Reseligo - implantaat süstlis (10,8mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L02AE03
Toimeaine: gosereliin
Tootja: Alvogen IPCo S.ar.l.

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Reseligo, 10,8 mg, implantaat, süstlis

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks implantaat sisaldab 10,8 mg gosereliini (gosereliinatsetaadina). Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Implantaat, süstlis.

Valge kuni valkjas silindriline varras (ligikaudsed mõõdud: diameeter 1,5 mm, pikkus 13 mm, mass 44 mg), suletud biolagunevasse polümeermaatriksisse.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Gosereliin on näidustatud (vt ka lõik 5.1):

Annustamine ja manustamisviis

  • Metastaatilise eesnäärmevähi ravis, kus gosereliin on näidanud kirurgilise kastratsiooniga võrreldavat elulemust (vt lõik 5.1).
  • Lokaalselt levinud eesnäärmevähi ravis alternatiivina kirurgilisele kastratsioonile, kus gosereliin on näidanud antiandrogeenraviga võrreldavat elulemust (vt lõik 5.1).
  • Adjuvantses kiiritusravis lokaalse või lokaalselt levinud eesnäärmevähiga kõrge riskiga patsientidel, kus gosereliin on näidanud haigusevaba elulemuse ja üldise elulemuse paranemist (vt lõik 5.1).
  • Neoadjuvantses ravis enne kiiritusravi lokaalse või lokaalselt levinud eesnäärmevähiga kõrge riskiga patsientidel, kus gosereliin on näidanud haigusevaba elulemuse paranemist (vt lõik 5.1).
  • Adjuvantravis radikaalse prostatektoomia järgselt kõrge riskiga lokaalselt levinud eesnäärmevähiga patsientidel, kus gosereliin on näidanud haigusevaba elulemuse paranemist (vt lõik 5.1).

Annustamine

Täiskasvanud mehed (sh eakad)

Üks Reseligo implantaat süstitakse subkutaanselt kõhu eesseina iga 12 nädala järel.

Lapsed

Reseligo ei ole mõeldud lastel kasutamiseks.

Patsientide erirühmad

Neerufunktsiooni häirega patsiendid

Neerufunktsioonihäirega patsientidel pole annuse kohandamine vajalik.

Maksafunktsiooni häirega patsiendid

Maksafunktsioonihäirega patsientidel pole annuse kohandamine vajalik.

Manustamisviis

Reseligo on mõeldud nahaaluseks manustamiseks. Reseligo õigeks manustamiseks vt kotikesel olevat juhist.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Gosereliin ei ole näidustatud naistele, sest puudub piisav tõendus seerumi östradioolitaseme usaldusväärsest supressioonist. Gosereliinravi vajavate naispatsientide kohta vt teavet Reseligo 3,6 mg ravimi omaduste kokkuvõttest.

Gosereliin ei ole näidustatud lastele, kuna ohutust ja efektiivsust sellel patsientide alarühmal ei ole uuritud.

Implantaadi eemaldamise või lahustumise kohta teavet ei ole.

Ravi jooksul GnRH agonistidega, nagu gosereliin, on suurenenud risk depressiooni (sealhulgas raske depressioon) tekkeks. Patsiente tuleb sellest teavitada ning sümptomite tekkimisel tuleb neid vastavalt ravida.

Kusejuhade obstruktsiooni või spinaalkompressiooni ohuga meestel tuleb gosereliin-ravi alustamisega olla ettevaatlik ja selle kulgu esimese kuu jooksul hoolikalt jälgida. Spinaalkompressioonist või kusejuha obstruktsioonist tingitud neerupuudulikkuse või selle kujunemise korral tuleb kasutada selle tüsistuse tavapäraseid ravimeetodeid.

Ravi alustamisel LHRH analoogidega võib kaaluda antiandrogeeni (nt tsüproteroonatsetaat 300 mg päevas kolm päeva enne ja kolm nädalat pärast ravi alustamist gosereliiniga) kasutamist, kuna antiandrogeen väldib seniste kogemuste kohaselt seerumi esmasest testosterooni kontsentratsiooni tõusust tingitud kõrvalnähte.

LHRH agonistide kasutamine võib põhjustada luu mineraalse tiheduse vähenemist. Vastavalt meeste hulgas saadud esialgsetele andmetele vähendab bisfosfonaadi kasutamine koos LHRH agonistiga luuhõrenemist. Eriline ettevaatlikkus on vajalik luuhõrenemise lisariskiteguritega patsientide korral (nt krooniline alkoholi kuritarvitamine, suitsetajad, pikaajaline ravi krambivastaste ravimite või hormoonidega, luuhõrenemine perekondlikus anamneesis).

