Dinarex - siirup (1,5mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: R05DA09
Toimeaine: dekstrometorfaan
Tootja: Medochemie Ltd

Artikli sisukord

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Dinarex 1,5 mg/ml siirup

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks ml sisaldab 1,5 mg dekstrometorfaanvesinikkbromiidi. INN: Dextromethorphanum

Teadaolevat toimet omavad abiained: sahharoos, sorbitool, vedel glükoos, etanool ja naatrium. Üks ml sisaldab 325 mg sahharoosi, 65 mg sorbitooli, 395 mg glükoosi, 50,28 mg etanooli ja 0,208 mg naatriumi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

RAVIMVORM

Siirup.

Kergelt kollakas, selge, virsikulõhnaline siirup.

KLIINILISED ANDMED

Näidustused

Mitteproduktiivse köha leevendamine täiskasvanutel ja 12-aastastel ning vanematel lastel.

Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Täiskasvanud

10 ml siirupit (15 mg dekstrometorfaani) 4 korda ööpäevas. Maksimaalne ööpäevane annus: 40 ml siirupit (60 mg dekstrometorfaani).

Lapsed

12-aastased ja vanemad lapsed: nagu täiskasvanutele, vt eespool.

Alla 12-aastased lapsed: Dinarex ei ole näidustatud alla 12-aastastele lastele.

Eakad (üle 65-aastased)

Nagu täiskasvanutele, vt eespool.

Maksa-/neerukahjustus

Dekstrometorfaani ulatusliku metabolismi tõttu maksas, on mõõduka kuni raske maksakahjustuse korral vajalik ettevaatus (vt lõik 5.2).

Mitte ületada ettenähtud annust.

Manustamisviis

Suukaudne.

Ravi ei tohi kesta kauem kui 2…3 nädalat.

Vastunäidustused

Ülitundlikkus toimeaine või lõigus 6.1 loetletud mis tahes abiainete suhtes.

Patsiendid, kes võtavad või on võtnud monoaminooksüdaasi inhibiitoreid eelneva kahe nädala jooksul (vt lõik 4.5).

Hingamispuudulikkusega või selle tekkeriskiga patsiendid (vt lõik 4.4). Serotoniini tagasihaarde inhibiitoreid võtvad patsiendid (SSRId, vt lõik 4.5).

Erihoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Seda ravimit ei tohi manustada kroonilise või püsiva köhaga (nt mis tekib astma ajal) patsiendid, või kui köhaga kaasneb rohke sekretsioon, v.a juhul, kui arst seda soovitab.

On teatatud dekstrometorfaani väärtarvitamise juhtudest. Eriline ettevaatus on vajalik noorukite ja noorte täiskasvanute ning ravimite või psühhootiliste ravimite kuritarvitamise anamneesiga patsientide puhul.

Seda ravimit ei tohi võtta koos teiste köha- ja külmetusevastaste ravimitega, mis sisaldavad dekstrometorfaani.

Dekstrometorfaani kasutamine koos alkoholi või teiste KNS depressantidega võib suurendada kesknärvisüsteemi toimeid ning põhjustada toksilisust suhteliselt väiksemates annustes.

Puuduvad dekstrometorfaani spetsiifilised uuringud neeru- ja maksakahjustuse korral. Dekstrometorfaani ulatusliku maksametabolismi tõttu on maksakahjustuse korral vajalik ettevaatus.

Dekstrometorfaan metaboliseerub hepaatilise tsütokroom P4502D6 abil. Selle ensüümi aktiivsus on geneetiliselt määratud. Ligikaudu 10% üldpopulatsioonist on CYP2D6 aeglased metaboliseerijad. Aeglastel metaboliseerijatel ja patsientidel, kes kasutavad kaasuvalt CYP2D6 inhibiitoreid võib esineda dekstrometorfaani toime väljendunumalt ja/või pikemaajaliselt. CYP2D6 aeglastel metaboliseerijatel või CYP2D6 inhibiitoreid kasutavate patsientide puhul on vajalik ettevaatus (vt ka lõik 4.5).

Lapsed

Atoopilistel lastel tuleb seda ravimit kasutada ettevaatusega histamiini vabanemise tõttu.

Dinarex sisaldab sahharoosi, sorbitooli, glükoosi ja etanooli.

Üks annus sisaldab 0,65 g sorbitooli, 3,95 g glükoosi ja 3,25 g sahharoosi.

Harvaesinevate pärilike haiguste korral nagu fruktoosi talumatus, glükoosi-galaktoosi malabsorptsioon või sukraaas-isomaltaasi puudulikkus, ei tohi antud ravimit kasutada.

Sahharoos ja glükoos võivad kahjustada hambaid, kui neid kasutada kaks nädalat ja kauem.

