Diphereline 0,1 mg - süstelahuse pulber ja lahusti (0,1mg) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: L02AE04
Toimeaine: triptoreliin
Tootja: Ipsen Pharma

Artikli sisukord

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Diphereline 0,1 mg, süstelahuse pulber ja lahusti

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (viaal) süstelahuse pulbrit sisaldab 0,1 mg triptoreliini. INN. Triptorelinum

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Süstelahuse pulber ja lahusti

KLIINILISED ANDMED

Näidustused.

Ovulatsiooni indutseerimine kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine.

Ovulatsiooni indutseerimine kombinatsioonis teiste gonadotropiinidega, millele järgneb kunstliku viljastamise protseduur ja embrüo ülekanne:

Lühike protokoll: Diphereline 0,1 mg 1 süst nahaaluselt iga päev, alustades menstruaaltsükli teisest päevast ja lõpetades päev enne määratud kooriongonadotropiini (hCG) manustamist, st kokku 10…12 päeva jooksul.

Pikk protokoll: Diphereline 0,1 mg 1 süst nahaaluselt iga päev, alustades menstruaaltsükli teisest päevast. Kombineerimine gonadotropiinidega peab toimuma pärast hüpofüüsi desensibiliseerimist (plasma östrogeenide sisaldus väiksem kui 50 pg/ml), tavaliselt 15 päeva pärast Diphereline’i manustamist. Diphereline 0,1 mg süsteid jätkatakse paralleelselt kooriongonadotropiini (hCG) manustamise päevani.

Manustamisviis.

Subkutaanne. Süstida lahusti pulbrit sisaldavasse viaali, loksutada kuni pulber on täielikult lahustunud ja süstida kohe.

Vastunäidustused

Triptoreliini ei tohi kasutada rasedatel ja imetavatel emadel. Enne ravi alustamist peab olema kindel, et patsient ei ole rase. Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete või teiste GnRH analoogide suhtes (vt lõik 4.8).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Täiskasvanutel võib GnRH analoogide pikaajaline kasutamine põhjustada luuhõrenemist ja suurendada osteoporoosi riski.

Enne ravi alustamist triptoreliiniga peab olema kindel, et patsient ei ole rase.

Harva võib ravi GnRH analoogidega paljastada seniavastamata gonadotroopse ajuripatsi adenoomi. Neil patsientidel võib tekkida ajurabandus, mida iseloomustab äkiline peavalu, oksendamine, nägemishäired ja oftalmopleegia.

Patsientidel, keda ravitakse GnRH analoogidega nagu triptoreliin, on suurenenud risk depressiooni tekkeks, mis võib olla tõsine. Patsiente tuleb sellest ohust teavitada ja neid vastavalt ravida, kui depressiooni sümptomid peaksid ilmnema. Teadaoleva depressiooniga patsiente tuleb ravi kestel pidevalt jälgida.

Naistel.

GnRH agonistide kasutamine võib põhjustada luuhõrenemist keskmiselt 1% võrra kuus 6 kuud kestva ravi jooksul. Iga 10% -line luutiheduse langus on seotud kahe - kuni kolmekordse luumurdude riski tõusuga. Olemasolevate andmete põhjal võib väita, et enamikul naistel toimub luutiheduse taastumine pärast ravi lõppemist.

Spetsiifilisi andmeid patsientide osteoporoosi või osteoporoosi riskifaktorite kohta pole (näiteks krooniline alkoholi tarvitamine, suitsetamine, pikaajaline ravi ainetega, mis soodustavad luuhõrenemist, nagu krambivastased ained või kortikoidid, osteoporoos perekonna anamneesis, alatoitumus, näiteks anorexia nervosa).

Kuna on tõenäoline, et luuhõrenemine on neile patsientidele kahjulik, peab ravi triptoreliiniga määrama individuaalselt ja ravi alustama ainult siis, kui eeldatav kasu kaalub üle võimalikud riskid. Peab arvestama ka lisameetmetega, et võidelda luuhõrenemise vastu.

