Nicotinell cool mint - ravimnärimiskumm (2mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N07BA01
Toimeaine: nikotiin
Tootja: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Nicotinell Cool Mint, 2 mg ravimnärimiskumm

Nicotinell Cool Mint, 4 mg ravimnärimiskumm

Nikotiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Ehkki seda ravimit on võimalik osta ilma retseptita, peate parima ravitulemuse saamiseks kasutama Nicotinell Cool Mint 2 mg ja 4 mg täpselt juhistele vastavalt.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisainformatsiooni saamiseks pidage nõu apteekriga.
 • Kui pärast 9 kuu möödumist haigussümptomid süvenevad ega leevendu, peate oma arstiga ühendust võtma.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Nicotinell Cool Mint ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Nicotinell Cool Mint’i kasutamist
 3. Kuidas Nicotinell Cool Mint’i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Nicotinell Cool Mint’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Nicotinell Cool Mint ja milleks seda kasutatakse

Nicotinell Cool Mint kuulub ravimite hulka, mida kasutatakse suitsetamisest loobumisel.

Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskumm sisaldab nikotiini, mis on üks tubakatoodetes sisalduvatest ainetest.

Närides vabaneb nikotiin aeglaselt ja imendub suu limaskesta kaudu.

Seda ravimit kasutatakse nikotiini võõrutamisnähtude leevendamiseks suitsetamisest loobumisel. Patsiendi nõustamine ja toetus parandavad üldjuhul ravi edukust.

Mida on vaja teada enne Nicotinell Cool Mint’i kasutamist

Ärge kasutage Nicotinell Cool Mint’i:

 • kui olete nikotiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6.1) suhtes allergiline;
 • kui te olete mittesuitsetaja.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Nicotinell Cool Mint’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on südamehaigus, nagu südameinfarkt, südamepuudulikkus, stenokardia, Prinzmetal’i stenokardia või südame rütmihäired;
 • kui teil on olnud insult (ajurabandus);
 • kui teil on kõrge vererõhk (kontrollimata hüpertensioon);
 • kui teil on vereringe häired;
 • kui teil on suhkruhaigus (Nicotinell Cool Mint’i kasutamise alustamisel jälgige oma veresuhkru taset sagedamini, kuna insuliini või teiste ravimite manustamise vajadus võib muutuda);
 • kui teil on kilpnäärme ületalitlus (hüpertüreoidism);
 • kui teil on neerupealise ületalitlus (feokromotsütoom);
 • kui teil on neeru või maksahaigus;
 • kui teil on söögitorupõletik, suu või neelupiirkonna põletik, mao limaskesta põletik või peptiline haavand;
 • kui te ei talu fruktoosi.

Isegi väikesed nikotiiniannused on lastele ohtlikud ning võivad lastel põhjustada raskeid mürgistusnähtusid või surma. Seega on väga oluline hoida Nicotinell Cool Mint laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Lõualuuliigese probleemidega ja hambaproteesidega patsientidel võib ravimnärimiskummi kasutamine olla raskendatud. Sellisel juhul on soovitatav kasutada mõnda teist nikotiini ravimvormi nikotiinasendusravis. Nõu saamiseks pöörduge oma arsti või apteekri poole.

Muud ravimid ja Nicotinell Cool Mint

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Kui te loobute suitsetamisest ja kasutate samal ajal teisi ravimeid, võib teie arst kohandada annust.

Andmed Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskummi ja teiste ravimite koostoimete kohta puuduvad. Kuid siiski võivad teised sigarettides sisalduvad ained, peale nikotiini, avaldada toimet teatud ravimitele.

Suitsetamisest loobumine võib mõjutada teatud ravimite toimet, nt:

 • teofülliin (kasutatakse bronhiaalastma raviks)
 • takriin (kasutatakse Alzheimeri tõve raviks)
 • olansapiin ja klosapiin (kasutatakse skisofreenia raviks)
 • insuliini (kasutatakse suhkurtõve raviks) annuse kohandamine võib olla vajalik.

