Mitomycin medac - intravesikaallahuse pulber ja lahusti (40mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L01DC03
Toimeaine: mitomütsiin
Tootja: medac GmbH

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Mitomycin medac, 40 mg intravesikaallahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks Mitomycin medac’i viaal sisaldab 40 mg mitomütsiini. INN. Mitomycinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Intravesikaallahuse pulber ja lahusti

Pulber: hall kuni hallikassinine pulber või kook.

Lahusti: selge ja värvitu lahus

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Mitomütsiin on näidustatud intravesikaalsel manustamisel pindmise kusepõievähi retsidiivi ennetamiseks täiskasvanutel pärast transuretraalset resektsiooni.

Annustamine ja manustamisviis

Mitomycin medac’i peab manustama selles ravis kogenud arst ainult rangelt selle näidustuse korral.

Mitomycin medac on ette nähtud intravesikaalseks kasutamiseks pärast manustamiskõlblikuks muutmist.

Annustamine

Mitomütsiiniga on mitu intravesikaalset raviskeemi, mis erinevad kasutatava mitomütsiini annuse, instillatsiooni sageduse ja ravi kestuse poolest.

Kui ei ole teisiti ette nähtud, on mitomütsiini annus 40 mg mitomütsiini, mis instilleeritakse põide üks kord nädalas. Võib kasutada ka raviskeeme, mille korral tehakse instillatsioone iga 2 nädala järel, üks kord kuus või iga 3 kuu järel.

Optimaalse raviskeemi, manustamissageduse ja ravi kestuse peab määrama eriarst konkreetse patsiendi põhjal.

Uriini pH-tase peab olema kõrgem kui 6.

Erirühmad

Ulatuslikku varasemat tsütostaatilist ravi saanud patsientidel või müelosupressiooni korral või eakatel patsientidel tuleb annust vähendada.

Kliinilistest uuringutest ei ole saadud piisavalt andmeid mitomütsiini kasutamise kohta patsientidel vanuses ≥ 65 aastat.

Neerufunktsiooni kahjustusega patsientidel ei tohi ravimit kasutada (vt lõik 4.3).

Maksafunktsiooni kahjustusega patsientidel ei ole ravimit soovitatav kasutada efektiivsuse ja ohutuse andmete puudumise tõttu selle patsiendirühma kohta.

Lapsed

Mitomütsiini ohutus ja efektiivsus lastel ei ole tõestatud.

Andmed puuduvad.

Manustamisviis

Mitomycin medac on ette nähtud intravesikaalseks instillatsiooniks pärast lahustamist.

Ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmise ja lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Imetamine

Põieseina perforatsioon Tsüstiit

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Mitomütsiini toksilise toime tõttu luuüdile tuleb olla eriti ettevaatlik müelotoksilise ravi teiste vormide (eelkõige teised tsütostaatikumid, kiiritus) manustamisel, et vähendada lisanduva müelosupressiooni riski.

Pikaajaline ravi võib põhjustada kumulatiivset toksilisust luuüdile. Luuüdi supressioon võib avalduda alles hiljem, väljendudes kõige tugevamini 4...6 nädala pärast, akumuleerudes pikaajalise kasutamise käigus ja vajades seetõttu sageli annuse individuaalset kohandamist.

Eakatel patsientidel on sageli vähenenud füsioloogiline funktsioon, luuüdi depressioon, mis võib olla pikaajaline, seetõttu tuleb olla mitomütsiini manustamisel sellele rühmale eriti ettevaatlik ja jälgida hoolikalt patsiendi seisundit.

Mitomütsiin on inimesele mutageenne ja potentsiaalselt kantserogeenne aine. Tuleb vältida selle kokkupuudet naha ja limaskestadega.

Kopsusümptomite tekkimisel, mis ei ole põhjendatavad olemasoleva haigusega, tuleb ravi kohe lõpetada. Toksilisust kopsudele saab hästi ravida steroididega.

