Paracetamol accord - tablett (500mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: N02BE01
Toimeaine: paratsetamool
Tootja: Accord Healthcare Limited

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Paracetamol Accord 500 mg tabletid

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli.

INN: Paracetamolum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Tablett.

Valged, katmata kapslikujulised tabletid, mille ühele küljele on pressitud „B“ poolitusjoon „T“ ning teine külg on sile.

Märkus: tableti pikkus, laius ja paksus on vastavalt 16,50 ± 0,20 mm, 8,20 ± 0,20 mm ja 5,10 ± 0,30 mm.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Nõrga kuni mõõduka valu ja/või palaviku sümptomaatiline ravi.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Suukaudne.

Täiskasvanud ja üle 15-aastased noorukid (kehakaal > 55 kg)

1 kuni 2 tabletti (500...1000 mg) korraga, kuni 6 tabletti (3000 mg) 24 tunni jooksul.

Lapsed ja noorukid vanuses kuni 15 aastat

6...9-aastased: pool tabletti korraga, 4 kuni 6 korda 24 tunni jooksul. 9...12-aastased: üks tablett korraga, 3 kuni 4 korda 24 tunni jooksul. 12...15-aastased: üks tablett korraga, 4 kuni 6 korda 24 tunni jooksul.

Kasutusjuhend:

  • Paratsetamooli tablett ei sobi lastele vanuses alla 6 aastat.
  • Kahe manustamiskorra vahele tuleb jätta vähemalt 4 tundi.
  • Mitte kasutada koos teiste paratsetamooli sisaldavate preparaatidega.
  • Mitte ületada soovitatud annust, kuna see võib tõsiselt kahjustada maksa (vt lõigud 4.4 ja 4.9).
  • Antud vanuserühma noorematele lastele on kõige väiksem annustamiskordade arv päevas.
  • Kui valu ja/või palavik tekib uuesti, on lubatud korduvannuse võtmine.
  • Kui valu püsib kauem kui 5 päeva või palavik kestab kauem kui 3 päeva või süveneb või ilmnevad teised sümptomid, lõpetada ravi ja konsulteerida arstiga.
  • Toidu ja joogi tarbimine ei mõjuta paratsetamooli efektiivsust.

- Neerupuudulikkuse (neerukahjustuse) korral tuleb annust vähendada:

Glomerulaarfiltratsioonikiirus

Annus

10…50 ml/min

500 mg iga 6 tunni järel

< 10 ml/min

500 mg iga 8 tunni järel

- Maksafunktsiooni kahjustuse või Gilberti sündroomi korral tuleb annust vähendada või annustamise intervalli pikendada.

- Ööpäevane annus ei tohi ületada 60 mg/kg/päevas (maksimaalselt kuni 2 g ööpäevas) järgmistes olukordades:

- täiskasvanud kehakaaluga alla 50 kg

- kerge kuni mõõdukas maksapuudulikkus, Gilberti sündroom (perekondlik mittehemolüütiline kollatõbi)

- dehüdratsioon

- pikaajalised toitumishäired

Manustamisviis

Tablett tuleb alla neelata koos rohke veega. Tableti võib ka suuremas koguses vees lahustada mida tuleb enne joomist hoolikalt segada.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus paratsetamooli või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes. Kasutamine alla 6-aastastel lastel.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Pikaajalist või sagedast kasutamist ei soovitata.

Patsientidele tuleb soovitada mitte võtta samaaegselt teisi paratsetamooli sisaldavaid ravimeid.

Mitmekordne päevaannus või üleannustamine võivad põhjustada rasket maksakahjustust; sellisel juhul tuleb kohe pöörduda arsti poole, isegi siis, kui patsiendi enesetunne on hea, sest on oht pöördumatu raske maksakahjustuse tekkeks (vt lõik 4.9).

