Sudafed expectorant - siirup (6mg +20mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R01BA84
Toimeaine: pseudoefedriin +guaifenesiin
Tootja: McNeil Products Limited

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Sudafed Expectorant, 6 mg/20 mg/ml siirup

Pseudoefedriinvesinikkloriid/guaifenesiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Sudafed Expectorant ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Sudafed Expectorant siirupi kasutamist
 3. Kuidas Sudafed Expectorant siirupit kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Sudafed Expectorant siirupit säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Sudafed Expectorant ja milleks seda kasutatakse

Sudafed Expectorant siirupit kasutatakse täiskasvanutel samaaegseks nina limaskesta turse vähendamiseks nohu korral ja röga lahtistamiseks ägeda produktiivse köha korral. 6...12-aastastel lastel kasutatakse Sudafed Expectorant siirupit samaaegseks nina limaskesta turse

vähendamiseks nohu korral ja röga lahtistamiseks ägeda produktiivse köha korral, kui tavameetmed on osutunud ebapiisavaks.

Ravimis sisalduv pseudoefedriin vähendab nina limaskesta turset. Guaifenesiin on rögalahtistava toimega: ta suurendab röga veesisaldust ning vähendab viskoossust, mille tulemusena on röga kergem välja köhida.

Mida on vaja teada enne Sudafed Expectorant siirupi kasutamist

Ärge kasutage Sudafed Expectorant siirupit

 • kui olete pseudoefedriini, guaifenesiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui kasutate (või olete eelneva 2 nädala jooksul kasutanud) depressioonivastaseid ravimeid, mida tuntakse MAO inhibiitorite (monoamiinioksüdaasi inhibiitorid) nime all. Nende ravimite kooskasutamine võib põhjustada vererõhu tõusu või hüpertensiivse kriisi (seisundi, kus

arteriaalne vererõhk tõuseb kiiresti, ületades kriitilised piirid) teket.

 • alla 6aastastel lastel.

Informeerige arsti enne ravimi manustamist, kui teil on mõni eelnimetatud haigusseisunditest.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Sudafed Expectorant’i kasutamist pidage nõu oma arstiga:

 • kui teil esineb südameveresoonkonna haigus (eriti südame koronaarhaigus ja kõrge vererõhk),
 • kui teil esineb kilpnäärme haigus,
 • kui teil esineb suhkurtõbi,
 • kui teil esineb vähenenud neerutalitus,
 • kui teil esinevad eesnäärme suurenemisest tingitud urineerimishäired.

Lõpetage Sudafed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule, kui teil tekib palavikuline kogu keha haarav naha laikpunetus (erüteem) koos mädavillidega (pustulid). Vt lõik 4.

Sudafed Expectorant’i ei või manustada koos köhapärssijatega.

Sudafed Expectorant’i ei tohi kasutada püsiva või kroonilise köha ravimiseks, mis kaasneb nt astmaga ning samuti rohke rögaeritusega köha korral, välja arvatud juhul, kui arst seda soovitab.

Konsulteerida koheselt arstiga, kui köha muutub tugevamaks või kui köhaga kaasneb palavik, lööve või püsiv peavalu.

Sümptomite püsimisel või halvenemisel või uute sümptomite tekkimisel tuleb ravimi kasutamine lõpetada ning konsulteerida arstiga.

Sudafed Expectorant sisaldab värvaineid päikeseloojangukollane (E110) ja erkpunane 4R (E124), mis võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.

Sudafed Expectorant sisaldab sahharoosi. Patsiendid, kellel on harvaesinev fruktoositalumatus, glükoos-galaktoosi malabsorbtsioon või sahharaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi seda ravimit kasutada.

Sudafed Expectorant sisaldab 4,8 vol % etanooli (alkoholi), ehk 379 mg iga 10 ml annuse kohta, mis on võrdne 9,6 ml õlle või 4 ml veiniga. Võib olla kahjuliku mõjuga alkohoolikutele. Seda tuleb arvesse võtta ka rasedate või rinnaga toitvate naiste, laste ning kõrge riskiga patsientide (maksahaigused, epilepsia) puhul.

Muud ravimid ja Sudafed Expectorant

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Sudafed Expectorant siirupi samaaegne kasutamine koos monoamiini oksüdaasi (MAO) inhibiitoritega (teatud depressioonivastased ravimid) võib tõsta vererõhku.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Sudafed Expectorant’i ei tohi raseduse ja imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui arst nii soovitab.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Pole teada, kas Sudafed Expectorant avaldab toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Sudafed Expectorant siirupit kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Pakend sisaldab mõõtelusikat.

