Targinact - toimeainet prolongeeritult vabastav tablett (20mg +10mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02AA55
Toimeaine: oksükodoon +naloksoon
Tootja: MUNDIPHARMA Ges.m.b.H.

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Targinact, 5 mg/2,5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 10 mg/5 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 20 mg/10 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Targinact, 40 mg/20 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Oksükodoonvesinikkloriid, naloksoonvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist
 3. Kuidas Targinact’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Targinact’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Targinact ja milleks seda kasutatakse

Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, mis tähendab, et selle toimeained vabanevad pikema aja jooksul. Toime kestab 12 tundi.

Need tabletid on ette nähtud ainult täiskasvanutele.

Valuvaigistav toime

Targinact on teile määratud tugeva valu raviks, mis allub ainult opioidvaluvaigistitele. Naloksoonvesinikkloriid on ravimisse lisatud selleks, et vähendada kõhukinnisuse teket.

Kuidas need tabletid toimivad valuvaigistina

Need tabletid sisaldavad kahte toimeainet: oksükodoonvesinikkloriidi ja naloksoonvesinikkloriidi. Oksükodoonvesinikkloriid on opioidide rühma kuuluv tugev analgeetikum (valuvaigisti), mis vastutab Targinact’i valuvaigistava toime eest. Targinact’i teine toimeaine, naloksoonvesinikkloriid on kõhukinnisuse tekke takistamiseks. Opioidvaluvaigistitega ravimisel on tüüpiliseks kõrvaltoimeks soolefunktsiooni häire (nt kõhukinnisus).

Rahutute jalgade sündroom

Targinact on teile arsti poolt määratud raske või väga raske rahutute jalgade sündroomi raviks teise rea ravimina - see tähendab, et seda ravimit kasutatakse inimestel, kellel ravi dopamiini sisaldavate ravimitega ei andnud tulemusi. Rahutute jalgade sündroom tähendab, et inimesel on jäsemetes ebamugavustunne, mis avaldub niipea kui ta istub või pikali heidab. Ebamugavustunde vähendamiseks tekib vastupandamatu vajadus liigutada jalgu, mõnikord käsi või teisi kehaosi, mis leevendab sümptomeid. See haigus muudab rahulikult istumise ja lamamise väga keeruliseks. Kõhukinnisusega võitlemiseks on ravimi koostisse lisatud naloksoonvesinikkloriid.

Kuidas need tabletid toimivad rahutute jalgade sündroomi korral

Need tabletid aitavad leevendada ebamugavustunnet ja seeläbi vähendab vajadust jäsemeid liigutada.

Targinact sisaldab ka teist toimeainet - naloksoonvesinikkloriidi - mis vähendab kõhukinnisust. Soolte funktsionaalsed häired (nagu kõhukinnisus) on opioidravi tüüpiline kõrvaltoime.

Mida on vaja teada enne Targinact’i võtmist

Ärge võtke Targinact’i:

 • kui olete oksükodoonvesinikkloriidi, naloksoonvesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline,
 • kui te ei suuda hingamise abil varustada oma verd piisavalt hapnikuga ja vabaneda organismis toodetud süsihappegaasist (hingamise pärssimine),
 • kui teil on raske kopsuhaigus, millega kaasneb hingamisteede kitsenemine (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus ehk KOK),
 • kui teil on seisund, mida tuntakse cor pulmonale nime all. Selle seisundi korral laieneb südame parem pool, sest kopsusisestes veresoontes on rõhk suurenenud (nt KOK tulemusel vt eespool),
 • kui teil on raske bronhiaalastma,
 • kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks ei ole opioidide kasutamine,
 • kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus.