Lastel paratsetamooli manustamine 60 mg/kg päevas kombinatsioonis teise antipüreetikumiga ei ole õigustatud, välja arvatud juhul, kui toime oli ebaefektiivne.

Ettevaatusega tuleb paratsetamooli kasutada raske neeru- või raske maksakahjustuse (Child-Pugh> 9), kerge kuni mõõduka maksakahjustuse(sh Gilberti sündroom), ägeda hepatiidi korral, koos maksafunktsiooni mõjutavate ravimitega, glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkuse, hemolüütilise aneemia korral, alkoholi kuritarvitavatel patsientidel, kroonilise dehüdreerituse ja toitumishäirete korral.

Üleannustamise risk on suurem alkoholist põhjustatud mittetsirrootilise maksahaiguse korral. Ettevaatlik tuleb olla kroonilise alkoholismi korral. Alkoholi ei tohi tarbida ravi ajal. Sellisel juhul ei tohi paratsetamooli ööpäevane annus ületada 2 grammi.

Kõrge palaviku, sekundaarse infektsiooni sümptomite ilmnemisel või sümptomite püsimisel kauem kui kolm päeva, tuleb konsulteerida arstiga.

Pärast pikaajalist (> 3 kuu) valuvaigistite tarbimist iga päev või veelgi sagedamini, võib tekkida või süveneda peavalu. Valuvaigistite liigtarbimisest põhjustatud peavalu (peavalu esinemissageduse keskmine väärtus) raviks ei tohi võtta suuremat annust. Sellisel juhul tohib võtta valuvaigistit ainult pärast arstiga konsulteerimist.

Astma korral kasutada ettevaatusega patsientidel, kes on allergilised atsetüülsalitsüülhappele, sest paratsetamooli kasutamisel on teatatud kergest bronhospasmi esinemisest (ristreaktsioon).

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Metoklopramiid ja domperidoon võivad paratsetamooli imendumist kiirendada ja kolestüramiin võib seda aeglustada. Paratsetamooli pikaajaline ja regulaarne kasutamine võib võimendada varfariini ja teiste kumariinitüüpi antikoagulantide toimet, suurendades veritsusohtu. Lühiajalisel annustamisel see toime puudub.

Paratsetamool metaboliseerub ulatuslikult maksas ning seetõttu võib esineda koostoimeid ravimitega, millel on sama metaboolne rada või indutseerivad/pärsivad sama metaboolset rada. Krooniline alkoholi tarvitamine või ravimid, mis indutseerivad maksa ensüüme nagu rifampitsiin, barbituraadid, mõned epilepsiaravimid (nt karbamasepiin, fenütoiin, fenobarbitaal, pirimidoon) ja liht-naistepuna, võivad suurendada paratsetamooli maksatoksilisust toksiliste metaboliitide hulga suurenemise ja kiirenenud moodustumise tõttu. Seetõttu peab olema ettevaatlik ensüüme indutseerivate ravimite samaaegse kasutamisega.

Probenetsiid blokeerib paratsetamooli seondumist glükuroonhappega vähendades paratsetamooli kliirensit ligikaudu 2 korda. Kui probenetsiidi võetakse samaaegselt tuleb paratsetamooli annust vähendada.

Paratsetamool võib suurendada klooramfenikooli plasmakontsentratsiooni.

Paratsetamooli ja zidovudiini samaaegne kasutamine suurendab neutropeenia tekke ohtu, mis on ilmselt tingitud zidovudiini aeglustunud metabolismist.

Salitsüülamiid võib pikendada paratsetamooli eliminatsiooni poolväärtusaega (t1/2).

Isoniasiid vähendab paratsetamooli kliirensit, mis võib põhjustada paratsetamooli toime ja/või toksilisuse suurenemist, sest isoniasiid inhibeerib paratsetamooli metabolismi maksas.

Paratsetamool võib vähendada lamotrigiini biosaadavust, mis võib põhjustada lamotrigiini toime langust, sest paratsetamool indutseerib lamotrigiini metabolismi maksas.

