Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Zyprexa Velotab - Zyprexa Velotab toote info PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ATC Kood: N05AH03
Toimeaine: olanzapine
Tootja: Eli Lilly Nederland B.V.

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

ZYPREXA VELOTAB 5 mg, suus dispergeeruvad tabletid

ZYPREXA VELOTAB 10 mg, suus dispergeeruvad tabletid

ZYPREXA VELOTAB 15 mg, suus dispergeeruvad tabletid

ZYPREXA VELOTAB 20 mg, suus dispergeeruvad tabletid

olansapiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud isiklikult teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla

neile kahjulik isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on ZYPREXA VELOTAB ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne ZYPREXA VELOTAB`i võtmist

3. Kuidas ZYPREXA VELOTAB`i võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5 Kuidas ZYPREXA VELOTAB`i säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON ZYPREXA VELOTAB JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

ZYPREXA VELOTAB kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse antipsühootikumideks.

ZYPREXA VELOTAB`iga ravitakse sellist haigust, mille sümptomiteks on tegelikkusele

mittevastavate asjade kuulmine, nägemine või tajumine, ekslikud tõekspidamised, ülemäärane

kahtlustamine ning enesessetõmbumine. Seda haigust põdevad inimesed võivad tunda ka masendust,

ärevust või pinevust.

ZYPREXA VELOTAB`i võib kasutada ka ravimaks sellist seisundit, mille sümptomiteks on “ülev

meeleolu”, ebatavaline energilisus, harilikust palju väikesem unevajadus, väga kiire kõne ja mõtete

sööst ning mõnikord tõsine ärrituvus. See on ka meeleolu stabiliseerija, mis aitab vältida selle

haigusega kaasnevate töövõimetust põhjustavate meeleolu äärmuslike tõusude ja languste

(depressioonide) kordumist.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE ZYPREXA VELOTAB`i VÕTMIST

Ärge kasutage ZYPREXA VELOTAB`i:

- Kui olete allergiline (ülitundlik )olansapiini või mõne teise ZYPREXA VELOTAB`i

koostisosa suhtes. Allergilist reaktsiooni võib ära tunda nahalööbe, sügeluse, näo paistetuse,

huulte paistetuse või õhupuuduse järgi. Kui teil tekib mõni neist nähtudest, rääkige sellest oma

raviarstile.

- Kui teil on diagnoositud probleeme silmadega, nagu nt kindlad glaukoomi vormid

(suurenenud surve silmas).

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga ZYPREXA VELOTAB:

- Seda tüüpi ravimid võivad põhjustada peamiselt näo või keele ebaharilikke liigutusi. Kui teil

seesugused nähud pärast ZYPREXA VELOTAB`i manustamist esinevad, rääkige sellest

raviarstile.

- Väga harva põhjustavad seda tüüpi ravimid selliste sümptomite kombinatsiooni nagu palavik,

kiirenenud hingamine, higistamine, lihasjäikus ja unisus või uimasus. Kui see peaks juhtuma,

võtke kohe ühendust oma raviarstiga.

- ZYPREXA VELOTAB`i kasutamine eakatel dementsusega patsientidel ei ole soovitav, kuna

võivad kaasuda tõsised kõrvalnähud.

Rääkige raviarstile võimalikult kiiresti, kui põete mõnda järgmistest haigustest:

• Suhkurtõbi

• Südamehaigus

• Maksa- või neeruhaigus

• Parkinsoni tõbi

• Langetõbi

• Eesnäärme probleemid

• Soolesulgus (paralüütiline iileus)

• Verehaigused

• Ajuinsult või “mini” ajuinsult (ajutised insuldi sümptomid).

Kui teil esineb dementsus, siis te ise või teie hooldaja peate rääkima arstile, et teil on olnud ajuinsult

või “mini” ajuinsult.

Tavapärast ettevaatust silmas pidades võib arst teil vererõhku jälgida, kui olete üle 65 aasta vana.

