Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Lyrica

ATC Kood: N03AX16
Toimeaine: pregabalin
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

LYRICA 25 mg kõvakapslid,

LYRICA 50 mg kõvakapslid,

LYRICA 75 mg kõvakapslid,

LYRICA 100 mg kõvakapslid,

LYRICA 150 mg kõvakapslid,

LYRICA 200 mg kõvakapslid,

LYRICA 225 mg kõvakapslid

LYRICA 300 mg kõvakapslid

Pregabaliin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on LYRICA ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne LYRICA võtmist

3. Kuidas LYRICA’t võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas LYRICA’t säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON LYRICA JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

LYRICA kuulub ravimite rühma, mida kasutatakse epilepsia, neuropaatilise valu ja generaliseerunud

ärevushäire raviks täiskasvanutel.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu: LYRICA’t kasutatakse närvikahjustustest tingitud

pikaajalise valu raviks. Perifeerset neuropaatilist valu võivad põhjustada erinevad haigused nagu

suhkurtõbi või herpes zoster (vöötohatis). Valuaistingut võidakse kirjeldada kui kuuma, põletavat,

pulseerivat, torkavat, lõikavat, teravat, kramplikku, valutavat, torkivat, tuima või nõelte torkimist.

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu võib olla seotud ka meeleolu kõikumistega, unehäiretega,

väsimusega ja mõjutada nii füüsilist kui sotsiaalset funktsioneerimist ning üleüldist elukvaliteeti.

Epilepsia: LYRICA’t kasutatakse täiskasvanutel teatud epilepsia vormide (osalised ehk partsiaalsed

krambid koos või ilma sekundaarse generaliseerumiseta) raviks. Arst määrab teile LYRICA epilepsia

raviks juhul, kui senise raviga ei õnnestu haigust kontrolli all hoida. Te peate LYRICA’t võtma lisaks

senisele ravile. LYRICA ei ole ette nähtud kasutamiseks eraldi, vaid alati kombinatsioonis teiste

epilepsiavastaste ravimitega.

Generaliseerunud ärevushäire: LYRICA’t kasutatakse generaliseerunud ärevushäire (GAD) raviks.

Generaliseerunud ärevushäire sümptomiteks on pikaajaline liigne ärevus ja mure, mida on raske

kontrolli alla saada. Generaliseerunud ärevushäire võib samuti põhjustada rahutust, piiripeal oleku või

pingetunnet, kergesti väsimist (väsimus), keskendumisraskusi, ärritustunnet, lihaspinget või

unehäireid. See erineb igapäevaelu stressist ja pingetest.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE LYRICA VÕTMIST

Ärge võtke LYRICA’t

- kui te olete allergiline (ülitundlik) pregabaliini või LYRICA mõne muu koostisosa suhtes.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga LYRICA

Pregabaliini ohutus ja tõhusus lastel ja noorukitel (alla 18-aastastel) ei ole kindlaks tehtud ja seetõttu ei

tohi pregabaliini selles vanuserühmas kasutada.

 Mõnedel LYRICA’t võtnud patsientidel on tekkinud allergilise reaktsiooni sümptomid. Need

sümptomid võivad olla näopiirkonna, huulte, keele ja kõri turse ning laialdane nahalööve.

Nimetatud sümptomite tekkimise korral tuleb kohe ühendust võtta oma arstiga.

 LYRICA’t on seostatud pearingluse ja unisusega, mis võib suurendada juhuslike vigastuste

(kukkumiste) sagedust eakatel patsientidel. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik kuni harjute ravimi

võimalike toimetega.

 LYRICA võib põhjustada nägemise hägustumist või nägemiskaotust või teisi nägemise muutusi,

millest paljud on ajutised. Ükskõik milliste muutuste ilmnemisel teie nägemises tuleb kohe

ühendust võtta oma arstiga.

 Mõnedel suhkurtõvega patsientidel, kes võtavad pregabaliinravi ajal kaalus juurde, võib olla

vajalik muuta diabeedivastaste ravimite annuseid.

 Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega

patsiendid võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile

sarnased kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

 On teatatud südame puudulikkuse juhtudest mõnedel patsientidel LYRICA võtmise ajal; need

patsiendid olid enamasti eakad ning südameprobleemidega. Enne ravimi võtmist teavitage oma

raviarsti kui olete põdenud või põete mõnda südamehaigust.

 On teatatud neerupuudulikkuse tekkest mõnedel patsientidel LYRICA võtmise ajal. Teavitage

oma raviarsti kui te märkate ravimi võtmise ajal urineerimise vähenemist, sest ravimi võtmise

lõpetamine võib seda parandada..