Lisaks rahutute jalgade sündroomi korral:

 • kui te olete varem opioide kuritarvitanud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Targinact’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui te olete eakas või nõrgestatud patsient,
 • kui teil on paralüütiline iileus (soolesulguse vorm), mille põhjuseks on opioidide kasutamine,
 • kui teil on neerukahjustus,
 • kui teil on kerge maksakahjustus,
 • kui teil on raske kopsukahjustus (st vähenenud hingamismaht),
 • kui teil on haigus, mille korral teil esineb öösiti sagedasi hingamispause, mille tõttu te olete päeval väga unine (uneapnoe),
 • kui teil on müksödeem (kilpnäärme häire, millega kaasneb naha kuivus, külmus ja turse, mis esineb näol ja jäsemetel),
 • kui teie kilpnääre ei tooda piisavalt hormoone (kilpnäärme alatalitlus ehk hüpotüreoidism),
 • kui teie neerupealised ei tooda piisavalt hormoone (neerupealiste puudulikkus ehk Addisoni tõbi),
 • kui teil on vaimuhaigus, millega kaasneb (osaline) reaalsustunde kadu (psühhoos), kui see on põhjustatud alkoholist või teistest mõnuainetest (narkootikumidest tingitud psühhoos),
 • kui teil on probleeme sapikividega,
 • kui teie eesnääre on ebanormaalselt suurenenud (eesnäärme hüpertroofia),
 • kui teil on alkoholism või delirium tremens,
 • kui teil on kõhunäärme põletik (pankreatiit),
 • kui teil on madal vererõhk (hüpotensioon),
 • kui teil on kõrge vererõhk (hüpertensioon),
 • kui teil juba on mõni südameveresoonkonna haigus,
 • kui teil on peavigastus (koljusisese rõhu suurenemise riski tõttu),
 • kui teil on epilepsia või kui teil on kalduvus krampide tekkeks,
 • kui te võtate ka MAO inhibiitoreid (kasutatakse Parkinsoni tõve või depressiooni raviks), nt ravimid, mis sisaldavad tranüültsüpromiini, fenelsiini, isokarboksasiidi, moklobemiidi ja linesoliidi,
 • kui teil esineb unisust või ootamatu uinumise episoode.

Rääkige oma arstile, kui midage eelnevast on teie puhul kehtinud kunagi minevikus. Rääkige oma arstile ka sellest, kui teil tekib mõni ülalnimetatud häiretest nende tablettide võtmise ajal. Opioidi

üleannustamise kõige tõsisem tagajärg on hingamise pärssimine (aeglane ja pealiskaudne hingamine). See võib põhjustada ka hapniku taseme langemist, mille tagajärjel te võite minestada, jne.

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast poolitamist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik 3 „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Kui teil tekib ravi algul tugev kõhulahtisus, võib see olla tingitud naloksooni toimest. See võib olla märgiks, et soolestiku funktsioon normaliseerub. Selline kõhulahtisus võib kesta esimese

3…5 ravipäeva jooksul. Palun pöörduge oma arsti poole, kui kõhulahtisus kestab kauem kui 3…5 päeva või annab teile põhjust muretsemiseks.

Kui te olete kasutanud mingit muud opioidi, võivad teil Targinact-ravile üleminekul algul esineda ärajätusümptomid, nt rahutus, higistamishood ja lihasvalu. Kui teil tekivad sellised sümptomid, võite te vajada erilist jälgimist oma arsti juures.

Pikaajalisel kasutamisel võib teil nende tablettide suhtes kujuneda tolerantsus. See tähendab, et te vajate soovitud toime saavutamiseks suuremaid annuseid. Samuti võib pikaajaline kasutamine viia füüsilise sõltuvuse tekkeni. Kui ravi lõpetatakse liiga järsku, võivad tekkida ärajätusümptomid (rahutus, higistamishood, lihasvalu). Kui te ei vaja enam ravi, peate vähendama ööpäevast annust järk-järgult ja vastavalt oma arsti nõuannetele.

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriidil on samasugune kuritarvitamise profiil kui teistel tugevatel opioididel (tugevatel valuvaigistitel). Võimalik on psühholoogilise sõltuvuse teke. Patsiendid, kes praegu või varem on kuritarvitanud alkoholi, mõnuaineid või ravimeid, peavad vältima oksükodoonvesinikkloriidi sisaldavate ravimite kasutamist.

Teatage oma arstile, kui teil on vähktõbi koos kõhukelme metastaasidega või seedetrakti ja väikevaagna piirkonna vähktõve korral algav soolte obstruktsioon (soolte ummistumine). Kui teile on tarvis teha operatsioon, rääkige palun oma arstile, et te võtate Targinact’i.

