Diphereline 0,1 mg - süstelahuse pulber ja lahusti (0,1mg) - Pakendi infoleht

ATC Kood: L02AE04
Toimeaine: triptoreliin
Tootja: Ipsen Pharma

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Diphereline 0,1 mg süstelahuse pulber ja lahusti.

Triptoreliin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.
 • Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord:

 1. Mis ravim on Diphereline 0,1 mg ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Diphereline 0,1 mg kasutamist
 3. Kuidas Diphereline 0,1 mg kasutada
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Diphereline 0,1 mg säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Diphereline 0,1 mg ja milleks seda kasutatakse

Diphereline 0,1 mg on loodusliku gonadotropiini vabastajahormooni analoog. Diphereline 0,1 mg kasutatakse:

ovulatsiooni esilekutsumiseks kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne.

Mida on vaja teada enne Diphereline 0,1 mg kasutamist

Ärge kasutage Diphereline 0,1 mg:

 • Kui olete toimeaine või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) või muu sama tüüpi ravimi suhtes (GnRH analoogi) allergiline.
 • Kui te olete rase või toidate last rinnaga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Diphereline 0,1 mg kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Diphereline 0,1 mg kasutavatel patsientidel on esinenud depressiooni, mis võib olla tõsine. Kui teid ravitakse Diphereline 0,1 mg-ga ja teil esineb meeleolu langus, pöörduge arsti poole.

NAISTEL:

Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luude hõrenemist, eriti kui te tarvitate ohtralt alkoholi, suitsetate või teie perekonna anamneesis on osteoporoosi juhtumeid (seisund, mis mõjutab teie luude tugevust), kui te ei söö korralikult või kasutate krambivastasid ravimeid (epilepsia või krambihoogude vastu) või kortikosteroide (steroide). Kui teil on probleeme luudega, nagu osteoporoos, peate sellest rääkima oma arstile. See võib mõjutada arsti otsust, kuidas ta teid ravima hakkab.

Kui mõni nimetatud probleem teid puudutab, rääkige palun sellest oma arstile.

Muud ravimid ja Diphereline 0,1 mg

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei tohi kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine:

Te võite tunda peapööritust, väsimust või teil võivad tekkida nägemisprobleemid nagu ähmane nägemine. Need on ravimi või teie haiguse võimalikud kõrvaltoimed. Kui te kogete mõnda nimetatud toimet ei tohi juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Kuidas Diphereline 0,1 mg kasutada

Tavaline annus on 1 nahaalune süste päevas. Pulber tuleb lahustada vahetult enne manustamist. Saadud lahust ei tohi segada teiste ravimitega.

Ettevaatust!

Ravi peab toimuma arstliku järelvalve all, range ja regulaarse bioloogilise ja kliinilise jälgimisega.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Paljud võimalikud kõrvaltoimed on tingitud östrogeenide taseme muutusest organismis.

Väga sageli esineb: peavalu, libiido langust, meeleolu kõikumisi, unehäireid, rinnanäärme häireid, munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi, valu seksuaalvahekorra ajal või pärast, valuhoogusid, verejooksu suguelunditest, vaagnavalu, tupekuivust, liighigistamist, aknet, rasust nahka ja kuumahoogusid.

Sageli esineb: rinnavalu, lihaskrampe, valulikke liigeseid, kehakaalu tõusu, haiglast enesetunnet, depressiooni, närvilisust, kõhuvalu või ebamugavustunnet kõhus, verevalumeid, punetust ja turset süstekohal, paistetust, allergilist reaktsiooni, valu kätes ja jalgades, peapööritust.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed on: südamepekslemine, tasakaaluhäired, silmade kuivus, ähmane nägemine, kõhupuhitus, oksendamine, kõhulahtisus, suukuivus, suu haavandid, kehakaalu langus, söögiisu langus, vedelikupeetus, seljavalu, lihasvalu, maitsetundlikkuse muutused, aistingute kadu, ajutine teadvusekadu, mälu kaotus, kontsentratsioonivõime langus, kihelus või tuimus, tahtmatud lihaste liigutused, meeleolu muutused, rahutus, orienteerumisvõime häired, veritsus pärast seksuaalvahekorda, prolaps, ebaregulaarsed menstruaaltsüklid, valulikud ja rasked menstruaaltsüklid, väikesed tsüstid (tursed) munasarjades, mis võivad põhjustada valu, tupevoolus, hingamisraskused, ninaverejooks, juuste väljalangemine, kuiv nahk, ülemäärane karvakasv kehal, haprad küüned, sügelus, nahalööve.

Turuletulekujärgsel jälgimisel on esinenud ka järgmisi kõrvaltoimeid: üldist ebamugavustunnet, kõrgenenud vererõhku, anafülaktilist reaktsiooni (raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab hingamisraskusi ja peapööritust), muutusi mõnedes veretestides (kaasaarvatud maksafunktsiooni testid), lihasnõrkust, segasust, menstruaaltsüklite ärajäämist, kiiret vistrike teket naha – või limaskestade tursete tõttu, ebanormaalset tunnet silmades ja/või nägemise muutusi.

Triptoreliini kombineerimisel gonadotropiinidega viljatuse ravi käigus, võib esineda ka vaagna- ja/või kõhuvalu või õhupuudust. Kui see peaks juhtuma, tuleb niipea kui võimalik konsulteerida arstiga.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Diphereline 0,1 mg säilitada

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Hoida seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Diphereline 0,1 mg pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast {kuupäev PP.KK.AAAA}. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Diphereline 0,1 mg sisaldab:

Toimeaine on triptoreliin. Üks annus (viaal) süstelahuse pulbrit sisaldab 0,1 mg triptoreliini. Teised koostisosad on:

Pulbril mannitool (E421). Lahustil naatriumvesinikkloriid ja süstevesi.

Kuidas Diphereline 0,1 mg välja näeb ja pakendi sisu:

Diphereline 0,1 mg süstelahuse pulber viaalis + ampull (klaasist) lahustiga.

Müügiloa hoidja: Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, Prantsusmaa

Tootja:

Ipsen Pharma Biotech,

Parc d'Activités du Plateau de Signes chemin départemental N° 402 83870 Signes, Prantsusmaa

Infoleht on viimati uuendatud jaanuaris 2016