Hemolüüsi sümptomite või neerufunktsiooni häirete (nefrotoksilisus) nähtude korral tuleb ravi kohe lõpetada. Hemolüütilis-ureemilise sündroomi (HUS: pöördumatu neerupuudulikkus, mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia [MAHA sündroom] ja trombotsütopeenia) tekkimine lõpeb sageli surmaga.

Mikroangiopaatilist hemolüütilist aneemiat on täheldatud annuste > 30 mg mitomütsiini keha pindala 1 m² kohta kasutamisel. Soovitatav on jälgida hoolikalt neerufunktsiooni.

Uute uurimistulemuste kohaselt võib osutuda vajalikuks teha prooviravi immuunkomplekside eemaldamiseks, millel näib olevat tähtis roll sümptomite tekkimises stafülokoki A-valgu kaudu.

Samaaegselt teiste kasvajavastaste ainetega ravitud patsientidel on esinenud ägedat leukeemiat (mõnel juhul pärast preleukeemilist faasi) ja müelodüsplastilist sündroomi.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Võimalik koostoime süsteemse ravi korral

Võimalikud on müelotoksilised koostoimed teiste luuüdile toksiliste ravivormidega (eriti teised tsütotoksilised ravimid, kiiritus).

Kombineeritud ravi tungaltera alkaloididega või bleomütsiiniga võib kopsudele avalduvat toksilisust tugevdada.

Patsientidel, kellele manustati mitomütsiini samaaegselt 5-fluorouratsiili või tamoksifeeniga, suurenes hemolüütilis-ureemilise sündroomi tekkimise risk.

Loomkatsetes põhjustas püridoksiinvesinikkloriid -vitamiin)(B mitomütsiini toime kadumist.

Samaaegselt mitomütsiinraviga ei tohi teha elusvaktsiinide süste, sest see võib suurendada elusvaktsiiniga nakatumise ohtu.

Mitomütsiin võib tugevdada doksorubitsiini kardiotoksilisust.

.Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Mitomütsiini kasutamise kohta rasedatel andmed puuduvad. Loomkatsed on näidanud kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Mitomütsiinil on mutageenne, teratogeenne ja kantserogeenne toime ning seetõttu võib kahjustada loote arengut.

Naised ei tohi ravi ajal mitomütsiiniga rasestuda. Ravi ajal rasestumise korral tuleb patsienti geneetiliselt nõustada.

Imetamine

Mitomütsiin eeldatavalt eritub rinnapiima. Ravimi tõestatud mutageense, teratogeense ja kantserogeense toime tõttu tuleb imetamine ravi ajaks mitomütsiiniga katkestada (vt lõik 4.3).

Fertiilsus

Suguküpsed patsiendid peavad kasutama keemiaravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi rasestumisvastaseid vahendeid või suguelust hoiduma.

Mitomütsiin on genotoksiline. Seetõttu on mitomütsiiniga ravitavatel meestel soovitatav ravi ajal ja 6 kuu jooksul pärast ravi mitte eostada last ning enne ravi algust küsida nõu sperma säilitamise kohta, sest ravi mitomütsiiniga võib põhjustada pöördumatut viljatust.

Toime reaktsioonikiirusele

Ravim võib põhjustada iiveldust ja oksendamist ka selle kasutamisel juhiste kohaselt ning seetõttu pikendada reageerimisaega sel määral, et mõjutab sõiduki juhtimise või masinate kasutamise võimet. Seoses alkoholi tarbimisega on see veelgi olulisem.

Kõrvaltoimed

Allpool on loetletud esinenud kõrvaltoimed organsüsteemi klasside ja esinemissageduse järgi. Esinemissagedused on määratletud järgmiselt:

väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni < 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Intravesikaalse ravi võimalikud kõrvaltoimed

Kõrvaltoimed võivad tekkida kas intravesikaalse instillatsioonilahuse tõttu või pärast sügavat resektsiooni.