ZYPREXA VELOTAB ei ole mõeldud alla 18-aastastele patsientidele.

Kasutamine koos teiste ravimitega:

ZYPREXA VELOTAB`i kasutades võite teisi ravimeid kasutada ainult sel juhul, kui raviarst on seda

lubanud. Kui olete manustanud ZYPREXA VELOTAB`i koos antidepressantidega või ärevust

vähendavate ja und soodustavate ravimitega (trankvillisaatoritega), võite ennast unisena tunda.

Rääkige raviarstile, kui kasutate samaaegselt fluvoksamiini (antidepressant) või tsiprofloksatsiini

(antibiootikum), kuna arst võib vajalikuks pidada teil ZYPREXA VELOTAB`i annuse muutmist.

Palun informeerige oma arsti, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid ravimeid, kaasa

arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid. Eriti tähtis on rääkida arstile sellest, kui kasutate Parkinsoni

tõve vastaseid ravimeid.

ZYPREXA VELOTAB`i võtmine koos toidu ja joogiga

Kui olete manustanud ZYPREXA VELOTAB`i, siis ärge jooge mingeid alkohoolseid jooke, kuna

ZYPREXA VELOTAB ja alkohol koos võivad tekitada unisust.

Rasedus ja imetamine

Kui olete rase või esineb raseduse kahtlus, siis rääkige sellest võimalikult kiiresti raviarstile. Raseduse

korral ei tohi seda ravimit kasutada, välja arvatud juhul, kui arst on seda soovitanud. Rinnaga toitmise

perioodil ei tohi seda ravimit kasutada, kuna ZYPREXA VELOTAB eritub rinnapiima.

Vastsündinutel, kelle emad on raseduse viimasel trimestril (raseduse kolme viimase kuu jooksul)

kasutanud ZYPREXA VELOTAB`i, võib esineda järgmisi sümptomeid: värisemine, lihasjäikus ja/või

nõrkus, unisus, rahutus, hingamisraskus ja raskused toitmisel. Kui vastsündinul tekib mõni nendest

sümptomitest, tuleks võtta ühendust arstiga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

ZYPREXA VELOTAB`i kasutamise ajal võite end uimasena tunda. Kui see peaks esinema, siis ärge

juhtige autot ega käsitsege tööriistu ega masinaid. Rääkige sellest raviarstile.

Oluline teave mõningate ZYPREXA VELOTAB`i koostisainete kohta:

Patsiendid, kes ei talu fenüülalaniini, peavad silmas pidama, et ZYPREXA VELOTAB sisaldab

aspartaami, mis on fenüülalaniini saamisallikas. See võib olla kahjulik fenüülketonuuriat põdevatele

inimestele.

Patsiendid, kes ei talu mannitooli, peavad silmas pidama, et ZYPREXA VELOTAB sisaldab

mannitooli.

ZYPREXA VELOTAB sisaldab naatrium-metüülparahüdroksübensoaati ja

naatriumpropüülparahüdroksübensoaati, mis võivad mõnel inimesel põhjustada allergilist reaktsiooni.

Allergiline reaktsioon võib avalduda nahalööbe, sügeluse ja õhupuuduse kaudu. See võib ilmneda

kohe või mõnda aega pärast ZYPREXA VELOTAB`i manustamist.

3. KUIDAS VÕTTA ZYPREXA VELOTAB`i

Võtke ZYPREXA VELOTAB`i alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski

kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Arst seletab teile, mitu tabletti ZYPREXA VELOTAB`i võtta ning kui kaua ravi peab jätkuma.

ZYPREXA VELOTAB`i ööpäevane annus on 5 ja 20 mg. Sümptomite taastumisel konsulteerige

arstiga, kuid ärge katkestage ZYPREXA VELOTAB`i kasutamist ilma arsti korralduseta.

Te peate ZYPREXA VELOTAB tablette võtma üks kord ööpäevas, vastavalt raviarsti õpetusele.

