Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Propofol hospira - inj / inf emuls 10mg / 1ml 20ml n1; 20ml n5; 20ml n10; 20ml n20; 50ml n1; 50ml n5; 50ml n10; 50ml n20; 100ml n1; 100ml n5; 100ml n10; 100ml n20 - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N01AX10
Toimeaine: Propofol
Tootja: Hospira UK Limited

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1.RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Propofol Hospira, 10 mg/ml süste- või infusiooniemulsioon

2.KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml süste- või infusiooniemulsiooni sisaldab 10 mg propofooli.

Üks 20 ml viaal sisaldab 200 mg propofooli. Üks 50 ml viaal sisaldab 500 mg propofooli. Üks 100 ml viaal sisaldab 1000 mg propofooli. INN. Propofolum

Teadaolevat toimet omav abiaine:

Üks ml süste- või infusiooniemulsiooni sisaldab 100 mg sojaoa õli ja ligikaudu 0,016 mmol (0,4 mg) naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3.RAVIMVORM

Süste- või infusiooniemulsioon.

Valge või kergelt valkjas piimja välimusega emulsioon, milles ei esine õli väljasadestusi ja nähtavaid osakesi.

pH: 6,0…8,5

Osmolaalsus: 300…330 mOsm/kg

4.KLIINILISED ANDMED

4.1Näidustused

Propofool on lühitoimeline intravenoosne üldanesteetikum, mida kasutatakse:

-üldanesteesia sissejuhatamiseks ja säilitamiseks täiskasvanutel ja üle 1 kuu vanustel lastel;

-sedatsiooniks diagnostilistel ja kirurgilistel protseduuridel eraldi või kombinatsioonis lokaalse või regionaalanesteesiaga täiskasvanutel ja üle 1 kuu vanustel lastel;

-kunstlikul ventilatsioonil olevate üle 16-aastaste patsientide sedatsiooniks intensiivravis.

4.2Annustamine ja manustamisviis

Kui üldanesteesiat kasutatakse lisaks regionaalsele anesteesiale, on vajalikud propofooli annused väiksemad.

Annustamine

Täiskasvanud

Üldanesteesia sissejuhatamine

Premedikatsiooniga ja ilma premedikatsioonita patsientidel on soovitatav propofooli tiitrida (ligikaudu 4 ml [40 mg] iga 10 sekundi järel üldiselt hea tervisega täiskasvanule boolussüste või infusioonina) vastavalt patsiendi reaktsioonile, kuni kliinilised nähud vastavad anesteesia algamisele. Enamik alla

55-aastaseid täiskasvanud patsiente vajavad tõenäoliselt propofooli annuses 1,5…2,5 mg/kg. Vajalikku koguannust on võimalik vähendada, kasutades aeglasemat manustamiskiirust (2…5 ml/min [20…50 mg/min]). Eakamatel patsientidel on vajalik annus üldjuhul väiksem. ASA III ja IV klassiga patsientidel tuleb kasutada aeglasemat manustamiskiirust (ligikaudu 2 ml [20 mg] iga 10 sekundi kohta).

Üldanesteesia säilitamine

Anesteesia säilitamiseks manustatakse propofooli kas pideva infusioonina või korduvate boolussüstetena, ennetades pindmise anesteesia sümptomite avaldumist. Anesteesiast ärkamine on tüüpiliselt kiire ja seetõttu on tähtis säilitada propofooli anesteesia kuni protseduuri lõpuni.

Pidevinfusioon: Vajalik manustamiskiirus võib patsienditi oluliselt erineda, kuid kiirus vahemikus 4…12 mg/kg/h võimaldab tavaliselt säilitada anesteesiat rahuldaval tasemel.

Korduvad boolussüsted: Kui valitakse korduvate boolussüstete metoodika, siis vastavalt kliinilisele vajadusele võib manustada annuseid 25 mg (2,5 ml) kuni 50 mg (5,0 ml).

Sedatsioon intensiivravi ajal

Sedatsiooniks intensiivravi tingimustes on soovitav manustada propofooli pideva infusioonina. Infusioonikiirus määratakse vastavalt soovitud sedatsiooni sügavusele. Enamikul patsientidest saavutatakse piisav sedatsioon annustes 0,3…4 mg propofooli kg/h (vt lõik 4.4 „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“).

Sedatsioon kirurgiliste ja diagnostiliste protseduuride ajal

Et saavutada kirurgiliste või diagnostiliste protseduuride teostamiseks vajalik sedatsioon, tuleb ravimi manustamiskiirus määrata individuaalselt ja tiitrida vastavalt kliinilisele vastusele.

Enamik patsiente vajab sedatsiooni sissejuhatamiseks propofooli annust 0,5…1 mg/kg 1…5 minuti jooksul.

