Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Efient

ATC Kood: B01AC22
Toimeaine: prasugrel
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

Efient

Mis on Efient?

Efient on toimeainet prasugreeli sisaldav ravim. Seda tarnitakse kahekordse noole kujuliste tablettidena (kollased 5 mg; beežid 10 mg).

Milleks Efienti kasutatakse?

Efienti kasutatakse koos aspiriiniga aterotrombootiliste nähtude (trombidest ja arterite jäigastumisest tingitud probleemid) vältimiseks ägeda koronaarsündroomiga patsientidel, kellele tehakse perkutaanne koronaarinterventsioon. Äge koronaarsündroom on seisundite rühm, mille hulka kuuluvad ebastabiilne rinnaangiin (tugev valu rinnus) ja südamelihase infarkt. Perkutaanne koronaarinterventsioon on operatsioon, mida kasutatakse ahenenud pärgarterite (koronaararterid, südame veresooned) avamiseks. Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Efienti kasutatakse?

Efienti ravi algab ühe 60 mg annusega. Edaspidi võetakse seda ravimit 10 mg üks kord ööpäevas, väljaarvatud alla 60 kg kaaluvad patsiendid, kelle annus on 5 mg üks kord ööpäevas. Efienti võib võtta koos toiduga või ilma. Efienti kasutavad patsiendid peavad võtma ka arsti poolt määratud annuses aspiriini. Ravi Efienti ja aspiriiniga on soovitatav jätkata kuni üks aasta.
Efienti ei soovitata kasutada alla 18aastastel, sest ravimi ohutuse ja tõhususe kohta selles vanuserühmas ei ole piisavalt andmeid. Ravimit ei soovitata kasutada ka üle 75aastastel patsientidel, välja arvatud juhul, kui arst on hoolikalt kaalunud ravi kasulikkust ja riske ja peab ravi Efientiga vajalikuks. Sel juhul tuleb pärast 60 mg algannust jätkata ravi üks kord päevas kasutatava 5 mg annusega.

Kuidas Efient toimib?

Efienti toimeaine prasugreel on trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor (vereliistakute kokkukleepumise pärssija). See tähendab, et ravim takistab trombide moodustumist. Vere hüübimine on tingitud spetsiaalsete vererakkude – trombotsüütide ehk vereliistakute – kokkukleepumisest (agregatsioonist). Prasugreel takistab trombotsüütide agregatsiooni, tõkestades adenosiindifosfaadi seondumist teatud retseptoriga vereliistakute pinnal. Vereliistakud ei muutu enam kleepuvaks ja väheneb trombi tekke oht, millega ennetatakse südameinfarkti või insulti.
 

Kuidas Efienti uuriti?

Enne inimuuringuid kontrolliti Efienti toimet muude katsetega.
Ühes põhiuuringus võrreldi Efienti, mida manustati 60 mg algannuse ja seejärel 10 mg säilitusannusena, klopidogreeliga (teine trombotsüütide agregatsiooni inhibiitor), kusjuures mõlemaid ravimeid kasutati koos aspiriiniga. Uuringus osales ligikaudu 14 000 ägeda koronaarsündroomiga täiskasvanut, kellele tehti perkutaanne koronaarinterventsioon. Efektiivsuse põhinäitajaks oli kardiovaskulaarsete surmade (südame või veresoonte probleemidest tingitud surmad), südameinfarktide ja insultide koguarvu vähenemine. Patsiente jälgiti keskmiselt 14,5 kuud.

Milles seisneb uuringute põhjal Efienti kasulikkus?

Efient oli kardiovaskulaarsete surmade, südameinfarktide ja insultide koguarvu vähendamisel klopidogreelist efektiivsem. Efienti kasutanud patsientidest oli uuringu lõpuks surnud südameveresoonkonna haigustesse või saanud südameinfarkti või insuldi 9% (643 patsienti 6813st), klopidogreeli kasutanud patsientidest aga suri 11% (781 patsienti 6795st).

Millised riskid Efientiga kaasnevad?

Efienti kõige sagedamad kõrvalnähud (esinenud ühel kuni kümnel patsiendil sajast) on aneemia (punaliblede vähesus), hematoom (vere kogunemine naha alla või lihasesse), epistaksis (ninaverejooks), seedekulgla hemorraagia (veritsemine maos või sooles), lööve, hematuuria (veri uriinis), veritsus punktsioonikohtades (nõelatorke kohtades), verevalum punktsioonikohas ja nahaalused verevalumid. Efienti kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Efienti ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla prasugreeli või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Ravimit ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb liigset veritsust põhjustav haigus, kellel on olnud insult või transitoorne isheemiline atakk (verevoolu ajutine vähenemine aju teatud ossa) või rasked maksaprobleemid.

Miks Efient heaks kiideti?

Inimravimite komitee jõudis otsusele, et Efienti kasulikkus samaaegsel manustamisel koos aspiriiniga aterotrombootiliste tüsistuste vältimisel ägeda koronaarsündroomiga patsientidel, kellele tehakse primaarne või hiline perkutaanne koronaarangioplastika, on suurem kui ravimiga kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Efientile müügiloa.
Milliseid meetmed võetakse, et tagada Efienti kasutamise ohutus?
Efienti valmistav ettevõte tagab, et kõigile seda ravimit patsientide raviks kasutavatele arstidele peavad kõigis liikmesriikides olema kättesaadavad õppematerjalid. Materjalide hulka kuulub teave ravimi ohutu määramise kohta ja meeldetuletus arstidele, et ravimit ei soovitata kasutada üle 75aastastel patsientidel.

Muu teave Efienti kohta

Euroopa Komisjon andis Efienti müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Eli Lilly Nederland BV 25. veebruaril 2009.
Kokkuvõtte viimane uuendus: 01-2009