Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xagrid

ATC Kood: L01XX35
Toimeaine: anagrelide
Tootja: Shire Pharmaceutical Contracts Limited

Artikli sisukord

 

Xagrid
anagreliid

Kokkuvõte üldsusele

Mis on Xagrid?

Xagrid on ravim, mis sisaldab toimeainena anagreliidi. Seda turustatakse valgete kapslitena (0,5 mg).

Milleks Xagridit kasutatakse?

Xagridit kasutatakse vereliistakute ehk trombotsüütide (hüübimises osalevad vererakud) sisalduse vähendamiseks patsientidel, kellel on essentsiaalne trombotsüteemia (haigus, kus veres on liiga palju vereliistakuid). Essentsiaalne tähendab, et seda ei põhjusta ükski teine haigus. Xagridit kasutatakse, kui patsiendil ei teki senisele ravile ravivastust või kui ta seda ei talu või kui ta kuulub vanuse (üle 60 aasta), vereliistakute väga suure sisalduse arvu või varasemate hüübimisprobleemide tõttu riskirühma.
Et essentsiaalse trombotsüteemiaga patsiente on vähe ja see haigus esineb harva, nimetati Xagrid 29. detsembril 2000 harvikravimiks.
Seda ravimit saab üksnes retsepti alusel.

Kuidas Xagridit kasutatakse?

Ravi Xagridiga tohib alustada üksnes essentsiaalse trombotsüteemiaga patsientide ravis kogenud arst.
Xagridi soovitatav algannus on üks kapsel kaks korda ööpäevas. Nädala pärast suurendatakse annust kord nädalas, iga kord ühe kapsli võrra ööpäevas, kuni vereliistakute sisaldus patsiendi veres langeb alla 600 miljoni raku milliliitri kohta, ideaaljuhul vahemikku 150–400 miljonit/ml (tervetel inimestel tavaliselt esinev sisaldus). Tulemused ilmnevad üldjuhul kahe kuni kolme nädala jooksul pärast ravi algust.
Xagridi soovitatav suurim annus on viis kapslit korraga. Ravimi väljatöötamisel ja uuringutel kasutati annuseid kuni 20 kapslit ööpäevas.

Kuidas Xagrid toimib?

Essentsiaalne trombotsüteemia on haigus, mille korral luuüdis tekib liiga palju vereliistakuid (trombotsüüte). Selle tulemusena võivad patsiendil tekkida trombid (soonesisesed verehüübed) või muud hüübimisprobleemid. Xagridi toimeaine anagreliid blokeerib megakarüotsüütide (luuüdi rakud, millest tekivad vereliistakud) arengut ja kasvu ning vähendab sellega vereliistakute sisaldust veres, mis aitab essentsiaalse trombotsüteemiaga patsiente.

Kuidas Xagridit uuriti?

Xagridit uuriti neljas põhiuuringus, milles osalenud patsientidel oli mitmesuguseid haigusi, kus luuüdis tekib liiga palju rakke. Ligikaudu 3000 patsiendil oli essentsiaalne trombotsüteemia. Neist enamik oli saanud muid ravimeid, kuid vajasid uut ravimit. Xagridit ei võrreldud teiste ravimitega. Patsiente raviti Xagridiga kuni viis aastat. Efektiivsuse põhinäitaja oli patsientide arv, kellel oli täielik ravivastus, mis uuringus oli määratletud vereliistakute sisalduse vähenemisena alates ravi algusest vähemalt 50% võrra või väärtuseni alla 600 miljoni/ml.

Milles seisneb uuringute põhjal Xagridi kasulikkus?

Xagrid vähendas vereliistakute sisaldust efektiivselt. Suurimas uuringus tekkis täielik ravivastus 67%-l essentsiaalse trombotsüteemiaga patsiendil (628 patsienti 934-st) ja 66%-l neist patsientidest, kes ei talunud muid ravimeid või kellel ei tekkinud neile ravivastust (480 patsienti 725-st). Patsientide hüübimis- ja veritsemisjuhtude arv uuringute jooksul vähenes, kuid ravimi kasulikkust ei suudetud veenvalt tõestada.

Mis riskid Xagridiga kaasnevad?

Xagridi kõige sagedam kõrvalnäht (esinenud enam kui ühel patsiendil kümnest) on peavalu. Xagridi kohta teatatud kõrvalnähtude täieliku loetelu leiate pakendi infolehelt.
Xagridit ei tohi kasutada patsiendid, kes võivad olla anagreliidi või selle ravimi mis tahes muu koostisaine suhtes ülitundlikud (allergilised). Xagridit ei tohi kasutada mõõduka või raske neeru- või maksahaigusega patsiendid.

Miks Xagrid heaks kiideti?

Inimravimite komitee järeldas, et Xagrid on vereliistakute sisalduse vähendamisel essentsiaalse trombotsüteemiaga patsientidel efektiivne. Komitee otsustas, et Xagridi kasulikkus kasutamisel teise valiku ravimina essentsiaalse trombotsüteemiaga patsientide raviks on suurem kui sellega kaasnevad riskid. Komitee soovitas anda Xagridile müügiloa.
Xagridile anti müügiluba erandkorras. See tähendab, et kuna haigus on haruldane, ei ole olnud võimalik saada Xagridi kohta täielikku teavet. Euroopa Ravimiamet vaatab kõik võimalikud uued andmed igal aastal uuesti läbi ning vajaduse korral uuendab käesolevat kokkuvõtet.

Mis teavet Xagridi kohta veel oodatakse?

Xagridit turustav ettevõte teeb täiendavaid uuringuid, milles eelkõige võrreldakse Xagridi ja hüdroksüuurea (samuti essentsiaalse trombotsüteemia ravim) efektiivsust ning vaadeldakse Xagridi kasutamist raseduse ajal. Ettevõte esitab inimravimite komiteele ka kogu avaldatud teabe ravimi efektiivsuse kohta.

Muu teave Xagridi kohta

Euroopa Komisjon andis Xagridi müügiloa, mis kehtib kogu Euroopa Liidu territooriumil, ettevõttele Shire Pharmaceutical Contracts Limited 16. novembril 2004. Müügiluba pikendati 16. novembril 2009.

Kokkuvõtte viimane uuendus: 11-2009.