Sedatsiooni säilitamiseks võib tiitrida propofooli infusiooni soovitud sedatsioonitasemeni, enamik patsiente vajab 1,5…4,5 mg/kg/h. Lisaks infusioonile saab kasutada 10…20 mg booluste manustamist, kui tekib vajadus sedatsiooni kiireks süvendamiseks. ASA III ja IV klassiga patsientidel võib olla vajalik vähendada annust ja manustamiskiirust.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel on anesteesia sissejuhatamiseks vajalikud annused väiksemad. Vähendamisel tuleb arvestada patsiendi vanust ja füüsilist seisundit. Vähendatud annuseid manustatakse väiksema kiirusega ning tiitritakse vastavalt patsiendi reageerimisele. Kui propofooli kasutatakse anesteesia või sedatsiooni säilitamiseks, siis tuleb samuti vähendada infusioonikiirust või sihtkontsentratsiooni. ASA III ja IV klassiga patsientidel võib olla vajalik veelgi vähendada annust ja annustamiskiirust. Eakatele ei tohi kiireid boolusannuseid manustada, sest see võib põhjustada kardiorespiratoorset depressiooni.

Lapsed

Üldanesteesia sissejuhatamine

Propofooli ei tohi kasutada anesteesia indutseerimiseks alla 1 kuu vanustel lastel.

Anesteesia sissejuhatamiseks üle 1 kuu vanustel lastel tiitritakse propofooli aeglaselt kuni anesteesia kliiniliste nähtude avaldumiseni. Annus peab olema kohandatud vastavalt patsiendi vanusele ja/või kehakaalule. Enamik üle 8-aastastest patsientidest vajab anesteesia indutseerimiseks propofooli annust ligikaudu 2,5 mg/kg kehakaalu kohta. Noorematel lastel, eriti vanuses 1 kuu kuni 3 aastat, võib vajalik annus olla suurem (2,5…4 mg/kg kehakaalu kohta).

Kuna kliiniline kogemus puudub, siis on soovitatav noortel riskipatsientidel, nt ASA III ja IV klassiga patsientidel, kasutada väiksemaid annuseid (vt ka lõik 4.4).

Üldanesteesia säilitamine

Propofooli ei tohi kasutada anesteesia säilitamiseks alla 1 kuu vanustel lastel.

Anesteesia säilitamiseks üle 1 kuu vanustel lastel manustatakse propofooli infusioonina või korduvate boolussüstetena, säilitades anesteesia soovitud tasemel. Vajalik manustamiskiirus on patsienditi väga erinev, kuid tavaliselt saavutatakse rahuldav anesteesia manustamiskiirustega vahemikus

9…15 mg/kg/h. Noorematel lastel, eriti vanuses 1 kuu kuni 3 aastat, võib vajalik annus olla suurem.

ASA III ja IV klassiga patsientidel on soovitatav kasutada väiksemaid annuseid (vt ka lõik 4.4).

Sedatsioon intensiivravi ajal

Propofool on vastunäidustatud alla 16-aastaste intensiivravil ventileeritud laste sedatsiooniks.

Sedatsioon kirurgiliste ja diagnostiliste protseduuride ajal

Propofooli ei tohi kasutada kirurgiliste ja diagnostiliste protseduuride teostamiseks alla 1 kuu vanustel lastel.

Üle 1 kuu vanustel lastel tuleb annuseid ja manustamiskiirusi kohandada vastavalt soovitud sedatsiooni sügavusele ja kliinilisele vastusele. Enamik lapsi vajab sedatsiooni indutseerimiseks propofooli annust vahemikus 1…2 mg/kg kehakaalu kohta. Sedatsiooni säilitamiseks võib tiitrida propofooli infusiooni soovitud sedatsioonitasemeni. Enamik patsiente vajab propofooli annuses 1,5…9 mg/kg/h. Infusioonile lisaks saab manustada boolussüsteid kuni 1 mg/kg kehakaalu kohta, kui on tarvis kiiresti sedatsiooni süvendada.

ASA III ja IV klassiga patsiendid võivad vajada väiksemaid annuseid.

Manustamisviis

Propofol Hospira’t manustatakse kas aeglase boolussüste või infusioonina.

Propofoolil ei ole valuvaigistavaid omadusi, mistõttu on üldjuhul lisaks Propofol Hospira’le vajalik kasutada täiendavaid valuvaigisteid.

Viaali tuleb enne kasutamist loksutada. Kui pärast loksutamist on ravimis näha kaks kihti, siis ei tohi emulsiooni kasutada. Kogu viaali sisu, mis jääb alles pärast ravimi ühekordset kasutamist, tuleb ära visata (vt lõik 6.6).

Enne kasutamist desinfitseerige kummikork meditsiinilise alkoholiga (pihusti või immutatud tampooniga).

Propofol Hospira ei sisalda antimikroobseid säilitusaineid, seetõttu on see sobiv keskkond mikroorganismide elutegevuseks.

