Oxytobel - süstelahus (10rü/ml 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QH01BB02
Toimeaine: oksütotsiin
Tootja: Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Oxytobel, 10 RÜ/ml süstelahus hobustele, veistele, sigadele, lammastele, kitsedele, koertele ja kassidele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 ml sisaldab:

 

Toimeaine:

 

Oksütotsiin

16,6 µg (mis vastab 10 RÜ-le oksütotsiinile)

Abiained:

 

Kloorbutanoolhemihüdraat

3,0 mg

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahus

Selge värvitu lahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Hobune (märad), veis (lehmad), siga (emised), lammas (uted), kits, koer (emased koerad) ja kass.

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Märadel, lehmadel, emistel, uttedel, kitsedel, emastel koertel ja kassidel on ravim näidustatud:

Sünnitusabis kasutamiseks (emaka kontraktsioonide stimuleerimiseks, et hõlbustada poegimist täielikult avanenud emakakaela korral, sünnitusjärgselt emaka involutsiooni soodustamiseks, abistamiseks sünnitusjärgsete hemorraagiate peatamisel).

Piimatuse korral piimaeritumise soodustamiseks.

.Vastunäidustused

Mitte kasutada mis tahes obstruktiivse düstookia vormi korral.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Füsioloogilisel tasemel vähendab adrenaliin märgatavalt oksütotsiini toimet emakale või piimanäärmetele. Seetõttu ei tohi looma ehmatada, kui soovitakse oksütotsiini täieliku toime avaldumist kas piimaeritumise soodustamisel või emaka kontraktsioonide stimuleerimisel.

. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Kui preparaati kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela laienemises veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Rasedad või imetavad naised peaksid preparaadi käsitsemist vältima, sest see võib põhjustada silelihaste (nt emaka) kontraktsioone.

Ravimit manustades tuleb vältida juhuslikku iseendale süstimist.

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Ei ole.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Preparaat on vastavalt vajadusele ette nähtud kasutamiseks poegimise ja laktatsiooni ajal. Mitte kasutada tiinuse ajal, välja arvatud poegimise ajal.

.Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Spetsiifilised koostoimed puuduvad ja seda ravimit võib edukalt kasutada samaaegselt koos teiste ravimitega – nt endometriidi ravi korral koos antibiootikumidega.

Beetaadrenergiliste retseptorite stimuleerimine võib nõrgendada oksütotsiini toimet emakale ja piimanäärmele.

Sümpatomimeetiliste ainete või teiste vasokonstriktorite samaaegne kasutamine oksütotsiiniga võib põhjustada poegimisjärgset hüpertensiooni.

.Annustamine ja manustamisviis

Manustada subkutaanse või intramuskulaarse süstina.

Märad ja lehmad

4–6 ml

Emised

1–3 ml

Uted ja kitsed

1–2 ml

Emased koerad ja kassid

0,25–1 ml

Agalaktia raviks tuleb kasutada märgitud suuremat annust.

Ravimit võib manustada aeglase intravenoosse süstiga annustes, mis moodustab ühe kolmandiku eespool mainitust.

Annuse suurendamine ei põhjusta farmakoloogilise toime proportsionaalset tugevnemist.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Üleannuse ravi on palliatiivne ja spetsiifilised antidoodid puuduvad. Veterinaarravimi ülemäärane annus võib poegimist edasi lükata, põhjustades emaka

koordineerimatuid kontraktsioone, mis takistab loote edasi liikumist eeskätt mitmike korral.

Kui preparaati kasutatakse abivahendina poegimisel, tuleb enne manustamist emakakaela laienemises veenduda, et hoida ära loote surm ja emaka võimalik rebenemine.

. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.

Piimale: 0 tundi.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: Süsteemsed hormoonpreparaadid; hüpofüüsi tagasagara hormoonid; oksütotsiin.

ATCvet kood: QH01BB02

.Farmakodünaamilised omadused

Oksütotsiin on hüpofüüsi tagasagara hormoon. See mõjutab oksütotsiinile tundlike silelihaste rütmilist kontraktsiooni. Erilise tähtsusega on emaka kontraktsioonide tugevus ja sagedus poegimise alguses.

Piima andva lehma müoepiteeli rakud, mis sisaldavad piimanäärmete alveoole, kontrakteeruvad oksütotsiini toime tõttu ja piim satub piimajuhadesse.

Veterinaarravim on steriilne, vesine, proteiinivaba sünteetilise oksütotsiini süstelahus, mis vastab keemiliselt ja farmakoloogiliselt looduslikule oksütotsiinile.

.Farmakokineetilised andmed

Pärast süstimist on oksütotsiinil kiire toime, sest füsioloogilisi toimeid tuvastatakse tavaliselt mõne minuti jooksul pärast manustamist. Oksütotsiin laguneb väga kiiresti, sest selle jaotumise keskmine poolväärtusaeg on ligikaudu 2 minutit, kuigi eliminatsiooni poolväärtusaeg on umbes 12 minutit.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Kloorbutanoolhemihüdraat Jää-äädikhape

96% etanool Süstevesi

.Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 7 päeva.

.Säilitamise eritingimused

Hoida sisepakend välispakendis valguse eest kaitstult.

Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C).

Avatult hoida temperatuuril kuni 25°C.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

I tüüpi (10 ml, 25 ml) või II tüüpi (50 ml, 100 ml) pruunist klaasist viaalid suletud bromobutüülkummist korgi ja alumiiniumkattega.

Pappkarbis 1 x 10 ml , 5 x 10 ml , 12 x 10 ml, 1 x 25 ml, 10 x 25 ml, 1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 1 x 100 ml või 12 x 100 ml.

Pakitult fooliumisse (hulgipakend) 6 x (1 x 50 ml), 6 x (1 x 100 ml).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Bela-Pharm GmbH & Co. KG

Lohner Straße 19

49377 Vechta

Saksamaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22.12.2014

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Aprill 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.