Püüdke tablett manustada iga päev ühel ja samal ajal. See ei oma tähtsust, kas võtate tabletti koos

toiduga või ilma. ZYPREXA VELOTAB´i suus dispergeeruvad tabletid on suukaudseks kasutamiseks.

ZYPREXA VELOTAB tabletid murduvad kergesti, mistõttu käsitsege neid ettevaatlikult. Ärge

käsitsege tablette märgade kätega, kuna need võivad murduda.

1 Hoidke blisterriba otstest ja eemaldage üks blisterpesa ülejäänud ribalt, rebides õrnalt mööda

perforatsioonijoont.

2. Koorige ettevaatlikult maha tagakülg.

3. Lükake õrnalt tablett välja.

4. Pange tablett suhu. See lahustub kohe suus ning seda on kerge alla neelata.

Te võite asetada tableti ka klaasi või tassi, mis on täidetud vee, apelsinimahla, õunamahla, piima või

kohviga, ning segada. Mõne joogiga võib segu värvust muuta ning hägustuda. Jooge see kohe ära.

Kui Te võtate ZYPREXA VELOTABi rohkem kui ette nähtud:

Patsientidel, kes on võtnud ZYPREXA VELOTAB´i rohkem kui ette nähtud, on esinenud järgmisi

sümptomeid: kiired südamelöögid, ärevus/agressiivsus, kõnehäired, ebaharilikud liigutused (eriti näo

või keele) ja vähenenud teadlikkuse tase. Teised sümptomid võivad olla: tugev segaduses olek,

krambid (epilepsia), kooma, palavik, kiirem hingamine, higistamine, lihasjäikus ja uimasus või unisus,

hingamise sageduse aeglustumine, aspiratsioon, kõrge või madal vererõhk, südamerütmihäired. Võtke

koheselt ühendust oma raviarsti või haiglaga. Näidake arstile oma tablettide pakendit.

Kui Te unustate ZYPREXA VELOTAB`i võtta

Võtke tablett niipea, kui see teile meenub. Ärge võtke ühel päeval kahte annust.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui Te lõpetate ZYPREXA VELOTAB`i võtmise

Ärge lõpetage tablettide kasutamist kohe, kui tunnete ennast paremini. Tähtis on, et jätkaksite

tablettide võtmist niikaua, kui arst seda nõuab.

Kui Te lõpetate ZYPREXA VELOTAB`i võtmise järsku, võivad ilmneda sellised sümptomid nagu

higistamine, võimatus magada, värinad, ärevus või iiveldus ja oksendamine. Teie arst võib Teil

soovitada enne ravi lõpetamist annust järk-järgult vähendada.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka ZYPREXA VELOTAB põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sagedasti esinevad kõrvaltoimed: mõjutavad 1 kasutajat 10-st

• Kaalutõus

• Unisus

• Tõstab prolaktiini taset veres

Sagedasti esinevad kõrvaltoimed: mõjutavad 1-10 kasutajat 100-st

• Mõnede vererakkude hulga ja ringlevate rasvade sisalduse muutused

• Suhkrusisalduse tõus veres ja uriinis

• Näljatunne

• Pearinglus

• Rahutus

• Värisemine

• Lihasjäikus või -spasm (sealhulgas silma liigutused)

• Kõnehäired

• Ebaharilikud liigutused (eriti näo või keele)

• Kõhukinnisus

• Suukuivus

• Lööve

• Jõuetus

• Äärmine väsimus

• Vedelikupeetus, mis võib viia käte, pahkluude või jalgade paistetuseni

• Ravi alguses võivad mõned inimesed tunda pearinglust või minestada (millega kaasneb

aeglane pulsisagedus), eriti istuvast või lamavast asendist tõustes. Tavaliselt möödub see

iseenesest, aga kui seda ei juhtu, siis konsulteerige raviarstiga.

