Coldrex hotrem honey & lemon - suukaudse lahuse pulber (750mg +10mg +60mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: N02BE84
Toimeaine: paratsetamool +fenüülefriin +askorbiinhape
Tootja: Richard Bittner AG

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

COLDREX HotRem HONEY & LEMON, 750mg/10mg/60mg, suukaudse lahuse pulber

Paratsetamool / fenüülefriinvesinikkloriid / askorbiinhape

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on COLDREX HotRem HONEY & LEMON ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne COLDREX HotRem HONEY & LEMON-i võtmist
 3. Kuidas COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. MIS RAVIM ON COLDREX HotRem HONEY & LEMON ja milleks seda kasutatakse

COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it kasutatakse palaviku alandamiseks, nõrga valu leevendamiseks ja nohu sümptomaatiliseks raviks.

COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab kolme toimeainet:

Paratsetamool on valuvaigistav ravim, mis aitab palaviku korral ka kehatemperatuuri alandada.

Fenüülefriinvesinikkloriid on sümpatomimeetiline dekongestant, mis on nina ja nina- kõrvalkoobaste limaskestade turset vähendava toimega, kergendades nina kaudu hingamist.

vitamiin C (askorbiinhape), aitab taastada viirushaiguse (nt külmetus) algstaadiumis väheneda võivat vitamiin C hulka.

Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne COLDREX HotRem HONEY & LEMON-i võtmist

Ärge võtke COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it

kui te olete paratsetamooli, fenüülefriini, askorbiinhappe või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

kui teil on raske maksa- või neerupuudulikkus;

kui teil on kilpnäärme ületalitlus;

kui teil on südamehaigus;

kui teil on kõrge vererõhk;

kui teil on suhkurtõbi;

kui teil on glaukoom (liiga kõrge silmasisene rõhk);

kui teil on feokromotsütoom (neerude lähedal paiknev kasvaja);

kui te võtate või olete viimase kahe nädala jooksul võtnud ravimeid, mida nimetatakse monoamiini oksüdaasi inhibiitoriteks (MAOI-d), mida tavaliselt kasutatakse depressiooni raviks;

kui te võtate söögiisu vähendajaid või stimulante;

kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Pidage nõu oma arstiga, kui mõni ülaltoodu kehtib teie kohta.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Ärge võtke seda ravimit koos teiste paratsetamooli sisaldavate ravimitega või koos ravimitega, mida kasutatakse külmetuse ja gripi sümptomite ning ninakinnisuse leevendamiseks.

Liiga suure koguse paratsetamooli võtmine võib põhjustada tõsist maksakahjustust.

Ärge võtke seda ravimit, kui te võtate valu või palaviku, külmetuse või gripi või unehäirete vastu juba mõnda teist retsepti- või retseptivaba ravimit, mis sisaldab paratsetamooli.

Järgige alati märgistust etiketil.

Enne ravimi võtmist pidage nõu oma arstiga, kui teil on:

maksa- või neeruhaigus;

te olete alakaaluline või alatoitumuses

tarvitate regulaarselt alkoholi

Te peaksite loobuma üldse selle ravimi kasutamisest või võtma paratsetamooli väiksemaid annuseid.

Enne COLDREX HotRem HONEY & LEMON-i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

teil on veresoonte haigus, nagu Raynaud’ sündroom (mis võib ilmneda valuna sõrmedes või varvastes vastusena külmale või stressile);

teil on hemolüütiline aneemia;

teil on ensüüm glükoos-6-fosfaatdehüdrogenaasi puudulikkus;

teil on alkoholist põhjustatud maksakahjustus või raske hepatiit;

teil on astma või olete ülitundlik atsetüülsalitsüülhappe suhtes;

te olete kaotanud vedelikku ja olete veetustunud oksendamise, kõhulahtisuse, tugeva higistamise vms tõttu;

teil on eesnäärmeprobleemid või urineerimisraskused;

teil on tõsine infektsioon, mis võib suurendada metaboolse atsidoosi riski. Metaboolse atsidoosi nähud:

sügav, kiire, raskendatud hingamine;

halb enesetunne (iiveldus), haiglane olek (oksendamine);

söögiisu kadumine.

Nende sümptomite kombinatsiooni esinemisel võtke otsekohe ühendust arstiga. Kui te ei ole kindel, kas te võite seda ravimit võtta, küsige oma arstilt või apteekrilt.

Lapsed

Alla 12-aastastel lastel ei ole soovitatav kasutada.

Muud ravimid ja COLDREX HotRem HONEY & LEMON

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

varfariin või teised sarnased ravimid, mida kasutatakse vere vedeldamiseks;

ravimid vererõhu kontrollimiseks, nagu beetablokaatorid;

digoksiin või sarnased südamehaiguse ravimid;

depressiooni raviks kasutatavad ravimid, nagu antidepressandid (nt amitriptüliin);

metoklopramiid ja domperidoon, mida kasutatakse iivelduse ja oksendamise raviks;

kolestüramiin, mida kasutatakse kõrge kolesteroolitaseme raviks;

ergotamiin või metüsergiid;

maksaensüümide taset tõstvad ravimid, nt fenütoiin, fenobarbitaal, karbamasepiin, rifampitsiin, ioniasiid, lihtnaistepuna (Hypericum perforatum).

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mis tahes muid ravimeid.