Sarnaselt teistele opioididele võib oksükodoon mõjutada organismis hormoonide tavapärast tootmist (nt kortisool või suguhormoonid), eriti kui te olete võtnud suuri annuseid pikema aja jooksul. Kui teil tekivad sümptomid, mis jäävad püsima, nagu iiveldus või oksendamine, söögiisu kaotus, väsimus, nõrkus, pearinglus, menstruaaltsükli muutused, impotentsus, viljatus või vähenenud suguiha, pidage nõu oma arstiga, sest ta võib soovida kontrollida teie hormoonide tasemeid.

Te võite oma väljaheites märgata toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettide jääke. Ärge laske ennast sellest häirida, sest toimeained (oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid) on juba vabanenud maos ja sooltes ning imendunud teie organismi.

Targinact’i vale kasutamine

Need tabletid ei sobi ärajätusümptomite raviks.

Targinact’i ei tohi kunagi kuritarvitada, eriti juhul kui teil on ravimsõltuvus. Kui teil on sõltuvus sellistest ainetest nagu heroiin, morfiin või metadoon, tekivad teil nende tablettide kuritarvitamisel tõenäoliselt rasked ärajätusümptomid, sest need sisaldavad toimeainet naloksooni. Olemasolevad ärajätusümptomid võivad halveneda.

Ärge kuritarvitage kunagi neid tablette niimoodi, et lahustate need ja süstite (nt veresoonde). Need sisaldavad aineid, eriti talki, mis võib põhjustada lokaalset kudede hävimist (nekroosi) ja muutusi kopsukoes (kopsugranuloom). Selline kuritarvitamine võib teile tuua ka teisi tõsiseid tagajärgi ning isegi lõppeda surmaga.

Targinact’i kasutamisel võib dopingukontrolli analüüsi vastus olla positiivne.

Targinact’i kasutamine dopinguainena võib ohustada tervist.

Muud ravimid ja Targinact

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Opioidide (sh oksükodoonvesinikkloriidi) samaaegne kasutamine rahustitega (nagu bensodiasepiinid või sarnased ravimid) suurendab riski uimasuse, hingamisraskuse (respiratoorne depressioon) ja kooma tekkeks ning võib olla eluohtlik. Seetõttu on samaaegset kasutamist lubatud kaaluda üksnes juhul, kui teisi ravivõimalusi ei saa kasutada.

Kui arst on teile siiski määranud Targinact’i koos rahustiga, siis ta peab piirama samaaegse ravi annuseid ja kestust.

Palun rääkige oma arstile kõigist rahustitest, mida te võtate, ning järgige hoolikalt arstilt saadud annustamissoovitusi. Võib olla abiks, kui informeerite sõpru või sugulasi, et nad oleksid teadlikud eespool loetletud nähtudest ja sümptomitest. Selliste sümptomite tekkimisel võtke ühendust oma arstiga. Sellised rahustid või sarnased ravimid on näiteks:

 • teised tugevad valuvaigistid (opioidid);
 • uneravimid ja trankvillisaatorid (rahustid, sh bensodiasepiinid, uinutid, anksiolüütikumid);
 • depressioonivastased ravimid;
 • ravimid, mida kasutatakse allergiate, merehaiguse või iivelduse raviks (antihistamiinikumid või antiemeetikumid);
 • psühhiaatrilisi või vaimse seisundi häireid korrigeerivad ravimid (antipsühhootikumid, sh fenotiasiinid ja neuroleptikumid).

Kui te võtate neid tablette samal ajal teiste ravimitega, võib nende tablettide või teiste ravimite toime muutuda, nagu allpool kirjeldatud. Rääkige oma arstile, kui te võtate:

 • ravimeid, mis vähendavad vere hüübimisvõimet (kumariini derivaadid), hüübimisaeg võib kiireneda või aeglustuda;
 • makroliidantibiootikume (nagu klaritromütsiin, erütromütsiin või telitromütsiin);
 • asooltüüpi seenevastaseid ravimeid (nagu ketokonasool, vorikonasool, itrakonasool või posakonasool);
 • spetsiifilist tüüpi ravimeid, mida nimetatakse proteaasi inhibiitoriteks (kasutatakse HIV ravis; näiteks ritonaviir, indinaviir, nelfinaviir või sakvinaviir);
 • tsimetidiini (maohaavandite, seedehäirete või kõrvetiste raviks);
 • rifampitsiini (kasutatakse tuberkuloosi ravis);
 • karbamasepiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis ning teatud tüüpi valu korral);
 • fenütoiini (kasutatakse krampide, tõmbluste või krambihoogude ravis);
 • taimset ravimit, mida nimetatakse naistepuna ürdiks (Hypericum perforatum);
 • kinidiini (ebaregulaarse südamerütmi vastane ravim).

