võtke tablette koos toiduga või pärast toidukorda koos rohke veega. Ibuprofeeni tabletid tuleb alla neelata tervelt ilma närimata, tükkideks murdmata, purustamata või imemata, et vältida kurguärritust ja ebamugavustunnet suus.

Täiskasvanud ja noorukid (12-aastased ja vanemad, >40 kg): Reumaatilised haigused

Üks 600 mg tablett kolm korda ööpäevas. Annuste manustamise vahel peab olema vähemalt 4...6 tundi. Mõnedel patsientidel võib olla efektiivne säilitusannuste 600 mg…1200 mg ööpäevas kasutamine. Ägedate ja raskete seisundite puhul võib ööpäevase annuse suurendada, kuni sümptomid on kontrolli all, maksimaalne annus on 2400 mg jagatuna mitmeks manustamiskorraks. Seda tabletti ei saa poolitada, vajadusel tuleb kasutada ibuprofeeni teist tugevust või ravimvormi.

Juveniilne reumatoidartriit

Üle 12-aastased noorukid (>40 kg): juveniilse reumatoidartriidi korral on soovitatav annus 20 mg…30 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas jagatuna 3 kuni 4 annuseks, rasketel juhtudel on maksimaalne annus 40 mg/kg kehakaalu kohta ööpäevas. Ibuprofeeni 600 mg tablett ei sobi lastele ja alla 12-aastastele noorukitele, sest õige doseerimine ei ole võimalik.

Kui teil on raske maksa- ja neeruhaigus või kui te olete eakas, ütleb arst teile õige annuse, mida te peate võtma, mis on madalaim võimalik annus.

Kui te võtate Ibuprofen Accord´i rohkem kui ette nähtud

Kui te olete manustanud Ibuprofen Accord´i ettenähtust rohkem või kui lapsed on kogemata seda ravimit võtnud, pöörduge koheselt arsti poole või lähimasse haiglasse, et saada teavet võimalike ohtude ja vajalike ravimeetmete kohta.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus, kõhuvalu, oksendamine (võib olla veresegune), peavalu, kohin kõrvus, meeltesegadus ja värelev silmade liikumine. Eriti suurte annuste korral võib esineda uimasus, valu rinnus, südamepekslemine, teadvusekaotus, krambid (peamiselt lastel), nõrkus ja peapööritus, veri uriinis, külmatunne kehas ja hingamisprobleemid.

Kui te unustate Ibuprofen Accord´i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Lõpetage Ibuprofen Accord´i võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest:

 • angioödeemi sümptomid nagu:

näo, keele või kõri turse;

neelamisraskused;

nõgestõbi ja hingamisraskused.

 • aseptilise meningiidi sümptomid nt tugev peavalu, kõrge temperatuur, kaela jäikus või ereda valguse talumatus.
 • soolestiku verejooksu sümptomid nt:

esineb veri väljaheites;

esineb musta tõrvataolist väljaheidet;

vere või kohvipuru meenutavate mustade tükkide oksendamine.

Rääkige oma arstile ja lõpetage Ibuprofen Accord´i võtmine, kui teil tekib:

 • Seletamatu kõhuvalu või muu ebatavaline kõhu sümptom, seedehäired, kõrvetised, iiveldus ja/või oksendamine.
 • Seletamatu vilistav hingamine, hingeldus, nahalööve, sügelus või verevalumite (need võivad olla allergilise reaktsiooni sümptomid).
 • Silmavalgete ja/või naha muutumine kollaseks (kollatõbi).
 • Tugev kurguvalu koos kõrge palavikuga (need võivad olla agranulotsütoosi sümptomid).
 • Ähmane nägemine või nägemishäired (nägemise halvenemine) või petlik nägemine/kuulmine (hallutsinatsioonid).
 • Vedelikupeetus, nt turse pahkluude piirkonnas (see võib olla märk neeruprobleemidest).
 • Tõsine leviv nahalööve (StevensJohnsoni sündroom ja multiformne erüteem, mille sümptomite seas on raske nahalööve, villid nahal, kaasa arvatud ka suus, ninas ja genitaalidel, samuti naha koorumine, millega võivad kaasneda sümptomid nt valu, peavalu ja palavikuline seisund).

Ravimeid, nt Ibuprofen Accord, on seostatud südameinfarkti- (müokardiinfarkt) või insuldiriski vähese suurenemisega.

Ravimeid, nt Ibuprofen Accord, on erandjuhtudel seostatud raske nahaprobleemiga, mis esineb patsientidel, kes põevad tuulerõugeid või vöötohatist.

Harva võivad ibuprofeeni kasutamisel tekkida muutusi vereanalüüsis, neeru-, maksaprobleeme või raskeid nahareaktsioone.