Intravesikaalselt manustatava mitomütsiini kõige sagedamad kõrvaltoimed on allergilised nahareaktsioonid paikse eksanteemi kujul (nt kontaktdermatiit, samuti palmaarse ja plantaarse erüteemina) ja tsüstiit.

Naha ja nahaaluskoe

Sage

kahjustused

allergiline nahalööve, kontaktdermatiit, palmaar-plantaarne

 

erüteem, sügelus

 

Harv

 

generaliseerunud eksanteem

Neerude ja kuseteede häired

Sage

 

tsüstiit (võib olla hemorraagiline), düsuuria, noktuuria,

 

pollakisuuria, hematuuria, paikne põieseina ärritus

 

Väga harv või teadmata

 

nekrotiseeriv tsüstiit, allergiline (eosinofiilne) tsüstiit,

 

eferentsete kuseteede stenoos, põiemahu vähenemine, põieseina

 

kaltsifikatsioon, põieseina fibroos, põie perforatsioon

Tsüstiidi tekkimisel tuleb alustada sümptomaatilist ravi paiksete põletiku- ja valuvastaste ravimitega. Enamikul juhtudel võib mitomütsiinravi vajaduse korral vähendatud annuses jätkata. Üksikjuhtudel on esinenud allergilist (eosinofiilset) tsüstiiti, mille tõttu tuli ravi lõpetada.

Pärast intravesikaalset manustamist jõuab mitomütsiin süsteemsesse vereringesse vaid väikestes kogustes. Väga harvadel juhtudel on siiski tekkinud järgmisi süsteemseid kõrvaltoimeid:

Pärast intravesikaalset manustamist väga harva esinenud võimalikud süsteemsed kõrvaltoimed

Vere ja lümfisüsteemi häired

Leukotsütopeenia, trombotsütopeenia

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Interstitsiaalne kopsuhaigus

 

 

Seedetrakti häired

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus

 

 

Maksa ja sapiteede häired

Transaminaaside aktiivsuse tõus

 

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Alopeetsia

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Neerude funktsioonihäire

 

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Palavik

 

 

Süsteemse ravi võimalikud kõrvaltoimed

Süsteemselt manustatava mitomütsiini kõige sagedamad kõrvaltoimed on seedetrakti sümptomid nagu iiveldus ja oksendamine ja luuüdi supressioon koos leukopeeniaga ja valdavalt dominantne trombotsütopeenia. See luuüdi supressioon tekib kuni 65%-l patsientidest.

Kuni 10%-l patsientidest tuleb eeldada tõsise elunditoksilisuse tekkimist interstitsiaalse kopsupõletiku või nefrotoksilisusena.

Mitomütsiin on potentsiaalselt hepatotoksiline.

Vere ja lümfisüsteemi häired

Väga sage

 

luuüdi supressioon, leukopeenia,

 

trombotsütopeenia

 

Harv

 

eluohtlik infektsioon, sepsis, hemolüütiline

 

aneemia

Immuunsüsteemi häired

Väga harv

 

raske allergiline reaktsioon

Südame häired

Harv

 

südamepuudulikkus pärast varasemat ravi

 

antratsükliinidega

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Sage

 

interstitsiaalne kopsupõletik, düspnoe, köha,

 

õhupuudus

 

Harv

 

pulmonaalne hüpertensioon, pulmonaalne

 

venooklusiivne haigus

Seedetrakti häired

Väga sage

 

iiveldus, oksendamine

 

Aeg-ajalt

 

mukosiit, stomatiit, kõhulahtisus, anoreksia

Maksa ja sapiteede häired

Harv

 

maksa funktsioonihäire, transaminaaside

 

taseme tõus, kollatõbi, venooklusiivne

 

maksahaigus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Sage

 

eksanteem, allergiline nahalööve,

 

kontaktdermatiit, palmaar-plantaarne

 

erüteem

 

Aeg-ajalt

 

alopeetsia

 