Nicotinell Cool Mint koos toidu ja joogiga

Kohv, happelised joogid (nt puuviljamahl) ja karastusjoogid võivad vähendada nikotiini imendumist, mistõttu tuleb nende jookide kasutamist vältida 15 minutit enne Nicotinell Cool Mint’i kasutamist.

Rasedus ja imetamine

On väga oluline raseduse ajal suitsetamine lõpetada, kuna see võib põhjustada teie lapsel kasvupeetust. Samuti võib see põhjustada enneaegset sünnitust ja isegi surnult sündi. Ideaalne oleks kui te prooviksite loobuda suitsetamisest ilma ravimeid kasutamata. Juhul, kui te seda ei suuda, siis võib olla Nicotinell Cool Mint’i kasutamine soovitatav, kuna risk arenevale lootele on väiksem võrreldes edasise suitsetamisega. Nikotiini tarbimine mistahes kujul võib kahjustada teie sündimata last. Nicotinell Cool Mint’i tohib raseduse ajal kasutada ainult siis, kui te olete konsulteerinud teie rasedust jälgiva arstiga või arstiga, kes on spetsialiseerunud suitsetamisest loobujate aitamisele.

Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskummide kasutamist, nagu ka suitsetamist, tuleb rinnaga toitmise ajal vältida, kuna nikotiini võib leiduda rinnapiimas. Kui teie arst on soovitanud kasutada seda preparaati rinnaga toitmise perioodil, tuleb ravimnärimiskummi kasutada koheselt pärast rinnaga toitmist ning mitte rinnaga toitmisele eelneva kahe tunni jooksul.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Nicotinell Cool Mint’i kasutamisel soovituslikes annustes ei ole tõendusmaterjali auto juhtimise või masinatega töötamise täiendavatest ohtudest, kuid meeles tuleb pidada, et suitsetamise katkestamine võib põhjustada muutusi tavapärases käitumises.

Nicotinell Cool Mint sisaldab sorbitooli, butüülhüdroksütolueeni ja naatriumi

Nicotinell Cool Mint ravimnärmiskumm sisaldab sorbitooli: kui arst on teile öelnud, et teil esineb talumatust mõnede suhkrute suhtes, võtke enne selle ravimi võtmist ühendust oma arstiga . Ravimnärimiskumm sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321), mis võib põhjustada limaskestamembraanide paikset (lokaalset) ärritust.

Iga Nicotinell Cool Mint 2 mg ravimnärimiskumm sisaldab 0,1 g sorbitooli (E420), mis vastab 0,02 grammile fruktoosile. Ühe ravimnärimiskummi kaloraaž on 1,2 kcal.

Nicotinell Cool Mint 2 mg ravimnärimiskumm sisaldab ühe ravimnärimiskummi kohta 11,44 mg naatriumi, mida tuleb arvesse võtta patsiendi puhul, kes on naatriumivabal dieedil.

Iga Nicotinell Cool Mint 4 mg ravimnärimiskumm sisaldab 0,1 g sorbitooli (E420), mis vastab 0,02 grammile fruktoosile. Ühe ravimnärimiskummi kaloraaž on 1,2 kcal.

Nicotinell Cool Mint 4 mg ravimnärimiskumm sisaldab ühe ravimnärimiskummi kohta 11,45 mg naatriumi, mida tuleb arvesse võtta patsiendi puhul, kes on naatriumivabal dieedil.

Kuidas Nicotinell Cool Mint’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Et suurendada suitsetamisest loobumise tõenäosust, peaksite te lõpetama suitsetamise täielikult Nicotinell Cool Mint’i kasutamise alustamisel ja kogu ravikuuri ajal.

Nicotinell Cool Mint on saadaval kahe tugevusena: 2 mg ja 4 mg. Sobiv annus sõltub teie suitsetamisharjumusest. Kasutage Nicotinell Cool Mint 4 mg-st ravimnärimiskummi:

 • kui te olete suitsetaja ning teil on tugev või väga tugev nikotiinisõltuvus,
 • kui te ei ole eelnevalt suutnud suitsetamisest loobuda Nicotinell Cool Mint 2 mg ravimnärimiskummi kasutamisel,
 • kui teie võõrutusnähud on nii tugevad, et soovite uuesti suitsetama hakata.