Naiste viljatus.

Enne ravi alustamist triptoreliin 0,1 mg-ga peab olema kindel, et patsient ei ole rase.

Polütsüstiliste munasarjadega patsiendil võib olla oluline follikulaarse reproduktsiooni tõus, kui folliiklite küpsemiseks paremate tingimuste loomisel kasutatakse triptoreliini kombinatsioonis gonadotropiinidega. Munasarjade reaktsioon seoses triptoreliini-gonadotropiinidega võib olla erinev ühesuguste annuste korral erinevatel patsientidel, samuti erineda mõnevõrra ka ühel ja samal patsiendil erinevate tsüklite ajal.

Ettevaatust kasutamisel: Ovulatsiooni induktsiooni tuleb teostada range arstliku järelvalve all regulaarse bioloogilise ja kliinilise monitooringuga, vajalik on plasma östrogeenide taseme kiire kontroll ja ultrasonograafia (vt lõik „Kõrvaltoimed“). Juhul, kui tegemist on munasarjade ülemäärase reaktsiooniga, on soovitatav katkestada tsükli stimuleerimine gonadotropiinide manustamise lõpetamisega.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Ettevaatlikkusega tuleb suhtuda triptoreliini manustamisse koos ravimitega, mis mõjutavad ajuripatsi gonadotropiinide sekretsiooni. Sel juhul soovitatakse patsiendi hormonaalset seisundit jälgida.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Triptoreliini ei tohi kasutada raseduse ajal, kuna GnRH agonistide kasutamine on teoreetiliselt seotud abordi riskiga või loote anomaaliatega. Kliinilised andmed triptoreliini ja looteanomaaliate või lootetoksilisuse seose kohta puuduvad. Mittehormonaalne kontratseptsioon on vajalik kogu ravi ajal kuni menstruatsiooni taastumiseni.

Imetamine

Triptoreliini ei soovitata kasutada rinnaga toitmise ajal.

Fertiilsus

Enne ravi alustamist fertiilses eas naistel, tuleb rasedus kindlalt välistada.

Toime reaktsioonikiirusele

Uuringuid väljaselgitamaks triptoreliini mõju autojuhtimisele või masinate käsitsemisele ei ole läbi viidud.

Arvestades Diphereline´i farmakoloogilist profiili ei ole tõenäoline, et triptoreliin võiks olla liiklusohtlik või avaldada toimet masinate juhtimisvõimele.

Kõrvaltoimed

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Kliiniliste uuringute tulemused: Kliinilistes uuringutes 0,1 mg triptoreliiniga ravitud täiskasvanud patsientide hulgas oli 127 eesnäärmevähiga meespatsienti, keda raviti igapäevaselt 3 kuu jooksul ja ligikaudu 1000 naispatsienti, kes osalesid kunstliku viljastamise protsessis. Kõrvaltoimete hulka on lisatud ka kõrvaltoimed, mis esinesid meeste ja naiste ravimisel triptoreliini 3,75 mg ja 11,25 mg-ga. Kliiniliste uuringute käigus täheldatud enamik kõrvaltoimetest olid seotud triptoreliini farmakoloogiliste omadustega, nagu hüpogonadotroopne hüpogonadism või aeg-ajalt primaarne ajuripatsi-gonadaalne stimulatsioon.

Üldine talutavus naistel (vt lõik 4.4)

Östrogeenide taseme langetamise tulemusena veres, olid kõige sagedamini esinenud kõrvaltoimed (oodatav tulemus 10% või enamatel naistel) peavalu, libiido langus, unehäired, meeleolu muutused, düspareuunia, düsmenorröa, genitaalne verejooks, munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom, munasarjade hüpertroofia, vaagnavalu, kõhuvalu, tupe kuivus, hüperhidroos, kuumahood ja asteenia.

