Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Prevenar 13

ATC Kood: J07AL02
Toimeaine: pneumococcal polysaccharide serotype 1 /pneumococcal polysaccharide serotype 14 /pneumococcal polysaccharide serotype 18C /pneumococcal polysaccharide serotype 19A / pneumococcal polysaccharide serotype 19F /pneumococcal polysaccharide serotype 23F /pneumococcal polysaccharide serotype 3 /pneumococcal polysaccharide serotype 4 / pneumococcal polysaccharide serotype 5 / pneumococcal polysaccharide serotype 6A / pneumococcal polysaccharide serotype 6B /pneumococcal polysaccharide serotype 7F /pneumococcal polysaccharide serotype 9V protein
Tootja: Pfizer Limited

Artikli sisukord

 

 

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Prevenar 13 süstesuspensioon

Pneumokokkidevastane konjugeeritud polüsahhariidvaktsiin (13-valentne, adsorbeeritud)

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (0,5 ml) sisaldab:

pneumokoki serotüübi 11 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 31 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 41 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 51 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 6A1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 6B1 kapsli polüsahhariidi 4,4 μg

pneumokoki serotüübi 7F1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 9V1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 141 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 18C1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 19A1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 19F1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

pneumokoki serotüübi 23F1 kapsli polüsahhariidi 2,2 μg

1Konjugeeritud CRM197 kandjavalguga ja adsorbeeritud alumiiniumfosfaadile (0,125 mg

alumiiniumi).

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Vaktsiin on valge homogeenne suspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

6 nädala kuni 5 aasta vanuste imikute ja laste aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae

põhjustatud invasiivse haiguse, kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu.

Täiskasvanute (vanuses 50 aastat ja vanemad) aktiivne vaktsineerimine Streptococcus pneumoniae

põhjustatud invasiivse haiguse vastu.

Teave pneumokoki spetsiifiliste serotüüpide vastase kaitse kohta on esitatud lõikudes 4.4 ja 5.1.

Prevenar 13 kasutamine tuleb määrata kindlaks ametlike soovituste põhjal, arvestades invasiivse

haiguse mõju eri vanuserühmadele ja serotüübi epidemioloogiat erinevates geograafilistes

piirkondades.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Prevenar 13 vaktsineerimise ajakava peab põhinema ametlikel soovitustel.

Annustamine

6 nädala kuni 5 aasta vanused imikud ja lapsed

Prevenar 13 esimese annuse saanud imikutel on soovitatav vaktsineerimiskuur Prevenar 13-ga lõpule

viia.

6 nädala kuni 6 kuu vanused imikud

Kolmeannuseline esmane vaktsineerimine

Soovitatav vaktsineerimisskeem koosneb neljast 0,5 ml annusest. Imikute esmane vaktsineerimine

koosneb kolmest annusest, millest esimene manustatakse tavaliselt 2 kuu vanuses, jättes annuste

vahele vähemalt 1-kuulise intervalli. Esimese annuse võib manustada juba kuue nädala vanuselt.

Neljas (revaktsineerimis)annus on soovitatav manustada 11 kuni 15 kuu vanuselt.

Kaheannuseline esmane vaktsineerimine

Kui Prevenar 13 manustatakse imikute rutiinse vaktsineerimisprogrammi raames, võib kasutada ka

kolmest 0,5 ml annusest koosnevat ajakava. Esimese annuse võib manustada alates 2 kuu vanusest ja

teise annuse 2 kuud hiljem. Kolmas (revaktsineerimis)annus on soovitatav manustada 11 kuni 15 kuu

vanuselt (vt lõik 5.1).

Vaktsineerimata imikud ja ≥7 kuu vanused lapsed

7...11 kuu vanused imikud

Kaks 0,5 ml annust, vähemalt 1-kuulise intervalliga annuste vahel. Kolmas annus on soovitatav

manustada teisel eluaastal.

12...23 kuu vanused lapsed

Kaks 0,5 ml annust, vähemalt 2-kuulise intervalliga annuste vahel (vt lõik 5.1).

2...5-aastased lapsed

Üks ühekordne 0,5 ml annus.

Prevenar 13 vaktsineerimise ajakava eelnevalt (7-valentse) Prevenariga (Streptococcus pneumoniae

serotüübid 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F ja 23F) vaktsineeritud imikutel ja lastel

Prevenar 13 sisaldab samu 7 serotüüpi kui Prevenar ning selles on kasutatud sama kandjavalku

CRM197.

Kui imikul või lapsel on alustatud vaktsineerimist Prevenariga, võib tema ajakavas igal ajal

Prevenar 13-le üle minna.

7-valentse Prevenariga täielikult immuniseeritud lapsed (vanuses 12...59 kuud)

Lapsed, keda on eelnevalt täielikult immuniseeritud 7-valentse Prevenariga, peaksid saama ühe

annuse 0,5 ml Prevenar 13-t, et kutsuda esile immuunvastus täiendavale kuuele serotüübile.

Prevenar 13 annus tuleb manustada mitte varem kui 8 nädalat pärast viimase 7-valentse Prevenari

annuse saamist (vt lõik 5.1).

Täiskasvanud vanuses 50 aastat ja vanemad

Üks ühekordne annus.

Revaktsineerimise vajadus Prevenar 13 täiendava annusega ei ole tõestatud.

Sõltumata pneumokokkidevastase vaktsineerimise staatusest, tuleb sel juhul, kui 23-valentse

polüsahhariidvaktsiini kasutamist peetakse vajalikuks, manustada Prevenar 13 esimesena (vt lõik 5.1).

Manustamisviis

Vaktsiini manustatakse intramuskulaarse süstina. Eelistada tuleks imikutel reie anterolateraalset külge

(m. vastus lateralis) või lastel ja täiskasvanutel õlavarre deltalihast.

4.3 Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine (vt lõik 6.1) või difteeria toksoidi suhtes.

Nagu teistegi vaktsiinide puhul, tuleb ägeda raskekujulise, palavikuga kulgeva haiguse puhul

Prevenar 13 manustamine edasi lükata. Vähemolulise infektsiooni, näiteks nohu puhul, ei ole

vaktsineerimise edasilükkamine vajalik.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Prevenar 13 ei tohi manustada intravaskulaarselt.

Nagu kõikide süstitavate vaktsiinide puhul, peab vastav meditsiiniline abi ja järelevalve olema alati

kohe kättesaadav juhuks, kui pärast vaktsiini manustamist tekib harvaesinev anafülaktiline reaktsioon.

Seda vaktsiini ei tohi manustada intramuskulaarse süstina isikutele, kellel on trombotsütopeenia või

muu hüübimishäire, mille puhul intramuskulaarne süstimine on vastunäidustatud, kuid võib

manustada subkutaanselt, kui ravist oodatav kasu ületab kindlalt võimaliku ohu (vt lõik 5.1).

Prevenar 13 kaitseb ainult vaktsiinis sisalduvate Streptococcus pneumoniae serotüüpide vastu ega

kaitse muude invasiivset haigust, kopsupõletikku või keskkõrvapõletikku põhjustavate

mikroorganismide vastu. Nagu teisedki vaktsiinid, ei pruugi Prevenar 13 kaitsta pneumokokist

põhjustatud haiguste vastu kõiki vaktsineeritud isikuid.

Nõrgenenud immuunvastus aktiivsele immuniseerimisele võib tekkida pärsitud immuunsüsteemiga

isikutel, tingituna kas immunosupressiivsest ravist, geenidefektist, HIV-infektsioonist või muust

põhjusest.