Teistel juhtudel on soovitatav kasutada Nicotinell Cool Mint 2 mg-st ravimnärimiskummi. Optimaalne annus leitakse järgnevast tabelist:

Vähene kuni mõõdukas

Mõõdukas kuni tugev sõltuvus

Tugev kuni väga tugev

 

sõltuvus

 

 

 

sõltuvus

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobivad madala kontsentratsiooniga ravimvormid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobivad kõrge kontsentratsiooniga

ravimvormid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla 20 sigareti ööpäevas

20 kuni 30 sigaretti ööpäevas

Üle 30 sigareti ööpäevas

Eelistatud on madala

Vastavalt patsiendi sümptomitele ja

Eelistatud on kõrge

kontsentratsiooniga

soovidele sobivad madala (2 mg

kontsentratsiooniga

ravimvormid (2 mg

närimiskumm) või kõrge (4 mg

ravimvormid (4 mg

närimiskumm)

närimiskumm) kontsentratsiooniga

närimiskumm)

 

 

ravimvormid.

 

 

Kõrvaltoimete tekkimisel suure (4 mg) nikotiinisisaldusega Nicotinell Cool Mint’i ravimnärimiskummi kasutamisel tuleb ravim asendada väiksema (2 mg) nikotiinisisaldusega Nicotinell Cool Mint’i ravimnärimiskummiga.

Kasutamisjuhised:

 1. Ühte ravimnärimiskummi tuleb närida seni, kuni maitse muutub tugevaks.
 2. Seejärel tuleb ravimnärimiskummi lükata igeme ja põse vahele.
 3. Maitse kadumisel tuleb ravimnärimiskummi veelkord närida.
 4. Protsessi tuleb korrata 30 minuti jooksul.

Mitte alla neelata.

Annus üle 18-aastastele täiskasvanutele

Suitsetamisvajaduse tekkel närida üks ravimnärimiskumm. Üldiselt tuleks närida 1 ravimnärimiskumm iga 1...2 tunni tagant. Tavapärane annus on 8...12 ravimnärimiskummi ööpäevas. Kui teil tekib ikkagi suitsetamisvajadus, võib võtta lisaravimnärimiskummi. Mitte ületada maksimaalset ööpäevast annust, mis on 25 tükki Nicotinell Cool Mint 2 mg või 15 tükki Nicotinell Cool Mint 4 mg.

Ravi kestus on individuaalne. Tavapäraselt peaks ravi kestma vähemalt 3 kuud. 3 kuu möödudes peaks kasutatavate Nicotinell Cool Mint’i ravimnärimiskummide arvu järk-järgult vähendama hakkama. Ravi tuleb lõpetada, kui kasutatavate Nicotinell Cool Mint’i ravimnärimiskummide kogus on vähenenud 1...2 ravimnärimiskummini ööpäevas. Nicotinell Cool Mint’i kasutamine kauem kui 6 kuud ei ole üldjuhul soovitatav. Mõned endised suitsetajad vajavad suitsetamisharjumuse taastumise vältimiseks siiski pikemat ravi.

Kui te olete kasutanud Nicotinell Cool Mint’i üle 9 kuu, pöörduge arsti või apteekri poole. Patsientide nõustamine suurendab suitsetamisest loobumise tõenäosust.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Ravimit ei tohi kasutada alla 18-aastastel noorukitel ilma arsti soovituseta.

Kui te kasutate Nicotinell Cool Mint’i rohkem kui ette nähtud

Närides Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskumme liiga suures koguses võivad esineda intensiivse suitsetamisega sarnased sümptomid. Nikotiinimürgistuse üldsümptomite hulka kuuluvad nõrkus, higistamine, suurenenud süljevoolus, pearinglus, kipitustunne neelus, iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu, kuulmis- ja nägemishäired, peavalu, südamepekslemine või rütmihäired (tahhükardia ja südame arütmia), hingamisraskus, kurnatus, vereringe häired, kooma ja terminaalsed krambid.

