Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Valdoxan

ATC Kood: Les Laboratoires Servier
Toimeaine: agomelatine
Tootja: Refused

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

Välispakend

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Agomelatiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25 mg agomelatiini.

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi.

Vt infolehte täiendava informatsiooni osas.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

7 õhukese polümeerikattega tabletti

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

42 õhukese polümeerikattega tabletti

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

98 õhukese polümeerikattega tabletti

100 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

18

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMPREPARAADI VÕI SELLEST TEKKINUD JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT VAJADUSELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Les Laboratoires Servier

50, rue Carnot

92284 Suresnes cedex

Prantsusmaa

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/499/001 7 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/002] 14 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/003] 28 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/004] 42 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/005] 56 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/006] 84 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/007] 98 õhukese polümeerikattega tabletti

[EU/1/08/499/008] 100 õhukese polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. TEAVE BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Valdoxan 25 mg

MINIMAALSED ANDMED, MIS PEAVAD OLEMA BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

BLISTER

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Valdoxan 25 mg tabletid

Agomelatiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Les Laboratoires Servier

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP {MM/YYYY}

4. PARTII NUMBER

Lot{number}

5. MUU

E

T

K

N

R

L

P