Targinact’i ja paratsetamooli, atsetüülsalitsüülhappe või naltreksooni vahel ei ole oodata mingeid koostoimeid.

Targinact koos toidu, joogi ja alkoholiga

Kui te joote Targinact’i võtmise ajal alkoholi, võite te tunda ennast rohkem unisemalt või suureneb tõsiste kõrvaltoimete (nagu pindmine hingamine koos hingamisseisaku ja teadvusekaoga) tekkerisk. Soovitatav on Targinact’i võtmise ajal alkoholi mitte juua.

Nende tablettide võtmise ajal peaksite vältima greipfruudi mahla joomist.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Raseduse ajal tuleb nende tablettide kasutamist vältida nii palju kui võimalik. Kui raseduse ajal kasutada oksükodoonvesinikkloriidi pikema aja jooksul, võib see viia ärajätusümptomite tekkeni vastsündinutel. Kui oksükodoonvesinikkloriidi manustati sünnituse ajal, võib vastsündinul tekkida hingamise depressioon (aeglane ja pinnapealne hingamine).

Imetamine

Ravi ajal nende tablettidega tuleb rinnaga toitmine katkestada. Oksükodoonvesinikkloriid imendub rinnapiima. Ei ole teada, kas naloksoonvesinikkloriid samuti imendub rinnapiima. Seetõttu ei saa välistada ohtu rinnaga toidetavale lapsele, eriti pärast seda kui manustatud on Targinact’i mitmeid annuseid.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Targinact võib mõjutada teie võimet juhtida autot või käsitseda masinaid. Eriti tõenäoline on see ravi alustamisel Targinact’iga, pärast annuse suurendamist või pärast ületulekut teiselt ravimilt. Kõrvaltoimed siiski kaovad pärast seda, kui te olete saavutanud stabiilse Targinact’i annuse.

Targinact’i on seostatud unisuse ja ootamatu uinumise episoodidega. Kui teil esineb selliseid kõrvaltoimeid, siis te ei tohi juhtida autot ega töötada masinatega. Kui see kehtib teie kohta, siis rääkige sellest oma arstile.

Küsige oma arstilt, kas te võite juhtida autot või käsitseda masinaid.

Targinact sisaldab laktoosi

See ravim sisaldab laktoosi (piimasuhkur). Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne nende tablettide võtmist konsulteerima oma arstiga.

Kuidas Targinact’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Targinact on toimeainet prolongeeritult vabastav tablett. See tähendab, et toimeaine vabaneb tabletist pikema aja jooksul. Ravimi toime püsib 12 tundi.

Te peate neelama toimeainet prolongeeritult vabastava tableti alla tervena, et te ei kahjustaks oksükodoonvesinikkloriidi aeglast vabanemist toimeainet prolongeeritult vabastavast tabletist. Ärge murdke, närige ega purustage tablette. Kui te neelate tablette pärast murdmist, närimist või purustamist, võib see viia oksükodoonvesinikkloriidi imendumiseni potentsiaalselt surmavas annuses (vt lõik 3 „Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud“).

Kui teie arst ei ole määranud teisiti, on tavaline annus:

Valuravi

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi / 5 mg naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastava tabletina iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, mitu tabletti te peate iga päev võtma ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel otsustab teie arst ka ravi jooksul annust kohandada. Teie annust kohandatakse vastavalt teie valu tasemele ja individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik valu leevendamiseks. Kui te olete juba saanud ravi opioididega, võib ravi Targinact’iga alustada suuremate annustega.

Maksimaalne ööpäevane annus on 160 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 80 mg naloksoonvesinikkloriidi. Kui te vajate suuremat annust, võib arst teile anda lisaks oksükodoonvesinikkloriidi ilma naloksoonvesinikkloriidita. Siiski ei tohi oksükodoonvesinikkloriidi maksimaalne ööpäevane annus ületada 400 mg. Kui lisaks manustatakse oksükodoonvesinikkloriidi ilma täiendava naloksoonvesinikkloriidita, võib see vähendada naloksoonvesinikkloriidi soodsat toimet soolestiku tegevusele.