Kui on vaja Propofol Hospira’t kasutada, tuleb see tõmmata aseptiliselt steriilsesse süstlasse või manustamissüsteemi otsekohe pärast viaali katki murdmist. Ravimi manustamine peab algama ilma viivituseta. Propofol Hospira ja infusioonivarustuse aseptika peab olema tagatud kogu infusiooni toimumise aja jooksul. Kõik Propofol Hospira infusioonitee kaudu lisatavad infusioonilahused tuleb manustada kanüüli lähedalt. Propofol Hospira’t ei tohi manustada läbi mikrobioloogilise filtri.

Propofol Hospira on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vastavalt teiste lipiidemulsioonide suhtes kehtivatele eeskirjadele ei tohi üks propofooli infusioon kesta kauem kui 12 tundi. Protseduuri lõppemisel või 12 tunni täitumisel - kumb saabub varem - tuleb nii propofooli reservuaar kui ka infusioonitee nõuetekohaselt ära visata ja vajadusel uuega asendada.

Propofooli saab kasutada infusiooniks lahjendamata kujul klaasviaalidest või lahjendatult üksnes 5% glükoosi lahuses (Intravenous Infusion BP), klaasist infusioonipudelites. Lahjendus ei tohi olla suurem kui 1:5 (2 mg propofooli ühes milliliitris) ja see valmistatakse ette aseptiliselt vahetult enne manustamist. Ravim tuleb ära kasutada 6 tunni jooksul pärast ettevalmistamist.

Infusiooniteel peab asuma bürett, tilgalugeja või volumeetriline pump. Kui otsustatakse büreti abil kasutada maksimaalseid propofooli koguseid, tuleb arvestada riskiga, et infusioonikiirus ei pruugi alluda kontrollile.

Kui Propofol Hospira’t kasutatakse lahjendamata kujul anesteesia säilitamiseks, on soovitatav, et infusioonikiiruse kontrollimiseks kasutataks alati sellist tehnikat nagu süstepumbad või volumeetrilised infusioonipumbad.

Propofol Hospira’t saab lisada järgmistele infusioonilahustele Y-kujulise vaheosa kaudu süstekoha lähedal:

-5% glükoosi intravenoosne infusioonilahus, British Pharmacopoeia (Dextrose 5% Intravenous Infusion B.P.)

-0,9% naatriumkloriidi intravenoosne infusioonilahus, British Pharmacopoeia (Sodium Chloride

0.9% Intravenous Infusion B.P.)

-4% glükoosilahus 0,18% naatriumkloriidi intravenoosses infusioonilahuses, British Pharmacopoeia (Dextrose 4% with Sodium Chloride 0.18% Intravenous Infusion B.P.)

Propofol Hospira’t saab eelnevalt segada alfentanüüli süstelahusega, mis sisaldab 500 mikrogrammi alfentanüüli milliliitris, vahekorras 20:1 kuni 50:1 w/w. Segamine peab toimuma steriilsetes tingimustes ja ravim tuleb ära kasutada 6 tunni jooksul pärast ettevalmistamist.

Et leevendada valu süstekohas, võib Propofol Hospira’t segada säilitusainetevaba 0,5% või 1% lidokaiini süstelahusega (vt allpool tabel „Propofol Hospira lahjendamine ja manustamine koos teiste ravimite või infusioonivedelikega“).

Enne lihaslõõgastite nagu atrakuurium või mivakuurium manustamist, kui selleks kasutatakse sama infusioonisüsteemi Propofol Hospira’ga, tuleb infusioonisüsteem läbi loputada.

Propofol Hospira manustamiskõlblikuks muutmise ja lahjendamise juhised vt lõik 6.6.

4.3Vastunäidustused

Propofool on vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Propofol Hospira sisaldab sojaõli, seetõttu ei tohi seda kasutada patsientidel, kellel on ülitundlikkus soja või maapähklite (arahhiis) suhtes.

Propofooli ei tohi kasutada 16-aastastel ja noorematel lastel sedatsiooniks intensiivravis (vt lõik 4.4).

4.4Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Propofooli tohib manustada anesteesiaalase väljaõppega isik (või vajadusel intensiivravile spetsialiseerunud arst).

Patsient peab olema pideva monitoorimise all ning käepärast ja kasutamiseks valmis peab olema varustus patsiendi hingamisteede avatuse säilitamiseks, kunstlikuks ventileerimiseks, hapniku manustamiseks ning muud elustamisvahendid.

Propofooli ei tohi manustada sama isik, kes teeb diagnostilist või kirurgilist protseduuri.

On laekunud teateid propofooli väärkasutamise kohta, seda eeskätt tervishoiutöötajate poolt. Sarnaselt teistele üldanesteetikumidele võib ka propofooli manustamine ilma hingamisteid kontrolliva hoolduseta lõppeda surmaga.

Kui propofooli manustatakse pindmise sedatsiooni eesmärgil kirurgiliste või diagnostiliste protseduuride teostamiseks, tuleb patsiente pidevalt jälgida, et avastada varakult hüpotensiooni, hingamisteede obstruktsiooni ja hapniku desaturatsiooni sümptomid.

