Oxytobel - süstelahus (10rü/ml 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QH01BB02
Toimeaine: oksütotsiin
Tootja: Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Straße 19 49377 Vechta Saksamaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele

Oksütotsiin

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Oksütotsiin

16,6 µg (mis vastab 10 RÜ-le oksütotsiinile)

Abiained:

 

Kloorbutanoolhemihüdraat

3,0 mg

Selge värvitu lahus.

 

NÄIDUSTUS(ED)

Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, kitsedel, emastel koertel ja kassidel on ravim näidustatud:

Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks, abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiate peatamisel).

Piimatuse korral piimaeritumise soodustamiseks.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte kasutada mis tahes obstruktiivse düstookia vormi korral.

KÕRVALTOIMED

Ei ole.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits, koer (emased koerad) ja kass.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Manustada subkutaanse või intramuskulaarse süstina.

Märad ja lehmad

4–6 ml

Emised

1–3 ml

Uted ja kitsed

1–2 ml

Emased koerad ja kassid

0,25–1 ml

Agalaktia raviks tuleb kasutada märgitud suuremat annust.

Ravimit võib manustada aeglase intravenoosse süstiga annustes, mis moodustab ühe kolmandiku eespool mainitust.

Annuse suurendamine ei põhjusta farmakoloogilise toime proportsionaalset tugevnemist.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

Ei rakendata.

KEELUAEG

Liha ja söödavad koed: 0 päeva.

Piim: 0 tundi.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).

Avatult hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Füsioloogilisel tasemel vähendab adrenaliin märgatavalt oksütotsiini toimet emakale või piimanäärmetele. Seetõttu ei tohi looma ehmatada, kui soovitakse oksütotsiini täielikku toime avaldumist kas piimaeritumise soodustamisel või emaka kontraktsioonide stimuleerimisel.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Kui preparaati kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela laienemises veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Rasedad või imetavad naised peaksid preparaadi käsitsemist vältima, sest see võib põhjustada silelihaste (nt emaka) kontraktsioone.

Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Kasutamine tiinuse, laktatsiooni perioodil:

Preparaat on vastavalt vajadusele ette nähtud kasutamiseks poegimise ja laktatsiooni ajal. Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Spetsiifilised koostoimed puuduvad ja seda ravim võib edukalt kasutada samaaegselt koos teiste ravimitega – nt endometriidi ravi korral koos antibiootikumidega.

Beetaadrenergiliste retseptorite stimuleerimine võib nõrgendada oksütotsiini toimet emakale ja piimanäärmele.

Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad.

Oxytobeli ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistab loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral.

Kui preparaati kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela laienemises veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2015

LISAINFO

Pakendi suurused:

Pappkarbis 1 x 10 ml, 5 x 10 ml, 12 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml või 12 x 100 ml.

Pakitult fooliumisse (hulgipakend) 6 x (1 x 50 ml) või 6 x (1 x 100 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.