Häired laboratoorsetes analüüsides

Paratsetamool võib mõjutada kusihappe (phosphotungstate uric acid) ja veresuhkru analüüside tulemusi glükoosi-oksüdaasi-peroksüdaasi teel.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Epidemioloogilistes uuringutes ei ole paratsetamooli terapeutilistes annustes suukaudse kasutamise korral ilmnenud kahjulikke toimeid raseduse kulule ega lootele/vastsündinu tervisele.

Seega normaalsetes kasutustingimustes võib paratsetamooli kasutada kogu raseduse ajal.

Imetamine

Paratsetamool eritub rinnapiima kliiniliselt ebaolulises koguses. Ühtegi negatiivset mõju imikutele ei ole teatatud. Paratsetamooli võib kasutada rinnaga toitmise ajal, kui soovitatavat annust ei ületata. Pikaajalisel kasutamisel tuleb olla ettevaatlik.

Fertiilsus

Kahjulikku toimet viljakusele paratsetamooli soovitatud annuste võtmisel ei ole teada.

Toime reaktsioonikiirusele

Paracetamol Accord ei mõju või mõjutab ebaoluliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Kõrvaltoimed

Terapeutiliste annuste korral esinevad mõned kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimete esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥ 1/10); sage (≥ 1/100 kuni < 1/10); aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100); harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000); väga harv (< 1/10 000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Organsüsteemi klass

Esinemissagedus

Kõrvaltoimed

 

 

 

Vere ja lümfisüsteemi

Harv

Agranulotsütoos (pikaajalisel kasutamisel),

häired

 

trombotsütopeenia, trombotsütopeeniline purpur,

 

 

leukopeenia, hemolüütiline aneemia,

 

 

Trombotsüütide häired, tüvirakkude häired.

 

Väga harv

Pantsütopeenia.

Immuunsüsteemi häired

Harv

Ülitundlikkus (väljaarvatud angioödeem).

 

Väga harv

Ülitundlikkus (angioödeem, hingamisraskused,

 

 

hüperhidroos, iiveldus, hüpotensioon, šokk,

 

 

anafülaktiline reaktsioon), mis nõuavad ravi

 

 

katkestamist.

Ainevahetus- ja

Väga harv

Hüpoglükeemia

toitumishäired

 

 

Psühhiaatrilised häired

Harv

Depressioon (teisiti täpsustamata), segasus,

 

 

hallutsinatsioonid.

Närvisüsteemi häired

Harv

Treemor (teisiti täpsustamata), peavalu (teisiti

 

 

täpsustamata).

Silma kahjustused

Harv

Nägemishäired.

Südame häired

Harv

Ödeem.

Respiratoorsed, rindkere

Vägaharv

Bronhospasmpatsientidel, kes on

ja mediastiinumi häired

 

tundlikkudaspiriinile ja

 

 

teistelemittesteroidsetelepõletikuvastasteleravimitele.

Seedetrakti häired

Harv

Verejooks (teisiti täpsustamata), kõhuvalu (teisiti

 

 

täpsustamata), kõhulahtisus (teisiti täpsustamata),

 

 

iiveldus, oksendamine.

Maksa ja sapiteede

Harv

Maksafunktsiooni häire, maksapuudulikkus,

häired

 

maksanekroos, kollatõbi.

 

Väga harv

Maksatoksilisus.

 

 

 

 

Paratsetamooli annuse 6 grammi manustamine võib juba põhjustada

 

maksakahjustust (lastel: rohkem kui 140 mg/kg); suuremad annused

 

põhjustavad pöördumatut maksanekroosi.

Naha ja nahaaluskoe

Harv

Sügelus, lööve, higistamine, purpur, angioödeem,

kahjustused

 

urtikaaria.

 

Väga harv

Teatatud on tõsistest nahareaktsioonidest.