Ärge tarvitage ravimi kasutamise ajal alkoholi.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Raseduse ja imetamise ajal ei tohi seda ravimit võtta.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib põhjustada pearinglust. Kui see on nii, ärge juhtige autot ega töötage masinatega.

COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab aspartaami, sukroosi ja naatriumi.

Ravim sisaldab aspartaami (E951), mis on fenüülalaniini allikas, mistõttu võib olla ohtlik fenüülketonuuriaga patsientidele.

Sisaldab 2,47 g sukroosi annuse kohta. Seda tuleb arvestada, kui teil on suhkurtõbi.

Üks pakike sisaldab 120 mg naatriumit annuse kohta. Seda peab arvesse võtma patsientide puhul, kes on määratud madala naatriumisisaldusega dieedile.

Kuidas COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kasutage alati väikseimat annust, mis tagab sümptomite leevenemise.

Täiskasvanud (sealhulgas eakad patsiendid) ja üle 16-aastased noorukid

Tavaline annus on 1 pakike iga 4…6 tunni järel vajaduse järgi. Ärge võtke sagedamini kui iga 4 tunni järel.

Ärge võtke rohkem kui 5 pakikest 24 tunni jooksul.

12...16-aastased noorukid kehakaaluga 43...54 kg:

Üks pakike sisse võtta iga 8 tunni tagant vastavalt vajadusele, maksimaalne ööpäevane annus on 4 kotikest.

Ärge ületage ettenähtud annust.

Alla 12-aastased lapsed: ei ole soovitatav.

COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it kasutatakse sooja joogina.

 1. Tühjendage pakikese sisu tassi, lisage kuuma vett ja segage hoolikalt.
 2. Vajaduse korral lisage külma vett.
 3. Soovi korral lisage suhkrut või mett.

Ärge võtke järjest kauem kui 3 päeva.

Kui sümptomid ei ole taandunud peale 3 päeva ravimi kasutamist, lõpetage ravimi võtmine ja pöörduge oma arsti poole.

Kui sümptomid süvenevad ravi ajal, pöörduge oma arsti poole.

Kui te võtate COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it rohkem kui ette nähtud

Paratsetamool võib üleannustamise korral põhjustada maksakahjustust. Üleannustamise korral tuleb viivitamatult pöörduda arsti poole ka siis, kui teil mingeid sümptomeid ei esine.

Kui te unustate COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it võtta

Võtke annus siis, kui see teile meenub.

Ärge võtke sagedamini kui üks annus iga 4 tunni järel. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Ravimi kasutamisel võite kogeda järgmisi nähte: peavalu, pearinglus, närvilisus, magamisraskused, vererõhu tõus, iiveldus ja oksendamine.

Katkestage ravimi kasutamine ja teavitage kohe oma arsti:

kui teil tekib trombotsüütide ja leukotsüütide arvu langus veres;

kui teil tekib allergiline reaktsioon, nagu nahalööve või sügelus, mõnikord koos hingamisprobleemide või huulte, keele, kurgu või näo tursega, anafülaksia;

kui teil tekib nahalööve või naha koorumine või suuhaavandid;

kui teil on varem esinenud hingamisprobleemid aspiriini või mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite võtmisel ja tekib sama reaktsioon selle ravimiga;

kui teil esineb ebatavaline veritsus või verejooks;

kui teil esineb ebatavaliselt kiire pulsisagedus või ebatavaliselt kiire või ebaregulaarne südametöö;

kui teil tekib nägemise kaotus, mille põhjuseks võib olla ebanormaalselt kõrge rõhk silmas. See esineb tõenäolisemalt glaukoomiga inimestel;

kui teil esinevad urineerimisraskused. See esineb tõenäolisemalt suurenenud eesnäärmega meestel.

Need reaktsioonid esinevad harva.

Väga harva on teatatud tõsistest nahareaktsioonidest.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas COLDREX HotRem HONEY & LEMON-it säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25ºC.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida COLDREX HotRem HONEY & LEMON sisaldab

Toimeained on: paratsetamool, fenüülefriinvesinikkloriid ja askorbiinhape.

Üks pakike sisaldab toimeainetena 750 mg paratsetamooli, 10 mg fenüülefriinvesinikkloriidi ja 60 mg askorbiinhapet (C-vitamiini).

Abiained on: etüültselluloos, sahharoos, sidrunhape (veevaba), naatriumtsitraat, maisitärklis, sidruni lõhna- ja maitseaine, mee lõhna- ja maitseaine, aspartaam (E951), naatriumsahhariin ja värvaine (karamell).

Kuidas COLDREX HotRem HONEY & LEMON välja näeb ja pakendi sisu

Iga pakike sisaldab 5 g helepruuni suukaudse lahuse pulbrit. 5 või 10 pakikest on pakendatud pappkarpi. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Richard Bittner AG

Reisnerstraße 55-57

A-1030 Wien

Austria

Tootja

SmithKline Beecham S.A. Carretera de Ajalvir, km. 2.500 28806 Alcalá de Henares, Madrid Hispaania

või

Wrafton Laboratories Limited Exeter Road, Wrafton Braunton, Devon EX33 2DL Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Müügiloa hoidja esindaja:

Omega Pharma Baltics SIA

K. Ulmaņa 119

Mārupe LV-2167

Läti

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.