Sudafed - õhukese polümeerikattega tablett (60mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01BA02
Toimeaine: pseudoefedriin
Tootja: McNeil Products Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

SUDAFED, 60 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Pseudoefedriinvesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sudafed ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sudafed´i kasutamist
 3. Kuidas Sudafed´i kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sudafed´i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sudafed ja milleks seda kasutatakse

Sudafed tablette kasutatakse täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel nohu korral nina limaskesta turse vähendamiseks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab ülemiste hingamisteede limaskestade turset.

Mida on vaja teada enne Sudafed´i kasutamist

Ärge kasutage Sudafed tablette:

 • kui olete pseudoefedriini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • patsientidel, kes kasutavad (või on viimase 2 nädala jooksul kasutanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAOI (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all,
 • patsientidel, kes kasutavad antibakteriaalset preparaati furasolidooni,
 • alla 12aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi kasutamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sudafed tablettide kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil esineb kardiovaskulaarseid haigusi (eriti südame koronaarhaigus ja kõrge vererõhk),
 • kui teil esineb kilpnäärme haigus, diabeet, vähenenud neerutalitus või eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimishäired.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini või tekivad uued haigussümptomid, peate lõpetama ravimi kasutamise ja võtma ühendust arstiga.

Ettevaatlik tuleb olla Sudafed tablettide manustamisel kõrge vererõhu, veresooni ummistavate haiguste, kõrgenenud silmasisese rõhu ja eesnäärme healoomulise suurenemise korral.

Lõpetage Sudafed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule, kui teil tekib palavikuline kogu keha haarav naha laikpunetus (erüteem) koos mädavillidega (pustulid). Vt lõik 4.

Lõpetage koheselt Sudafed’i kasutamine ning pöörduge arsti poole, kui teil tekib mõni järgmistest sümptomitest

 • hallutsinatsioonid
 • rahutus
 • unehäired

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Sudafed tablette ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst nii soovitab.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole teada, kas Sudafed tabletid avaldavad toimet autojuhtimisele ja masinatega töötamisele.

Muud ravimid ja Sudafed

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Sudafed tablettide samaaegne kasutamine koos MAO inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid), furasolidooni (antibakteriaalne ravim), tritsükliliste antidepressantide, amfetamiinilaadsete psühhostimulaatorite ja paikselt veresooni ahendavate ravimitega võib tõsta vererõhku.

Sudafed tabletid võivad vähendada teatud vererõhuravimite toimet (nt. beeta-adrenoblokaatorid, metüüldopa jt).

Kooskasutamine moklobemiidiga (antidepressant) võib suurendada ohtu vererõhu kõrgenemiseks tasemeni, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik.

Samaaegne manustamine koos oksütotsiiniga (sünnitusjärgselt kasutatav ravim) võib tõsta vererõhku. Samaaegne manustamine koos südameglükosiididega võib suurendada rütmihäirete riski.

Tungaltera alkaloidide (migreeni profülaktikas ja ravis kasutatavad ravimid) samaaegne kasutamine võib põhjustada tungalteramürgistuse.

Sudafed õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 112 mg laktoos monohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Kuidas Sudafed’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed: 1 tablett iga 4 kuni 6 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus on 4 tabletti. Eakad patsiendid võivad kasutada tavalisi täiskasvanu annuseid.

Tablett ei sobi toimeaine suure sisalduse tõttu alla 12-aastastele lastele. 6...12-aastastel lastel tuleb kasutada sobivamat ravimvormi – Sudafed siirupit.

Ravim manustada soovitatavalt pärast sööki. Kui te unustate annuse võtmata, manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust.

Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te kasutate Sudafed tablette rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad tekkida iiveldus, oksendamine, kesknärvisüsteemi erutus, unetus, värisemine, pupillide laienemine, ängistus, rahutus, hallutsinatsioonid, krambid, südamepekslemine, kiire südamelöögisagedus, vererõhu tõus ja reflektoorne südameaeglus. Lisaks võivad esineda rütmihäired, vererõhu kõrgenemine tasemeni, mis võib olla potentsiaalselt eluohtlik, ajuverejooks, südamelihase infarkt, psühhoos, rabdomüolüüs ehk lihaste lagunemine, madal kaaliumisisaldus veres ja soole infarkt. Lastel on üleannustamisel teatatud uimasusest.

Ravimit tuleb hoida laste eest kättesaamatus kohas. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete kasutanud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Turuletulekujärgsed andmed kõrvaltoimete kohta

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (esineb rohkem kui 1 inimesel 10st):

Närvisüsteemi häired: peavalu

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Südame häired: rütmihäired, südamepekslemine, kiire südamelöögisagedus Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid: pingeseisund Immuunsüsteemi häired: ülitundlikkus

Uuringud: vererõhu tõus

Närvisüsteemi häired: hüperaktiivsus, unisus

Psühhiaatrilised häired: ärevus, põhjendamatu heaolutunne, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid

Neerude ja kuseteede häired: valulikkus urineerimisel, kusepeetus

Naha ja nahaaluskoe kahjustused: punetav ketendav nahalööve nahaaluste sõlmekeste ja villidega, nahaturse, sügelus, lööve.

Esimesel kahel ravipäeval Sudafed´iga võib tekkida ootamatu palavik, nahapunetus või rohkesti väikseid mädaville (võivad olla ägeda generaliseerunud eksanteemse pustuloosi sümptomid). Vaata lõik 2.

Kui teil tekivad need sümptomid, lõpetage Sudafed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule.

Seedetrakti häired: oksendamine

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sudafed´i säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas!

Sudafed tablette tuleb säilitada toatemperatuuril kuni 25 °C, originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult. Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sudafed sisaldab

 • Toimeaine on pseudoefedriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 60 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi.
 • Teised koostisosad on:

Tableti sisu: laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos, eelželatiniseeritud maisitärklis, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat

Tableti kate: hüpromelloos, punane raudoksiid (E172). talk, makrogool 400

Kuidas Sudafed välja näeb ja pakendi sisu

Sudafed tablett on punakaspruun, ümar, kaksikkumer, õhukese polümeerikattega tablett, mille ühele küljele on graveeritud “SUDAFED”.

Pakend: karbis on 12 tabletti.

Müügiloa hoidja:

McNeil Products Limited.

c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

Tootja:

Janssen-Cilag

Domaine de Maigremont 27100 Val de Reuil Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Tel: +372 617 7410

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018