Rennie - närimistablett (680mg +80mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: A02AD83
Toimeaine: kaltsiumkarbonaat +magneesiumkarbonaat
Tootja: UAB Bayer

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Rennie 680 mg/80 mg närimistabletid kaltsiumkarbonaat, raske magneesiumkarbonaat

Enne ravimi kasutamist lugege infolehte hoolikalt, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Rennie ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Rennie kasutamist
 3. Kuidas Rennie närimistablette kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas ravimit Rennie säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Rennie ja milleks seda kasutatakse

Rennie on näidustatud mao- või kaksteistsõrmiksoole haavandite, ning mao ülihappesuse ja kõrvetiste sümptomaatiliseks raviks.

Rennie sisaldab kahte antatsiidi - kaltsiumkarbonaati ja rasket magneesiumkarbonaati. Nendel ainetel on kiire ja pikaajaline liigset maohapet neutraliseeriv toime.

Mida on vaja teada enne Rennie kasutamist

Ärge kasutage Rennie närimistablette:

 • kui teil on raske neeruhaigus või teil on neerukivid;
 • kui teil on kõrge kaltsiumi või madal fosfaatide sisaldus veres;
 • kui olete kaltsiumkarbonaadi, magneesiumkarbonaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Sarnaselt teistele antatsiididele võib nende tablettide võtmine peita teiste, tõsisemate haigusseisundite sümptomeid. Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust oma arstiga.

Kui teil on probleeme neerudega, pidage enne Rennie tablettide võtmise alustamist nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Rennie

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Kui te võtate antibiootikume (tetratsükliinid, kinoloonid), südameglükosiide (digoksiin), levotüroksiini (kilpnäärme hormoon), eltrombopagi (trombotsüütide arvu suurendav ravim) või teisi retseptiravimeid (nt fluoriidid, fosfaadid, rauda sisaldavad preparaadid), siis konsulteerige enne Rennie võtmist oma arstiga, sest Rennie võib mõjutada nende ravimite toimet.

Kui te võtate tiasiid-diureetikume, mida kasutatakse uriinierituse suurendamiseks, siis öelge seda oma arstile enne, kui te hakkate Rennie tablette võtma, sest arst võib soovida jälgida teie

vere kaltsiumisisaldust.

Selleks, et kõigist kasutatavatest ravimitest saadav kasu oleks maksimaalne, võtke Rennie tablette 1 kuni 2 tundi pärast ükskõik millise teise ravimi võtmist.

Rennie koos toidu ja joogiga

Sarnaselt teistele kaltsiumit sisaldavatele antatsiididele tuleb hoiduda manustamisest koos suure koguse piima või piimatoodetega.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ja imetamise ajal võib Rennie närimistablette kasutada, kuid vältida tuleb pikaajalist suurte annuste manustamist. Rasedad ei tohi ületada maksimaalset lubatud ööpäevast annust (vt lõik 3 „Kuidas Rennie närimistablette kasutada“).

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Rennie ei mõjuta autojuhtimise ja masinatega töötamise võimet.

Rennie sisaldab sahharoosi

Rennie üks tablett sisaldab 475 mg sahharoosi. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid või te põete suhkurhaigust, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Rennie närimistablette kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1…2 närimistabletti ühekordse annusena, eelistatult üks tund pärast sööki ja enne magamaminekut, samuti kõrvetiste puhul valu ajal. Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 11 tabletti.

Kui kaebused püsivad pärast 7 päeva möödumist, konsulteerige oma arstiga, et välistada mõne tõsisema haiguse esinemine. Vältida tuleb ravimi pikaajalist kasutamist.

Mitte anda alla 12-aastastele lastele.

Kui te võtate Rennie tablette rohkem kui ette nähtud

Ärge rohkem tablette võtke, jooge palju vett ja pidage nõu oma arsti või apteekriga. Üleannustamise sümptomid võivad olla iiveldus ja oksendamine, kõhukinnisus, väsimus, uriinierituse suurenemine, janu, vedelikupuudus ja ebatavaline lihasnõrkus.

Kui te unustate Rennie närimistablette võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Soovitatud annuste manustamisel on kõrvaltoimete esinemine ebatõenäoline.

Väga harva on teatatud allergilistest reaktsioonidest ravimi koostisosade suhtes nagu nt lööbed, sügelus, hingamisraskused ja näo-, suu- või neeluturse ja anafülaktiline šokk. Kui teil tekivad need reaktsioonid, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Pikaajaline suurte annuste manustamine võib tõsta vere kaltsiumi- ja magneesiumisisaldust, seda eriti neeruhaigusega patsientidel. See võib põhjustada iiveldust ja oksendamist, seedehäireid, kõhulahtisust, väsimust, lihasnõrkust, segasusseisundit, uriinierituse suurenemist, janu ja vedelikupuudust.

Kui võtta pikema aja vältel Rennie tablette koos piima või piimatoodetega, võib tekkida piima- leelisesündroom, mis võib põhjustada kõrget kaltsiumitaset veres. Piima-leelisesündroomi sümptomiteks võivad olla maitsetundlikkuse muutused, peavalu, neeruprobleemid, väsimus ja naha alla tekkivad kühmud/muhud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas ravimit Rennie säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast märget „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Rennie sisaldab

 • Toimeained on kaltsiumkarbonaat ja raske magneesiumkarbonaat. Üks närimistablett sisaldab 680 mg kaltsiumkarbonaati (milles on 272 mg kaltsiumi) ja 80 mg rasket magneesiumkarbonaati.
 • Abiained on sahharoos, talk, eelželatiniseeritud maisitärklis, kartulitärklis, magneesiumstearaat, vedel parafiin, piparmündi lõhna ja maitseaine ning sidruni lõhna ja maitseaine.

Kuidas Rennie välja näeb ja pakendi sisu

Piparmündi lõhna ja maitsega kreemikasvalged nõgusate pindadega ruudukujulised tabletid (CA 15 x 15 mm), mille mõlemal küljel on graveering „RENNIE“.

Närimistabletid on 24 kaupa PVC/alumiiniumblisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UAB Bayer

Sporto 18

LT-09238 Vilnius

Leedu

Tootja:

Delpharm Gaillard 33, Rue de l'Industrie F-74240 Gaillard Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Bayer OÜ

Lõõtsa 2, Tallinn

Tel: +372 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud veebruaris 2018.