Dinarex - siirup (1,5mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: R05DA09
Toimeaine: dekstrometorfaan
Tootja: Medochemie Ltd

Artikli sisukord

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Dinarex 1,5 mg/ml siirup

Dekstrometorfaanvesinikbromiid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

 • Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.
 • Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.
 • Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.
 • Kui pärast 3...5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

 1. Mis ravim on Dinarex ja milleks seda kasutatakse
 2. Mida on vaja teada enne Dinarex’i võtmist
 3. Kuidas Dinarex’i võtta
 4. Võimalikud kõrvaltoimed
 5. Kuidas Dinarex’i säilitada
 6. Pakendi sisu ja muu teave
 7. Mis ravim on Dinarex ja milleks seda kasutatakse

Dinarex on ravim, mida kasutatakse kuiva ja ärritava köha leevendamiseks. Vedelik sisaldab dekstrometorfaanvesinikbromiidi, mis on köha pärssiva toimega ja aitab köhimist vähendada. Ravim on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutel ja üle 12-aastastel lastel.

Kui pärast 3...5 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Mida on vaja teada enne Dinarex’i võtmist

Ärge võtke Dinarex’i:

 • kui olete desktrometorfaanvesinikbromiidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.
 • kui te põete rasket kopsuhaigust
 • kui te võtate või olete viimase 2 nädala jooksul võtnud depressiooniravimeid, mida nimetatakse monoaminooksüdaasi inhibiitoriteks (MAOId)
 • kui te võtate selektiivseid serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid (kasutatakse depressiooni ja ärevuse raviks, nt flouoksetiin, paroksetiin ja sertraliin).

Ärge kasutage Dinarex’i alla 12-aastastel lastel (vt lõik 3).

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Dinarex’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga:

 • kui teil on neeru või maksahäireid;
 • kui teil esineb kroonilist või püsivat köha, nt sellist, mis ilmneb astma korral või ohtra rögaeritusega köha;
 • kui teil esineb alkoholisõltuvust;
 • kui te ei talu teatud suhkruid;
 • kui te võtate dekstrometorfaani sisaldavaid teisi köharavimeid;
 • kui teie laps on vastuvõtlik teatud allergiliste reaktsioonide tekkimisele (nt atoopilised reaktsioonid);
 • kui teil esineb ravimite kuritarvitamist;
 • kui teie arst on teile öelnud, et te olete aeglane CYP2D6 ensüümi metaboliseerija.

Kui köha kestab kauem kui ühe nädala või kui sellega kaasneb kõrge palavik, lööve või püsiv peavalu, pöörduge arsti poole.

Muud ravimid ja Dinarex

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid. Sinna hulka kuuluvad:

 • depressiooniravimid, nt noradrenaliinidopamiini tagasihaarde inhibiitorid (NDRId), sh bupropioon
 • antipsühhootikumid (ravimid, mida kasutatakse meeleoluhäirete raviks, nt haloperidool, tioridasiin, perfenasiin)
 • arütmiavastased ravimid (ravimid, mida kasutatakse südame rütmihäirete korral, nt amiodaroon, propafenoon, kinidiin ja fleakainiid)
 • kaltsimimeetikumid (sekundaarse hüperparatüroidismi (kõrvalkilpnäärme hormooni taseme suurenemine) raviks, nt tsinakaltseet)
 • seentevastased ravimid (terbinafiin)
 • opiaadid (metadoon)
 • antihistamiinikumid (allergiliste reaktsioonide sümptomite raviks).

Kui te ei ole mõne võetava ravimi suhtes kindel, näidake ravimi pakendit või pudelit oma apteekrile. Kui midagi sellest loetelust kehtib teie puhul või on kunagi kehtinud, rääkige sellest oma arsti või apteekriga. Alkoholi tarvitamine Dinarex’i ravi ajal võib suurendada kõrvaltoimete esinemist. Seetõttu tuleb ravi ajal alkoholi tarvitamisest hoiduda.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim võib mõjutada teie autojuhtimise võimet.

Ärge juhtige selle ravimi võtmise ajal autot, kuni on selge, kuidas see ravim teile mõjub.

Dinarex sisaldab sahharoosi, sorbitooli, glükoosi, etanooli ja naatriumi

Dinarex’i üks annus sisaldab 3,25 g sahharoosi, 3,95 g gükoosi ja 0,65 mg sorbitooli. Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhrkuid, konsulteerige enne selle ravimi kasutamist oma arstiga. Sahharoos ja glükoos võib mõjuda kahjulikult hammastele.

