Pix-fagi bioveta - nahasprei, lahus (200mg 1g) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QD51AA83
Toimeaine: pöögitõrv
Tootja: Bioveta a.s.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja:

Bioveta, a.s.

Komenského 212

Ivanovice na Hané

Tšehhi Vabariik

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus

Pöögi tõrv (Fagi pix)

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeaine:

1g nahasprei, lahus sisaldab: Pöögi tõrva (Fagi pix) 200 mg.

Abiained: etüülatsetaat, denatureeritud etanool.

Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.

NÄIDUSTUSED

Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada kassidele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte manustada välistele suguorganitele.

Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral. Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral. Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral. Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.

KÕRVALTOIMED

Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele või vigastatud nahale.

Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, karvanääpsupõletik (follikuliit) ning neerukahjustuse oht, kui preparaati manustatakse suurele nahapinnale.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Sõralised, kabjalised ja linnud.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Pihustada preparaati kahjustunud alale 15...20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitatav kanda preparaati kahjustunud alale 2...3 kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).

Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet. Seetõttu on soovitav töödeldud naha piirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISE OSAS

V.t punkt 8.

KEELUAEG

Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis. Hoida valguse eest kaitstult. Preparaat on tuleohtlik!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast “Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Tõrv on nefrotoksiline.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte manustada kassidele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed:

Ei ole teada.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

September 2014

LISAINFO

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Bioveta, a. s. Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

tel. 420 517 318 500 faks 420 517 318 653 e-post See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

VÄLISPAKENDIL KOOS PAKENDI INFOLEHEGA

Pudel: 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3000 ml

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g nahasprei, lahus

Pöögi tõrv

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1g lahust sisaldab 200 mg pöögi tõrva (Fagi pix).

Abiained: etüülatsetaat, denatureeritud etanool.

Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.

NÄIDUSTUSED

Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada kassidele.

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes. Mitte manustada välistele suguorganitele.

Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral. Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral. Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral. Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.

KÕRVALTOIMED

Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele või vigastatud nahale.

Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, karvanääpsupõletik (follikuliit) ning neerukahjustuse oht, kui preparaati manustatakse suurele nahapinnale.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Sõralised, kabjalised ja linnud.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISVIIS(ID) JA –MEETOD

Pihustada preparaati kahjustunud alale 15...20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitatav kanda preparaati kahjustunud alale 2...3 kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).

Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet. Seetõttu on soovitav töödeldud naha piirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.

KEELUAEG

Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.

ERIHOIATUSED

Erihoiatused iga loomaliigi kohta:

Tõrv on nefrotoksiline.

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel:

Mitte manustada kassidele.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule:

Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.

Tiinus ja laktatsioon:

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid):

Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.

Sobimatus:

Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Preparaat on tuleohtlik!

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil pärast “Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma loomaarstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

12. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, KUI NEED ON KOHALDATAVAD

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Käsimüügiravim.

MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja partii vabastamise eest vastutav tootja: Bioveta, a. s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané Tšehhi Vabariik

MÜÜGILOA NUMBER

Müügiloa nr: 1159

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Partii nr:

KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

LISAINFO

Pakendi suurus:

160 g, 400 g, 800 g, 2400 g

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

PAKENDI MÄRGISTUSE JA INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV:

September 2014.