Sarnaselt teistele sedatsiooniainetele võib propofooli kasutamisel kirurgiliste operatsioonide ajal patsiendil esineda tahtmatuid liigutusi. Need liigutused on ohuallikaks operatsioonide korral, kus protseduurid nõuavad liikumatust.

Enne patsiendi väljakirjutamist tuleb oodata piisavalt kaua ning veenduda, et patsient on pärast ravimi manustamist täielikult teadvusele tulnud.

Väga harva võib propofooli kasutamisel esineda operatsioonijärgset teadvusetust, millega võib kaasneda ka lihastoonuse tõus. Sellele võib, aga ei pruugi, eelneda teadvusel oleku periood. Ehkki ärkamine on spontaanne, tuleb teadvusetuid patsiente siiski hoolikalt jälgida.

12 tundi pärast propofooli kasutamist ei ole funktsioonide halvenemist üldjuhul enam esinenud. Patsiendi turvalisus peaks olema tagatud, võttes arvesse nii propofooli toimet, protseduuri iseloomu, kaasnevaid ravimeid, patsiendi vanust ja üldseisundit ja teavitades patsienti:

-et propofooli manustamise kohast lahkumisel on vajalik saatja olemasolu;

-et patsient lükkaks edasi ohtlikumad või tähelepanu nõudvad tegevused nagu autojuhtimine;

-et teiste ainete kasutamine võib omada sedatiivset toimet (sh bensodiasepiinid, opiaadid, alkohol).

Sarnaselt teistele intravenoossetele anesteetikumidele tuleb olla ettevaatlik, kui patsiendil on südame, hingamise, neerude või maksafunktsiooni halvenemine, hüpovoleemia või puue. Propofooli kliirens on sõltuv verevoolust, seetõttu võib südame minutimahtu vähendavate ravimite samaaegsel kasutamisel väheneda ka propofooli kliirens.

Propofoolil ei ole vagolüütilist toimet ning seda on seostatud bradükardia juhtudega (mõnikord rasked) ja asüstooliaga. Tuleb kaaluda antikolinergiliste ainete intravenoosset manustamist anesteesia sissejuhatamise või säilitamise ajal, eriti juhtudel kui vagaalne toonus on domineeriv või kui propofooli kasutatakse koos teiste ravimitega, mis võivad põhjustada bradükardiat.

Propofool võib põhjustada krampide teket epilepsiaga patsientidel.

Erilist tähelepanu tuleb pöörata patsientidele, kellel on lipiidide ainevahetuse häire või mõni muu seisund, mille korral lipiidide emulsioonide kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Kui propofooli kasutatakse patsientidel, kellel on suur risk lipiidide liigse sisalduse tekkeks, on soovitatav jälgida lipiidide taset seerumis. Kui on märke, et rasvade eliminatsioon on ebapiisav, võib propofooli annuseid selle alusel kohandada. Kui patsient saab samaaegselt mõnda muud lipiidipreparaati, tuleb rasvade üldkogust vähendada, arvestades ka lipiididega, mis manustatakse intravenoosselt propofooli ravimvormi koosseisus: 1,0 ml Propofol Hospira’t sisaldab ligikaudu 0,1 g rasva.

Lapsed

Propofooli ei soovitata kasutada vastsündinutel, sest seda patsiendirühma ei ole piisavalt uuritud. Farmakokineetilised andmed (vt lõik 5.2) näitavad, et vastsündinutel on kliirens oluliselt vähenenud, kuid üksikisikute vahelised erinevused on väga suured. Suurematele lastele ettenähtud annuste manustamisel on võimalik suhteline üleannustamine, mis võib põhjustada rasket kardiovaskulaarset depressiooni.

Soovitused intensiivraviosakondadele:

Propofooli ohutus ja efektiivsus (foon)sedatsiooniks intensiivraviosakonnas alla 16-aastastel lastel ei ole tõestatud. Kuigi põhjuslikku seost ei ole leitud, on teatatud rasketest kõrvaltoimetest alla 16- aastastel lastel (foon)sedatsiooni tegemisel, kui ravimit kasutati väljaspool ravinäidustust (sh ka surmaga lõppenud juhud). Eeskätt täheldati metaboolset atsidoosi, hüperlipideemiat, rabdomüolüüsi

ja/või südamepuudulikkust. Neid kõrvaltoimeid on esinenud kõige sagedamini hingamisteede infektsioonidega lastel, kelle annused ületasid täiskasvanutele intensiivravi sedatsiooniks soovitatavaid annuseid.

On teatatud järgmiste nähtude kombinatsioonidest: metaboolne atsidoos, rabdomüolüüs, hüperkaleemia, hepatomegaalia, neerupuudulikkus, hüperlipideemia, südame arütmia, Brugada tüüpi EKG (ST-segmendi elevatsioon ja T-saki inversioon) ning kiiresti süvenev südamepuudulikkus, mis üldjuhul ei allu toetavale ravile inotroopsete ainetega (mõned juhud lõppesid surmaga). Kombinatsiooni nendest nähtudest nimetatakse propofooli infusiooni sündroomiks.