See ravim sisaldab 5,03 mahu% etanooli (alkohol), st kuni 503 mg/annuses, see vastab 10 ml õllele, 4,2 ml veinile ühes 10 ml annuses. Sellega peavad arvestama rasedad või rinnaga toitvad naised, lapsed ja kõrgesse riskigruppi kuuluvad patsiendid, nt maksahaigusega või epilepsiaga.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol (23 mg) naatriumi annuse kohta, s.o põhimõtteliselt naatriumivaba.

Kuidas Dinarex’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Lugege allpool olevat teavet, kui palju ravimit võtta.

 • Ainult suukaudseks kasutamiseks.
 • Ärge võtke rohkem, kui on soovitatud annus.
 • Ärge võtke 24 tunni jooksul rohkem kui 4 annust.
 • Maksimaalne ravi kestus ilma arsti soovituseta on üks nädal.
 • Kui sümptomid püsivad või halvenevad pärast 3...5 päeva möödumist, konsulteerige oma arsti või apteekriga.

Soovituslikud annused on:

Täiskasvanud

10 ml siirupit (15 mg dekstrometorfaani) 4 korda ööpäevas.

Kasutamine lastel ja noorukitel

12-aastased ja vanemad lapsed: annustamine on sama, mis täiskasvanutel. Alla 12-aastased lapsed: ärge andke Dinarex’i alla 12-aastastele lastele.

Eakad (üle 65-aastased)

Annustamine on sama, mis täiskasvanutel.

Kui te võtate Dinarex’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate liiga palju Dinarex’i, pöörduge oma arsti poole või minge lähima haigla erakorralise meditsiini vastuvõttu ja võtke ravimi pakend ja see infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate Dinarex’i võtta

Võtke seda ravimit ainult nii, nagu eespool toodud annustamisjuhendis ette nähtud. Kui te unustate annuse võtta, võtke järgmine annus vajalikul ajal.

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil tekib mistahes järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja pöörduge kohe arsti poole:

 • näo, huulte, suu, keele ja kõri turse, mis võib põhjustada neelamis või hingamisraskusi.
 • tõmblused.

Kui teil tekib mõni järgmistest kõrvaltoimetest, lõpetage ravimi kasutamine ja rääkige sellest oma arstile:

 • sügelus, lööve, kublad.

Teised kõrvaltoimed on:

 • pearinglus, uimasus;
 • iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus;
 • maoärritus või kõhuvalu;
 • unehäired või rahutus ja segasustunne;
 • pindmine hingamine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Dinarex’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelil pärast „EXP:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Kõlblikkusaeg pärast esmast avamist on 18 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Dinarex sisaldab

 • Toimeaine on dekstromeotorfaanvesinikbromiid. 1 ml sisaldab 1,5 mg dekstrometorfaanvesinikbromiidi.
 • Teised koostisosad on: naatriumsahhariin E954, naatriumbensoaat E211, sahharoos, pihustuskuivatatud vedel glükoos, vedel sorbitool E420 (mittekristalliseeruv), glütserool, veevaba etanool, levomentool, sidrunhape, karamelli maitseaine (sisaldab propüleenglükooli, bensüülalkoholi), virsiku maitseaine (sisaldab propüleenglükooli, naatriumtsitraati, bensüülalkoholi, limoneeni), puhastatud vesi (vt lõik 2).

Kuidas Dinarex välja näeb ja pakendi sisu

Kergelt kollakas, selge virsikumaitseline siirup.

150 ml või 200 ml tüüp III (Ph.Eur) pruunid klaaspudelid, mis on suletud ühega järgmistest korkidest:

 • Alumiiniumkork. Pakendiga on kaasas plastikust mõõtelusikas gradueerimisvahemikuga 2,5 ml ja 5 ml.
 • Pakendi rikkumise vastase vahendiga plastikust kork. Pakendiga on kaasas plastikust mõõtekork gradueerimisvahemikuga 5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml.
 • Lapsekindel plastikkork. Pakendiga on kaasas plastikust mõõtekork gradueerimisvahemikuga 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 7,5 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 11 ml, 12 ml, 12,5 ml ja 15 ml.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos Str

3011 Limassol Küpros

Tootja: MEDOCHEMIE LTD. COGOLS Facility

1-10 Constantinoupoleos street

3011 Limassol Küpros

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Netdoktor OÜ

Seebi 3 11316 Tallinn tel. 56480207

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2018.