Puuduvad andmed Prevenar 13 ohutuse ja immunogeensuse kohta spetsiifilises

immuunpuudulikkusega isikute grupis (nt muu kaasasündinud või omandatud põrna düsfunktsioon,

HIV-infektsioon, pahaloomulised kasvajad, hematopoeetiliste tüvirakkude transplantatsioon,

nefrootiline sündroom) ning vaktsineerimist tuleb kaaluda iga juhtumi puhul eraldi.

6 nädala kuni 5 aasta vanused imikud ja lapsed

Kliinilistes uuringutes kutsus Prevenar 13 esile immuunvastuse kõigile kolmeteistkümnele vaktsiinis

sisalduvale serotüübile. Pärast revaktsineerimisannust immuunsuse tase serotüübi 3 suhtes imikuea

vaktsineerimise järgse tasemega võrreldes ei suurenenud; selle leiu kliiniline asjakohasus serotüübi 3

suhtes immunoloogilise mälu esilekutsumise suhtes ei ole teada (vt lõik 5.1).

Funktsionaalsete antikehade teke (OPA tiitrid ≥1:8) serotüüpide 1, 3 ja 5 suhtes oli proportsionaalselt

kõrge. OPA tiitrite geomeetrilised keskmised olid aga madalamad kui vaktsiini ülejäänud täiendavate

serotüüpide suhtes; selle leiu kliiniline asjakohasus kaitse efektiivsuse suhtes ei ole teada (vt lõik 5.1).

Piiratud andmed on näidanud, et 7-valentne Prevenar (esmasel vaktsineerimisel kolme annusega)

kutsub sirprakulise aneemiaga väikelastel esile vastuvõetava immuunvastuse, kusjuures selle

ohutusprofiil sarnaneb kõrge riskita rühmades täheldatud profiiliga (vt lõik 5.1).

Alla 2 aasta vanuseid lapsi tuleb vaktsineerida nende vanusega sobiva Prevenar 13 ajakava järgi (vt

lõik 4.2). Pneumokokkidevastase konjugeeritud vaktsiini kasutamine ei asenda 23-valentsete

pneumokokkidevastaste polüsahhariidvaktsiinide kasutamist ≥2 aasta vanustel lastel

haigusseisunditega (nt sirprakuline aneemia, aspleenia, HIV-infektsioon, krooniline haigus või

immuunpuudulikkus), mille puhul risk haigestuda Streptococcus pneumoniae põhjustatud

invasiivsetesse haigustesse on suurenenud. Kui see on soovitatav, peaks kõrge riskiga ≥24-kuulisi

lapsi, keda on varem vaktsineeritud Prevenar 13-ga, vaktsineerima 23-valentse pneumokokkidevastase

polüsahhariidvaktsiiniga. Intervall 13-valentse pneumokokkidevastase konjugeeritud vaktsiini

(Prevenar 13) ja 23-valentse pneumokokkidevastase polüsahhariidvaktsiini manustamise vahel ei tohi

olla vähem kui 8 nädalat. Puuduvad andmed selle kohta, kas 23-valentse pneumokokkidevastase

polüsahhariidvaktsiini kasutamine eelnevalt vaktsineerimata või Prevenar 13-ga vaktsineeritud lastel

võib põhjustada ebapiisavat immuunvastust Prevenar 13 järgmiste annuste suhtes.

Esmase vaktsineerimiskuuri manustamisel väga enneaegsetele imikutele (sündinud ≤28.

rasedusnädalal), eriti varasema respiratoorse ebaküpsuse korral, tuleb arvesse võtta apnoe riski ja

48...72 tundi kestva respiratoorse jälgimise vajadust. Kuna vaktsineerimisest tulenev kasu selles

imikute rühmas on suur, ei tohiks vaktsineerimisest loobuda ega seda edasi lükata.

Vaktsiini serotüübid kaitsevad keskkõrvapõletiku vastu vähem kui invasiivse haiguse vastu. Kuna

keskkõrvapõletikku põhjustavad ka paljud muud organismid peale vaktsiinis sisalduvate pneumokoki

serotüüpide, kaitseb vaktsiin kõigi keskkõrvapõletike vastu vähe (vt lõik 5.1).

Palavikuvastase raviga tuleb alustada vastavalt kohalikele ravijuhistele laste puhul, kellel on

krampidega kulgev haigus või kellel on esinenud febriilseid krambihooge, ning kõikide laste puhul,

kellele manustatakse Prevenar 13 samaaegselt täisrakulise läkaköha vaktsiini.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

6 nädala kuni 5 aasta vanused imikud ja lapsed

Prevenar 13 võib manustada koos ükskõik millise vaktsiinantigeeniga, kas ühevalentsete või

kombineeritud vaktsiinidena: difteeria, teetanus, atsellulaarne või täisrakuline läkaköha vaktsiin,

Haemophilus influenzae tüüp b, inaktiveeritud poliomüeliidivaktsiin, B-hepatiit, meningokoki

serogrupp C, leetrid, mumps, punetised ja tuulerõuged. Kliiniliste uuringute kohaselt ei mõjutanud see

immuunvastust manustatud vaktsiinidele ega vaktsiinide ohutusprofiile.

Kliinilistes uuringutes ei täheldatud Prevenar 13 samaaegsel manustamisel rotaviiruse vaktsiiniga

muutusi nende vaktsiinide ohutusprofiilides.

Täiskasvanud vanuses 50 aastat ja vanemad

Prevenar 13 võib manustada samaaegselt hooajalise kolmevalentse inaktiveeritud gripivaktsiiniga

(TIV).

Kahes uuringus, mis viidi läbi 50…59-aastastel ja 65-aastastel ja vanematel täiskasvanutel, näidati, et

Prevenar 13 võib manustada samaaegselt koos kolmevalentse inaktiveeritud gripivaktsiiniga (TIV).

Reageerimine kõigile kolmele TIV antigeenile oli sarnane, kui TIV-i manustati üksi või koos

Prevenar 13-ga.

Kui Prevenar 13 manustati samaaegselt koos TIV-iga, siis olid immuunvastused Prevenar 13-le

madalamad kui ainult Prevenar 13 manustamisel. Antud leiu kliiniline tähendus ei ole selge.

Samaaegset kasutamist teiste vaktsiinidega ei ole uuritud.

Erinevaid süstitavaid vaktsiine tuleb manustada alati erinevatesse vaktsineerimiskohtadesse.

Prevenar 13 ja 23-valentse polüsahhariidvaktsiini samaaegset manustamist ei ole uuritud. Kliinilistes

uuringutes, milles Prevenar 13 manustati üks aasta pärast 23-valentse polüsahhariidvaktsiini

manustamist, olid immuunvastused kõigi serotüüpide osas madalamad kui Prevenar 13 manustamisel

patsientidele, keda ei olnud varem 23-valentse polüsahhariidvaktsiiniga immuniseeritud. Antud leiu

kliiniline tähendus ei ole selge.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Fertiilsus ja rasedus

Puuduvad andmed 13-valentse pneumokokkidevastase konjugeeritud vaktsiini kasutamise kohta

rasedatel.

Katseloomadel läbi viidud uuringud ei ole näidanud otsest või kaudset kahjulikku toimet

reproduktiivsusele (vt lõik 5.3).

Imetamine

Pole teada, kas 13-valentne pneumokokkidevastane konjugeeritud vaktsiin eritub rinnapiima.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Pole asjakohane.

