Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zyprexa Velotab - Zyprexa Velotab toote info LISA III

ATC Kood: N05AH03
Toimeaine: olanzapine
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ZYPREXA VELOTAB 5 mg SUUS DISPERGEERUVATELE TABLETTIDELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg olansapiini

3. ABIAINED

Abiained: želatiin, mannitool (E421), aspartaam (E951), naatrium-metüülparahüdroksübensoaat

(E219), naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

98 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudseks kasutamiseks

1. Eemaldage üks blisterpesa ribalt.

2. Koorige ettevaatlikult maha tagakülg.

3. Lükake õrnalt tablett välja.

4. Pange tablett suhu

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, vältimaks valgust ja niiskust.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, NL-3991 RA Houten, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/125/00128 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/009 35 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/005 56 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/013 70 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/017 98 suus dispergeeruvat tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA VELOTAB 5 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ZYPREXA VELOTAB 5 mg SUUS DISPERGEERUVAD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 5 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ZYPREXA VELOTAB 10 mg SUUS DISPERGEERUVATELE TABLETTIDELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 10 mg olansapiini

3. ABIAINED

Abiained: želatiin, mannitool (E421), aspartaam (E951), naatrium-metüülparahüdroksübensoaat

(E219), naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

98 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

1. Eemaldage üks blisterpesa ribalt.

2. Koorige ettevaatlikult maha tagakülg.

3. Lükake õrnalt tablett välja.

4. Pange tablett suhu

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, vältimaks valgust ja niiskust.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, NL-3991 RA Houten, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/125/00228 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/010 35 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/006 56 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/014 70 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/018 98 suus dispergeeruvat tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA VELOTAB 10 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ZYPREXA VELOTAB 10 mg SUUS DISPERGEERUVAD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 10 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ZYPREXA VELOTAB 15 mg SUUS DISPERGEERUVATELE TABLETTIDELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 15 mg olansapiini

3. ABIAINED

Abiained: želatiin, mannitool (E421), aspartaam (E951), naatrium-metüülparahüdroksübensoaat

(E219), naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

98 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte

Suukaudseks kasutamiseks

1. Eemaldage üks blisterpesa ribalt.

2. Koorige ettevaatlikult maha tagakülg.

3. Lükake õrnalt tablett välja.

4. Pange tablett suhu.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, vältimaks valgust ja niiskust

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, NL-3991 RA Houten, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/125/00328 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/011 35 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/007 56 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/015 70 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/019 98 suus dispergeeruvat tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA VELOTAB 15 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ZYPREXA VELOTAB 15 mg SUUS DISPERGEERUVAD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 15 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ZYPREXA VELOTAB 20 mg SUUS DISPERGEERUVATELE TABLETTIDELE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Iga suus dispergeeruv tablett sisaldab 20 mg olansapiini

3. ABIAINED

Abiained: želatiin, mannitool (E421), aspartaam (E951), naatrium-metüülparahüdroksübensoaat

(E219), naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217).

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

28 suus dispergeeruvat tabletti

35 suus dispergeeruvat tabletti

56 suus dispergeeruvat tabletti

70 suus dispergeeruvat tabletti

98 suus dispergeeruvat tabletti

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Suukaudseks kasutamiseks

1. Eemaldage üks blisterpesa ribalt.

2. Koorige ettevaatlikult maha tagakülg.

3. Lükake õrnalt tablett välja.

4. Pange tablett suhu.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST VARJATUD JA KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida originaalpakendis, vältimaks valgust ja niiskust

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, NL-3991 RA Houten, Holland.

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/99/125/00428 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/012 35 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/008 56 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/016 70 suus dispergeeruvat tabletti

EU/1/99/125/020 98 suus dispergeeruvat tabletti

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

ZYPREXA VELOTAB 20 mg

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA KIRJAS BLISTER- VÕI RIBAPAKENDIL

ZYPREXA VELOTAB 20 mg SUUS DISPERGEERUVAD TABLETID: BLISTERPAKENDI FOOLIUMI MÄRGISTUS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

ZYPREXA VELOTAB 20 mg suus dispergeeruvad tabletid

Olansapiin

2. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Lilly

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUBER

Lot

5. MUU