Väga harva võib Ibuprofen Accord põhjustada aseptilist meningiiti (aju ümbritseva kaitsva membraani põletik).

Samuti on näidatud, et mõnikord süvendab Ibuprofen Accord Crohni tõve või koliidi sümptomeid.

Teised kõrvaltoimed

Sage (võivad esineda kuni 1 inimesel 10-st):

 • peavalu, pearinglus;
 • seedetrakti kõrvaltoimed (seedehäire, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, kõhuvalu, kõhupuhitus, kõhukinnisus, must väljaheide, mao ja soolte verejooks, vere oksendamine);
 • nahalööve;
 • väsimus.

Aeg-ajalt (võivad esineda kuni 1 inimesel 100-st):

 • nohu, unetus, ärevus;
 • nägemishäired, kuulmiskahjustus;
 • hingamisraskused, bronhospasm, astma;
 • haavandid suus, maohaavand, maohaavandi rebend, mao limaskesta põletik;
 • maksapõletik, kollatõbi, maksatalitluse häired;
 • nõgestõbi, kihelus, väikesed verevalumid nahal ja limaskestadel;
 • valgusülitundlikkus;
 • neerufunktsiooni kahjustus;
 • uimasus;
 • torkimistunne;
 • kuulmiskaotus;
 • aneemia (vere punaliblede arvu vähenemine või hemoglobiini taseme langus, mis võib muuta naha kahvatuks ning põhjustada nõrkustunnet).

Harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 1000-st):

 • mittebakteriaalne meningiit;
 • allergiline reaktsioon;
 • depressioon, segasus;
 • nägemise halvenemine, pearinglus;
 • maksakahjustus ja vedelikupeetus kehas;
 • muutused vererakkude arvus, sh agranulotsütoos;
 • tinnitus (helin kõrvus) ja peapööritus.

Väga harv (võivad esineda kuni 1 inimesel 10 000-st):

 • kõhunäärmepõletik, maksapuudulikkus;
 • naha ja limaskestade muutused (mõnikord tõsised) nagu epidermaalne nekrolüüs ja/või multiformne erüteem.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

 • koliidi ja Crohn’i tõve süvenemine;
 • südamepuudulikkus;
 • südameinfarkt;
 • kõrge vererõhk;
 • Võib esineda raskekujuline nahareaktsioon, mida nimetatakse DRESSiks. DRESSi sümptomid on nahalööve, palavik, lümfisõlmede turse ja eosinofiilide (teatud tüüpi valgete vererakkude) arvu suurenemine.

Pange tähele, et Ibuprofen Accord võib pikendada veritsusaega.

Ravi korral valuvaigistavate ravimitega (MSPVA-d) on teatatud kõrgvererõhutõvest ja südamepuudulikkusest, nagu ka jämesoole haavandite ja Crohni tõve (põletikuline soolehaigus) halvenemisest.

Tuulerõugete korral on erandjuhtudel esinenud tõsised nahainfektsioonid. MSPVA-de kasutamise ajal võib ägeneda infektsiooniga seotud nahapõletik (nt võib areneda seisund, mida nimetatakse nekrotiseeriv fastsiit).

Ravimid, nt Ibuprofen Accord, võivad kaasa tuua südameinfarkti- või insuldiriski vähese suurenemise.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Ibuprofen Accord´i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud blistril ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Ibuprofen Accord sisaldab

Toimeaine on ibuprofeen.

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 600 mg ibuprofeeni.

Teised koostisosad on:

Tableti sisu:

Laktoosmonohüdraat, maisitärklis, naatriumkroskarmelloos, kolloidne veevaba ränidioksiid, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Hüpromelloos, triatsetiin, titaandioksiid (E171), erütrosiini alumiiniumlakk (E127).

Kuidas Ibuprofen Accord välja näeb ja pakendi sisu

Ibuprofen Accord 600 mg õhukese polümeerikattega tableted on roosa värvusega, piklikud, ligikaudu 19 mm pikkused, 8 mm laiused, kaksikkumerad õhukese polümeerikattega tabletid, mille ühel küljel on pimetrükkd “DL” ja poolitusjoon ning teine külg on sile. Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti poolitamiseks.

Ibuprofen Accord 600 mg õhukese polümeerikattega tabletid on pakendatud PVC - alumiiniumblistritesse või PVC/PVdC - alumiiniumblistritesse.

Pakendi suurused: 10, 14, 21, 28, 30, 40, 42, 50, 60, 84, 100 või 500 õhukese polümeerikattega tabletti karbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow, Middlesex HA1 4HF, Ühendkuningriik

Tootjad

Accord Healthcare Limited Sage House, 319 Pinner Road

North Harrow, Middlesex HA1 4HF Ühendkuningriik

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest 1047

Ungari

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.