Solpadeine express - kihisev tablett (500mg +65mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE83
Toimeaine: paratsetamool +kofeiin
Tootja: Richard Bittner AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Solpadeine Express, 500mg/65mg kihisevad tabletid

Paratsetamool/kofeiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast kolme päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Solpadeine Express ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Solpadeine Expressi võtmist
 3. Kuidas Solpadeine Expressi võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Solpadeine Expressi säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Solpadeine Express ja milleks seda kasutatakse

Solpadeine Express sisaldab kahte toimeainet. Paratsetamool on valuvaigisti ja palaviku korral alandab see ka kehatemperatuuri. Kofeiin aitab tugevdada paratsetamooli toimet. Toimeainete kaksikmõju leevendab kiiresti ja tõhusalt peavalu ning eelsümptomitega (aura) või ilma nendeta esinevat migreeni. Need võivad leevendada ka seljavalu, lihas- ja liigesvalu, hambavalu, menstruatsioonivalu, närvivalu, kurguvalu. Külmetushaiguse ja gripi korral alandavad palavikku ning leevendavad esinevaid valusid.

Mida on vaja teada enne Solpadeine Expressi võtmist

Ärge võtke Solpadeine Expressi:

 • kui olete paratsetamooli, kofeiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;
 • kui te võtate paratsetamooli sisaldavaid teisi ravimeid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Solpadeine Expressi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on maksa või neeruhaigus, sealhulgas alkohoolne maksahaigus;
 • kui teil on astma ja te olete tundlik atsetüülsalitsüülhappe suhtes;
 • kui teil on Gilberti sündroom (perekondlik mittehemolüütiline ikterus);
 • kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, teil on glükoos6 fosfodehüdrogenaasi puudulikkus või glutatiooni puudulikkus;
 • kui teil on hemolüütiline aneemia, krooniline alatoitumus või dehüdratsioon (vedelikupuudus organismis);
 • kui te kaalute vähem kui 50 kg;
 • kui te olete piiratud naatriumisisaldusega dieedil. Iga tablett sisaldab 427 mg naatriumi.

Lapsed ja noorukid

Ärge andke seda ravimit alla 12-aastastele lastele.

Muud ravimid ja Solpadeine Express

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, eriti metoklopramiidi või domperidooni (iivelduse või oksendamise vastu) või kolestüramiini (vere kolesteroolisisalduse vähendamiseks). Kui te võtate verd vedeldavaid ravimeid (antikoagulandid, nt varfariin ja kumariinid) ja peate iga päev valuvaigistit kasutama, pidage nõu oma arstiga, sest on oht verejooksu tekkeks. Vahetevahel võite te siiski Solpadeine Expressi võtta ka antikoagulantide kasutamise ajal. Kui te võtate probenetsiidi, pidage nõu oma arstiga, sest võib-olla tuleb Solpadeine Expressi annust vähendada. Rääkige oma arstile, kui te võtate rahusteid, ärevusevastaseid või ninakinnisuse vastaseid ravimeid, sest Solpadeine Express sisaldab kofeiini, mis võib nende ravimite toimet nõrgendada või tugevdada.

Rasedus ja imetamine

Kuna see ravim sisaldab kofeiini, ei tohi seda kasutada raseduse ega imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Solpadeine Express ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Solpadeine Express sisaldab naatriumit

Üks tablett sisaldab 427 mg naatriumit. Sellega tuleb arvestada patsientidel, kes on piiratud naatriumisisaldusega dieedil.

Solpadeine Express sisaldab sorbitooli

Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, pidage enne selle ravimpreparaadi võtmist arstiga nõu.

Kuidas Solpadeine Expressi võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu selles infolehes on kirjeldatud või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud (sealhulgas eakad) ja noorukid vanuses 16 aastat ja vanemad:

Võtke 1...2 tabletti lahustatuna klaasitäies vees, vajaduse korral iga 4...6 tunni järel.

 • Mitte võtta sagedamini kui iga 4 tunni järel.
 • Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 8 tabletti.

Kui arst ei ole soovitanud teisiti, siis paratsetamooli maksimaalne ööpäevane annus ei tohi olla suurem kui 2 g järgmistel juhtudel:

 • kui teil on maksa või neeruprobleemid;
 • kui teil on Gilberti sündroom;
 • kroonilise alkoholismi, alatoitumuse või dehüdratsiooni (vedelikupuudus organismis) korral;
 • kui teie kehakaal on alla 50 kg.

