Duowin contact - täpilahus (400mg +3mg 1ml) - Pakendi infoleht

ATC Kood: QP53AC82
Toimeaine: permetriin +püriproksüfeen
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisukord

B. PAKENDI INFOLEHT

PAKENDI INFOLEHT

Duowin Contact, täpilahus koertele

  1. MÜÜGILOA HOIDJA NING, KUI NEED EI KATTU, RAVIMIPARTII VÄLJASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Müügiloa hoidja ja tootja: Virbac S.A.

1ère avenue-L.I.D.-2065 m 06516 Carros Prantsusmaa

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Duowin Contact, täpilahus koertele

TOIMEAINETE JA ABIAINETE SISALDUS

Toimeained:

1 ml täpilahust sisaldab:

Permetriini

400 mg

Püriproksüfeeni

3 mg

Abiained:

Butüülhüdroksüanisool, butüülhüdroksütolueen, dietüleenglükoolmonoetüüleeter.

NÄIDUSTUS(ED)

Kirpude ja puukide tõrje koertel.

Kirbutõrje: Täiskasvanud kirpude hävitamine ja uue nakatumise takistamine 4 nädala jooksul. Munade hävimise tõttu on kirpude paljunemine takistatud 8 nädala jooksul.

Puugitõrje: Puukide hävitamine ja uue nakatumise vältimine 4 nädala jooksul.

VASTUNÄIDUSTUSED

Mitte manustada kassidele.

Mitte manustada alla 2 kuu vanustele kutsikatele.

Mitte manustada alla 2 kg kaaluvatele koertele.

Mitte manustada haigetele või haigusest paranevatele koertele.

Mitte manustada ulatuslike nahakahjustustega loomadele.

KÕRVALTOIMED

Harvadel juhtudel on ravitud loomadel esinenud nahasügelust, süljevoolust või oksendamist. Need nähud on taandunud iseenesest. Kui preparaat satub niiskele karvkattele, võib karv ajutiselt heledamaks värvuda või preparaadi pealekandmisjoon mõnda aega nähtavaks jääda.

Kui täheldate tõsiseid kõrvaltoimeid või muid toimeid, mida pole käesolevas pakendi infolehes mainitud, palun teavitage sellest oma veterinaararsti.

LOOMALIIGID

Koer.

ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE(D) JA –MEETOD

Nahale manustamiseks.

Soovituslik minimaalne doos 106 mg permetriini ja 0,8 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta, mis vastab järgmistele preparaadi kogustele.

väikesed koerad kehamassiga kuni 7,5 kg: üks 2 ml pipett,

keskmise suurusega koerad kehamassiga 7,5 kg...15 kg: üks 4 ml pipett suurt kasvu koerad kehamassiga 15 kg...30 kg: üks 8 ml pipett

väga suured koerad kehamassiga üle 30 kg : kaks 8 ml pipetti

SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS

Avada pipett vahetult enne preparaadi nahale kandmist. Hoida pipett otse. Eemaldada kork, seda enda poole keerates.

Kanda pipeti sisu mööda selgroojoont koera nahale. Vajutada pipetile keskmise ja püsiva survega. Kui pipetti jääb veel veidi lahust, kanda see sabajuurele ning abaluude vahele.

Koerad on hästi talunud viiekordset üleannustamist. Üleannustamise tunnused on: liigtundlikkus, liigutuste koordineerimatus, naha punetus, lihasvärinad. Esmaabi: koer pesta korduvalt ja põhjalikult.

KEELUAJAD

Ei rekendata.

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimused puuduvad.

ERIHOIATUSED

Preparaadi mõju võib väheneda, kui loom end pärast preparaadi pealekandmist kohe märjaks teeb või kui teda vahetult pärast ravi pestakse.

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi käsitsemise ajal on soovitatav kasutada majapidamiskindaid. Ravimi käsitsemise ajal mitte juua ega süüa.

Vältida preparaadi sattumist inimese nahale ja silmadesse. Kokkupuute korral loputada koheselt veega. Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooniperioodil ei piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole soovitav manustada ravimit tiinetele ja lakteerivatele loomadele.

ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL

Kasutamata jäänud ravimeid ega jäätmematerjali ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige palun oma veterinaararstilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV

Aprill 2011

LISAINFO

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole. OÜ Zoovetvaru

Uusaru 5

Saue 76505, Tel: 800 9000

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL VÕI SELLE PUUDUMISEL SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Duowin Contact, täpilahus koertele

Permethrin

Pyriproxyfen

< 7,5 kg 7,5 - 15 kg

15 - 30 kg; > 30 kg

TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS

1 ml täpilahust sisaldab:

Permetriini

400 mg

Püriproksüfeeni

3 mg

RAVIMVORM

Täpilahus.

PAKENDI SUURUS(ED)

2 ml 4 tk pakendis.

4 ml 4 tk pakendis.

8 ml 4 tk pakendis.

LOOMALIIGID

Koer

NÄIDUSTUS(ED)

Kirpude ja puukide tõrje koertel.

Kirbutõrje: Täiskasvanud kirpude hävitamine ja uue nakatumise takistamine 4 nädala jooksul. Munade hävimise tõttu on kirpude paljunemine takistatud 8 nädala jooksul.

Puugitõrje: Puukide hävitamine ja uue nakatumise vältimine 4 nädala jooksul. Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

MANUSTAMISVIIS JA -TEE(D)

Nahale manustamiseks.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

KEELUAJAD

Ei rakendata.

ERIHOIATUS(ED), KUI VAJALIK

Mitte manustada kassidele.

Enne kasutamist lugege pakendi infolehte.

KÕLBLIKKUSAEG

Exp {kuu/aasta}>

SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Säilitamise eritingimused puuduvad.

  1. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD PREPARAADI VÕI JÄÄTMETE HÄVITAMISEL, KUI NEED ON KEHTESTATUD

Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

13. MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS” NING TINGIMUSED VÕI PIIRANGUD TARNIMISE JA KASUTAMISE OSAS, kui need on kohaldatavad

Ainult veterinaarseks kasutamiseks. Käsimüügiravim.

MÄRGE ”HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS”

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Virbac S.A.

1ère avenue-L.I.D.-2065 m 06516 Carros Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

TOOTJAPOOLNE PARTII NUMBER

Lot {number}

MIINIMUMNÕUDED ANDMETE OSAS, MIS PEAVAD OLEMA ÄRA MÄRGITUD VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PIPETT

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Duowin Contact, täpilahus koertele < 7,5 kg

7,5 - 15 kg

15 - 30 kg; > 30 kg

TOIMEAINE(TE) KOGUS

1 ml sisaldab :

 

Permethrin

400 mg

Pyriproxyfen

3 mg

PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ANNUSTE ARVU JÄRGI

2 ml

4 ml

8 ml

MANUSTAMISTEE(D)

Nahale manustamiseks.

KEELUAJAD

PARTII NUMBER

Lot{number}

KÕLBLIKKUSAEG

Exp {kuu/aasta}

MÄRGE „AINULT VETERINAARSEKS KASUTAMISEKS”

Ad us vet.

Ainult veterinaarseks kasutamiseks.