See ravim sisaldab 5,03 mahu% etanooli (alkohol), st kuni 503 mg/annuses, see vastab 10 ml õllele, 4,2 ml veinile ühes 10 ml annuses. See on kahjulik alkohoolikutele. Sellega peavad arvestama rasedad või rinnaga toitvad naised, lapsed ja kõrgesse riskigruppi kuuluvad patsiendid, nt maksahaigus või epilepsia.

See ravim sisaldab vähem kui 1 mmol naatriumi (23 mg) ühes annuses, st ravim on praktiliselt „naatriumivaba“.

Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Dekstrometorfaani ei tohi kasutada koos monoaminooksüdaasi inhibiitoritega (MAOI) või 14 päeva jooksul pärast ravi lõppu MAOI-dega serotoniini sündroomi tekke ohu tõttu (nt hüperpüreksia, hallutsinatsioonid, liigerutus või kooma)

CYP2D6 inhibiitorid

Dekstrometorfaan metaboliseerub hepaatilise tsütokroom P4502D6 abil ning läbib ulatusliku esmase maksapassaaži. Tugevatoimeliste CYP2D6 inhibitorite kaasuv manustamine võib suurendada dekstrometorfaani sisaldust organismis mitmekordseks võrreldes normaalse tasemega. See suurendab

patsiendil riski dekstrometorfaani toksiliste toimete (agiteeritus, segasus, treemor, unetus, kõhulahtisus ja respiratoorne depressioon) ning serotoniini sündroomi tekkeks. Tugevad CYP2D6 inhibiitorid on fluoksetiin, paroksetiin, kinidiin ja terbinafiin. Kinidiiniga koosmanustamisel suureneb dekstrometorfaani plasmakontsentratsioon kuni 20 korda, mis suurendab ravimi kõrvaltoimeid kesknärvisüsteemile. Amiodaroonil, flekainiidil ja propafenoonil, sertraliinil, bupropioonil, metadoonil, tsinakaltseedil, haloperidoolil, perfenasiinil ja tioridasiinil on sarnane toime dekstrometorfaani metabolismile. Kui vajalik on CYP2D6 inhibiitorite ja dekstrometorfaani koosmanustamine, tuleb patsienti jälgida ning vajadusel dekstrometorfaani annust vähendada. Dekstrometorfaanil võib esineda aditiivne pärssiv toime koosmanustamisel alkoholi, antihistamiinikumide, psühhotroopsete ja teiste KNS pärssivate ainetega.

Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Adkvaatsed ja hästikontrollitud uuringud rasedatega puuduvad.

Dekstrometorfaani ei tohi raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui ravist saadav kasu emale kaalub üles võimalikud riskid arenevale lootele.

Imetamine

Ei ole teada, kas dekstrometorfaan või selle metaboliidid erituvad rinnapiima. Dekstrometorfaani tohi imetamise ajal kasutada, välja arvatud juhul, kui ravist saadav kasu emale kaalub üles võimalikud riskid imetatavale imikule.

Fertiilsus

Puuduvad teated dekstrometorfaani toimest fertiilsusele. Prekliinilised kogemused on piiratud (vt lõik 5.3.).

Toime reaktsioonikiirusele

See ravimpreparaat võib mõjutada kognitiivseid funktsioone ja patsiendi võimekust ohutult autot juhtida.

Kõrvaltoimed

Allolevas tabelis loetletud kõrvaltoimed, mis on esitatud organsüsteemi klasside järgi, on saadud dekstrometorfaani kliinilistest uuringutest ja turuletulekujärgselt teatatud raportitest. Esinemissagedused on defineeritud järgmiselt: väga sage (≥1/10); sage (≥1/100 kuni <1/10); aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100); harv (≥1/10000 kuni <1/1000); väga harv (<1/10000); teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Kõrvaltoimed on esitatud esinemissageduste järgi arvestades 1) juhud, mida on kliinilistes või epidemioloogilistes uuringutes adekvaatselt kirjeldatud, kui need andmed on saadaval või 2) kui juhtumit ei saa hinnata, on esinemissageduseks märgitud „teadmata“.