 

Teadmata

Äge generaliseerunud eksanteemne pustuloos,

 

 

toksiline nekrolüüs, ravimitest põhjustatud

 

 

dermatoos, Stevens-Johnsoni sündroom.

Neerude ja kuseteede

Väga harv

Steriilne püuuria (häguneuriin) ja neeru

häired

 

kõrvaltoimed (raske neerukahjustus, interstitsiaalne

 

 

nefriit, hematuuria, anuuria).

Üldised häired ja

Harv

Pearinglus (vertiigo), halb enesetunne, palavik,

manustamiskoha

 

uimasus, ravimite koostoimed (teisiti täpsustamata).

reaktsioonid

 

 

Vigastus, mürgistus ja

Harv

Üleannustamine ja mürgistus.

protseduuri tüsistused

 

 

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist.See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet.Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Paratsetamool võib põhjustada mürgistuse, eriti eakatel, väikelastel, maksahaigusega, kroonilise alkoholismiga patsientidel ja kes kannatavad kroonilise toitumishäire all ja patsientidel, kes kasutavad maksaensüüme indutseerivaid aineid. Üleannustamine võib sellistel juhtudel lõppeda surmaga.

Maksakahjustus võib tekkida täiskasvanutel, kes on võtnud 6 g või enam paratsetamooli, eriti kui patsiendil on riskifaktorid (vt allpool).

Riskitegurid:

Kui patsient

- kasutab pikaajaliselt karbamasepiini, fenobarbitaali, fenütoiini, primidooni, rifampitsiini, naistepuna või teisi ravimeid, mis indutseerivad maksaensüüme.

või

  • tarbib regulaarselt etanooli üle soovitatud koguse. või
  • esineb glutatiooni vähesus, nt söömishäired, tsüstiline fibroos, HIV infektsioon, nälgimine, kahheksia.

Sümptomid:

Äge paratsetamooli mürgistus võib areneda mitmes etapis.

Paratsetamooli üleannustamise sümptomid esimesel kahel päeval on iiveldus, oksendamine, anoreksia, kahvatus ja kõhuvalu. Kerge mürgistus piirdub nende sümptomitega.

Kui mürgistus on raskem, esinevad subkliinilised sümptomid, nagu maksaensüümide suurenenud aktiivsus. 2 kuni 4 päeva pärast manustamist esinevad maksakahjustuse kliinilised sümptomid, nagu valulik hepatomegaalia, kollatõbi, entsefalopaatia, kooma ja verehüübimishäired, kõik maksapuudulikkuse tagajärjena.

Neerupuudulikkus (tubulaarne nekroos) on haruldane. Raske mürgistus võib põhjustada metaboolset atsidoosi.

Ravi:

Paratsetamooli üleannustamise korral tuleb järgida kohalikke ravijuhised.

Vahetult pärast paratsetamooli üleannustamist, mis võib kaasa tuua raske mürgistuse, võib ravimi imendumise vähendamiseks ühe tunni jooksul pärast ravimi manustamist teha maoloputuse või manustada aktiveeritud sütt.

Antidoodina võib manustada N-atsetüültsüsteiini (NAC). Enne NAC’i manustamist ja edasise ravi määramist tuleb veres määrata paratsetamooli kontsentratsioon. Üldiselt eelistada intravenoosse NAC’i manustamist, mis peab kestma kuni paratsetamool ei ole enam määratav. On oluline mõista, et NAC’i suukaudne manustamine kuni 36 tundi pärast paratsetamooli üleannustamist võib parandada prognoosi. NAC’i suukaudsel manustamisel ei tohi samaaegselt suukaudselt manustada aktiveeritud sütt.

