Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Beromun - Beromun toote info LISA II

ATC Kood: L03AX11
Toimeaine: tasonermin
Tootja: Boehringer Ingelheim International GmbH

Artikli sisukord

 

 

LISA II

A. BIOLOOGILISE TOIMEAINE TOOTJA JA TOOTMISLOA HOIDJA, KES VASTUTAB RAVIMIPARTII KASUTAMISEKS VABASTAMISE EEST

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

A. BIOLOOGILIS(T)E TOIMEAINE TOOTJA JA PARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAV TOOTMISLOA HOIDJA

Bioloogilise toimeaine tootja nimi ja aadress

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringer Gasse 5-11

1121 Viin

Austria

Tootja nimi ja aadress, kes vastutab partii väljastamise eest

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Dr. Boehringer Gasse 5-11

1121 Viin

Austria

B. MÜÜGILOA TINGIMUSED

VARUSTAMISE JA KASUTAMISE TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIDA RAKENDATAKSE MÜÜGILOA HOIDJALE

Piiratud tingimustel väljastatav retseptiravim (vt Lisa I: Ravimi omaduste kokkuvõte, lõik 4.2)

TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD, MIS PUUDUTAVAD RAVIMI OHUTUT JA TÕHUSAT KASUTAMIST

Ei ole kohaldatav.