4.8 Kõrvaltoimed

Järgmises lõigus on loetletud kliinilistes uuringutes või turustamisjärgse kogemuse käigus teatatud

kõrvaltoimed kõikides vanuserühmades organsüsteemide ja esinemissageduse kahanemisjärjekorra

alusel. Sagedus on määratletud järgmiselt: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt

(≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (sagedust ei

saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

6 nädala kuni 5 aasta vanused imikud ja lapsed

Vaktsiini ohutust hinnati kontrollitud kliinilistes uuringutes, milles 4429 tervele imikule manustati

alates 6 nädala vanusest esmasel vaktsineerimisel 14 267 annust ja 11...16 kuu vanuses

revaktsineerimisannus. Kõikides uuringutes imikutega manustati Prevenar 13 samaaegselt rutiinsete

pediaatriliste vaktsiinidega (vt lõik 4.5).

Ohutust hinnati ka 354 varem vaktsineerimata lapsel (7 kuu kuni 5 aasta vanuses).

Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed olid reaktsioonid vaktsineerimiskohal, palavik, ärrituvus, isu

vähenemine ja unevajaduse suurenemine ja/või vähenemine.

Esmase vaktsineerimise ajal Prevenar 13-ga esines vaktsineerimiskoha reaktsioone üle 12 kuu

vanustel lastel sagedamini kui imikutel.

Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed

Prevenar 13 ohutusprofiil kliinilistes uuringutes sarnanes Prevenariga. Järgmised sagedused

põhinevad kõrvaltoimetel, mida hinnangute kohaselt seostati kliinilistes uuringutes Prevenar 13-ga

vaktsineerimisega:

Immuunsüsteemi häired:

Harv: ülitundlikkusreaktsioon, sh näoturse, düspnoe, bronhospasm

Närvisüsteemi häired:

Harv: krambid (sealhulgas febriilsed krambid), hüpotooniline-hüporeaktiivne

episood

Seedetrakti häired:

Väga sage: isu vähenemine

Aeg-ajalt: oksendamine, diarröa

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Harv: lööve; nõgestõbi või nõgestõvetaoline lööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Väga sage: püreksia; ärrituvus; erüteem, kõvenemine/turse või valu/valulikkus

vaktsineerimiskohal; unisus; unehäired

erüteem või kõvenemine/paistetus vaktsineerimiskohal2,5 cm...7,0 cm (pärast

revaktsineerimisannust ja vanematel lastel [2...5-aastased])

Sage: püreksia >39°C; liigutuste piiratus vaktsineerimiskohal (valu tõttu); erüteem

või kõvenemine/paistetus vaktsineerimiskohal2,5 cm...7,0 cm (pärast

imikueas vaktsineerimist)

Aeg-ajalt: erüteem, paistetus/kõvenemine vaktsineerimiskohal>7,0 cm; nutmine

Prevenar 13 turustamisjärgsel perioodil esinenud kõrvaltoimed

Kuigi Prevenar 13 kliinilistes uuringutes imikute ja lastega järgmisi kõrvaltoimeid ei täheldatud,

loetakse neid Prevenar 13 kõrvaltoimeteks, kuna nendest on teatatud turuletulekujärgsel perioodil.

Kuna need kõrvaltoimed pärinevad spontaansetest teadetest, mille sagedust ei ole võimalik

määratleda, tuleb käsitleda neid kui teadmata sagedusega.

Vere ja lümfisüsteemi häired: lümfadenopaatia (lokaliseerunud vaktsineerimiskohapiirkonda)

Immuunsüsteemi häired: anafülaktiline/anafülaktoidne reaktsioon, sealhulgas šokk; angioödeem

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: multiformne erüteem

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: nõgestõbi vaktsineerimiskohal; dermatiit

vaktsineerimiskohal; kihelus vaktsineerimiskohal; õhetus

Lisainformatsioon erirühmade kohta:

Apnoe väga enneaegsetel imikutel (sündinud ≤28. rasedusnädalal) (vt lõik 4.4).

Täiskasvanud vanuses 50 aastat ja vanemad

Ohutust hinnati kuues kliinilises uuringus, mis hõlmasid 6198 täiskasvanud patsienti vanuses

50…95 eluaastat. Prevenar 13 manustati 5667 täiskasvanule, neist 2616 (46,2%) olid vanuses

50…64 eluaastat ja 3051 (53,8%) olid vanuses 65 aastat või vanemad. Prevenar 13 saanud

täiskasvanud patsientidest 1916 oli vähemalt kolm aastat enne vaktsineerimise uuringut vaktsineeritud

23-valentse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga ja 3751 patsienti ei olnud varem 23-valentse

pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga vaktsineeritud. Üle 65-aastastel patsientidel täheldati

nooremate patsientidega võrreldes vähem kõrvaltoimeid, seda sõltumatult varasemast

pneumokokkidevastase vaktsineerimise staatusest. Üldiselt olid kõrvaltoimete esinemissageduse

kategooriad mõlemas grupis sarnased.

Kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed

Kõigis kliinilistes uuringutes hinnati 14 päeva vältel pärast vaktsineerimist igapäevaselt ja suunatult

lokaalseid reaktsioone ja süsteemseid kõrvaltoimeid. Alljärgnevad esinemissagedused põhinevad

kõrvaltoimetel, mis on hinnatud täiskasvanud patsientidel vaktsineerimisel Prevenar 13-ga seotud

olevaks:

Ainevahetus ja toitumishäired:

Väga sage: isu vähenemine

Närvisüsteemi häired:

Väga sage: peavalud

Seedetrakti häired:

Väga sage: diarröa

Sage: oksendamine

Aeg-ajalt: iiveldus

Immuunsüsteemi häired:

Aeg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid, sealhulgas näoturse, düspnoe, bronhospasm

Naha ja nahaaluskoe kahjustused:

Väga sage: lööve

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid:

Väga sage : külmavärinad; kurnatus; erüteem vaktsineerimiskohal; kõvenemine/paistetus

vaktsineerimiskohal; valu/tundlikkus vaktsineerimiskohal; käte liigutuste

piiratus

Sage: püreksia

Aeg-ajalt: lümfadenopaatia lokaliseerunud vaktsineerimiskohapiirkonda

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused:

Väga sage: liigesevalu; lihasvalu

Kokkuvõttes ei täheldatud Prevenar 13 manustamisel täiskasvanud patsientidele erinevust

kõrvaltoimete esinemissageduses sõltuvalt sellest, kas patsiente oli varem vaktsineeritud

pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga või mitte.

Prevenar 13 manustamisel koos kolmevalentse inaktiveeritud gripivaktsiiniga (TIV) täheldati ainult

TIV-i manustamisega või ainult Prevenar 13 manustamisega võrreldes mõne suunatult otsitud

süsteemse reaktsiooni suuremat esinemissagedust (esimesel juhul peavalu, külmavärinad, lööve,

söögiisu vähenemine, liigese- ja lihasvalu ning teisel juhul peavalu, kurnatus, külmavärinad, söögiisu

vähenemine ja liigesevalu).

4.9 Üleannustamine

Kuna Prevenar 13 turustatakse süstelites, on üleannustamine ebatõenäoline. Siiski on Prevenar 13

üleannustamist esinenud imikutel ja lastel järgnevate annuste soovitatud intervallist varasema

manustamisena. Üleannustamisel esinenud kõrvaltoimed on üldjuhul samad, mida on teatatud

Prevenar 13 soovitusliku pediaatrilise ajakava järgimisel manustatud annuste puhul.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: vaktsiinid, pneumokokkidevastased vaktsiinid; ATC-kood: J07AL02

Toimemehhanism

Prevenar 13 sisaldab 7 pneumokoki kapsli polüsahhariidi, mida sisaldab ka Prevenar (4, 6B, 9V, 14,

18C, 19F, 23F) ning lisaks veel 6 polüsahhariidi (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A), mis on kõik konjugeeritud

CRM197 kandjavalguga.