Ravi alustamisel tuleb teha maksaanalüüsid, mida tuleb korrata iga 24 tunni jooksul pärast ravi. Enamikul juhtudel normaliseerub maksa transaminaaside tase kahe nädala jooksul pärast üleannustamist ja maksafunktsioon taastub täielikult. Harvadel juhtudel võib olla vajalik maksa siirdamine.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: teised analgeetikumid ja antipüreetikumid, aniliidid ATC-kood: N02BE01

Paratsetamool on tõhus palaviku alandaja ja valuvaigisti, kuid puudub põletikuvastane toime.

Paratsetamooli põhiline toimemehhanism on tsüklooksügenaasi, so ensüümi, mis on oluline prostaglandiinide sünteesis, inhibeerimine. Kesknärvisüsteemi tsüklooksügenaas on paratsetamoolile tundlikum võrreldes perifeerse tsüklooksügenaasiga, mis seletab paratsetamooli palavikku alandavat ja valuvaigistavat toimet ning nähtava perifeerse põletikuvastase toime puudumist.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Pärast suukaudset manustamist imendub paratsetamool kiiresti ja peaaegu täielikult. Maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 30 minuti kuni 2 tunni jooksul.

Jaotumine

Paratsetamool jaotub kiiresti kõigis kudedes. Kontsentratsioonid on võrreldavad veres, süljes ja plasmas.

Paratsetamooli jaotusruumala on ligikaudu 1 l/kg kehakaalu kohta. Seonduvus plasmavalkudega on terapeutiliste annuste juures tähtsusetu.

Biotransformatsioon

Täiskasvanutel konjugeeritakse paratsetamool maksas glükuroonhappeks (~ 60%) ja sulfaadiks (~ 35%). Terapeutilisest annusest suuremate annuste korral küllastub viimane rada kiiresti.Ülejäänud toimeaine metaboliseeritakse tsütokroom P450 vahendusel vaheühendiks (N-atsetüül-p-bensokinoon imiin), mis tavatingimustes inaktiveeritakse maksas glutatiooni abil mittetoksiliseks ühendiks, mis eritub uriiniga tsüsteiini (~ 3%) ja merkaptopuriinhappe konjugaatidena.

Vastsündinutel ja lastel <12 aastat on eritumine sulfaadi konjugaadina peamiseks eliminatsiooniteeks ja glükuronideerumine väiksem kui täiskasvanutel. Totaalne eliminatsioon lastel on võrreldav täiskasvanutega, kuna neil on suurem eritumine sulfaadi konjugaadina.

Paratsetamool eritub peamiselt uriiniga. 90% suukaudsest annusest eritub neerude kaudu 24 tunni jooksul, kuid seda peamiselt glükuroniidi (60 kuni 80%) ja sulfaadi (20 kuni 30%) konjugaadina. Vähem kui 5% eritub muutumatul kujul. Eliminatsiooni poolväärtusaeg on ligikaudu 2 tundi.

Neeru- või maksapuudulikkuse korral, üleannustamise järel ja vastsündinul on paratsetamooli eliminatsiooni poolväärtusaeg pikenenud. Maksimaalne toime on võrdne plasmakontsentratsiooniga. Eakatel patsientidel konjugatsiooni võime ei muutu.

Prekliinilised ohutusandmed

Mittekliinilistes uuringutes täheldati toimeid vaid suurte annuste manustamisel, mis olid tunduvalt suuremad inimesel lubatud maksimaalsest annusest, mistõttu tulemused omavad vähe tähtsust kliinilises kasutamises. Loomkatsed ei ole näidanud teratogeenset toimet.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Maisitärklis

Želatiin (E441)

Kolloidne veevaba ränidioksiid (E551) Talk (E553B)

Naatriumtärklisglükolaat (A tüüpi) (E468) Magneesiumstearaat (E572)

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

3 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Paracetamol Accord on pakendatud PVC-alumiinium blisterpakenditesse: 8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 32, 50, 56, 60, 100 ja 300 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded puuduvad.

MÜÜGILOA HOIDJA

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road North Harrow, Middlesex, HA1 4HF Ühendkuningriik

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

09.2015

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

oktoober 2017