Järgnevad asjaolud ilmselt suurendavad riski selliste kõrvaltoimete tekkeks: kudede vähenenud hapnikuvarustus; raske neuroloogiline kahjustus ja/või sepsis; ühe või mitme järgmise farmakoloogilise aine suured annused: vasokonstriktorid, steroidid, inotroopsed ained ja/või propofool (üldjuhul pärast annuse suurendamist, kui see on üle 4 mg/kg/h).

Arst peab olema teadlik neist kõrvaltoimetest ja kaaluma propofooli väiksemat annust või üleminekut teisele sedatiivsele ainele niipea kui tekivad kõrvaltoimete esimesed nähud. Kõik sedatiivsed ained ja terapeutilised ravimpreparaadid, mida kasutatakse intensiivraviosakonnas (IRO), sh propofool, tiitritakse sedasi, et säilitada optimaalne hapnikuvarustus ja hemodünaamilised parameetrid. Suurenenud koljusisese rõhuga patsientide ravi peab toimuma viisil, mis ravimi vahetamise ajal tagab ajukudede perfusioonirõhu säilimise samal tasemel. Vastutav arst peab meeles pidama, et kui vähegi võimalik, siis ei tohi ületada annust 4 mg/kg/h.

Täiendavad ettevaatusabinõud

Propofool ei sisalda antimikroobseid säilitusaineid, seetõttu on see sobiv keskkond mikroorganismide elutegevuseks.

Kui on vaja propofooli kasutada, tuleb see tõmmata aseptiliselt steriilsesse süstlasse või manustamissüsteemi otsekohe pärast viaali katki murdmist. Ravimi manustamine peab algama ilma viivituseta. Propofooli ja infusioonivarustuse aseptika peab olema tagatud kogu infusiooni toimumise aja jooksul. Kõik propofooli infusioonitee kaudu lisatavad infusioonilahused tuleb manustada kanüüli lähedalt. Propofooli ei tohi manustada läbi mikrobioloogilise filtri. Nii propofool kui ka iga süstal, mis sisaldab propofooli, on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Vastavalt teiste lipiidemulsioonide suhtes kehtivatele eeskirjadele ei tohi üks propofooli infusioon kesta kauem kui 12 tundi. Pärast ühte infusiooni (maksimaalselt 12 tundi) tuleb kõik propofooli jäägid ja infusioonivarustus nõuetekohaselt ära visata. Vajadusel võib alustada järgmist infusiooni.

Propofol Hospira 1 ml sisaldab ligikaudu 0,016 mmol (0,4 mg) naatriumi.

4.5Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Propofooli on kasutatud koos spinaal- ja epiduraalanesteesiaga ning tavalisemate premedikatsiooni ravimite, neuromuskulaarsete blokaatorite, inhaleeritavate anesteetikumide ja analgeetikumidega; farmakoloogilist kokkusobimatust ei ole esinenud. Kui üldanesteesiat või sedatsiooni kasutatakse lisaks regionaalanesteesiale, tuleb kasutada propofooli väiksemaid annuseid.

4.6Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Propofooli ohutus raseduse ajal ei ole tõestatud. Propofooli ei tohi manustada rasedatele, välja arvatud juhul kui see on absoluutselt hädavajalik.

Propofool läbib platsentat ja võib põhjustada vastsündinu depressiooni. Propofooli võib aga kasutada indutseeritud abordi korral.

Imetamine

Uuringud imetavatel emadel näitasid, et propofooli väikesed kogused jõuavad inimese rinnapiima. Seetõttu ei tohi emad last rinnaga toita 24 tunni jooksul pärast propofooli manustamist. Sel ajal tekkinud rinnapiim tuleb ära visata.

4.7Toime reaktsioonikiirusele

Patsientidele tuleb öelda, et nad ei tohi autot juhtida, masinaid käsitseda ega seada ennast ohtlikku olukorda. 12 tundi pärast propofooli kasutamist ei ole funktsioonide halvenemist üldjuhul enam esinenud (vt lõik 4.4).

4.8Kõrvaltoimed

Propofooliga saavutatakse üldjuhul anesteesia või sedatsiooni sujuv sissejuhatus ja säilitamine koos minimaalsete ärritusnähtudega. Kõige sagedamini teatatud kõrvaltoimed on farmakoloogiliselt ennustatavad anesteesia või sedatsiooni kõrvaltoimed nagu hüpotensioon. Propofooli saanud patsientidel esinenud kõrvaltoimete iseloom, raskus ja esinemissagedus on seotud patsiendi seisundiga ja kirurgilise või raviprotseduuriga.