Alljärgnevalt on loetletud kõrvaltoimed, mille esinemist enim seostatakse triptoreliin-raviga. Enamik neist kõrvaltoimetest on teadaolevalt seotud biokeemilise või kirurgilise kastreerimisega.

Kõrvaltoimete klassifikatsioon esinemissageduse järgi: väga sage ( ≥1/10); sage (≥1/100, < 1/10); aeg-ajalt (≥1/1000, < 1/100); harv (≥ 1/10000, < 1/1000); väga harv (< 1/10 000), teadmata sagedus.

Väga sage

Sage

Aeg-ajalt

Turuletulekujärgsed

( ≥1/10)

(≥1/100, < 1/10)

(≥1/1000, < 1/100)

andmed

 

 

 

teadmata sagedus

Südame häired

 

 

 

 

 

Südamepekslemine

 

Kõrva ja labürindi kahjustused

 

 

 

 

Pearinglus

 

Silma kahjustused

 

 

 

 

 

Silmade kuivus

Nägemishäired

 

 

Nägemiskahjustused

 

Seedetrakti häired

 

 

 

 

Iiveldus

Pingetunne kõhus

 

 

Kõhuvalu

Kõhulahtisus

 

 

Ebamugavustunne

Suukuivus

 

 

kõhus

Kõhupuhitus

 

 

 

Suuhaavandid

 

 

 

Oksendamine

 

Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

 

 

Süstekoha

 

Palavik

 

 

reaktsioonid

 

Haiglane enesetunne

 

 

(kaasaarvatud valu

 

 

 

 

süstekohal,

 

 

 

 

süstekoha turse,

 

 

 

 

punetus ja põletik

 

 

 

 

süstekohal)

 

 

 

 

Perifeerne turse

 

 

Immuunsüsteemi häired

 

 

 

 

Ülitundlikkus

 

Anafülaktiline šokk

Uuringud

 

 

 

 

 

Kehakaalu tõus

Kehakaalu langus

Suurenenud aluseline

 

 

 

 

vere fosfataas

 

 

 

 

Vererõhu tõus

Ainevahetus-ja toitumishäired

 

 

 

 

 

Söögiisu vähenemine

 

 

 

 

Vedelikupeetus

 

Lihas-skeleti ja sidekoe kahjustused

 

 

 

 

Artralgia

Seljavalu

Lihasnõrkus

 

 

Lihaskrambid

Müalgia

 

 

 

Valu jäsemetes

 

 

Närvisüsteemi häired

 

 

 

Peavalu

 

Peapööritus

Maitsetundlikkuse

 

 

 

 

häired

 

 

 

 

Hüpoasteesia

 

 

 

 

Sünkoop

 

 

 

 

Mälukahjustused

 

 

 

 

Tähelepanuhäired

 

 

 

 

Paraesteesia

 

 

 

 

Värin

 

Psühhiaatrilised häired

Unehäired

Depressioon*

Emotsionaalne

Segasusseisund

(kaasaarvatud

Närvilisus

labiilsus

 

unetus)

 

Ärevus

 

Meeleolu

 

Depressioon**

 

muutused

 

Suunataju kaotus

 

Libiido langus

 

 

 

Reproduktiivse süsteemi ja rinnanäärme häired

Rinnanäärme

Rinnavalu

Tsüstotseele

Amenorröa

häired

 

Menstruaaltsükli

 

Düspareuunia

 

häired (kaasaarvatud

 

Munasarjade

 

düsmenorröa,

 

hüperstimulatsioo

 

metrorraagia ja

 

ni sündroom

 

menorraagia)

 

Munasarjade

 

Munasarja tsüst

 

hüpertroofia

 

Tupevoolus

 

Vaagnavalu

 

 

 

Vulvovaginaalne

 

 

 

kuivus

 

 

 

Genitaalne

 

 

 

verejooks

 

 

 

(kaasaarvatud

 

