Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Efient

ATC Kood: B01AC22
Toimeaine: prasugrel
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

5 mg õhukese polümeerikattega tablettide karp

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Efient 5 mg õhukese polümeerikattega tabletid

prasugreel

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks tablett sisaldab 5 mg prasugreeli (vesinikkloriidina)

3. ABIAINED

Sisaldab laktoosi. Lisainformatsiooni vaata pakendi infolehest.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

14 õhukese polümeerikattega tabletti

28 õhukese polümeerikattega tabletti

30x1 õhukese polümeerikattega tablett

56 õhukese polümeerikattega tabletti

84 õhukese polümeerikattega tabletti

90x1 õhukese polümeerikattega tablett

98 õhukese polümeerikattega tabletti

30 õhukese polümeerikattega tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1-5, NL-3991 RA Houten, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/08/503/001 14 õhukese polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/002 28 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/003 30x1 polümeerikattega tablett

EU/1/08/503/004 56 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/005 84 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/006 90x1 polümeerikattega tablett

EU/1/08/503/007 98 polümeerikattega tabletti

EU/1/08/503/015 30 polümeerikattega tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Efient 5 mg