Teadaoleva depressiooni ja hüpertensiooniga patsiente tuleb hoolikalt jälgida.

Farmakoepidemioloogilises uuringus, milles LHRH agoniste kasutati prostata vähi ravis, leiti müokardiinfarkti ja südamepuudulikkuse juhte. Risk nendele sündmustele võib olla suurenenud kombinatsioonravi korral antiandrogeenidega.

LHRH agoniste saavatel meestel on täheldatud glükoositaluvuse vähenemist. See võib väljenduda suhkurtõvena või kontrolli kadumisega suhkrutaseme üle veres patsientidel, kellel on eelnevalt teadaolev suhkurtõbi. Seega tuleb mõelda vere suhkrutasemete jälgimisele.

Gosereliinravi võib anda positiivset reaktsiooni dopingutesti tegemisel.

Androgeene pärssiv ravi võib pikendada QT-intervalli.

Patsientidel, kellel QT-intervalli pikenemine on anamneesis või esinevad selle riskitegurid ning patsientidel, kes samaaegselt kasutavad QT-intervalli pikendavaid ravimeid (vt lõik 4.5), peab arst enne ravi alustamist Reseligo’ga hindama kasu-riski suhet, sh Torsade de pointes tüüpi arütmia tekkimise võimalust.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Kuna androgeene pärssiv ravi võib pikendada QT-intervalli, tuleb hoolikalt kaaluda Reseligo samaaegset kasutamist koos ravimitega, mis teadaolevalt pikendavad QT-intervalli või kutsuvad esile Torsade de pointes tüüpi arütmiat, näiteks IA klassi (nagu kinidiin, disopüramiid) või III klassi (nagu amiodaroon, sotalool, dofetiliid, ibutiliid) antiarütmikumid, metadoon, moksifloksatsiin, antipsühhootikumid jt (vt lõik 4.4).

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Gosereliin ei ole näidustatud naistele.

Toime reaktsioonikiirusele

Gosereliinil ei ole või on ebaoluline toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele

Kõrvaltoimed

Järgnevad kõrvaltoimete sagedused põhinevad kõikidel kliinilistes uuringutes, turuletuleku järgsetes uuringutes ja spontaansetes teatistes raporteeritud kõrvaltoimetel. Kõige sagedasemateks täheldatud kõrvaltoimeteks on kuumahood, higistamine ja süstekoha reaktsioonid.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgmiselt: Väga sage (≥ 1/10), sage (≥ 1/100 kuni

< 1/10), aeg-ajalt (≥ 1/1000 kuni < 1/100), harv (≥ 1/10 000 kuni < 1/1000), väga harv (< 1/10 000) ja teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Tabel: Gosereliin kõrvaltoimed esitatuna MedDRA organsüsteemide klasside järgi

MedDRA organsüsteem

Esinemissagedus

Kõrvaltoime

Hea-, pahaloomulised

Väga harv

Ajuripatsikasvaja

ja täpsustamata

 

 

kasvajad (sealhulgas

 

 

tsüstid ja polüübid)

 

 

Immuunsüsteemi häired

Aeg-ajalt

Ülitundlikkus ravimile

 

 

 

 

Harv

Anafülaktiline

 

 

reaktsioon

Endokriinsüstemi häired

Väga harv

Ajuripatsi verejooks

Ainevahetus ja toitumishäired

Sage

Glükoositaluvuse häirea

Psühhiaatrilised häired

Väga sage

Libiido langusb

 

Sage

Meeleolu kõikumine,

 

 

depressioon

 

Väga harv

Psühhootilised häired

Närvisüsteemi häired

Sage

Paresteesia

 

 

Seljaaju kompressioon

Südame häired

Sage

Südamepuudulikkusf,

 

 

müokardiinfarktf

 

Teadmata

QT-intervalli pikenemine (vt

 

 

lõik 4.4 ja 4.5)

Vaskulaarsed häired

Väga sage

Kuumahoodb

 

Sage

Ebanormaalne vererõhkc

Nahk ja nahaaluskoe

Väga sage

Liighigistamineb

kahjustused

Sage

Nahalööved

 