Haiguskoormus 6 nädala kuni 5 aasta vanustel imikutel ja lastel

Serotüüpide jälgimise põhjal Euroopas enne Prevenari kasutuselevõtmist hõlmab Prevenar 13

hinnangute kohaselt 73...100% (olenevalt riigist) serotüüpidest, mis kutsuvad alla 5-aastastel lastel

esile pneumokokist põhjustatud invasiivse haiguse. Selles vanuserühmas põhjustavad serotüübid 1, 3,

5, 6A, 7F ja 19A olenevalt riigist, uuritud ajavahemikust ja Prevenari kasutamisest 15,6% kuni 59,7%

invasiivsetest haigustest.

Äge keskkõrvapõletik on erinevate etioloogiatega levinud lastehaigus. Bakterid võivad põhjustada

60...70% ägeda keskkõrvapõletiku kliinilistest episoodidest. S. pneumoniae on kogu maailmas üks

levinumaid bakteriaalse ägeda keskkõrvapõletiku põhjustajaid.

Prevenar 13 hõlmab hinnanguliselt üle 90% neist serotüüpidest, mis tekitavad antibiootikumide suhtes

resistentseid pneumokokist põhjustatud invasiivseid haigusi.

Haiguskoormus täiskasvanutel vanuses 50 aastat ja vanemad

Invasiivse pneumokokist põhjustatud haiguse esinemissagedus täiskasvanutel suureneb vanusega

alates 50. eluaastast, riskifaktoritega (suitsetamine ja liigne alkoholi tarbimine) ning teatud kaasuvate

haigustega (kroonilised kardiovaskulaarsed haigused, kroonilised kopsuhaigused, sealhulgas astma,

neeruhaigused, diabeet ja kroonilised maksahaigused, sealhulgas alkoholist tingitud maksakahjustus).

Kõige sagedasemad invasiivse pneumokokist põhjustatud haiguse ilmingud täiskasvanutel vanuses 50

aastat ja vanemad on baktereemiline pneumoonia, fokuseerimata baktereemia ja meningiit. Uuringute

andmete põhjal võivad Prevenar 13-s olevad pneumokokkide serotüübid põhjustada vähemalt

50…76% (sõltuvalt riigist) kõigist invasiivse pneumokokist põhjustatud haiguse juhtudest üle 50-

aastastel täiskasvanutel. Umbes 80% invasiivse pneumokokist põhjustatud haiguse juhtudest

täiskasvanutel avaldub baktereemilise pneumooniana.

Prevenar 13 immunogeensuse kliinilised uuringud imikutel ja lastel

Prevenar 13 efektiivsust kaitsmisel pneumokokist põhjustatud invasiivse haiguse vastu ei ole

hinnatud. Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) soovitustest lähtudes on hinnangud pneumokokist

põhjustatud invasiivse haiguse vastase potentsiaalse efektiivsuse hindamisele imikutel ja väikelastel

põhinenud Prevenar 13 ja Prevenari, mille kaitse efektiivsus on tõestatud, seitsmele ühisele

serotüübile tekkinud immuunvastuste võrdlemisel. Mõõdeti ka 6 täiendavale serotüübile tekkinud

immuunvastuseid.

Immuunvastused pärast imikute esmast kolmeannuselist vaktsineerimist

Mitmes Euroopa riigis ja USAs on läbi viidud kliinilisi uuringuid erinevate vaktsineerimise

ajakavadega, sealhulgas kaks randomiseeritud samaväärsusuuringut (Saksamaal 2-, 3- ja 4- kuulise

esmase vaktsineerimisena [006] ja USAs 2-, 4- ja 6-kuulise esmase vaktsineerimisena [004]).

Pneumokokkidevastaseid immuunvastuseid võrreldi neis kahes uuringus samaväärsuse kriteeriumide

alusel, sealhulgas võrreldi isikute osakaalu, kellel oli seerumis polüsahhariidi serotüübi vastase

spetsiifilise IgG tase ≥0,35 μg/ml ühe kuu möödumisel esmasest vaktsineerimisest ning IgG

kontsentratsioonide geomeetrilisi keskmisi (ELISA GMC); peale selle võrreldi funktsionaalsete

antikehade tiitreid (OPA) Prevenar 13 ja Prevenari kasutanud uuringus osalejatel. Kuue täiendava

serotüübi puhul võrreldi neid väärtusi väikseima ravivastusega, mis tekib seitsmele ühisele serotüübile

Prevenari saavatel isikutel.

Immuunvastuste samaväärsuse võrdlus uuringus 006 lähtudes polüsahhariidivastase IgG

kontsentratsiooni ≥0,35 μg/ml saavutanud imikute osakaalust on esitatud tabelis 1. Uuringu 004

tulemused olid sellega sarnased. Prevenar 13 samaväärsust (rühmade immuunvastusega 0,35 μg/ml

uuringus osalejate osakaalude vahe 95% usaldusvahemiku alampiir oli >-10%) tõestati kõigi 7 ühise

serotüübi suhtes, välja arvatud serotüüp 6B uuringus 006 ja serotüübid 6B ja 9V uuringus 004, kus

sellest jäi veidi puudu. Kõik seitse ühist serotüüpi vastasid IgG ELISA GMC eelnevalt määratud

samaväärsuskriteeriumitele. Prevenar 13 kutsus 7 ühise serotüübi puhul esile võrreldavad, kuigi veidi

madalamad antikehade tasemed kui Prevenar. Nende erinevuste kliiniline tähtsus ei ole teada.

6 täiendava serotüübi puhul tõestati samaväärsust uuringus 006, lähtudes antikehade kontsentratsiooni

≥0,35 μg/ml saavutanud imikute osakaalust ja IgG ELIAS GMC-de võrdlusest, ning uuringus 004 viie

puhul 6 serotüübist, välja arvatud serotüüp 3. Serotüübi 3 puhul saavutati Prevenar 13 saanud isikute

seas seerumi IgG ≥0,35 μg/ml tase 98,2%-l (uuring 006) ja 63,5%-l (uuring 004).

Tabel 1. Uuringus osalejate osakaal, kellel saavutati pärast imikute vaktsineerimise 3. annust

pneumokoki kapsli polüsahhariidi IgG antikehade kontsentratsioon ≥0,35 μg/ml – uuring 006

Serotüüp

Prevenar 13

%

(N=282...285)

7-valentne

Prevenar

%

(B=277...279)

Vahe

(95% usaldusvahemik)

7-valentse Prevenari serotüübid

4 98,2 98,2 0,0 (-2,5, 2,6)

6B 77,5 87,1 -9,6 (-16,0, -3,3)

9V 98,6 96,4 2,2 (-0,4, 5,2)

14 98,9 97,5 1,5 (-0,9, 4,1)

18C 97,2 98,6 -1,4 (-4,2, 1,2)

19F 95,8 96,0 -0,3 (-3,8, 3,3)

23F 88,7 89,5 -0,8 (-6,0, 4,5)

Prevenar 13-s sisalduvad täiendavad serotüübid

1 96,1 87,1* 9,1 (4,5, 13,9)

3 98,2 87,1 11,2 (7,0, 15,8)

5 93,0 87,1 5,9 (0,8, 11,1)

6A 91,9 87,1 4,8 (-0,3, 10,1)

7F 98,6 87,1 11,5 (7,4, 16,1)

19A 99,3 87,1 12,2 (8,3, 16,8)

* Prevenari kasutamisel oli madalaima immuunvastuse saavutamise määraga serotüüp 6B uuringus

006 (87,1%).