Kui te olete nendelt tablettidelt üle läinud teisele opioidvaluvaigistile, halveneb arvatavasti teie soolestiku funktsioon.

Kui te tunnete kahe Targinact’i annuse vahel valu, võite te vajada kiiretoimelist valuvaigistit. Targinact ei sobi selleks. Sel juhul rääkige palun oma arstiga.

Kui teil on tunne, et nende tablettide toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rahutute jalgade sündroomi ravi

Täiskasvanud

Tavaline algannus on 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi / 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi toimeainet prolongeeritult vabastavate tablettidena iga 12 tunni järel.

Teie arst otsustab, mitu Targinact’i tabletti te peate iga päev võtma ja kuidas ööpäevane koguannus hommikuseks ja õhtuseks annuseks jagada. Vajadusel otsustab ta ka ravi jooksul annust kohandada. Teie annust kohandatakse vastavalt teie individuaalsele tundlikkusele. Teile peab manustama väikseima annuse, mis on vajalik rahutute jalgade sündroomi leevendamiseks.

Kui teil on tunne, et Targinact’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Maksimaalne ööpäevane annus on 60 mg oksükodoonvesinikkloriidi ja 30 mg naloksoonvesinikkloriidi.

Valuravi ja rahutute jalgade sündroomi ravi

Eakad patsiendid

Normaalse neeru- ja/või maksafunktsiooniga eakatel patsientidel ei ole annust üldiselt vaja kohandada.

Maksa- või neerukahjustus

Kui teil on neerufunktsiooni kahjustus või kerge maksafunktsiooni kahjustus, kirjutab teie raviarst teile need tabletid välja erilise ettevaatusega. Kui teil on mõõdukas kuni raske maksafunktsiooni kahjustus, ei tohi te neid tablette kasutada (vt ka lõik 2 „Ärge võtke Targinact’i“ ja „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Lapsed ja alla 18-aastased noorukid

Targinact’i ei ole veel uuritud lastel ja alla 18-aastastel noorukitel. Selle ohutus ja efektiivsus ei ole lastel ja noorukitel tõestatud. Sel põhjusel ei ole Targinact’i lastel ja alla 18-aastastel noorukitel soovitatav kasutada.

Manustamisviis

Suukaudne.

Neelake need tabletid alla tervelt (ilma närimata), koos piisava koguse vedelikuga (½ klaasi vett). Te võite toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette võtta koos toiduga või ilma. Võtke neid tablette iga 12 tunni järel, vastavalt fikseeritud ajakavale (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul). Ärge murdke, närige ega purustage toimeainet prolongeeritult vabastavaid tablette (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud“).

Kasutamise kestus

Üldjuhul ei pea te neid tablette võtma kauem, kui püsib vajadus. Kui te saate pikaajalist ravi nende tablettidega, peab arst regulaarselt kontrollima, kas te vajate veel neid tablette.

Kui te võtate Targinact’i rohkem kui ette nähtud

Te peate otsekohe teavitama oma arsti, kui te olete võtnud neid tablette rohkem kui teile määratud.

Üleannustamise tagajärjeks võivad olla:

 • kitsenenud pupillid;
 • aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamisdepressioon);
 • uimasus kuni teadvuse kaotuseni;
 • madal lihastoonus (hüpotoonia);
 • vähenenud pulsisagedus ja
 • vererõhu langus.

Rasketel juhtudel võivad esineda teadvuskaotus (kooma), vedeliku kogunemine kopsudesse ja vereringe kollaps, mis võivad mõnel juhul lõppeda surmaga.

Te peate vältima olukordi, kus on vajalik suurem valvsus, nagu autojuhtimine.

Kui te unustate Targinact’i võtta

või kui te võtsite teile välja kirjutatust väiksema annuse, ei tunne te võib-olla mingit toimet.