 Väiksel hulgal inimestest, keda on ravitud anti-epileptikumidega nagu pregabaliin, on esinenud

enda vigastamise või enesetapumõtteid. Kui teil tekkivad sellised mõtted, siis võtke viivitamatult

ühendust oma arstiga.

 Kui LYRICA’t võetakse koos teiste kõhukinnisust põhjustavate ravimitega (mõned teatud tüüpi

valuvaigistid), võivad esineda seedetrakti probleemid (nt kõhukinnisus, blokeeritud või halvatud

sooled). Rääkige oma arstile, kui teil tekib kõhukinnisus, eriti kui teil on kalduvus sellele

probleemile.

 Teavitage oma arsti enne selle ravimi võtmise alustamist, kui teil on esinenud alkoholismi või

ravimsõltuvust. Öelge oma arstile, kui te vajate enda arvates seda ravimit rohkem, kui arst on teile

määranud.

 LYRICA võtmise ajal või kohe pärast selle kasutamise lõpetamist on esinenud krampe. Võtke

kiiresti ühendust oma arstiga, kui teil tekivad krambid.

 Mõnedel LYRICA’t võtnud patsientidel on täheldatud ajufunktsiooni halvenemist

(entsefalopaatia), kui neil on kaasuvana esinenud teatud haigusseisundid. Öelge oma arstile, kui

teil on esinenud mõni tõsine haigus, sealhulgas maksa- või neeruhaigus.

Võtmine koos teiste ravimitega

Enne mis tahes uue ravimi kasutamist koos LYRICA’ga pidage nõu arstiga. Palun informeerige oma

arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud teisi ravimeid, kaasa arvatud ilma

retseptita ostetud ravimeid.

LYRICA ja teatud teised ravimid võivad üksteist mõjutada (koostoimed). Kasutamisel koos teatud

teiste ravimitega võib LYRICA võimendada nende ravimite kõrvaltoimeid, sealhulgas

hingamispuudulikkuse ja kooma teket. Pearinglus, unisus ja kontsentratsioonivõime langus võivad

süveneda, kui LYRICA’t võetakse koos ravimitega, mis sisaldavad järgmisi aineid:

Oksükodoon - (kasutatakse valuvaigistina)

Lorasepaam - (kasutatakse ärevuse raviks)

Alkohol

LYRICA’t võib võtta koos suukaudsete rasestumisvastaste ainetega.

LYRICA võtmine koos toidu ja joogiga

LYRICA kapsleid võib võtta koos toiduga või ilma.

LYRICA ravi ajal ei soovitata tarvitada alkoholi.

Rasedus ja imetamine

Enne mis tahes ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

LYRICA’t ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on teisiti määranud. Fertiilses

eas naised peavad kasutama tõhusaid rasestumisvastaseid vahendeid. Kui jääte LYRICA ravi ajal

rasedaks, arvate, et olete rase või kavatsete rasedaks jääda, võtke kohe ühendust arstiga.

LYRICA ravi ajal ei soovitata last imetada, sest ei ole teada, kas LYRICA’t võib leiduda rinnapiimas.

Enne ükskõik millise ravimi kasutamist pidage nõu arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

LYRICA võib tekitada pearinglust, unisust ja kontsentratsioonivõime langust. Ravi ajal LYRICA’ga

ärge juhtige autot, hoiduge masinate või mehhanismide käsitsemisest ja muudest võimalikult ohtlikest

tegevustest kuni teate, kas ravim mõjutab teie võimet nimetatud tegevustega tegeleda.

Oluline teave LYRICA mõningate koostisainete suhtes:

Lyrica sisaldab laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud tüüpi suhkruid,

pidage enne ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

3. KUIDAS LYRICA’t VÕTTA

Võtke LYRICA’t alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Arst määrab teile sobiva annuse.

LYRICA on ainult suukaudseks manustamiseks

Perifeerne ja tsentraalne neuropaatiline valu, epilepsia või generaliseerunud ärevushäire:

 Võtke nii palju kapsleid, kui arst määras.

 Teie seisundi kohaselt teile määratud annus on tavaliselt vahemikus 150 mg kuni 600 mg

ööpäevas.

 Teie arst võib määrata LYRICA’t sisse võtta kas kaks või kolm korda päevas. Kui võtate

LYRICA’t kaks korda, tuleb võtta määratud annus hommikul ja õhtul, iga päev umbes samadel

kellaaegadel. Kui võtate LYRICA’t kolm korda päevas, tuleb võtta määratud annus hommikul,

pärast lõunat ja õhtul, iga päev umbes samadel kellaaegadel.

Kui teile tundub, et LYRICA toime on kas liiga tugev või liiga nõrk, informeerige oma arsti või

apteekrit.

Kui te olete eakas patsient (üle 65 aasta vana), võite võtta LYRICA’t tavalistes annustes välja arvatud

juhul kui teil on probleeme neerudega.