Prevenar 13 kutsus uuringutes 004 ja 006 esile funktsionaalsete antikehade tekke vaktsiini kõigi 13

serotüübi suhtes. 7 ühise serotüübi puhul ei olnud rühmade vahel erinevusi uuringus osalejate

osakaalus, kellel oli OPA tiiter ≥1:8. Kõigi seitsme ühise serotüübi suhtes saavutasid uuringutes 006

ja 004 vastavalt >96% ja >90% Prevenar 13 kasutanud uuringus osalejatest OPA tiitri ≥1:8 ühe kuu

jooksul pärast esmast vaktsineerimist.

Kõigi 6 ülejäänud täiendava serotüübi suhtes kutsus Prevenar 13 uuringutes 004/006 esile OPA tiitrid

≥1:8 91,4...100%-l vaktsineeritutest ühe kuu jooksul pärast esmast vaktsineerimist. Serotüüpide 1, 3 ja

5 puhul olid funktsionaalsete antikehade (OPA) tiitrite geomeetrilised keskmised madalamad kui

ülejäänud täiendavate serotüüpide puhul; selle tulemuse kliiniline asjakohasus kaitse efektiivsuse

suhtes ei ole teada.

Immuunvastused imikutel pärast esmast kaheannuselist vaktsineerimist

Immunogeensust pärast imikute kaheannuselist vaktsineerimist on dokumenteeritud neljas uuringus.

Imikute osakaal, kellel saavutati ühe kuu möödumisel teisest annusest pneumokoki kapsli

polüsahhariidi vastane IgG kontsentratsioon ≥0,35 μg/ml, oli vaktsiini 11 serotüübi puhul 13-st 79,6%

kuni 98,5%. Kõikides uuringutes oli vähem imikuid, kellel saavutati see antikehade kontsentratsioon

serotüüpide 6B (27,9% kuni 57,3%) ja 23F (55,8% kuni 68,1%) suhtes 2, 4 kuu vaktsineerimise

ajakava puhul, võrreldes 58,4%-ga serotüübi 6B ja 68,6%-ga 23F suhtes uuringus, kus kasutati 3, 5

kuu ajakava. Pärast revaktsineerimisannust tekkisid vaktsiini kõikide serotüüpide, sealhulgas 6B ja

23F suhtes immuunvastused, mis näitasid kaheannuselise esmase vaktsineerimise piisavat efektiivsust.

Ühes Ühendkuningriigis toimunud uuringus oli funktsionaalsete antikehade (OPA) tekkimine

Prevenari ja Prevenar 13 rühmas pärast esmast vaktsineerimist kahe ja nelja kuu vanuses ja pärast

revaktsineerimisannust 12 kuu vanuses võrreldav kõikide serotüüpide suhtes, kaasa arvatud 6B ja 23F.

Prevenar 13-ga vaktsineeritutel tekkis pärast imikuea vaktsineerimist immuunvastus OPA tiitriga ≥1:8

vähemalt 87%-l ning pärast revaktsineerimisannust vähemalt 93%-l. Serotüüpide 1, 3 ja 5 puhul olid

OPA tiitrite geomeetrilised keskmised madalamad kui ülejäänud täiendavate serotüüpide puhul; selle

tulemuse kliiniline asjakohasus ei ole teada.

Revaktsineerimise immuunvastused imikutel pärast esmast kahe- ja kolmeannuselist vaktsineerimist

Pärast revaktsineerimisannust suurenesid antikehade kontsentratsioonid revaktsineerimiseelse

tasemega võrreldes kõigi 13 serotüübi suhtes. Revaktsineerimisjärgsed antikehade kontsentratsioonid

olid 12 serotüübi puhul kõrgemad kui pärast imikute esmast vaktsineerimist saavutatud

kontsentratsioonid. See tulemus näitab esmase vaktsineerimise (immunoloogilise mälu loomise)

piisavat efektiivsust. Pärast revaktsineerimisannust immuunsuse tase serotüübi 3 suhtes imikuea

vaktsineerimise järgse tasemega võrreldes ei suurenenud; selle leiu kliiniline asjakohasus serotüübi 3

suhtes immunoloogilise mälu esilekutsumise suhtes ei ole teada.

Antikehade tekkimine kahe- või kolmeannuselisele imikuea vaktsineerimisele järgnenud

revaktsineerimisannuste manustamisel oli vaktsiini kõigi 13 serotüübi puhul võrreldav.

7 kuu kuni 5 aasta vanustel lastel tekivad pärast nende vanusele vastavat vaktsineerimist ajakava järgi

(mida on kirjeldatud lõigus 4.2) kõigile 13 serotüübile kapsli polüsahhariidide vastased IgG

antikehad, mille tase on vähemalt võrreldav imikuea esmase kolmeannuselise vaktsineerimisega.

Antikehade püsimist ja immunoloogilist mälu hinnati tervete laste uuringus, kes said ühekordse

Prevenar 13 annuse mitte varem kui 2 aastat pärast vaktsineerimist kas Prevenari 4 annusega, pärast

imikuea esmast kolmeannuselist vaktsineerimist Prevenariga, mis järgnes 12 kuu vanuselt saadud

Prevenar 13 annusele või pärast vaktsineerimist Prevenar 13 4 annusega.

Prevenar 13 üheannuseline manustamine lastele vanuses 3...4 aastat kutsus esile tugeva antikehade

vastuse nii 7 ühisele serotüübile kui ka 6 täiendavale serotüübile, seda vaatamata eelnevale

vaktsineerimisele Prevenari või Prevenar 13-ga.

Alates 7-valentse Prevenari kasutuselevõtmisest 2000. aastal ei ole pneumokokist põhjustatud haiguse

jälgimise andmed näidanud Prevenariga imikueas esile kutsutud immuunsuse vähenemist aja jooksul.

7-valentse Prevenariga täielikult immuniseeritud lapsed (vanuses 12...59 kuud)

Eelnevalt 7-valentse Prevenariga vaktsineeritud (2- või 3-annuseline esmane vaktsineerimine ja lisaks

revaktsineerimine) lastel vanuses 12...59 kuud oli pärast ühe annuse Prevenar 13 manustamist nende

laste osakaal vähemalt 90%, kes saavutasid IgG kontsentratsiooni ≥0,35 μg/ml ja OPA tiitrid ≥1:8.

Siiski, kuuest täiendavast serotüübist näitasid 3 (serotüübid 1, 5 ja 6A) madalamat IgG GMC ja OPA

GMT võrreldes nende lastega, keda on varasemalt vaktsineeritud vähemalt ühe annuse

Prevenar 13-ga. Madalama GMC ja GMT kliiniline asjakohasus on hetkel teadmata.

Vaktsineerimata lapsed (vanuses 12...23 kuud)

7-valentse Prevenariga läbi viidud uuringud vaktsineerimata 12...23 kuu vanustel lastel näitasid, et

neile on vajalik manustada 2 annust, et saavutada imikute kolmeannuselise esmase vaktsineerimisega

esile kutsutud sarnane serotüüpide 6B ja 23F IgG kontsentratsioon.

Immuunvastused pärast subkutaanset manustamist

Prevenar 13 subkutaanset manustamist hinnati mittevõrdlevas uuringus 185 terve jaapani imiku ja

lapsega, kellele manustati 4 annust 2, 4, 6 ja 12...15 kuu vanuses. Uuring näitas, et ohutus ja

immunogeensus olid üldiselt võrreldavad intramuskulaarse manustamise uuringus täheldatuga.

