Tempidol - suus dispergeeruv tablett (500mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE01
Toimeaine: paratsetamool
Tootja: Actavis Group PTC ehf

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Tempidol, 500 mg suus dispergeeruvad tabletid

Paratsetamool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui tei tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end parimini või tunnete end halvemini, peate ühendust võtma arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Tempidol ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Tempidol’i võtmist
 3. Kuidas Tempidol’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Tempidol’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Tempidol ja milleks seda kasutatakse

Tempidol on valu vaigistav ja palavikku alandav ravim.

Tempidol’i kasutatakse kerge kuni mõõduka valu ja/või palaviku sümptomaatiliseks raviks.

Mida on vaja teada enne Tempidol’i võtmist

Ärge võtke Tempidol’i:

 • kui olete paratsetamooli või selle ravimi mis tahes koostisosa suhtes (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatus: Soovituslikest annustest suuremate koguste sissevõtmine kätkeb endas riski tõsise maksakahjustuse tekkeks. Seega ei tohi paratsetamooli suurimat ööpäevast annust ületada. Samuti tuleb olla ettevaatlik teiste paratsetamooli sisaldavate ravimite samaaegse kasutamisega. Vt ka lõik 3 „Kui te võtate Tempidol’i rohkem kui ette nähtud”.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Tempidol’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

 • kui teil on neeru või maksahaigus;
 • kui te tarbite korrapäraselt suurtes kogustes alkoholi. Te võite vajada väiksemaid annuseid ja ravi piiramist lühemale perioodile, vastasel juhul võib teie maks saada kahjustatud;
 • kui teil on vedelikupuudus või toitumishäire, nt põhjustatud anoreksiast või valest toitumisest;
 • kui teil on aneemia;
 • kui te võtate korrapäraselt valuvaigisteid, eriti koos muude valuvaigistitega, kuna see võib põhjustada neerukahjustust ja riski neerupuudulikkuse tekkeks;
 • kui te kasutate valuvaigisteid sageli ja pika aja jooksul, kuna pikaajaline kasutamine võib põhjustada ägedamaid või sagedasemaid peavalusid. Te ei tohi ise suurendada oma valuvaigisti annust, vaid peaksite eelnevalt nõu pidama oma arstiga;
 • kui te olete astmaatik ja tundlik atsetüülsalitsüülhappele;
 • kui teil on tõsine infektsioon, näiteks vere mürgistus, võib see suurendada nn metaboolse atsidoosi riski. Metaboolse atsidoosi tunnused on järgmised: sügav, kiire, raskendatud

hingamine; iiveldus, oksendamine; isukaotus. Nende sümptomite ilmnemisel võtke kohe ühendust arstiga.

Kõrge palaviku ja infektsioonitunnuste püsimisel kauem kui 3 ööpäeva või kui valu püsib kauem kui 5päeva, pöörduge oma arsti poole.

Muud ravimid ja Tempidol

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid. See on eriti tähtis juhul, kui te võtate:

 • klooramfenikooli (infektsiooni raviks);
 • metoklopramiidi või domperidooni (iivelduse ja oksendamise vastu);
 • kolestüramiini (kolesteroolitaseme alandamiseks);
 • probenetsiidi (nt podagra raviks);
 • antikoagulante (verd vedeldavad ravimid, nt varfariin), juhul kui te peate valuvaigistavaid ravimeid võtma igapäevaselt pikema aja vältel.

Toimed laboratoorsetele uuringutele: võib mõjutada kusihappe ja veresuhkru analüüse.

Tempidol koos toidu, joogi ja alkoholiga

Tempidol’i ja suurte koguste alkoholi samaaegsest tarbimisest tuleb hoiduda.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Tempidol’i võib soovituslikes annustes kasutada rasedatel ja imetavatel naistel. Pikaajalisel kasutamisel tuleb siiski pidada nõu arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Paratsetamool ei oma mõju autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimele.

Tempidol sisaldab aspartaami

See ravim sisaldab aspartaami, mis on fenüülalaniini allikas. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriaga inimestele. Fenüülketonuuriaga lastel tuleb kasutamist vältida, kuna lapsed on liigse fenüüalaniini ohtlikele mõjudele eriti vastuvõtlikud.

Kuidas Tempidol’i võtta

Kasutamisjuhend

 1. Avage blisterpakend. Ärge suruge tabletti läbi fooliumi.
 2. Asetage tablett keelele, kus see ise lahustub ja te saate selle koos süljega alla neelata. Te ei pea vett peale jooma.
 3. Teise võimalusena võib tableti neelata alla klaasitäie veega või, eeskätt väikeste laste puhul, lahustada see supi- või teelusikatäies vees.

Annustamine

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lastele määratav annus peab tuginema kehakaalule. Informatsioon laste vanuse kohta igas kehakaalu grupis on üksnes juhindumiseks. Ärge ületage määratud annust.