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

Immuunsüsteemi häired

Teadmata

Angioödeem

 

Teadmata

Pruuritus

 

Teadmata

Lööve

 

Teadmata

Urtikaaria

Psühhiaatrilised häired

Teadmata

Unetus

 

Teadmata

Segasusseisundid

Närvisüsteemi häired

Teadmata

Krambid

 

Teadmata

Pearinglus

 

Teadmata

Psühhomotoorne hüperaktiivsus

 

Teadmata

Unisus

Respiratoorsed, rindkere ja

Teadmata

Respiratoorne depressioon

mediastiinumi häired

 

 

Organsüsteemi klass

Sagedus

Kõrvaltoime

Seedetrakti häired

Teadmata

Kõhuvalu

 

Teadmata

Kõhulahtisus

 

Teadmata

Seedehäired

 

Teadmata

Iiveldus

 

Teadmata

Oksendamine

Võimalikest kõrvaltoimetest teavitamine

Ravimi võimalikest kõrvaltoimetest on oluline teavitada ka pärast ravimi müügiloa väljastamist. See võimaldab jätkuvalt hinnata ravimi kasu/riski suhet. Tervishoiutöötajatel palutakse teavitada kõigist võimalikest kõrvaltoimetest www.ravimiamet.ee kaudu.

Üleannustamine

Nähud ja sümptomid

Üleannustamise sümptomid võivad olla: müdriaas, iiveldus ja oksendamine, KNS depressioon, erutus, letargia, nüstagm, psühhomotoorne hüperaktiivsus, serotoniini sündroom, unisus (uimasus), pearinglus, düsartria (ebaselge kõne), vaimne segasus, psüühika häired (psühhoos) ning respiratoorne depressioon.

Ravi

Ravi peab olema sümptomaatiline ja toetav. Võib kasutada maoloputust. Dekstrometorfaani tsentraalsete või perifeersete opioidsete toimete pööramiseks lastel on edukalt kasutatud naloksooni (0,01 mg/kg kehakaalu kohta).

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline rühm: Köha ja külmetuse korral kasutatavad preparaadid, köha pärssivad ained, v.a kombinatsioonid ekspektorantidega, oopiumi alkaloidid ja nende derivaadid, ATC-kood: R05DA09.

Dekstrometorfaan on 3-metoksü-N-metüülmorfinaani paremale pöörav isomeer. See on morfiini sünteetiline derivaat, mis vastupidiselt vasakule pööravast isomeerist, ei oma soovitatud annustes olulist analeetilist, hingamist pärssivat või füüsilist sõltuvust tekitavat toimet.

Dekstrometorfaan on mitte-opioidne köhavastane ravim. Köhavastane toime avaldub piklikajus oleva köhakeskuse pärssimise kaudu, tõstes seeläbi köharefleksi läve. Köhavastane toime algab 15...30 minutit pärast ravimi suukaudset manustamist ning kestab ligikaudu 3…6 tundi.

Dekstrometorfaani peamine metaboliit dekstrorfaan seondub kõrge afiinsusega σ(sigma)-retseptoritega ja tekitab köhavastase toime ilma opiaatide klassikaliste toimeteta, mis tekivad µ(müü)- ja δ(delta)- retseptoritega seondumisel. Dekstrorfaan seondub veel serotoniini retseptoritega ja on näidatud, et ta suurendab serotoniini aktiivsust serotoniini tagasihaarde inhibeerimise kaudu. Suuremates terapeutilistes annustes toimib dekstrorfaan veel N-metüül-D-aspartaadi (NMDA) retseptorite antagonistina.

Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Dekstrometorfaan imendub seedetraktist hästi, maksimaalne plasmakontsentratsioon saabub 2…2,5 tunni pärast. Dekstrometorfaani madal plasmakontsentratsioon viitab madalale suukaudsele biosaadavusele, sest ravim läbib ulatusliku esmase maksapassaaži (presüsteemne metabolism). Maksimaalne kliiniline toime kestab pärast dekstrometorfaani sisse võtmist 5...6 tundi.

Jaotumine

Dekstrometorfaan jaotub ulatuslikult inimese organismis.

Dekstrometorfaan ja tema aktiivne metaboliit dekstrorfaan kontsentreeruvad ulatuslikult ajukoes. Ei ole teada, kas dekstrometorfaan või dekstrorfaan erituvad rinnapiima või läbivad platentaarbarjääri.

Biotransformatsioon

Dekstrometorfaan allub suukaudse manustamise järgselt kiirele ja ulatuslikule esmasele maksapassaažile. Geneetiliselt kontrollitud O-demetüleerumine (CYD2D6) on vabatahtlikel peamine dekstrometorfaani farmakokineetika määraja.

On teada, et selles oksüdatsiooniprotsessis on erinevad fenotüübid, mille tagajärjel esineb väga suur indiviidide vaheline farmakokineetika varieeruvus.

Uriinis on konjugaatidena leitud metaboliseerumata dekstrometorfaani koos kolme demetüleeritud morfinaani metaboliidiga, dekstrorfaani (tuntud ka kui 3-hüdroksü-metüülmorfinaan), 3- hüdroksümorfinaani ja 3-metoksümorfinaaniga.

Peamisel metaboliidil dekstrorfaanil on köhavastane toime. Mõnedel isikutel toimub metabolism aeglasemalt ja nendel domineerib veres ja uriinis dekstrometorfaan muutumatul kujul.