Teadmata

Alopeetsiag

Lihas-skeleti ja sidekoe

Sage

Luuvalue

kahjustused

Aeg-ajalt

Artralgia

 

 

 

Neerude ja kuseteede häired

Aeg-ajalt

Kusejuha ummistus

Reproduktiivse süsteemi ja

Väga sage

Erektsiooni häired

rinnanäärme häired

Sage

Günekomastia

 

Aeg-ajalt

Rindade pingetunne/hellus

 

Sage

Süstekoha reaktsioonid

Uuringud

Sage

Luutiheduse vähenemine (vt lõik

 

 

4.4), kehakaalu tõus

a Glükoositaluvuse langust on täheldatud LHRH agonistidega ravi saavatel meestel. See võib manifesteeruda suhkurtõve või glükeemilise kontrolli kadumisena eelnevalt teadaoleva suhkurtõve korral.

b Need on farmakoloogilised toimed, mis nõuavad harva ravi katkestamist.

c Need võivad manifesteeruda hüpotensiooni või hüpertensioonina, on vahel tekkinud patsientidel, kes saavad gosereliinravi. Muutused on tavaliselt mööduvad, lahenedes ravi ajal või gosereliini manustamise katkestamisel. Harva on nende muutuste tõttu vaja läinud meditsiinilist sekkumist, kaasa arvatud gosereliinravi katkestamine.

d Need on tavaliselt kerged, möödudes iseeneslikult ilma ravi katkestamata.

e Eesnäärmevähi patsientidel võib ravi algul ajutiselt valu luudes suureneda; näidustatud on sümptomaatiline ravi.

f On täheldatud eesnäärmevähi raviks kasutatud LHRH agonistide farmakoepidemioloogilises uuringus. Risk võib olla tõusnud kasutamisel koos antiandrogeenidega.

g Kehakarvade väljalangemine, androgeeni madala taseme oodatav toime

Turuletulekujärgne kogemus

Gosereliiniga seoses on teatatud vererakkude arvu muutuste, maksatalitluse häirete, kopsuembolismi ja interstitsiaalse pneumoonia vähesearvulistest juhtudest.

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Inimestel on üleannustamise kohta senised kogemused piiratud. Neil juhtudel, kui gosereliini on manustatud kogemata planeeritud ajast varem või suuremas annuses, ei ole ilmnenud kliiniliselt olulisi kõrvaltoimeid. Loomkatsed viitavad sellele, et gosereliini üleannustamisega täiendavaid toimeid lisaks suguhormoonide kontsentratsiooni muutusele ja suguelundites avalduvale soovitud ravitoimele ei ole täheldatud. Üleannustamisel on ravi sümptomaatiline.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: hormoonid ja sarnased ained, ATC-kood: L02AE03.

Gosereliin (D-Ser(But)6 Azgly 10 LHRH) on loodusliku LHRH sünteetiline analoog. Korduval manustamisel pärsib gosereliin hüpofüüsis luteiniseeriva hormooni (LH) sekretsiooni, mis kutsub

meestel esile seerumi testosterooni kontsentratsiooni languse. Ravi algul võib gosereliin, nagu teistedki LHRH-agonistid, põhjustada testosterooni sisalduse mööduvat suurenemist vereseerumis.

Meestel langeb testosterooni sisaldus seerumis kastratsioonijärgsele tasemele ligikaudu 21 ööpäeva möödumisel pärast esimese depoosüsti manustamist ja püsib seal korduval manustamisel iga 12 nädala järel.

Võrdlevates kliinilistes uuringutes metastaatilise eesnäärmevähiga patsientide ravis on gosereliini toime elulemusele sarnane kirurgilise kastratsiooni läbi teinud patsientide elulemusega.

Kahe randomiseeritud kontrollitud uuringu - mis võrdlesid 150 mg bikalutamiidi monoteraapiat võrreldes kastratsiooniga (peamiselt gosereliiniga) - kombineeritud analüüsis ei olnud lokaalselt levinud eesnäärmevähiga bikalutamiidi saanud ja kastratsiooniga ravitud patsientide üldises elulemuses olulisi erinevusi (riskisuhe = 1,05 [CI 0,81 kuni 1,36]). Siiski ei olnud ravi ekvivalentsuse kohta võimalik statistilisi järeldusi teha.