Ükskõik milliste probleemide tekkimisel võtke ühendust oma arsti või apteekriga.

Mürgistuse kahtluse korral lapsel tuleb otsekohe konsulteerida arstiga. Lastele on ohtlikud ka väikesed nikotiinikogused, mis võivad põhjustada raskeid mürgistussümptomeid või surma.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõnedeks sümptomiteks, mida te võite kogeda esimestel päevadel on: pearinglus, peavalu ja unehäired. Need sümptomid võivad olla seotud ka suitsetamisest loobumisest põhjustatud ärajätunähtudega, mis on tekkinud ebapiisava nikotiinikoguse kasutamise tõttu.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 10-st)

 • pearinglus ja peavalu.
 • luksumine, maost tingitud sümptomid, nagu iiveldus, puhitised, oksendamine, kõrvetised, suurenenud süljevool, suu ja neelupiirkonna ärritus, samuti võib esineda mälumislihaste valu (eriti intensiivse närimise korral).

Aeglane närimiskummi närimine aitab seda probleemi lahendada.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 100-st)

 • südamepekslemine.
 • nahapunetus (erüteem), nahasügelus ja kuplade teke (urtikaaria).

Harva esinevad kõrvaltoimed (võib mõjutada kuni 1 inimest 1000-st)

 • südame rütmihäired ja allergilised reaktsioonid. Väga harva võivad need reaktsioonid olla tõsised, järgnevate sümptomitega: naha turse, näo ja suu turse, madal vererõhk ja hingamisraskused.

Suuhaavandid võivad tekkida suitsetamisest loobumise tagajärjel, mitte ravi tulemusena.

Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskumm võib kleepuda hambaproteeside või muude hambaravis kasutatavate vahendite külge ja neid harvadel juhtudel ka kahjustada.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Nicotinell Cool Mint’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Nicotinell Cool Mint’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Kasutatud Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskumm tuleb ära visata.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nicotinell Cool Mint sisaldab

 • Toimeaine on nikotiin.

Iga Nicotinell Cool Mint 2 mg ravimnärimiskumm sisaldab 2 mg nikotiini (10 mg nikotiinpolakrüliinina).

Iga Nicotinell Cool Mint 4 mg ravimnärimiskumm sisaldab 4 mg nikotiini (20 mg nikotiinpolakrüliinina).

 • Abiained on:

Närimiskummi alus (sisaldab butüülhüdroksütolueeni (E321)), kaltsiumkarbonaat, sorbitool (E420), veevaba naatriumkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, polakrüliin, glütserool (E422), puhastatud vesi, levomentool, naturaalne piparmündi maitseaine, piparmünt, sukraloos, kaaliumatsesulfaam, ksülitool (E967), mannitool (E421), želatiin, titaandioksiid (E171), karnaubavaha ja talk. Vt lõik 2 „Nicotinell Cool Mint sisaldab sorbitooli, butüülhüdroksütolueeni ja naatriumi“.

Kuidas Nicotinell Cool Mint välja näeb ja pakendi sisu

Iga kaetud ravimnärimiskumm on valkjat värvi ning nelinurkse kujuga.

Nicotinell Cool Mint ravimnärimiskumm on saadaval kahes tugevuses (2 mg ja 4 mg) ja nelja maitsega (puuvilja-, piparmündi- ja lagritsamaitsega ning klassikaline). Sellest pakendi infolehest leiate informatsiooni Nicotinell Cool Mint 2 mg ja 4 mg ravimnärimiskummi kohta.

Blisterpakendid on pakendatud karpidesse, mis sisaldavad 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96, 120 või 204 ravimnärimiskummi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer HealthCare (UK) Trading Ltd. 980 Great West Road, Brentford

Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootja: Famar S.A.

48TH km National Road Athens-Lamia,

19011 Avlonas, Attiki,

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. GlaxoSmithKline Eesti OÜ,

Tel.: +372 6676 900 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2016.