Euroopa Ravimiamet on pikendanud kohustust esitada Prevenar 13-ga läbi viidud

pneumokokkhaiguse uuringute tulemusi ühes või enamas osarühmas pediaatrilisest populatsioonist

(kasutamise kohta lastel vt lõik 4.2).

Prevenari (7-valentne vaktsiin) kaitse efektiivsus imikutel ja lastel

7-valentse Prevenari efektiivsust hinnati kahes suuremas uuringus – Põhja-California Kaiser

Permanente (NCKP) uuringus ja Soome keskkõrvapõletiku uuringus (FinOM). Mõlemad olid

randomiseeritud, topeltpimedad aktiivse kontrollrühmaga uuringud, milles imikud randomiseeriti

rühmadesse, kellele manustati 2, 4, 6 ja 12...15 kuu vanuses nelja-annuselise vaktsineerimisena kas

Prevenari või kontrollvaktsiini (NCKP – meningokoki serogrupp C CRM-ga konjugeeritud [MnCC]

vaktsiin; FinOM – B-hepatiidi vaktsiin). Allpool tabelis (tabel 2) on esitatud nende uuringute

tulemusena saadud andmed efektiivsuse kohta (pneumokokist põhjustatud invasiivse haiguse,

kopsupõletiku ja ägeda keskkõrvapõletiku vastu).

Tabel 2. Kokkuvõte 7-valentse Prevenari efektiivsusest1

Test N VE2 95%

usaldusvahemik

NCKP: vaktsiini serotüübist põhjustatud invasiivne

pneumokokkhaigus3 30 258 97% 85, 100

NCKP: rindkere röntgenuuringu leiuga kliiniline kopsupõletik 23 746 35% 4, 56

NCKP: äge keskkõrvapõletik4 23 746

Episoodide üldarv 7% 4, 10

Korduv äge keskkõrvapõletik (3 episoodi 6 kuu jooksul või 4

episoodi 1 aasta jooksul)

9% 3, 15

Korduv äge keskkõrvapõletik (5 episoodi 6 kuu jooksul või 6

episoodi 1 aasta jooksul)

23% 7, 36

Tümpanostoomia toru paigaldamine 20% 2, 35

FinOM: äge keskkõrvapõletik 1662

Episoodide üldarv 6% -4, 16

Kõik pneumokokist põhjustatud ägedad keskkõrvapõletikud 34% 21, 45

Vaktsiini serotüübist põhjustatud äge keskkõrvapõletik 57% 44, 67

1Uuringuplaani kohaselt

2Vaktsiini efektiivsus

31995. aasta oktoobrist 20. aprillini 1999

41995. aasta oktoobrist 30. aprillini 1998

Prevenari (7-valentne) efektiivsus

7-valentse Prevenari efektiivsust (nii otsest kui ka kaudset toimet) pneumokokist põhjustatud haiguse

vastu on hinnatud kolme- ja kaheannuselistes imikute esmase vaktsineerimise programmides, milles

mõlemas kasutati ka revaktsineerimisannuseid (tabel 3). Pärast Prevenari laialdast kasutuselevõttu on

invasiivsete pneumokokkhaiguste esinemissagedus pidevalt ja oluliselt vähenenud. Mõnes riigis on

suurenenud Prevenaris mittesisalduvatest serotüüpidest, nt 1, 7F ja 19A, põhjustatud invasiivsete

pneumokokkhaiguste esinemissagedus. Jälgimist jätkatakse ka Prevenar 13 kasutamisel ning selle

tabeli andmed võivad muutuda vastavalt sellele, kuidas riigid oma järelevalveandmeid uuendavad.

Skriinimismeetodit kasutades olid konkreetselt serotüüpide 6B ja 23F puhul hinnangulised

efektiivsused 2 annuse puhul alla 1 aasta vanustel lastel Ühendkuningriigis vastavalt 66% (-29,

91%) ja 100% (25, 100%).

Tabel 3. Kokkuvõte 7-valentse Prevenari efektiivsusest pneumokokist põhjustatud invasiivse

haiguse vastu

Riik

(kasutuselevõtmise

aasta)

Soovituslik ajakava Haiguse vähenemine, % 95%

usaldusvahemik

Ühendkuningriik

(Inglismaa ja

Wales)1 (2006)

2, 4, + 13 kuud Vaktsiini serotüübid:

Kaks annust alla 1 aasta vanuses:

85%

49, 95%

Ameerika

Ühendriigid

(2000)

Lapsed <52

Isikud ≥653

2, 4, 6, + 12...15 kuud

Vaktsiini serotüübid: 98%

Kõik serotüübid: 77%

Vaktsiini serotüübid: 76%

Kõik serotüübid: 38%

97, 99%

73, 79%

Kanada

(Quebec)4

(2004)

2, 4, + 12 kuud Kõik serotüübid: 73%

Vaktsiini serotüübid:

2-annuseline imikute

vaktsineerimine: 99%

Lõpuleviidud ajakava: 100%

92, 100%

82, 100%

1Alla 2 aasta vanustel lastel. Vaktsiini arvutuslik efektiivsus juunis 2008 (Broome’i meetodil).

22005. aasta andmed.

32004. aasta andmed.

4Alla 5 aasta vanustel lastel. 2005. aasta jaanuarist 2007. aasta detsembrini. Täielikud efektiivsuse

andmed rutiinse 2+1 ajakava puhul ei ole veel kättesaadavad.

Alates Prevenari lisamisest riiklikku vaktsineerimisprogrammi on täheldatud ka selle efektiivsust

ägeda keskkõrvapõletiku ja kopsupõletiku vastu 3+1 ajakava puhul. USA ulatusliku

kindlustusandmebaasi andmete retrospektiivsel hindamisel selgus, et ägeda keskkõrvapõletikuga

seotud visiitide arv oli alla 2 aasta vanustel lastel vähenenud 42,7% (95% usaldusvahemik

42,4...43,1%) ja sellega seotud retseptide arv 41,9% võrreldes litsentsi väljastamise eelse ajaga (2004

vs. 1997...99). Samasuguses analüüsis olid kõikidest põhjustest tingitud kopsupõletikuga seotud

hospitaliseerimiste ja ambulatoorsete visiitide arvud vähenenud vastavalt 52,4% ja 41,1%.

Konkreetselt pneumokokist tingitud kopsupõletikena tuvastatud juhtudega seotud hospitaliseerimiste

ja ambulatoorsete visiitide arvud olid vähenenud alla 2 aasta vanustel lastel vastavalt 57,6% ja 46,9%

võrreldes litsentsi väljastamise eelse ajaga (2004 vs. 1997...99). Kuigi seda tüüpi vaatlusanalüüside

põhjal ei saa põhjusliku seose kohta otseseid järeldusi teha, näitavad need tulemused Prevenari olulist

rolli limaskestahaiguste (äge keskkõrvapõletik ja kopsupõletik) koormuse vähendamisel

sihtpopulatsioonis.

Täiendavad immunogeensuse andmed Prevenari (7-valentne) kohta: sirprakulist aneemiat põdevad

lapsed

Prevenari immunogeensust on uuritud avatud mitmekeskuselises uuringus 49 sirprakulise aneemiaga

imikuga. Lapsi vaktsineeriti Prevenariga (3 annust ühekuuliste intervallidega alates 2 kuu vanusest)

ning 46 neist lastest said 15...18 kuu vanuses ka 23-valentset pneumokokkidevastast

polüsahhariidvaktsiini. Pärast esmast vaktsineerimist olid 95,6%-l uuringus osalejatest antikehade

tasemed kõigi seitsme Prevenaris sisalduva serotüübi suhtes vähemalt 0,35 μg/ml. Nende seitsme

serotüübi vastaste antikehade kontsentratsioonid tõusid oluliselt pärast vaktsineerimist

polüsahhariidiga, mis näitas, et immunoloogiline mälu oli hästi välja kujunenud.

