Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lyrica

ATC Kood: N03AX16
Toimeaine: pregabalin
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Blisterpakendi karp (14, 21, 56, 84 ja 100) ja ühekordse annusega perforeeritud blisterpakend (100) 25

mg kõvakapslite jaoks

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

LYRICA 25 mg kõvakapslid

Pregabaliin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg pregabaliini.

3. ABIAINED

Ravim sisaldab laktoosmonohüdraati: lisainformatsiooni saamiseks lugege pakendi infolehte.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 kõvakapslit

21 kõvakapslit

56 kõvakapslit

84 kõvakapslit

100 kõvakapslit

100 x 1 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Suukaudne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

Suletud pakend

Ärge kasutage, kui pakend on eelnevalt avatud

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Pfizer Limited

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/04/279/001-005

EU/1/04/279/036

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Lyrica 25 mg