Võrdlevates uuringutes on näidatud, et gosereliin parandab haigusevaba elulemust ja üldist elulemust kui seda kasutatakse adjuvantraviks kiiritusravile kõrge riskiga lokaliseerunud (T1-T2 ja PSA väärtus vähemalt 10 ng/ml või Gleason’i skoor vähemalt 7) või lokaalselt levinud (T3-T4) eenäärmevähiga patsientidel. Adjuvantravi optimaalset kestvust ei ole kindlaks määratud; võrdlevad uuringud on näidanud, et 3-aastane adjuvantravi gosereliiniga annab märkimiväärse elulemuse paranemise võrrelt ainult kiiritusraviga.

Kõrge riskiga lokaliseerunud või lokaalselt levinud eesnäärmevähiga patsientidel on kiirituse-eelne neoadjuvantravi gosereliiniga näidanud haigusevaba elulemuse paranemist.

Prostatektoomia järgselt leitud prostata-välise kasvaja levikuga patsientidel võib adjuvantravi gosereliiniga parandada haigusevaba elulemuse perioode, kuid puudub elulemuse oluline paranemine, välja arvatud juhul kui patsiendil on tõendatud nodulaarne haaratus operatsiooni ajal.

Patsientidel, kellel on patoloogiliselt lokaalselt levinud haigus,peaksid olema täiendavad riskifaktorid, nagu näiteks PSA väärtus vähemalt 10 ng/ml või Gleason’i skoor vähemalt 7 enne kui hakatakse kaaluma adjuvanravi gosereliinraviga.

Puuduvad tõendid kliinilisest paranemisest kui gosereliini kasutati neoadjuvantraviks enne radikaalset prostatektoomiat.

Farmakokineetilised omadused

Gosereliini manustamine iga 12 nädala järel kindlustab ravimi efektiivse kontsentratsiooni püsimise, põhjustamata ravimi kuhjumist kudedes. Gosereliin seondub plasmavalkudega halvasti ja tema poolväärtusaeg seerumis on normaalse neerufunktsiooniga haigetel 2...4 tundi. Neerutalitluse häiretega haigetel poolväärtusaeg pikeneb. Üks kord kuus manustatava 10,8 mg sisaldava depoovormi korral ei tekita see kumulatsiooni organismis. Seetõttu ei ole nendel patsientidel vaja annuseid muuta. Maksapuudulikkuse korral ei esine märkimisväärseid muutusi ravimi farmakokineetikas.

Prekliinilised ohutusandmed

Gosereliini pikaajalisel korduval manustamisel, on isastel rottidel täheldatud hüpofüüsi healoomuliste kasvajate kujunemist. Kuigi see leid on sarnane sellele, mida eelnevalt märgiti selle liigi kohta kirurgilise kastratsiooni järgselt, ei ole mingit tähtsust inimesele teada.

Hiirtel on gosereliini korduval manustamisel mitmekordsetes inimesele manustatavates annustes tekkinud histoloogilisi muutusi seedekanali mõnes osas - pankrease saarekeste rakkude hüperplaasia, maolukuti piirkonna healoomuline proliferatsioon, millest on teatatud ka kui spontaansest kahjustusest nendel liikidel. Nende leidude kliiniline tähendus on teadmata.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Polü(D,L-laktiid)

Polü(D,L-laktiid-ko-glükoliid) 75:25

Sobimatus

Ei kohaldata.

Kõlblikkusaeg

Enne esmast avamist: 4 aastat.

Pärast esmast avamist: ravim tuleb kasutada vahetult pärast kotikese avamist.

Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Pakendi iseloomustus ja sisu ja kasutamise, manustamise või implanteerimise erivahendid

Üheannuseline süstal-aplikaator koosneb kolmest peamisest osast: korpus koos implantaadi hoidikuga, mandrään ja nõel. Aplikaator koos niiskust imava aine kapsliga on pakendatud kolmekordse lamineeritud kihiga kotikesse (väljaspoolt): PETP-kile, alumiiniumkiht, PE-kile. Kotikesed on pakendatud pappkarpi.

Reseligo on saadaval karpides, mis sisaldavad 1 või 3 süstlis oleva implantaadiga kotikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Kasutada vastavalt ravimit määranud arsti ettekirjutusele. Kasutada ainult siis, kui kotike on terve. Paigutage süstal teravate jäätmete jaoks määratud kogumisanumasse.

MÜÜGILOA HOIDJA

Alvogen IPCo S.àr.l.

5, Rue Heienhaff

L-1736 Senningerberg

Luksemburg

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 10.12.2015.

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2017