Täiskasvanud ja üle 12-aastased lapsed:

10 ml iga 4...6 tunni järel kuni 4 korda ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus on 40 ml).

6…12-aastased lapsed:

5 ml iga 4...6 tunni järel kuni 4 korda ööpäevas (maksimaalne ööpäevane annus 20 ml). Sudafed Expectorant on vastunäidustatud alla 6-aastastele lastele.

6…12-aastastel lastel ei tohiks Sudafed Expectorant’i kasutada ilma arsti vastava ettekirjutuseta üle 5 päeva. Kui lapse seisund halveneb, tuleb koheselt arsti poole pöörduda.

Kui te unustate Sudafed Expectorant siirupit võtta

Manustage see esimesel võimalusel, kuid ärge võtke korraga kahte annust.

Haigusnähtude püsimisel konsulteerige arstiga!

Kui te kasutate Sudafed Expectorant siirupit rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral võivad tekkida unisus (väga harva), neerukivid, iiveldus, oksendamine, sümpatomimeetilised sümptomid (sh kesknärvisüsteemi stimulatsioon), unetus, värisemine, pupillide laienemine, ärevus, rahutus, hallutsinatsioonid, krambid, südamepekslemine, südame löögisageduse tõus, vererõhu tõus ja reflektoorne südame löögisageduse aeglustumine. Lisaks võivad esineda rütmihäired, hüpertensiivne kriis, ajuverejooks, müokardi infarkt, psühhoos, rabdomüolüüs (ekstreemne lihaskahjustus), hüpokaleemia ja isheemiline soole infarkt. Lastel on üleannustamisel teatatud uimasusest.

Ravimit tuleb hoida laste eest kättesaamatus kohas. Üleannustamise kahtluse korral pöörduge kohe arsti poole. Võtke arsti juurde kaasa ravim või selle pakend, et arst teaks, millist ravimit olete manustanud.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (esineb vähem kui 1 inimesel 10 000st):

 • ülitundlikkus, angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõriturset);
 • erutusseisund, ärevus, eufooria, hallutsinatsioonid, visuaalsed hallutsinatsioonid;
 • peavalu, psühhomotoorne ehk kehaline hüperaktiivsus, unisus;
 • südame rütmihäired, südamepekslemine, kiire südamerütm;
 • kõhuvalu, kõhulahtisus, oksendamine;
 • punetav ketendav nahalööve nahaaluste sõlmekeste ja villidega, sügelus, lööve, nõgestõbi;
 • raskendatud urineerimine, kusepeetus;
 • närvilisustunne;
 • vererõhu tõus.

Teadmata esinemissagedusega (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Esimesel kahel ravipäeval Sudafed´iga võib tekkida ootamatu palavik, nahapunetus või rohkesti väikseid mädaville (võivad olla ägeda generaliseerunud eksanteemse pustuloosi sümptomid). Vaata lõik 2.

Kui teil tekivad need sümptomid, lõpetage Sudafed´i kasutamine ja võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge arsti vastuvõtule.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Sudafed Expectorant siirupit säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda. Avatud siirup on kasutuskõlblik 28 päeva.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Sudafed Expectorant sisaldab

Toimeained on pseudoefedriinvesinikkloriid ja guaifenesiin.

5 ml siirupit sisaldab 30 mg pseudoefedriinvesinikkloriidi ja 100 mg guaifenesiini. Abiained on sahharoos, glütserool, metüülparahüdroksübensoaat (E218),

propüülparahüdroksübensoaat (E216), 96% etanool, lõhna- ja maitseained (levomentool, metskirsi aroom), päikeseloojangukollane (E110), erkpunane 4R (E124) ja puhastatud vesi.

Kuidas Sudafed Expectorant välja näeb ja pakendi sisu

Sudafed Expectorant siirup on oranžikas-kollane iseloomuliku lõhnaga siirup.

Pakend sisaldab 100 ml siirupit keeratava metallkorgiga merevaikkollases klaaspudelis (tüüp III) ning kahe otsaga (2,5 ml/5 ml) mõõtelusikat.

Müügiloa hoidja

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited, Foundation Park, Roxborough Way, Maidenhead, Berkshire, SL 6 3 UG, Ühendkuningriik

Tootja

Famar Orléans

5, avenue de Concyr 45071 Orléans Cedex 2 Prantsusmaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. Tel: +372 617 7410

e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.