Immunogeensuse uuringud täiskasvanutel vanuses 50 aastat ja vanemad

Täiskasvanud patsientide puhul ei ole teada serotüübi-spetsiifilise pneumokokkide polüsahhariidi

IgG-ga seonduva antikeha kontsentratsiooni läviväärtust, mis tagab nakkusevastase kaitse. Kõigis

kesksetes kliinilistes uuringutes kasutati surrogaatmeetodina serotüübi-spetsiifilist opsonofagotsütoosi

analüüsi (OPA), et hinnata vaktsiini potentsiaalset efektiivsust invasiivse pneumokokkhaiguse ja

pneumoonia suhtes. Üks kuu pärast iga vaktsineerimist tehtud määramiste alusel arvutati välja OPA

tiitri geomeetrilised keskmised (GMT). OPA tiitrid on väljendatud pöördväärtusena suurimast seerumi

lahjendusest, mis vähendab pneumokokkide elulemust vähemalt 50% võrra.

Prevenar 13 kesksed uuringud olid kavandatud näitama, et üks kuu pärast vaktsiini manustamist ei ole

funktsionaalsete OPA antikehade vastus 13 serotüübi osas halvem (osade serotüüpide osas ka parem)

kui reageerimine 12 ühisele serotüübile pärast vaktsineerimist müügiluba omava 23-valentse

pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga [serotüübid 1, 3, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F].

Reageerimist serotüübile 6A, mis on Prevenar 13-s unikaalne, hinnati spetsiifilise OPA tiitri

neljakordse suurenemise alusel võrreldes immuniseerimiseelse tasemega.

Euroopas ja Ameerika Ühendriikides viidi läbi viis kliinilist uuringut, milles hinnati Prevenar 13

immunogeensust erinevates vanusegruppides patsientidel vanuses 50…95 eluaastat. Prevenar 13-ga

läbi viidud kliinilistest uuringutest on käesoleval ajal olemas andmed 50-aastaste ja vanemate

täiskasvanud patsientide kohta, sealhulgas ka andmed 65-aastaste ja vanemate täiskasvanute kohta,

keda oli varem (viie aasta jooksul enne uuringusse lülitamist) vaktsineeritud 23-valentse

pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini ühe või mitme annusega. Kõikidesse uuringutesse lülitati

terved täiskasvanud ja normaalse immuunsüsteemi talitlusega stabiilses seisundis täiskasvanud

patsiendid, kellel oli tegemist kaasuvate haigustega, mis loovad eelsoodumuse

pneumokokkinfektsiooni tekkeks (näiteks kroonilised kardiovaskulaarsed haigused, kroonilised

kopsuhaigused, nagu astma, neeruhaigused, diabeet ja kroonilised makshaigused, sealhulgas

alkoholist tingitud maksakahjustus), ning patsiendid selliste riskifaktoritega nagu suitsetamine ja

alkoholi kuritarvitamine.

Prevenar 13 immunogeensus ja ohutus on tõendatud 50-aastastel ja vanematel täiskasvanutel,

sealhulgas varem pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga vaktsineeritud patsientidel.

23-valentse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga varem mittevaktsineeritud täiskasvanud

60…64-aastastel täiskasvanutel läbi viidud otseses võrdlevas uuringus manustati uuritavatele üks

annus Prevenar 13 või 23-valentset pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini. Samas uuringus manustati

teisele 50…59-aastastele täiskasvanute grupile üks annus Prevenar 13.

Tabelis 4 on võrdlevalt esitatud OPA tiitrite geomeetrilised keskmised (GMT) üks kuu pärast vaktsiini

manustamist 60…64-aastastel täiskasvanutel, kellele manustati üks annus Prevenar 13 või 23-

valentset pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini ning 50…59-aastastel täiskasvanutel, kellele

manustati üks annus Prevenar 13.

Tabel 4. OPA tiitrite geomeetrilised keskmised 60…64-aastastel täiskasvanutel, kellele

manustati Prevenar 13 või pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini (PPSV23), ning

50…59-aastastel täiskasvanutel, kellele manustati Prevenar 13a,b,c

Prevenar 13Prevenar 13 PPSV23 Prevenar 13

50…59-aastased

võrdluses

60…64-aastastega

Prevenar 13 võrdluses

PPSV23-ga,

60…64-aastased

50…59-

aastased

N=350…384

60…64-

aastased

N=359…404

60…64-

aastased

N=367…402

Serotüüp GMT GMT GMT GMR (95%

usaldusvahemik) GMR (95%

usaldusvahemik)

1 200 146 104 1,4 (1,08, 1,73) 1,4 (1,10, 1,78)

3 91 93 85 1,0 (0,81, 1,19) 1,1 (0,90, 1,32)

4 2833 2062 1295 1,4 (1,07, 1,77) 1,6 (1,19, 2,13)

5 269 199 162 1,4 (1,01, 1,80) 1,2 (0,93, 1,62)

6A† 4328 2593 213 1,7 (1,30, 2,15) 12,1 (8,63, 17,08)

6B 3212 1984 788 1,6 (1,24, 2,12) 2,5 (1,82, 3,48)

7F 1520 1120 405 1,4 (1,03, 1,79) 2,8 (1,98, 3,87)

9V 1726 1164 407 1,5 (1,11, 1,98) 2,9 (2,00, 4,08)

14 957 612 692 1,6 (1,16, 2,12) 0,9 (0,64, 1,21)

18C 1939 1726 925 1,1 (0,86, 1,47) 1,9 (1,39, 2,51)

19A 956 682 352 1,4 (1,16, 1,69) 1,9 (1,56, 2,41)

19F 599 517 539 1,2 (0,87, 1,54) 1,0 (0,72, 1,28)

23F 494 375 72 1,3 (0,94, 1,84) 5,2 (3,67, 7,33)

a Mittehalvemus oli defineeritud järgmiselt: geomeetriliste keskmiste suhte (GMR) kahepoolse 95%

usaldusvahemiku alumine piir suurem kui 0,5.

b Statistiliselt olulisel määral suurem immuunvastus oli defineeritud järgmiselt: geomeetriliste keskmiste suhte

(GMR) kahepoolse 95% usaldusvahemiku alumine piir suurem kui 1.

c Serotüüp 6A† osas, mis on Prevenar 13-s unikaalne, oli statistiliselt olulisel määral suurem immuunvastus

defineeritud järgmiselt: geomeetriliste keskmiste suhte (GMR) kahepoolse 95% usaldusvahemiku alumine piir

suurem kui 2.

60…64-aastastel täiskasvanutel olid Prevenar 13 OPA tiitrite geomeetrilised keskmised 12 mõlemale

vaktsiinile ühise serotüübi osas mittehalvemad võrreldes 23-valentse pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiini OPA tiitrite geomeetriliste keskmistega. 9 serotüübi puhul olid Prevenar 13

saanud uuritavatel OPA tiitrid statistiliselt olulisel määral kõrgemad.