Kõrvaltoimed on loetletud vastavalt esinemissagedustele, kõige sagedasemad eespool, järgmise kokkuleppe alusel: väga sage (≥1/10), sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000), väga harv (<1/10 000), teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimete tabel

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

Immuunsüsteemi häired:

Väga harv

Anafülaksia – võimalikud on

 

 

angioödeem, bronhospasm, erüteem ja

 

 

hüpotensioon

Ainevahetus- ja

Teadmata (9)

Metaboolne atsdoos (5), hüperkaleemia

toitumishäired:

 

(5), hüperlipideemia (5)

Psühhiaatrilised häired:

Teadmata (9)

Eufooria, aine kuritarvitamine (8)

Närvisüsteemi häired:

Sage

Peavalu ärkamisfaasis

 

Harv

Epilepsia, sh krambid, opistotoonus

 

 

induktsiooni, säilitamise ja ärkamise

 

 

ajal

 

Väga harv

Post-operatiivne teadvusetus

 

Teadmata (9)

Tahtmatud liigutused

Südame häired:

Sage

Bradükardia (1)

 

Väga harv

Kopsuturse

 

Teadmata (9)

Südamearütmia (5), südamepuudulikkus

 

 

(5), (7)

Vaskulaarsed häired:

Sage

Hüpotensioon (2)

 

Aeg-ajalt

Tromboos ja flebiit

Respiratoorsed, rindkere ja

Sage

Mööduv apnoe induktsiooni ajal

mediastiinumi häired:

 

 

Seedetrakti häired:

Sage

Iiveldus ja oksendamine ärkamisfaasis

 

Väga harv

Pankreatiit

Maksa ja sapiteede häired

Teadmata (9)

Hepatomegaalia (5)

Lihas-skeleti ja sidekoe

Teadmata (9)

Rabdomüolüüs (3), (5)

häired:

 

 

Neerude ja kuseteede

Väga harv

Uriini värvuse muutumine pärast

häired

 

pikaajalist manustamist

 

Teadmata (9)

Neerupuudulikkus (5)

Reproduktiivse süsteemi ja

Väga harv

Seksuaalne erutus

rinnanäärme häired

 

 

Üldised häired ja

Väga sage

Paikne valu süste ajal (4)

manustamiskoha

 

 

reaktsioonid:

 

 

Uuringud

Teadmata (9)

Muutused EKG-s, Brugada sündroom

 

 

(5), (6)

 

 

 

Vigastus, mürgistus ja

Väga harv

Postoperatiivne palavik

protseduuri tüsistused:

 

 

(1)Raskeid bradükardiaid esineb harva. On laekunud üksikteateid asüstooliani progresseerumise kohta.

(2)Aegajalt võib hüpotensiooni tõttu olla vajalik intravenoossete vedelike manustamine ja propofooli manustamiskiiruse vähendamine.

(3)Väga harva on teatatud rabdomüolüüsist, kui propofooli manustati annustes, mis ületavad intensiivravis sedatsiooni korral rohkem kui 4 mg/kg/h.

(4)On võimalik vähendada küünarvarre ja küünarlohu suuremate veenide kasutamise teel. Propofooli kasutamisel on paikse valu teket võimalik vähendada lidokaiini samaaegse manustamise abil.

(5)Nende nähtude kombinatsiooni, mida kirjeldatakse kui propofooli infusiooni sündroomi, võib esineda raskelt haigetel patsientidel, kellel on mitmeid riskitegureid; vt lõik 4.4.

(6)Muutused EKG-s, Brugada sündroom – ST-segmendi elevatsioon ja T-saki inversioon EKG-l.

(7)Kiirelt progresseeruv südamepuudulikkus (mõnel juhul letaalse lõppega) täiskasvanutel. Nendel juhtudel südamepuudulikkus tavaliselt ei reageerinud inotroopsele toetavale ravile.

(8)Aine kuritarvitamine, eelkõige tervishoiutöötajate poolt.

(9)Teadmata, sest seda ei ole võimalik olemasolevate kliiniliste andmete põhjal hinnata.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

4.9Üleannustamine

Soovimatu üleannustamine võib tõenäoliselt põhjustada vereringe ja respiratoorset depressiooni.

Respiratoorse depressiooni raviks rakendatakse kontrollitud ventileerimist koos hapniku manustamisega. Vereringe depressiooni raviks lastakse patsiendi pea allapoole, tõsistel juhtudel manustatakse plasmaasendajaid ja vasopressiivseid aineid.

5.FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised üldanesteetikumid, ATC-kood: N01AX10

Propofool (2,6- diisopropüülfenool) on lühitoimeline üldanesteetikum, millel on kiire toime algus (ligikaudu 30 sekundit). Anesteesiast ärkamine on tavaliselt kiire. Toimemehhanism, nagu kõigi üldanesteetikumide puhul, ei ole päris hästi teada. Arvatakse aga, et propofool avaldab sedatiivset/anesteseerivat toimet, kuna omab positiivset moduleerivat toimet neurotransmitter GABA funktsioonile GABAA ligandiseoseliste retseptorite kaudu.