Neeru- või maksatalitluse häirete või Gilberti sündroomiga patsientidel tuleb annust vähendada või annustamise intervalli pikendada. Küsige arstilt nõu.

Eakad: nõrgestatud või liikumatutel patsientidel on soovitatav annust vähendada.

Noorukid vanuses 12...15 aastat:

Võtke 1 tablett lahustatuna klaasitäies vees, vajaduse korral iga 4...6 tunni järel.

 • Mitte võtta sagedamini kui iga 4 tunni järel.
 • Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 4 tabletti.

Ärge ületage soovitatavat annust.

 • Ärge andke alla 12 aasta vanustele lastele.
 • Vältige rohkelt kofeiini sisaldavaid jooke, nagu kohv ja tee.

Rohke kofeiini tarvitamine võib põhjustada uinumisraskusi, värisemist ja ebamugavustunnet rinnus.

Kasutamine alla 12-aastastel lastel ja noorukitel

Solpadeine Express ei ole soovitatav alla 12-aastastele patsientidele.

Kui te võtate Solpadeine Expressi rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate seda ravimit liiga palju, rääkige kohe oma arstiga, isegi juhul, kui teie enesetunne on hea. Paratsetamooli üleannustamine võib põhjustada hiljem avalduvat rasket maksakahjustust.

Kui te unustate Solpadeine Expressi võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimeid on esinenud vähestel inimestel.

Lõpetage ravimi võtmine ja võtke kohe ühendust oma arstiga, kui te märkate:

allergilisi reaktsioone, mis võivad olla rasked, näiteks nahalööve ja sügelus, mõnikord koos suu või näo tursega või õhupuudusega;

nahalöövet või naha koorumist, või suuhaavandeid;

hingamisraskusi. Nende kõrvaltoimete teke on tõenäolisem siis, kui teil on neid varem esinenud teiste valuvaigistite, näiteks ibuprofeeni ja atsetüülsalitsüülhappe võtmise ajal;

seletamatud verevalumid või veritsused;

iiveldus, järsk kehakaalu vähenemine, isutus ning silmade ja naha kollasus;

hägune uriin.

Teised kõrvaltoimed:

närvilisus ja pearinglus;

väga harvadel juhtudel võib tekkida valgete vereliblede (leukotsüütide) arvu vähenemine (neutropeenia ja leukopeenia).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Solpadeine Expressi säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud ribapakendil ja karbil pärast Kõlblik kuni/EXP. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Solpadeine Express sisaldab

 • Toimeained on paratsetamool ja kofeiin. Üks tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli ja 65 mg kofeiini.
 • Abiained on: naatriumvesinikkarbonaat, sorbitool (E420), naatriumsahhariin, naatriumlaurüülsulfaat, veevaba sidrunhape, veevaba naatriumkarbonaat, povidoon ja dimetikoon.

Kuidas Solpadeine Express välja näeb ja pakendi sisu

Solpadeine Expressi tabletid on valged, kaldservade ja poolitusjoonega kihisevad tabletid laminaatkotikestes. Poolitusjoon ei ole ette nähtud tableti võrdseteks annusteks jagamiseks.

Pakendi suurused: 4, 6, 12, 16, 18, 24, 30, 48 või 60 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Wien

Austria

Tootja:

Famar A.V. E. Anthoussa Plant

Anthoussa Avenue 7

Anthoussa Attiki 153 44

Kreeka

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Omega Pharma Baltics SIA

K. Ulmaņa 119

Mārupe LV-2167 Läti

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Ühendkuningriik

Paracetamol and Caffeine Omega 500 mg/ 65 mg Soluble Tablets

Küpros

Solpadeine Headache Soluble Tablets

Eesti

Solpadeine Express 500mg/65mg kihisevad tabletid

Kreeka

SolpadeineTM Headache Soluble Tablets

Iirimaa

SolpaExtra 500mg/65mg Soluble Tablet

Läti

Solpadeine PK 500 mg/65 mg putojošās tabletes

Leedu

Solpadeine Express 500 mg/65 mg šnypščiosios tabletės

Poola

Solpadeine Control, 500 mg + 65 mg, tabletki musujące

Rumeenia

Solpadeine ExtraCaff 500mg/65 mg comprimate efervescente

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.