Harv

 

generaliseerunud eksanteem

Neerude ja kuseteede häired

Sage

 

neerude funktsioonihäire, seerumi

 

kreatiniinitaseme tõus, glomerulopaatia,

 

nefrotoksilisus

 

Harv

 

hemolüütilis-ureemiline sündroom (HUS)

 

(sageli surmaga lõppev), mikroangiopaatiline

 

hemolüütiline aneemia (MAHA sündroom)

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Sage

 

pärast ekstravasatsiooni: tselluliit,

 

koenekroos

 

Aeg-ajalt

 

palavik

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Üleannustamise korral tuleb eeldada raske müelotoksilisuse või isegi müeloftiisi tekkimist, mille täielik kliiniline toime ilmneb alles ligikaudu 2 nädala pärast.

Leukotsüütide arvu langus madalaimale tasemele võib toimuda 4 nädala jooksul. Üleannustamise kahtluse korral tuleb patsienti seetõttu hoolikalt ka hematoloogiliselt pikaajaliselt jälgida.

Mitomütsiini intravesikaalsel manustamisel ei ole seni üleannustamise juhtumeid esinenud. Kuna efektiivne antidoot puudub, tuleb olla igal manustamisel ülimalt ettevaatlik.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: kasvajavastased ained, tsütotoksilised antibiootikumid ja sarnased ained, teised tsütotoksilised antibiootikumid, ATC-kood: L01DC03.

Antibiootikum mitomütsiin on alküülivate ainete rühma kuuluv tsütostaatiline ravim.

Mitomütsiin on kasvajavastase toimega antibiootikum, mis on isoleeritud bakteriliigist Streptomyces caespitosus. See sisaldub inaktiivsel kujul. Aktiveerumine trifunktsionaalseks alküülivaks aineks toimub kiiresti, kas füsioloogilise pH korral NADPH sisaldumisel seerumis või intratsellulaarselt praktiliselt kõikides keharakkudes, välja arvatud ajus, sest mitomütsiin ei läbi hematoentsefaalset barjääri. Kolm alküülivat radikaali pärinevad kõik kinoonist, asiridiinist ja uretaanrühmast. Toimemehhanism põhineb valdavalt DNA (vähemal määral RNA) alküülimisel koos vastava DNA sünteesi inhibeerimisega. DNA kahjustuse aste on korrelatsioonis kliinilise toimega ning on resistentsetes rakkudes väiksem kui tundlikes rakkudes. Nagu teistegi alküülivate ainete puhul, kahjustatakse paljunevaid rakke rohkem kui rakutsükli puhkefaasis (G0) olevaid rakke. Peale selle vabanevad vabad peroksiidradikaalid, eriti suuremate annuste kasutamisel, mille tulemuseks on DNA katkestused. Peroksiidradikaalide vabanemine on seotud kõrvaltoimete elundispetsiifilise mustriga.

Farmakokineetilised omadused

Pärast 10 ... 20 mg/m² mitomütsiini intravenoosset manustamist on mõõdetud maksimaalseid tasemeid vereplasmas 0,4 ... 3,2 mikrogrammi/ml. Bioloogiline poolväärtusaeg on lühike, 40 kuni 50 minutit. Sisaldus seerumis väheneb bieksponentsiaalselt, esimese 45 minuti jooksul järsult ja seejärel aeglaselt. Pärast ligikaudu 3 tunni möödumist on sisaldused seerumis tavaliselt alla avastamispiiri. Biotransformatsioon ja eritumine toimuvad põhiliselt maksas. Seetõttu on mitomütsiini leitud sapipõies suurtes kontsentratsioonides. Eritumisel neerude kaudu on eliminatsioonis vaid vähene roll. Intravesikaalse ravi käigus imendub mitomütsiin ebaoluliste annustena. Süsteemset toimet ei saa aga täielikult välistada.