Propofooli manustamisel anesteesia sissejuhatamiseks ja säilitamiseks tekivad üldjuhul keskmise arteriaalse vererõhu langus ja kerged muutused südame löögisageduses. Hemodünaamilised näitajad jäävad aga anesteesia säilitamise kestel tavaliselt suhteliselt stabiilseks ning soovimatute hemodünaamiliste muutuste esinemissagedus on väike.

Ehkki propofooli manustamise järgselt võib esineda hingamisdepressioon, on kõik need toimed kvalitatiivselt samasugused nagu teiste intravenoossete anesteetikumide kasutamisel ja kliinilises praktikas on need täielikult korrigeeritavad.

Propofool vähendab aju verevarustust, koljusisest rõhku ja metabolismi ajukudedes. Koljusisese rõhu vähenemine on rohkem väljendunud, kui patsiendil on eelnevalt koljusisese rõhu tõus.

Anesteesiast ärkamine on tavaliselt kiire ja patsient tuleb ruttu teadvusele, kusjuures postoperatiivset iiveldust ja oksendamist esineb harva.

Üldiselt on propofooli anesteesiaks kasutamisel operatsioonijärgset iiveldust ja oksendamist esinenud harvem võrreldes inhaleeritavate anesteetikumidega. On tõendatud, et see võib tuleneda propofooli vähenenud emeetilisest mõjust.

Kliiniliste kontsentratsioonide juures ei pärsi propofool adrenokortikaalsete hormoonide sünteesi.

Piiratud uuringud propofooliga läbi viidud anesteesia kohta lastel viitavad muutumatule ohutusele ja efektiivsusele kuni 4 tunni jooksul. Kirjandusandmetel ei põhjusta propofooli pikemaajaline kasutamine lastel muutusi ohutuses ja efektiivsuses.

5.2Farmakokineetilised omadused

Propofool jaotub ulatuslikult ja väljub organismist kiiresti (organismi üldkliirens 1,5…2 liitrit minutis). Kliirens toimub metaboolsete protsessidena peamiselt maksas, kus verevoolu kiirusest sõltuval viisil moodustuvad propofooli inaktiivsed konjugaadid ja nendele vastav kinool, mis erituvad uriiniga.

Propofooli kontsentratsiooni vähenemist pärast boolusannuse manustamist või infusiooni lõpetamist võib kirjeldada kui kolmekambrilist avatud mudelit ülikiire jaotumisega (poolväärtusaeg

2…4 minutut), kiire eliminatsiooniga (poolväärtusaeg 30…60 minutit) ja aeglasema lõppfaasiga, mille jooksul propofool jaotub ümber halvema perfusiooniga kudedest.

Kui propofooli kasutatakse anesteesia säilitamiseks, siis saabub veres antud manustamiskiirusele vastav tasakaaluseisundi kontsentratsioon asümptoomselt. Propofooli infusioonikiiruste soovitatavas vahemikus on farmakokineetika lineaarne.

Pärast ühekordse annuse 3 mg/kg intravenoosset manustamist suurenes propofooli kliirens kg kehakaalu kohta erinevates vanuserühmades järgmisel viisil: keskmine kliirens oli oluliselt madalam alla 1 kuu vanustel vastsündinutel (n=25) (20 ml/kg/min) võrreldes vanemate lastega (n=36, vanus 4 kuud kuni 7 aastat). Lisaks oli vastsündinute puhul tegemist märkimisväärsete üksikisikutevahelistele erinevustega (vahemik 3,7…78 ml/kg/h). Et need vähesed uuringuandmed viitasid ulatuslikule variaabelsusele, ei saa ka anda mingeid soovitusi ravimi annustamiseks selles vanuserühmas.

Propofooli keskmine kliirens vanematel lastel pärast 3 mg/kg ühekorset boolust oli 37,5 ml/min/kg (4…24 kuud) (n=8), 38,7 ml/min/kg (11…43 kuud) (n=6), 48 ml/min/kg (1…3 aastat) (n=12), 28,2 ml/min/kg (4…7 aastat) (n=10), võrreldes täiskasvanute väärtusega 23,6 ml/min/kg (n=6).

5.3Prekliinilised ohutusandmed

Korduvtoksilisuse ja genotoksilisuse prekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Kartsinogeensuse uuringuid ei ole läbi viidud.

Reproduktiivtoksilisuse uuringud on näidanud propofooli farmakodünaamiliste omadustega seotud toimeid ainult ravimi suurte annuste korral.

Teratogeenseid toimeid täheldatud ei ole.

Lokaalse tolerantsi uuringutes põhjustas intramuskulaarne süstimine koekahjustuse tekke süstekoha ümbruses.