50…59-aastastel täiskasvanutel olid kõigi 13 serotüübi OPA tiitrite geomeetrilised keskmised

Prevenar 13 manustamisel mittehalvemad kui täheldatud immuunvastus Prevenar 13 manustamisele

60…64-aastastel täiskasvanutel. 9 serotüübi osas täheldati annusest sõltuvat immuunvastust,

kusjuures 50…59-aastaste grupis oli see statistiliselt olulisel määral kõrgem kui 60…64-aastaste

täiskasvanute grupis.

Kõigil 50-aastastel ja vanematel täiskasvanutel, kes said ühe Prevenar 13 annuse, olid serotüübi 6A

OPA tiitrid oluliselt kõrgemad kui vähemalt 60-aastastel täiskasvanutel, kes said ühe annuse

23-valentset pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini.

Üks aasta pärast vaktsineerimist Prevenar 13-ga olid OPA tiitrid võrreldes ühe kuuga pärast

vaktsineerimist langenud, kuid kõigi serotüüpide OPA tiitrid olid kõrgemad kui lähtetasemel:

OPA tiitrite geomeetriline

keskmine lähtetasemel

OPA tiitrite geomeetriline

keskmine üks aasta pärast

vaktsineerimist Prevenar 13-ga

50…59-aastased täiskasvanud,

keda ei olnud varem

23-valentse pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiiniga

vaktsineeritud

5…45 20…1234

60…64-aastased täiskasvanud,

keda ei olnud varem

23-valentse pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiiniga

vaktsineeritud

5…37 19…733

23-valentse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga varem vaktsineeritud täiskasvanud

Immuunvastuseid Prevenar 13 ja 23-valentse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini manustamisele

võrreldi otseses võrdlevas uuringus vähemalt 70-aastastel täiskasvanutega, kes vähemalt viie aasta

jooksul enne uuringus vaktsineerimist olid saanud ühe annuse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini.

Tabelis 5 on esitatud võrdlevad andmed OPA tiitrite geomeetrilise keskmise (GMT) kohta üks kuu

pärast Prevenar 13 või 23-valentse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini ühe annuse manustamist

vähemalt 70-aastastel täiskasvanutel, keda oli varem vaktsineeritud pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiiniga.

Tabel 5. OPA tiitrite geomeetrilised keskmised pärast Prevenar 13 või 23-valentse

pneumokokkide polüsahhariidvaktsiini manustamist vähemalt 70-aastastel täiskasvanutel, keda

oli varem vaktsineeritud pneumokokkide polüsahhariidvaktsiinigaa,b,c

Prevenar 13

N=400...426

PPSV23

N=395...445

Prevenar OPA GMT võrdluses

PPSV23-ga

Serotüüp OPA GMT OPA GMT GMR

(95%

usaldusvahemik)

1 81 55 1,5 (1,17, 1,88)

3 55 49 1,1 (0,91, 1,35)

4 545 203 2,7 (1,93, 3,74)

5 72 36 2,0 (1,55, 2,63)

6A† 903 94 9,6 (7,00, 13,26)

6B 1261 417 3,0 (2,21, 4,13)

7F 245 160 1,5 (1,07, 2,18)

9V 181 90 2,0 (1,36, 2,97)

14 280 285 1,0 (0,73, 1,33)

18C 907 481 1,9 (1,42, 2,50)

19A 354 200 1,8 (1,43, 2,20)

19F 333 214 1,6 (1,17, 2,06)

23F 158 43 3,7 (2,69, 5,09)

a Mittehalvemus oli defineeritud järgmiselt: geomeetriliste keskmiste suhte (GMR) kahepoolse 95%

usaldusvahemiku alumine piir suurem kui 0,5.

b Statistiliselt olulisel määral suurem immuunvastus oli defineeritud järgmiselt: geomeetriliste keskmiste suhte

(GMR) kahepoolse 95% usaldusvahemiku alumine piir suurem kui 1.

c Serotüüp 6A† osas, mis on Prevenar 13-s unikaalne, oli statistiliselt olulisel määral suurem immuunvastus

defineeritud järgmiselt: geomeetriliste keskmiste suhte (GMR) kahepoolse 95% usaldusvahemiku alumine piir

suurem kui 2.

Täiskasvanutel, keda oli vähemalt viie aasta jooksul enne kliinilist uuringut pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiiniga vaktsineeritud, olid OPA tiitrite geomeetrilised keskmised 12 ühise serotüübi

osas Prevenar 13 manustamise järgselt mittehalvemad kui immuunvastus 23-valentse pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiinile. Veelgi enam, nimetatud uuringus täheldati Prevenar 13 manustamisel

statistiliselt olulisel määral suuremat immuunvastust 10 serotüübi puhul 12 ühisest serotüübist.

Immuunvastus serotüüp 6A osas oli Prevenar 13 manustamise järgselt statistiliselt olulisel määral

suurem kui pärast vaktsineerimist 23-valentse pneumokokkide polüsahhariidvaktsiiniga.

Üks aasta pärast vaktsineerimist Prevenar 13-ga vähemalt 70-aastastel täiskasvanutel, keda oli

vähemalt viie aasta jooksul enne uuringusse lülitamist vaktsineeritud 23-valentse pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiiniga, olid OPA tiitrid võrreldes ühe kuuga pärast vaktsineerimist langenud, kuid

kõigi serotüüpide OPA tiitrid olid kõrgemad kui lähtetasemel:

OPA tiitrite geomeetriline

keskmine lähtetasemel

OPA tiitrite geomeetriline

keskmine üks aasta pärast

vaktsineerimist Prevenar 13-ga

Vähemalt 70-aastased

täiskasvanud, keda vähemalt

eelneva viie aasta jooksul oli

vaktsineeritud 23-valentse

pneumokokkide

polüsahhariidvaktsiiniga

9…122 18…381

5.2 Farmakokineetilised omadused

Vaktsiinide kohta ei ole farmakokineetilised andmed nõutavad.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, ühekordse ja korduva manustamise toksilisuse, lokaalse talutavuse,

reproduktsioonitoksilisuse ja arengu mittekliinilised uuringud ei ole näidanud Prevenar 13 kahjulikku

toimet inimesele.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

naatriumkloriid

merevaikhape

polüsorbaat 80

süstevesi

Adjuvandi kohta vt lõik 2.

6.2 Sobimatus

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda ravimpreparaati teiste ravimitega segada.

6.3 Kõlblikkusaeg

3 aastat

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2ºC...8ºC).

Mitte hoida sügavkülmas.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

0,5 ml süstesuspensiooni (I tüüpi klaasist) süstelis, millel on lateksivabast klorobutüülkummist

kolvikork ja lateksivabast isopreen-bromobutüülkummist kaitsev otsakork.

Pakendites on 1 ja 10 süstelit, nõelaga või ilma, ja hulgipakendis on 5 pakendit, igas pakendis 10

süstelit, nõelaga või ilma.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Säilitamisel võib täheldada valget sadet ja selget pealmist vedelikukihti.

Enne süstlast õhu väljalaskmist tuleb vaktsiini hoolikalt loksutada, et tekiks valge homogeenne

suspensioon, ja enne manustamist tuleb seda visuaalselt kontrollida osakeste sisaldumise ja/või

füüsikaliste omaduste muutuse suhtes. Ärge kasutage, kui sisu ei vasta kirjeldusele.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Wyeth Lederle Vaccines S.A.

Pleinlaan 17 Boulevard de la Plaine

1050 Brussel – Bruxelles

Belgia

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/09/590/001

EU/1/09/590/002

EU/1/09/590/003

EU/1/09/590/004

EU/1/09/590/005

EU/1/09/590/006

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09/12/2009

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti (EMA) kodulehel