Eritumine

Dekstrometorfaan eritub peamiselt neerude kaudu muutumatu eelravimina ja selle aktiivse metaboliidi dekstrorfaanina. Dekstrorfaan ja 3-hüdroksümorfinaan metaboliseeruvad edasi glükuronideerumise teel ja erituvad samuti neerude kaudu.

Eelravimi eliminatsiooni poolväärtusaeg on vahemikus 1,4…3,9 tundi; dekstrorfaanil vahemikus 3,4…5,6 tundi. Aeglastel metaboliseerijatel on poolväärtusaeg ülipikk, olles vahemikus 45 tundi.

Prekliinilised ohutusandmed

Üldine toksilisus

  1. Ägeda suukaudse toksilisuse katsetes saadi dekstrometorfaani LD50 väärtuseks hiirel 210 mg/kg ja rotil 116 mg/kg.
  2. Ägeda subkutaanse toksilisuse katses saadi hiirel dekstrometorfaani LD50 väärtuseks 112 mg/kg. Ägeda intravenoosse toksilisuse katses saadi rotil dekstrometorfaani LD50 väärtuseks 16,3 mg/kg.

Korduvtoksilisuse uuringud viidi läbi rottidel kestvusega 13 nädalat annustes kuni 100 mg/kg ning kestusega 27 nädalat annuses 10 mg/kg, koertel kestis uuring 14 nädalat, kus suukaudselt manustati viiel päeval nädalas kuni 4 mg/kg annuseid. Ainus täheldatud toime oli kaaluiibe vähenemine rotil 13- nädalases uuringus kõige suurema annuse kasutamisel.

Geneetiline toksilisus

Dekstrometorfaanvesinikbromiid osutus bakteriaalse pöördmutatsiooni testis (Amesi test) negatiivseks. Dekstrometorfaan annuses 39 mg/kg oli negatiivne in vivo hiire mikrotuumade ja üksikraku (Comet assay) testis. Näidati, et dekstrometorfaan annuses kuni 200 µg/ml oli negatiivne in vitro kromosoomi muutuse testis.

Kartsinogeensus

Dekstrometorfaaniga läbi viidud uuringutes ei leitud loomadel kartsinogeensust.

Ülekaalukad tõendid dekstrometorfaani ja selle strukturaalsete analoogide kohta kinnitavad, et selle klassi fenantreentuumal põhinevatel keemilistel ainetel - eelkõige dekstrometorfaanil - ei ole genotoksilist toimet in vitro või in vivo.

Teratogeensus

Dekstrometorfaani kasutamise ja väärarengute vahelist seost ei ole leitud.

Fertiilsus

Rottidel uuriti toimet paaritumisele, tiinusele, viljakusele, järglastele ja imetamisele annustes kuni 50 mg/kg ja ebasoodsaid toimeid ei leitud.

FARMATSEUTILISED ANDMED

Abiainete loetelu

Naatriumsahhariin E954

Naatriumbensoaat E211

Sahharoos

Pihustuskuivatatud vedel glükoos

Vedel sorbitool E420 (mittekristalliseeruv)

Glütserool

Veevaba etanool

Levomentool

Sidrunhape

Karamelli maitseaine (sisaldab propüleenglükooli, bensüülakloholi)

Virsiku maitseaine (sisaldab propüleenglükooli, naartriumtsitraati, bensüülalkoholi, limoneeni)

Puhastatud vesi

Sobimatus

Ei ole teada.

Kõlblikkusaeg

24 kuud.

Pärast esimest avamist 18 kuud.

Säilitamise eritingimused

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pakendi iseloomustus ja sisu

150 ml või 200 ml pruun klaaspudel (tüüp III), mis on suletud ühega järgmistest korgitüüpidest:

• Alumiiniumkork. Pakendisse kuulub plastikust mõõtelusikas gradueerimisvahemikuga 2,5 ml ja 5 ml.

  • Pakendi rikkumise vastase vahendiga plastikust kork. Pakendiga on kaasas plastikust mõõtekork gradueerimisvahemikuga 5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml.
  • Lapsekindel plastikkork. Pakendiga on kaasas plastikust mõõtekork gradueerimisvahemikuga 2 ml, 2,5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 7,5 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 11 ml, 12 ml, 12,5 ml ja 15 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Erihoiatused ravimpreparaadi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravimpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele nõuetele.

MÜÜGILOA HOIDJA

Medochemie Ltd.

1-10 Constantinoupoleos Str

3011 Limassol

Küpros

MÜÜGILOA NUMBER

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Müügiloa esmase väljastamise kuupäev: 06.06.2017

TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

september 2018