 

 

tupeverejooksud,

 

 

 

veritsus)

 

 

 

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

 

 

 

Düspnoe

 

 

 

Ninaverejooks

 

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

 

 

Akne

 

Alopeetsia

Angioneurootiline

Hüperhidroos

 

Naha kuivus

turse

Seborröa

 

Hirsutism

Nõgestõbi

 

 

Onühholüüs

 

 

 

Sügelus

 

 

 

Lööve

 

Vaskulaarsed häired

 

 

 

Kuumahood

 

 

Kõrgenenud vererõhk

* Pikaajalisel kasutamisel. Põhineb sagedusel, mis on ühine kõigile GnRH analoogidele kui terapeutilisele klassile.

** Lühiajalisel kasutamisel. Põhineb sagedusel, mis on ühine kõigile GnRH analoogidele kui terapeutilisele klassile.

Kasutamisel viljatuse ravis kombinatsioonis gonadotropiinidega, võib põhjustada munasarjade hüperstimulatsiooni sündroomi.

Lisaks on esinenud munasarjade hüpertroofiat, vaagna –ja/või kõhuvalu.

Lokaalne talutavus.

Väga harv: valu, punetus ja põletik süstekohal.

Üleannustamine

Ei ole teatatud kõrvaltoimest, mis võiks olla üleannustamise tagajärg.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED.

Farmakoterapeutiline rühm: gonadotropiini vabastavate hormoonide analoogid. ATC-kood. L02AE04

Farmakodünaamilised omadused

Farmakodünaamilised toimed.

Triptoreliin on sünteetiline dekapeptiid, loodusliku gonadotropiini vabastajahormooni (GnRH) analoog.

Loomkatsed ja kliinilised uuringud näitavad, et korduva manustamise tulemusena takistab triptoreliin pärast lühiajalist stimulatsiooni hüpofüüsi LH (luteiniseeriv hormoon) sekretsiooni, mis põhjustab meestel seerumi testosterooni ja naistel östradiooli sisalduse vähenemise. Uuringud viitavad ka järgnevale toimemehhanismile: otsene gonadotroopne toime, vähendades perifeersete GnRH retseptorite tundlikkust.

Naiste viljatus: Triptoreliini manustamine inhibeerib gonadotropiini sekretsiooni (FSH ja LH). Ravi hoiab ära varase (vahepealse) LH tõusu, võimaldades parandada follikulogeneesi ja ootsüütide kvaliteeti (saada paremaid ootsüüte).

Farmakokineetilised omadused

Imendumine. Pärast nahaalust süstet, toimub toimeaine kiire resorptsioon (tMAX = 0,63 ± 0,26 t), plasma kontsentratsiooni maksimumiga (CMAX = 1,85 ± 0,23 ng/ml). Eliminatsioon saavutatakse poolväärtusajaga 7,6±1,6 t pärast 3…4-tunnilist jaotusfaasi. Täielik plasma kliirens on: 161±28 ml/min.

Jaotumine.

Jaotumise ulatus: 1562±158 ml/kg.

.Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, korduvtoksilisuse, genotoksilisuse, kartsinogeensuse, reproduktsiooni- ja arengutoksilisuse mittekliinilised uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele.

Toimed, mis esinevad on seotud triptoreliini farmakoloogilise toimega endokriinsele süsteemile.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Pulber:

Mannitool.

Lahusti:

Naatriumvesinikkloriid,

Süstevesi.

Sobimatus

Triptoreliini ei tohi segada süstlas teiste ainetega.

Kõlblikkusaeg

2 aastat.

Säilitamise eritingimused

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

Viaal (klaasist) süstelahuse pulbriga ja ampull (klaasist) lahustiga.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks ja käsitlemiseks

Erinõuded hävitamiseks puuduvad

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Ipsen Pharma

65, quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt Cedex

Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 07.06.2002

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 25.05.2012

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Jaanuar 2016