Arst võib määrata teistsuguse annustamisskeemi ja/või annuse, kui teil on probleeme neerudega.

Neelake kapsel koos veega tervelt alla.

Jätkake LYRICA võtmist niikaua, kuni arst käsib teil lõpetada.

Kui te võtate LYRICA’t rohkem kui ette nähtud

Võtke viivitamatult ühendust arstiga või minge lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke

karp või pudel LYRICA kapslitega endaga kaasa. Kui te olete võtnud LYRICA’t rohkem kui ette

nähtud, võite tunda end unisena, segasena, erutatud või rahutuna.

Kui te unustate LYRICA’t võtta

On tähtis, et võtaksite LYRICA kapsleid korrapäraselt iga päev samadel kellaaegadel. Kui unustate

ühe annuse võtmata, võtke kapsel niipea, kui see teile meenub, välja arvatud juhul, kui on aeg juba

järgmise annuse jaoks. Sel juhul võtke järgmine annus sel ajal, nagu pidite. Ärge võtke kahekordset

annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui lõpetate LYRICA võtmise

Ärge lõpetage LYRICA kasutamist, kui teie arst ei ole käskinud seda teha. Kui ravi lõpetatakse, tuleb

seda teha järk-järgult, minimaalselt ühe nädala jooksul. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi

kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Peate teadma, et pärast pika- ja lühiajalise pregabaliinravi lõpetamist võivad teil esineda teatud

kõrvaltoimed. Nende hulka kuuluvad magamisraskused, peavalu, iiveldus, ärevustunne, kõhulahtisus,

gripilaadsed sümptomid, krambid, närvilisus, depressioon, valu, higistamine ja pearinglus. Praegusel

ajal ei ole selge, kas need sümptomid esinevad sagedamini või raskemal kujul siis, kui olete võtnud

pregabaliini pikema aja vältel.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka LYRICA põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sagedased kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel isikul kümne kohta, on

järgmised:

 Pearinglus ja väsimus

Sagedased kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel isikul saja kohta, on järgmised:

 Isu suurenemine

 Ülendatud meeleolu, segasus, orientatsioonikaotus, seksuaalse huvi muutused, ärrituvus

 Tähelepanuhäired, kohmakus, mälu halvenemine, treemor, kõnehäired, torkimistunne,

sedatsioon, tardumus, unetus, väsimus, peavalu

 Hägune nägemine, kahekordne nägemine

 Peapööritus (vertiigo), tasakaaluhäired

 Suukuivus, kõhukinnisus, oksendamine, kõhupuhitus

 Erektsioonihäired

 Tursed, sealhulgas jäsemete tursed

 Joobetunne, ebanormaalne kõnnak

 Kehakaalu suurenemine

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda rohkem kui ühel isikul tuhande kohta, on

järgmised:

 Isutus, madal veresuhkru sisaldus

 Iseenese tunnetuse muutused, rahutus, depressioon, agitatsioon, meeleolu kõikumised, raskused

sõnade leidmisel, mälu kaotus, hallutsinatsioonid, ebanormaalsed unenäod, paanikahood,

apaatia, ebanormaalne tunne, seksuaalprobleemid, sealhulgas võimetus saavutada orgasmi ja

hiline seemnepurse

 Mõtlemisraskused, tuimus, nägemise muutused, silmade ebanormaalne liikumine, tõmblused,

reflekside langus, hüperaktiivsus, pearinglus seistes, tundlik nahk, maitsetundlikkuse

vähenemine, põletustunne, treemor liigutamisel, teadvuse hägunemine, minestamine,

kõrgenenud helitundlikkus

 Silmade kuivus, silmade turse, silmade valu, silmade nõrkus, vesised silmad

 Südame rütmihäired, pulsisageduse tõus, madal vererõhk, kõrge vererõhk

 Nahaõhetus, kuumad hood

 Hingamisraskused, kurgu valulikkus, ninakuivus

 Turses kõht, suurenenud süljeeritus, kõrvetised, suuümbruse tuimus

 Higistamine, nahalööve, külmavärinad

 Lihastõmblused, liigeste turse, lihaskrambid, lihasjäikus, valu, kaasaarvatud lihasvalu, liigeste

valu, seljavalu, jäsemete valu

 Urineerimisraskused või valulik urineerimine, kusepidamatus

 Nõrkus, kukkumine, janu, pitsitustunne rinnus

 Muutused vere- ja maksaanalüüsides (kreatiinfosfokinaasi, alaniini aminotransferaasi,

aspartaadi aminotransferaasi aktiivsuse suurenemine ja trombotsüütide arvu vähenemine)