6.FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1Abiainete loetelu

Rafineeritud sojaõli

Muna fosfolipiidid

Glütserool

Naatriumhüdroksiid

Süstevesi

6.2Sobimatus

Neuromuskulaarseid blokaatoreid atrakuuriumi ja mivakuuriumi tohib Propofol Hospira’ga sama intravenoosse veenitee kaudu manustada üksnes pärast eelnevat infusioonitee läbiloputamist.

Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste ravimitega, välja arvatud nendega, mis on loetletud lõigus 6.6.

6.3Kõlblikkusaeg

Avamata:

2 aastat

Pärast esmast avamist:

Preparaat tuleb ära kasutada kohe pärast esmast avamist.

Pärast lahjendamist:

Ravimi kasutusaegne keemilis-füüsikaline stabiilsus on tõestatud mitte rohkem kui 6 tundi temperatuuril 25°C.

Kui pakendi avamise/lahjendamise meetodid ei välista mikrobioloogilise saastatuse ohtu, tuleb ravim kohe ära kasutada. Kui ravimit ei kasutata kohe, vastutab selle säilitamisaja ja –tingimuste eest kasutaja.

Kasutamata lahus tuleb ära visata.

6.4Säilitamise eritingimused

Mitte lasta külmuda.

Säilitamistingimused pärast ravimpreparaadi lahjendamist vt lõik 6.3.

6.5Pakendi iseloomustus ja sisu

20 ml, 50 ml või 100 ml I tüüpi selgest klaasist viaalid, millel on bromobutüülkummist kork ja alumiiniumist kinnitusrõngas.

Pakendi suurused: 1, 5, 10 või 20 viaali karbis või alusel.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Viaali tuleb enne kasutamist loksutada.

Parenteraalselt manustatavaid ravimeid tuleb enne manustamist visuaalselt kontrollida, et need ei sisaldaks väikseid osakesi. Kui emulsioonis on näha väikseid osakesi, siis ei tohi seda kasutada.

Kui pärast loksutamist on ravimis näha kaks kihti, siis ei tohi emulsiooni kasutada.

Propofol Hospira on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks ühel patsiendil. Kogu viaali sisu, mis jääb alles pärast ravimi ühekordset kasutamist, tuleb ära visata.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

Enne kasutamist desinfitseerige kummikork meditsiinilise alkoholiga (pihusti või immutatud tampooniga).

Propofol Hospira lahjendamine ja manustamine koos teiste ravimite või infusioonivedelikega (vt ka lõik 4.4 „Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel“, alalõik „Täiendavad ettevaatusabinõud“).

Koos

Lisand või lahjendi

Ettevalmistamine

Ettevaatusabinõud

manustamise

 

 

 

tehnika

 

 

 

Eelnev

5% glükoosi

Segada 1 osa Propofol Hospira’t

Ettevalmistamine

segamine.

intravenoosne

kuni 4 osa 5% glükoosi

peab toimuma

 

infusioonilahus

intravenoosse infusioonilahusega

aseptiliselt, vahetult

 

 

(Dextrose 5% Intravenous

enne manustamist.

 

 

Infusion B.P) klaasist

Segu stabiilsus

 

 

infusioonipudelites.

püsib kuni 6 tundi.

 

Lidokaiinvesinikkloriidi

Segada 20 osa Propofol Hospira’t

Segu

 

süstelahus

kuni 1 osa kas 0,5% või 1%

ettevalmistamine

 

(säilitusainetevaba

lidokaiinvesinikkloriidi

peab toimuma

 

0,5% või 1% lahus).

süstelahusega.

aseptiliselt, vahetult

 

 

 

enne manustamist.

 

 

 

Kasutada ainult

 

 

 

induktsiooniks.

 

Alfentanüüli süstelahus

Segage Propofol Hospira

Segu

 

(500 mikrogrammi

alfentanüüli süstelahusega

ettevalmistamine

 

milliliitris).

vahekorras 20:1 kuni 50:1 v/v.

peab toimuma

 

 

 

aseptiliselt;

 

 

 

kasutada 6 tunni

 

 

 

jooksul pärast

 

 

 

ettevalmistamist.

Samaaegne

5% glükoosi

Manustada samaaegselt läbi Y-

Y-kujuline vaheosa

manustamine

intravenoosne

kujulise vaheosa.

paigaldada

läbi Y-kujulise

infusioonilahus

 

süstekoha lähedale.

vaheosa.

 

 

 

 

0,9% naatriumkloriidi

Nagu eespool

Nagu eespool

 

intravenoosne

 

 

 

infusioonilahus

 

 

 

4% glükoosilahus

Nagu eespool

Nagu eespool

 

0,18% naatriumkloriidi

 

 

 

intravenoosses

 

 

 

infusioonilahuses

 

 

7.MÜÜGILOA HOIDJA

Hospira UK Limited

Queensway

Royal Leamington Spa

Warwickshire

CV31 3RW, Ühendkuningriik

8.MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

9.ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 03.11.2014

10.TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Ravimiametis kinnitatud novembris 2014.