Kui te unustasite annuse võtmata, järgige palun alltoodud juhiseid:

 • Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud 8 tundi või rohkem: võtke unustatud annus otsekohe sisse ja jätkake oma tavalise annustamisskeemiga.
 • Kui teie järgmise tavalise annuseni on jäänud vähem kui 8 tundi: võtke unustatud annus sisse. Seejärel oodake veel 8 tundi, enne kui võtate järgmise annuse. Püüdke jõuda tagasi oma esialgse annustamise ajakava juurde (nt kell 8 hommikul ja kell 8 õhtul). Ärge võtke rohkem kui üks annus mistahes 8tunnise perioodi jooksul.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate Targinact’i võtmise

Ärge lõpetage ravi ilma eelnevalt arstiga nõu pidamata.

Kui te ei vaja enam edasist ravi, peate te ööpäevast annust järk-järgult vähendama pärast seda, kui olete sellest oma arstiga rääkinud. Sel teel väldite ärajätusümptomite teket, nt rahutust, higistamishooge ja lihasvalusid.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Tähtsad kõrvaltoimed või nähud, mille suhtes valvel olla, ning mida teha, kui need tekivad:

Kui teil tekib mõni järgmistest olulistes kõrvaltoimetest, pidage otsekohe nõu lähima kättesaadava arstiga.

Opioidi üleannustamisel on peamiseks ohuks aeglane ja pinnapealne hingamine (hingamise depressioon). See tekib enamasti eakatel ja nõrgestatud patsientidel. Tundlikel patsientidel võivad opioidid põhjustada ka tugevat vererõhu langust.

Valuravi patsientidel on esinenud järgmised kõrvaltoimed

 

 

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

- kõhuvalu

- iiveldus

- ebatavaline nõrkustunne

- kõhukinnisus

- meteorism (kõhugaasid)

- väsimus või kurnatus

- kõhulahtisus

- vähenenud söögiisu või söögiisu

- nahasügelus

- suukuivus

kaotus

- nahareaktsioonid/lööve

- seedehäire

- pearinglus- või pöörlemistunne

- higistamine

- oksendamine

- peavalu

- peapööritus

 

- kuumahood

- unehäired

 

 

- uimasus

 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- kõhupuhitus

- südamepekslemine

- vesine nohu

- ebanormaalsed mõtted

- sapikoolikud

- köha

- ärevus

- valu rinnus

- ülitundlikkus/allergilised

- segasus

- üldine halb enesetunne

reaktsioonid

- depressioon

- valu

- kehakaalu vähenemine

- närvilisus

- käte, pahkluude, labajalgade turse

- õnnetusjuhtumitest tingitud

- pigistustunne rinnus,

- kontsentreerumisraskused

vigastused

eriti kui teil juba on

- kõnehäired

- suurenenud urineerimisvajadus

südame isheemiatõbi

- värisemine

- lihaskrambid

- vererõhu langus

- hingamisraskus

- lihastõmblused

- ärajätunähud nagu

- rahutus

- lihasvalu

erutusseisund

- külmavärinad

- nägemise halvenemine

- minestus

- maksaensüümide aktiivsuse tõus

- epileptilised krambid (eriti

- energiapuudus

- vererõhu tõus

epilepsiaga või krampide

- janu

- suguiha vähenemine

eelsoodumusega isikutel)

- maitsetundlikkuse muutus

 

 

 

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 

- pulsisageduse tõus

- hammaste muutused

- kehakaalu suurenemine

- ravimisõltuvus

 

- haigutamine

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- eufooriline tuju

- hallutsinatsioonid

- torkimistunne nahal (surin)

- tugev uimasus

- pindmine hingamine

- röhitsused

- erektsioonihäired

- urineerimisraskused

 

- hirmuunenäod

- agressiivsus

 

Toimeaine oksükodoonvesinikkloriid, kui seda ei ole kombineeritud naloksoonvesinikkloriidiga, omab teadaolevalt järgmisi erinevaid kõrvaltoimeid:

Oksükodoon võib põhjustada hingamisprobleeme (respiratoorne depressioon), vähendada silma pupilli suurust, põhjustada bronhilihaste ja silelihaste kramplikke kokkutõmbeid ja pärssida köharefleksi.