Täiskasvanud ja noorukid kehakaaluga üle 50 kg

Soovitatav annus on 1...2 tabletti (500...1000 mg) iga 4 tunni järel, vastavalt vajadusele, maksimaalselt kuni 6 tabletti (3 g) ööpäevas. Maksimaalne üksikannus on 1000 mg.

Lapsed ja noorukid kehakaaluga 43...50 kg (ligikaudu 12...15-aastased)

Soovitatav annus on 1 tablett (500 mg) iga 4 tunni järel, vastavalt vajadusele, maksimaalselt kuni 6 tabletti (3 g) ööpäevas.

Lapsed kehakaaluga 33...43 kg (ligikaudu 11...12-aastased)

Soovitatav annus on 1 tablett (500 mg) iga 6 tunni järel, vastavalt vajadusele, maksimaalselt kuni 4 tabletti (2 g) ööpäevas.

Lapsed kehakaaluga 25...33 kg (ligikaudu 8...11-aastased)

Soovitatav annus on 1 tablett (500 mg) iga 6 tunni järel, vastavalt vajadusele, maksimaalselt kuni 3 tabletti (1,5 g) ööpäevas.

Eakad patsiendid

Annuse kohandamine ei ole eakatel vajalik.

Krooniline alkoholism

Neil patsientidel peab kahe annuse vaheline aeg olema minimaalselt 8 tundi. Paratsetamooli annus ei tohi ületada 2 g ööpäevas.

Kõrge palaviku ja infektsiooni tunnuste püsimisel kauem kui 3 päeva või valu püsimise korral kauem kui 5 ööpäeva, pöörduge oma arsti poole.

Kui te võtate Tempidol’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise korral tuleb otsida viivitamatult arstiabi, isegi juhul kui te end hästi tunnete, sest on risk hilinenult tekkivaks tõsiseks maksakahjustuseks.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekivad tõsised allergilised reaktsioonid, lõpetage selle ravimi võtmine ja pöörduge viivitamatult arsti poole.

Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest.

Teatatud on veel järgmistest kõrvaltoimetest:

Harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad 1...10 kasutajal 10000’st):

 • vere trombotsüütide häired (hüübimishäired), tüvirakkude häired (luuüdis verd tootvate rakkude häired);
 • allergilised reaktsioonid;
 • depressioon, segasus, hallutsinatsioonid;
 • treemor, peavalu;
 • nägemishäired;
 • tursed (vedeliku kuhjumine naha alla);
 • kõhuvalu, mao või sooleverejooks, kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine;
 • maksafunktsiooni häired, maksapuudulikkus;
 • nahalööve, sügelus, higistamine, nõgestõbi, angioödeem, mille sümptomid on näo, huulte, kõri või keele turse;
 • pearinglus, halb enesetunne, palavik, sedatsioon.

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (ilmnevad vähem kui ühel kasutajal 10000’st):

 • verehäired (trombotsüütide, valgevereliblede ja neutrofiilide arvu vähenemine, hemolüütiline aneemia (punavereliblede hävimine));
 • maksatoksilisus (kemikaalidest põhjustatud maksakahjustus);
 • madal veresuhkru tase;
 • hägune uriin ja neerude häired.

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

Vedeliku kuhjumine kõris, anafülaktiline šokk (raske allergiline reaktsioon), aneemia (punavereliblede arvu vähenemine), muutused maksas ja maksapõletik, muutused neerudes (raske neerukahjustus, vere esinemine uriinis, uriinipeetus), peapööritus (vertiigo).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Tempidol’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

PVC/Aclar blister: See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

PVC/PVdC blister: Hoida temperatuuril kuni 30°C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil või blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Tempidol sisaldab

 • Toimeaine on paratsetamool. Üks suus dispergeeruv tablett sisaldab 500 mg paratsetamooli.
 • Teised koostisosad on etüültselluloos, mannitool (E 421), mikrokristalliline tselluloos (E 460), krospovidoon, aspartaam (E 951), magneesiumstearaat (E 527), maasika maitseaine (sisaldab maltodekstriini, kummiaraabikut (E 414)).

Kuidas Tempidol välja näeb ja pakendi sisu

Tempidol 500 mg suus dispergeeruvad tabletid on valged kuni peaaegu valged, ümmargused, sileda pealispinna ja kumerate nurkadega tabletid.

Pakendi suurused:

10, 12, 16, 20, 30, 50 ja 100 tabletti lahti kooritavas blisterpakendis (PVC/PVDC, Aclar/PVC prinditud kooritava fooliumiga/paber-tagusega).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76 - 78, 220 Hafnarfjörður, Island.

Tootja

Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH.,

Göllstrasse 1,

84529 Tittmoning,

Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: UAB Actavis Baltics Eesti Filiaal,

Tiigi 28/ Kesk tee 23a, Rae vald, 75301 Harjumaa, Tel: (372) 6100 565

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2018.