• Seksuaalsuse häired, nt libiido langus meestel ja naistel või erektsioonihäired meestel.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: mõjutavad 1-10 kasutajat 1000-st

• Aeglane pulsisagedus

• Tundlikkus päikesekiirgusele

• Kusepidamatus

• Karvakadu

• Menstruatsioonide puudumine või vähenemine.

• Muutused rinnanäärmetes nii meestel kui naistel, nt ebatavaline piimanõristus rindadest või

rinnanäärmete suurenemine.

Harva esinevad kõrvaltoimed: mõjutavad 1-10 kasutajat 10 000-st

• Rindade suurenemine meestel või naistel

Teised võimalikud kõrvaltoimed: olemasolevate andmete põhjal ei saa sagedust hinnata.

• Allergiline reaktsioon (nt suu ja kõri turse, sügelus, lööve)

• Suhkurtõve ägenemine või tekkimine, millega on vahel kaasnenud ketoatsidoos (ketoainete

rohkus veres ja uriinis) ja kooma.

• Normaalse kehatemperatuuri alanemine

• Krambid, tavaliselt on sellistel juhtudel patsiendil juba varem krambid (epilepsia) esinenud.

• Palaviku, kiire hingamise, higistamise, lihasjäikuse ja uimasuse või unisuse kombinatsioon.

• Silma lihaste spasmid, mis põhjustavad silmade ringlevaid liigutusi

• Ebaregulaarsed südamerütmid

• Seletamatu äkksurm

• Verehüübed, nagu nt jala süvaveenide ummistumine või verehüüve kopsus

• Pankreatiit, mis põhjustab tugevat kõhuvalu, palavikku ja iiveldust.

• Maksahaigus, mis ilmneb naha kollasusega ja valgete laikudega silmas

• Lihastehaigust, millele on iseloomulikud seletamatud valud

• Urineerimisraskused

• Kauakestvat ja/või valulikku erektsiooni

Eakatel dementsusega patsientidel võivad esineda ajuinsult, kopsupõletik, uriinipidamatus,

kukkumine, äärmine väsimus, nägemismeelepetted, palavik, naha punetus ja kõndimisraskused. Selles

patsiendigrupis on täheldatud mõnesid fataalse lõpuga juhte.

Parkinsoni tõbe põdevatel haigetel võib ZYPREXA VELOTAB sümptomeid halvendada.

Mõnedel naistel, kes on pikemat aega seda tüüpi ravimeid kasutanud, on harva tekkinud piima

eritumine ning menstruatsioone on ära jäänud või on esinenud ebaregulaarseid menstruaaltsükleid. Kui

see peaks kauem püsima, siis rääkige sellest oma raviarstile.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS ZYPREXA VELOTAB`i SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage ZYPREXA VELOTAB´i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Hoida originaalpakendis, kaitsmaks valguse ja niiskuse eest.

Palun tagastage ülejäänud ravim apteekrile. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos

majapidamisprügiga. Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need

meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida ZYPREXA VELOTAB sisaldab:

- Toimeaine on olansapiin. Iga ZYPREXA VELOTAB suus dispergeeruv tablett sisaldab 5 mg,

10 mg, 15 mg või 20 mg toimeainet. Täpne sisaldus on näidatud ZYPREXA VELOTAB

pakendil.

- Abiaineid on želatiin, mannitool (E421), aspartaam (E951), naatriummetüülparahüdroksübensoaat

(E219) ja naatriumpropüülparahüdroksübensoaat (E217).

Kuidas ZYPREXA VELOTAB välja näeb ja pakendi sisu

ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg on kollased suus dispergeeruvad

(suuslahustuvad) tabletid. Suus dispergeeruv tablett on sellise tableti nimetus, mis lahustub kohe suus

ning mida on kerge neelata.

ZYPREXA VELOTAB 5 mg, 10 mg, 15 mg ja 20 mg on saadaval 28, 35, 56, 70 või 98 tableti kaupa.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja: Eli Lilly Nederland BV, Grootslag 1 – 5, NL-3991 RA Houten, Holland.

Tootja:

Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madriid, Hispaania.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja

poole.