Tiotil - tablett (50mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: H03BA02
Toimeaine: propüültiouratsiil
Tootja: Leyh Pharma GmbH

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale Tiotil, 50 mg tabletid propüültiouratsiil

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Tiotil ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Tiotili võtmist
 3. Kuidas Tiotili võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Tiotili säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Tiotil ja milleks seda kasutatakse

Tiotil tablette kasutatakse türeotoksikoosi raviks (konservatiivne, operatsioonieelne või enne ravi radioaktiivse joodiga).

Mida on vaja teada enne Tiotili võtmist

Ärge võtke Tiotili

 • kui te olete propüültiouratsiili või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • Kui teil on diagnoositud retrostenaalne struuma, v.a operatsioonieelselt.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tiotili võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega:

 • kui esineb oht luuüdi kahjustuse tekkeks
 • kui esineb neerukahjustus
 • kui on oht veritsuste tekkeks
 • kui on tekkinud kliiniliselt ebanormaalsed maksafunktsiooni näitajad
 • kui ravimit on vaja kasutada pikaajaliselt ja suurtes annustes, siis tuleb kontrollida kilpnäärme funktsiooni.

Mõnel juhul täheldati propüültiouratsiiliga ravitud lastel kui ka täiskasvanutel raskeid maksaga seotud reaktsioone, sh maksasiirdamist vajanud või surmaga lõppenud juhtumid. Te peaksite otsekohe teavitama oma arsti, kui teil tekivad maksahaiguse sümptomid, nagu iiveldus, halb enesetunne, kõhulahtisus, naha või silmavalgete kollasus, tume uriin, hele väljaheide, kergesti tekkivad verejooksud, sügelus või külmavärinad.

Muud ravimid ja Tiotil

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Suurte annuste joodi kasutamine võib mõjutada ravivastust.

Propüültiouratsiil võib mõjutada teofülliini ja digitaalise toimet, kilpnäärme funktsiooni normaliseerumisel tuleb nende annuseid vähendada.

Tiotil koos toidu ja joogiga

Ei ole teada.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal kasutada ainult väga rangetel näidustustel ja alles pärast oodatava kasu ja võimaliku riski hoolikat kaalumist ema ja lapse tervise seisukohast. Kasutada tuleb minimaalset toimivat annust.

Propüültiouratsiil imendub rinnapiima, kuid raviannuste korral on oht lapse kahjustamiseks ebatõenäoline. Türeotoksikoosihaigeid peaks raseduse ja imetamise perioodil ravima endokrinoloog.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toime reaktsioonikiirusele teadaolevalt puudub.

Tiotil sisaldab laktoosi

Kui arst on teile öelnud, et teil esineb teatud suhkrute talumatus, võtke enne selle ravimi kasutamist ühendust oma arstiga.

Kuidas Tiotili võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud

Algannus on 1...2 tabletti 3 korda päevas. Annust tuleb korrigeerida sõltuvalt kliinilisest tulemusest. Tavaliselt ilmneb efekt 10…15 päeva jooksul. Säilitusannus on 50…150 mg 1 kord päevas. Konservatiivse ravi kestus on tavaliselt 18 kuud, operatsioonieelse ravi kestus 12 nädalat.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Juveniilne hüpertüreoidism:

Lastele vanuses 6...10 eluaastat: algannus 50…150 mg päevas, üle 10-aastastele lastele algannus 150…300 mg päevas. Säilitusannus sõltub ravivastusest.

Kui teil on tunne, et Tiotil tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Kui te võtate Tiotili rohkem kui on ette nähtud

Üleannustamise sümptomid on: iiveldus, oksendamine, valu ülakõhus, peavalu, palavik, liigesvalu, kihelus jm. Sellise olukorra tekkel võtke koheselt ühendust arstiga.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Võib esineda palavik, leukopeenia, lööve, sügelus, liigesvalu.

Harva allergiline veresoonte põletik, lümfisõlmede valulikkus, vereloome häired (agranulotsütoos), maksakahjustus, iiveldus, oksendamine, kuulmiskahjustus, süsteemne erütematoosne luupus.

Teadmata sagedusega: maksapuudulikkus, maksapõletik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Tiotili säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „Kõlblik kuni:” Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tiotil sisaldab

 • Toimeaine on propüültiouratsiil. 1 tablett sisaldab 50 mg propüültiouratsiili.
 • Abiained on: laktoosmonohüdraat, kartulitärklis, talk, želatiin, magneesiumstearaat.

Kuidas Tiotil välja näeb ja pakendi sisu

Tabletid on valged, ümmargused, kumerad, läbimõõduga 8 mm.

Plastpurk, mis sisaldab 100 tabletti.

Müügiloa hoidja

Leyh Pharma GmbH Im Baierstal 6 98596 Trusetal Saksamaa

Tootja

Viminco A/S

Lodshusvej 11,

D-4230 Skælskør

Taani

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2014