 

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

- meeleolu muutused ja

- vähenenud aktiivsus

- raskused urineerimisel

isiksuse muutused (nt

- suurenenud aktiivsus

- luksumine

depressioon, ülim

 

 

õnnetunne)

 

 

 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

 

- vähenenud

- vähenenud valu- või puutetundlikkus

- valusad igemed

kontsentreerumisvõime

- koordinatsioonihäire

- tajuhäired (nt

- migreen

- häälemuutused (düsfoonia)

hallutsinatsioonid,

- suurenenud lihaspinge

- vedeliku peetus

derealisatsioon)

- tahtmatud

- kuulmishäired

- naha õhetus

lihaskokkutõmbed

- haavandid suus

- veetustumine

- seisund, mille korral

- neelamisraskused

- ülierutatus

sooled ei tööta enam

 

- suguhormoonide taseme

nagu peab (soolesulgus)

 

langus, mis võib mõjutada

- naha kuivus

 

sperma teket meestel ja

- ravimitaluvus

 

menstruaaltsüklit naistel

 

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000-st)

 

- sügelev lööve (urtikaaria)

- suurenenud söögiisu

- igemete veritsemine

- infektsioonid, näiteks

- must (tõrva värvi) väljaheide

 

külmamuhk või herpes

 

 

(mis võib põhjustada

 

 

villide teket suu ümbruses

 

 

või suguelundite

 

 

piirkonnas)

 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- ägedad generaliseerunud

- menstruatsiooni puudumine

- sapivoolu häired

allergilised reaktsioonid

- ärajätusümptomid vastsündinul

- hammaste lagunemine

(anafülaktilised

 

 

reaktsioonid)

 

 

- valutundlikkuse

 

 

suurenemine

 

 

Rahutute jalgade sündroomi ravi saanud patsientidel on esinenud järgmised kõrvaltoimed

Väga sage (võib esineda 1 või rohkemal inimesel 10-st)

- peavalu

- kõhukinnisus

- higistamine

- uimasus

- iiveldus

- väsimus või kurnatus

 

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10-st)

 

- vähenenud söögiisu kuni

- surin labakätes või -jalgades

- oksendamine

söögiisu kadumiseni

- nägemislangus

- maksaensüümide aktiivsuse

- unehäired

- peapööritus

tõus (alaniinaminotransferaasi

- depressioon

- kuumahood

ja gammaglutamüültrans-

- pearinglus- või

- vererõhu järsk langus

feraasi aktiivsuse tõus)

pöörlemistunne

- vererõhu tõus

- nahasügelus

- keskendumisraskused

- kõhuvalu

- nahareaktsioonid / lööve

- värisemine

- suukuivus

- valu rinnus

 

 

- külmavärinad

 

 

- valu

 

 

- janu

 

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100-st)

- vähenenud suguiha

- erektsioonihäired

- labakäte, labajalgade või

- ootamatu uinumise

- ärajätusümptomid, näiteks agiteeritus

pahkluude turse

episoodid

(ärevus)

- õnnetusvigastused

- maitsetundlikkuse

 

 

muutused

 

 

- hingamisraskused

 

 

- kõhugaasid

 

 

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

- ülitundlikkus /

- sügav uimasus

- seedehäire

allergilised reaktsioonid

- kõnehäired

- röhitsemine

- mõtlemishäired

- minestamine

- hambakahjustused

- ärevus

- valu rinnus, eriti kui teil on südame

- sapikoolik

- segasus

isheemiatõbi

- lihaskrambid

- närvilisus

- südamepekslemine

- lihastõmblused

- rahutus

- pulsisageduse suurenemine

- lihasvalu

- eufooriline meeleolu

- pindmine hingamine

- urineerimisraskused

- hallutsinatsioonid

- köha

- suurenenud urineerimistung

- hirmuunenäod

- vesine nohu

- üldine halb enesetunne

- epileptilised krambid

- pindmine hingamine

- kehakaalu langus

(eriti epilepsiaga või

- haigutamine

- kehakaalu tõus

krampide

- kõhupuhitus

- ebatavaline nõrkustunne

eelsoodumusega isikutel)

- kõhulahtisus

- energiapuudus

- ravimisõltuvus

- agressiivsus

 

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Targinact’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Targinact, 5 mg/2,5 mg:

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ainult pudelid:

Pärast avamist kasutada 6 kuu jooksul.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Targinact sisaldab

- Toimeained on: oksükodoonvesinikkloriid ja naloksoonvesinikkloriid Targinact, 5 mg/2,5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 5 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 4,5 mg oksükodoonile, ning 2,5 mg naloksoonvesinikkloriidi 2,73 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 2,25 mg naloksoonile.