Prekliinilised ohutusandmed

Loomkatsetes on mitomütsiinil toksiline toime kõikidele vohavatele kudedele, eelkõige luuüdi ja seedetrakti limaskesta rakkudele, ning see pärsib spermatogeneesi.

Mitomütsiinil on mutageensed, kantserogeensed ja teratogeensed omadused, mida saab tõestada sobivate katsemudelitega.

Veenist väljapoole süstimisel või ekstravasatsiooni tekkimisel ümbritsevatesse kudedesse põhjustab mitomütsiin rasket nekroosi.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Intravesikaallahuse pulber: uurea

Intravesikaallahuse lahusti: naatriumkloriid ja süstevesi.

Sobimatus

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

Kõlblikkusaeg

Mitomycin medac’i viaalid 40 mg mitomütsiini ja instillatsioonikomplektiga

1 aasta

Pärast manustamiskõlblikuks muutmist tuleb ravim kohe ära kasutada.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida viaal välispakendis valguse eest kaitstult.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi manustamiskõlblikuks muutmist vt lõik 6.3.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Mitomycin medac sisaldub läbipaistvates (I tüüpi) klaasist viaalides, millel on fluoropolümeerkattega bromobutüülkummist punnkork ja äratõmmatav alumiiniumsulgur.

Pakendis on 1 viaal (50 ml), 1 polüvinüülkloriidist kott 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus, kateetrid

Pakendis on 4 viaali (50 ml), 4 polüvinüülkloriidist kotti 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus, kateetrid

Pakendis on 5 viaali (50 ml), 5 polüvinüülkloriidist kotti 40 ml, milles on 0,9% naatriumkloriidi lahus, kateetrid

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Lahustada Mitomycin medac’i ühe viaali sisu (vastab 40 mg mitomütsiinile) 40 ml steriilses 0,9% naatriumkloriidi lahuses. Viaali sisu peab lahustuma 2 minuti jooksul, moodustades sinakaslilla läbipaistva lahuse.

Kasutada võib ainult selgeid lahuseid.

Viaalide sisu on ette nähtud ainult ühekordseks kasutamiseks / nõela ühekordseks sisestamiseks. Kasutamata jäänud lahus tuleb hävitada.

Manustamiskõlblikuks muudetud lahust hoida valguse eest kaitstult.

Mitomycin medac’i ei tohi segada kasutamiseks teiste süstelahustega. Teised süste- või infusioonilahuseid tuleb manustada eraldi.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Juhised intravesikaallahuse lahusti kasutamiseks (instillatsioonikomplekt)

Joonised 1–7.

Rebida kaitsekate lahti, kuid mitte täielikult eemaldada. See kaitseb instillatsioonisüsteemi saastumise eest kuni viimase hetkeni.

Eemaldada viaali ja instillatsioonisüsteemi korgid. Jäätmete kott panna käepäraselt.

Hoides viaali vertikaalselt, vajutada see kindlalt instillatsioonisüsteemi adapterile ja keerata üks või kaks korda.

Hoides voolikut (mitte viaali) kindlalt vertikaalasendis, murda ülemine klapp, painutades seda edasi- tagasi.

Vedelik tuleb pumbata viaali, kuid viaali ei tohi täielikult täita.

Pöörata kogu süsteem ümber. Hoida viaal üleval ja pumbata õhku sisse. Tõmmata lahustunud mitomütsiin instillatsioonisüsteemi. Viaali mitte eemaldada.

Hoida instillatsioonisüsteem vertikaalselt. Nüüd eemaldada kaitsekate täielikult. Ühendada kateeter süsteemiga. Nüüd tuleb murda toruosa tihendusmehhanism, seda edasi-tagasi painutades, ja instilleerida lahus. Pärast instilleerimist tuleb kateeter vabastada, õhku läbi pigistades. Hoida lahustikott kokku pigistatuna ja viia koos kateetriga jäätmete kotti.

MÜÜGILOA HOIDJA

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstr. 6

22880 Wedel Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 12.01.2016

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

mai 2016