Duowin contact - täpilahus (400mg +3mg 1ml) - Ravimi omaduste kokkuvõte

ATC Kood: QP53AC82
Toimeaine: permetriin +püriproksüfeen
Tootja: Virbac S.A.

Artikli sisukord

[Version 7.3, 04/2010]

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Duowin Contact, täpilahus koertele

KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Toimeained:

1 ml täpilahust sisaldab:

Permetriini

400 mg

Püriproksüfeeni

3 mg

Abiained:

Butüülhüdroksütolueen 0,1 mg

Butüülhüdroksüanisool 0,2 mg

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

RAVIMVORM

Täpilahus.

KLIINILISED ANDMED

.Loomaliigid

Koer

.Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Kirpude ja puukide tõrje koertel.

Kirbutõrje: Täiskasvanud kirpude hävitamine ja uue nakatumise takistamine 4 nädala jooksul. Munade hävimise tõttu on kirpude paljunemine takistatud 8 nädala jooksul.

Puugitõrje: Puukide hävitamine ja uue nakatumise vältimine 4 nädala jooksul.

.Vastunäidustused

Mitte manustada kassidele.

Mitte manustada alla 2 kuu vanustele kutsikatele.

Mitte manustada alla 2 kg kaaluvatele koertele.

Mitte manustada haigetele või haigusest paranevatele koertele.

Mitte manustada ulatuslike nahakahjustustega loomadele.

.Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Ei ole.

. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel

Preparaadi mõju võib väheneda, kui loom end pärast preparaadi pealekandmist kohe märjaks teeb või kui teda vahetult pärast ravi pestakse.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud

Ainult välispidiseks kasutamiseks.

Ravimi käsitsemise ajal on soovitatav kasutada majapidamiskindaid. Ravimi käsitsemise ajal mitte juua ega süüa.

Vältida preparaadi sattumist inimese nahale ja silmadesse. Kokkupuute korral loputada koheselt veega.

.Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Harvadel juhtudel on ravitud loomadel esinenud nahasügelust, süljevoolust või oksendamist. Need nähud on taandunud iseenesest. Kui preparaat satub niiskele karvkattele, võib karv ajutiselt heledamaks värvuda või preparaadi pealekandmisjoon mõnda aega nähtavaks jääda.

.Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Uuringud laborloomadel (hiired, rotid, küülikud) ei ole tõestanud teratogeenset või embrüotoksilist toimet.

Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooniperioodil ei piisavalt tõestatud. Seetõttu ei ole soovitav manustada ravimit tiinetele ja lakteerivatele loomadele.

.Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Ei ole teada.

.Annustamine ja manustamisviis

Nahale manustamiseks.

Soovituslik minimaalne doos 106 mg permetriini ja 0,8 mg püriproksüfeeni kg kehamassi kohta, mis vastab järgmistele preparaadi kogustele.

väikesed koerad kehamassiga kuni 7,5 kg: üks 2 ml pipett,

keskmise suurusega koerad kehamassiga 7,5 kg...15 kg: üks 4 ml pipett suurt kasvu koerad kehamassiga 15 kg...30 kg: üks 8 ml pipett

väga suured koerad kehamassiga üle 30 kg : kaks 8 ml pipetti

Avada pipett vahetult enne preparaadi nahale kandmist. Hoida pipett otse. Eemaldada kork, seda enda poole keerates.

Kanda pipeti sisu mööda selgroojoont koera nahale. Vajutada pipetile keskmise ja püsiva survega. Kui pipetti jääb veel veidi lahust, kanda see sabajuurele ning abaluude vahele.

. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Koerad on hästi talunud viiekordset üleannustamist. Üleannustamise tunnused on: liigtundlikkus, liigutuste koordineerimatus, naha punetus, lihasvärinad. Esmaabi: koer pesta korduvalt ja põhjalikult.

. Keeluaeg (-ajad)

Ei rakendata.

FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: ektoparasititsiidid paikseks kasutamiseks, permetriini kombinatsioonid. ATCvet kood: QP53AC82

.Farmakodünaamilised omadused

Permetriin on sünteetiline püretroid, mis häirib välisparasiitide närvirakkude rakumembraani Na-K pumba tööd. Permetriin pidurdab rakumembraani aktsioonipotentsiaali ajal Na+ ioonide sisenemist närvirakku, mille tulemusena pidurdub närviimpulsside ülekanne ja tekib parasiitide paralüüs.

Püriproksüfeen pärsib välisparasiitide paljunemist takistades munade ja larvide arengut ning hoiab ära uute täiskasvanud isendite tekke. Püriproksüfeen hävitab kirbumunad.

.Farmakokineetilised andmed

Ravim on mõeldud ainult välispidiseks kasutamiseks.

Keskkonnaomadused

Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

FARMATSEUTILISED ANDMED

.Abiainete loetelu

Butüülhüdroksüanisool, butüülhüdroksütolueen, dietüleenglükoolmonoetüüleeter.

.Sobimatus

Ei ole teada.

.Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

.Säilitamise eritingimused

Säilitamise eritingimused puuduvad.

.Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Läbipaistmatu valge ühedoosiline kõrgtihedast polüetüleenist pipett. Pakend:

2 ml 4 tk pakendis.

4 ml 4 tk pakendis.

8 ml 4 tk pakendis.

6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. Duowin Contact ei tohi sattuda veekogudesse, sest on ohtlik kaladele ja teistele veeorganismidele.

MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Virbac S.A.

1ère avenue-L.I.D.-2065 m 06516 Carros Prantsusmaa

MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

05.2006/20.04.2011

TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

Märts 2011

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata.

Kuuluvus: käsimüügiravim.