Targinact, 10 mg/5 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 10 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 9 mg oksükodoonile, ning 5 mg naloksoonvesinikkloriidi 5,45 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 4,5 mg naloksoonile.

Targinact, 20 mg/10 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 20 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 18 mg oksükodoonile, ning 10 mg naloksoonvesinikkloriidi 10,9 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 9 mg naloksoonile.

Targinact, 40 mg/20 mg

Üks toimeainet prolongeeritult vabastav tablett sisaldab 40 mg oksükodoonvesinikkloriidi, mis vastab 36 mg oksükodoonile, ning 20 mg naloksoonvesinikkloriidi 21,8 mg naloksoonvesinikkloriiddihüdraadina, mis vastab 18 mg naloksoonile.

- Teised koostisosad on: Targinact, 5 mg/2,5 mg

Tableti sisu:

Etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat, hüdroksüpropüültselluloos.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, briljantsinine FCF (E133).

Targinact, 10 mg/5 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk.

Targinact, 20 mg/10 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, punane raudoksiid (E172).

Targinact, 40 mg/20 mg

Tableti sisu:

Povidoon K30, etüültselluloos, stearüülalkohol, laktoosmonohüdraat, talk, magneesiumstearaat.

Tableti kate:

Osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, talk, kollane raudoksiid (E172).

Kuidas Targinact välja näeb ja pakendi sisu

Targinact, 5 mg/2,5 mg

Sinised piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „5”.

Targinact, 10 mg/5 mg

Valged piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „10”.

Targin 5 mg/2,5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> RetardtablettenTarginact 5 mg/2,5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg>Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Таблетка с удължено освобождаванеTarginact 5 mg/ 2.5mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> tablete s produljenim oslobadanjemTarginact 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> ∆ισκίο παρατεταµένης αποδέσµενσηςTargin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Tableta s prodlouženým uvolňovánímTargin 5/2,5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Retardtabletten Targin

Targinact, 20 mg/10 mg

Roosad piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 9,5 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „20”.

Targinact, 40 mg/20 mg

Kollased piklikud õhukese polümeerikattega tabletid, nominaalpikkusega 14 mm, mille ühel küljel on sissepressitud märgistus „OXN” ja teisel küljel „40”.

Need tabletid on saadaval blisterpakendites, mis sisaldavad 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 ja 100 tabletti või lapsekindla korgiga pudelites, mis sisaldavad 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ja tüübid ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Mundipharma Ges.m.b.H Apollogasse 16 – 18 1070 Wien

Austria

Tootjad

Mundipharma GmbH

Mundipharma Str. 2

65549 Limburg (Lahn)

Saksamaa

BARD Pharmaceuticals Ltd.

191 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge CB40GW

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

KBM Pharma OÜ

Tähtvere 4

51007 Tartu

Tel: +372 733 8080

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Belgia

Bulgaaria

Horvaatia

Küpros

Tšehhi Vabariik

Saksamaa

Taani

Eesti

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg>

 

Toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid

Hispaania

Targin 5/2.5mg <10/5mg> <20/10mg> <40/20mg> Comprimido de liberación

 

prolongada

Soome

Targiniq

Prantsusmaa

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Comprimé

 

à liberation prolongée

Iirimaa

Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> prolonged-

 

release tablets

Island

Targin

Itaalia

Targin

Läti

Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Ilgstošās

 

darbības tablete

Luksemburg

Targinact-5/2,5 <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40/20>

Holland

Targinact 5 mg/ 2,5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/ 20 mg>, tabletten

 

met verlengde afgifte

Norra

Targiniq

Poola

Targin

Portugal

Targin

Slovakkia

Targin 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Tableta s

 

pred´lženým uvoľňovaním

Sloveenia

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> Tableta s

 

podaljšanim sproščanjem

Rootsi

Targiniq

Ühendkuningriik

Targinact 5 mg/2.5 mg <10 mg/5 mg> <20 mg/10 mg> <40 mg/20 mg> prolonged-

 

release tablets

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.