Harva esinevad kõrvaltoimed, mis võivad esineda vähem kui ühel isikul tuhande kohta, on

järgmised:

 Südamerütmi muutused

 Käte ja jalgade külmus

 Köha, kinnine nina, nohu, ninaverejooks, norskamine

 Lõhnatundlikkuse muutused, nägemise muutused, sealhulgas nägemisvälja kitsenemine,

lainetav nägemine, sügavuse tajumise muutus, valgussähvatused, ere nägemine

 Pupillide laienemine, kõõrdsilmsus, silmade ärritus

 Palavik, külm higi, pitsitustunne kurgus

 Kõhunäärme põletik

 Neelamisraskus

 Aeglased ja piiratud liigutused

 Pööramisraskus

 Nõgeslööve

 Vedeliku hulga suurenemine kõhuõõnes

 Lihaskahjustus

 Kaelavalu

 Rindade valulikkus, eritis rindadest, rindade ebaloomulik suurenemine

 Valulikud või ebaregulaarsed menstruatsioonid

 Kõrge veresuhkur

 Kehakaalu vähenemine

 Meeleolu tõus

 Neerupuudulikkus, uriinikoguse vähenemine

 Muutused vereanalüüsides (kaaliumisisalduse vähenemine, kreatiniinisisalduse suurenemine,

vere valgeliblede, sealhulgas neutrofiilide arvu vähenemine)

 Ebakohane käitumine

Turustamisjärgselt teatatud muude reaktsioonide hulka kuuluvad südamepuudulikkus südame

rütmihäireid kajastavad muutused elektrokardiograafias (EKG), vedelik kopsudes, teadvuse kadu,

krambid, ülitundlikkus- ja allergilised reaktsioonid, näiteks näo või keele turse, hingamisraskused,

nahasügelus, silma sarvkesta põletik (keratiit), nägemiskaotus ja tõsine nahareaktsioon, mida

iseloomustavad lööve, villid, kestendav nahk ja valu, vaimsed häired, agressiivsus, uriinipeetus,

rindade suurenemine meestel, kõhulahtisus, iiveldus ja halb enesetunne.

Kui teil tekib näo või keele turse või teie nahk muutub punaseks ja tekivad villid või hakkab

kestendama, pöörduge kohe arsti poole.

Teatud kõrvaltoimed, näiteks unisus, võivad esineda sagedamini, sest seljaaju vigastusega patsiendid

võivad kasutada valu või spastilisuse raviks muid ravimeid, millel on pregabaliinile sarnased

kõrvaltoimed. Nende kõrvaltoimete raskusaste võib koos tarvitamisel süveneda.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS LYRICA’t SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage LYRICA’t pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või pudelil.

Ravim ei vaja spetsiaalseid säilitamistingimusi.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt,

kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida LYRICA sisaldab

- Toimeaine on pregabaliin. Iga kõvakapsel sisaldab 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg, 200

mg, 225 mg või 300 mg pregabaliini.

- Abiained on laktoosmonohüdraat, maisitärklis, talk, želatiin, titaandioksiid (E171),

naatriumlaurüülsulfaat, veevaba kolloidne ränidioksiid, must trükivärv (sisaldab šellakit, musta

raudoksiidi (E172), propüleenglükooli ja kaaliumhüdroksiidi) ja vesi.

- 75, 100, 200, 225 ja 300 mg kapslid sisaldavad veel punast raudoksiidi (E172).

Kuidas LYRICA välja näeb ja pakendi sisu

25 mg kapslid Valged kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 25“.

50 mg kapslid Valged kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 50“.Kapsli

keha on tähistatud musta ribaga.

75 mg kapslid Valged/oranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 75“.

100 mg kapslid Oranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 100“.

150 mg kapslid Valged kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 150“.

200 mg kapslid Heleoranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 200“.

225 mg kapslid Valged/heleoranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 225“.

300 mg kapslid Valged/oranžid kõvakapslid, mille peal on tähis „Pfizer“ ja kehal „PGN 300“.

LYRICA on müügil seitsmes eri suurusega pakendis, valmistatud PVC-st alumiiniumfooliumist

põhjaga: 14 kapslit sisaldav ühe mullribaga pakend, 21 kapslit sisaldav ühe mullribaga pakend, 56

kapslit sisaldav nelja mullribaga pakend, 84 kapslit sisaldav nelja mullribaga pakend, 100 kapslit

sisaldav sisaldav 10 mullribaga pakend, 112 (2 x 56) kapslit sisaldav pakend ning 100 x 1 kapslit

ühekordse annusega perforeeritud mullpakend.

Lisaks on LYRICA 75 mg, 150 mg ja 300 mg saadaval HDPE pudelis sisaldades 200 kapslit.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Pfizer Limited, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Ühendkuningriik

Tootja:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Saksamaa