Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xagrid

ATC Kood: L01XX35
Toimeaine: anagrelide
Tootja: Shire Pharmaceutical Contracts Limited

Artikli sisukord

 

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Xagrid 0,5 mg kõvakapslid

anagreliid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte

• Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

• Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti või apteekriga.

• Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

• Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Xagrid ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Xagridi võtmist

3. Kuidas Xagridi võtta

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Xagridi säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON XAGRID JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Xagrid on ravimpreparaat, mis sekkub trombotsüütide loomeprotsessi. Ravimi mõjul väheneb luuüdi

poolt toodetavate trombotsüütide arv, mille tagajärjel väheneb ka vere trombotsüütide arv kuni

normaaltasemeni. Seetõttu kasutatakse ravimit essentsiaalse trombotsüteemia patsientide ravimisel.

Essentsiaalne trombotsüteemia on seisund, mis tekib siis, kui luuüdi toodab liiga palju vererakke, mida

tuntakse trombotsüütidena. Trombotsüütide liiga suur kogus veres võib tekitada vereringeprobleeme

ning tromboosi.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE XAGRIDI VÕTMIST

Ärge võtke Xagridi

• kui te olete allergiline (ülitundlik) anagreliidi või Xagridi mõne koostisosa suhtes. Kontrollige

koostisosi käesoleva infolehe lõigust 6. Allergiline reaktsioon võib väljenduda nahalööbes,

sügelemises, näo või huulte paistetuses või hingamistakistuses;

• kui teil on mõõdukaid või tõsiseid maksaprobleeme või raske neerukahjustus;

• kui teil on mõõdukaid või tõsiseid neeruprobleeme.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Xagrid

Enne ravi alustamist Xagridiga pidage nõu arstiga:

• kui teil on või arvate olevat probleeme südamega;

• kui teil on probleeme maksa ja neerudega;

• kui olete rase või imetate;

• kui teie arst on teile öelnud, et teil on mõningate suhkrute talumatus.

Kasutamisel koos atsetüülsalitsüülhappega (aspiriiniga) suureneb suurte verejooksude risk (vt lõik

„Võtmine koos teiste ravimitega“).

Võtmine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Öelge oma arstile, kui kasutate mõnda järgmistest ravimitest:

• fluvoksamiini, mida kasutatakse depressiooni ravis;

• omeprasooli, mida kasutatakse seedetrakti probleemide, nt refluksösofagiidi ja mao- ning

kaksteistsõrmiksoole haavandite puhul;

• teofülliini, mida kasutatakse raske astma ning hingamisprobleemide ravis;

• südameravimeid, nt milrinoon, enoksimoon, amrinoon, olprinoon ja tsilostasool;

• atsetüülsalitsüülhapet (aspiriini), mida kasutatakse kerge kuni mõõduka valu raviks, nt

peavalude leevendamiseks;

• muid ravimeid, mis mõjutavad teie verehüübivust.

Kui Xagridi võtta koos nende ravimitega, ei pruugi need õigesti toimida.

Kui teil tekib küsimusi, küsige nõu oma arstilt või apteekrilt.

Xagridi võtmine koos toidu ja joogiga

Neid kapsleid võib võtta koos toiduga, pärast sööki või tühja kõhuga. Lisateavet ravimi võtmise kohta

vt lõigust 3.

Rasedus ja imetamine

Palun pidage nõu arstiga, kui olete rase või soovite rasestuda. Rasedatel ei soovitata Xagridi võtta.

Xagridi võtmise ajal peavad rasestumisvõimelised naised kasutama efektiivseid rasestusvastaseid

vahendeid. Rasestusvastaste vahendite suhtes pidage nõu arstiga.

Pidage nõu arstiga, kui te imetate või kui kavatsete oma last imetada. Imetamise ajal ei tohi Xagridi

võtta. Kui võtate Xagridi, tuleb imetamine lõpetada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Mõnel Xagridi võtnud patsiendil täheldati pearinglust. Pearingluse esinemisel ei tohi juhtida autot ega

käsitseda masinaid.

Oluline teave mõningate Xagridi koostisainete kohta

Xagridi koostises on laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu mõningaid suhkruid, võtke enne

kapslite tarvitamist ühendust oma arstiga.

3. KUIDAS XAGRIDI VÕTTA

Võtke Xagridi alati täpselt nii, nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Sõltuvalt haige seisundist võib Xagridi sissevõetav kogus erineda. Õige annuse kirjutab välja arst.

Andmed Xagridi kasutamise kohta lastel ja noorukitel on piiratud ning seetõttu tuleb Xagridi kasutada

ettevaatusega.

Xagridi tavaline algannus on 1 mg (2 kapslit) päevas – üks kapsel kaks korda päevas vähemalt ühe

nädala jooksul.

Efektiivse ravi kindlustamiseks ja teile sobiva annuse leidmiseks võib arst hiljem päevast kapslite arvu

kas suurendada või vähendada.

Kapsel tuleb koos klaasi veega tervelt alla neelata. Ravimit võib võtta kas koos toiduga, pärast sööki

või tühja kõhuga. Soovitatav on kapsel sisse võtta iga päev samal ajal.

Mitte võtta rohkem kapsleid, kui arst on ette kirjutanud.

Ravimi efektiivsuse kontrollimiseks palub arst teil teha vereproove kindlate ajavahemike järgi.

Kui te võtate Xagridi rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate Xagridi rohkem kui ette nähtud või keegi teine võttis teie ravimit, informeerige otsekohe

oma arsti või apteekrit ja näidake Xagridi pakendit.

Kui te unustate Xagridi võtta

Võtke kapsel sisse kohe, kui teile meenub. Järgmine annus võtke tavalisel ajal. Ärge võtke

kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Xagrid põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kui tunnete

oma tervise pärast muret, pidage palun nõu oma arstiga.

Tõsised kõrvaltoimed:

tugev valu rinnus, südamepekslemine koos pearingluse või nõrkusega, minestus, tugev valu kõhus või

seedetraktis, veriokse või verine või must väljaheide, hingamisraskused või õhupuudus, eriti juhul, kui

teie huuled või nahk muutuvad sinakaks. Neid seisundeid ei esine sageli, kuid need on tõsised. Kui

märkate mõnda neist kõrvaltoimetest, võtke viivitamata oma arstiga ühendust.

Väga sagedad kõrvaltoimed (tekivad rohkem kui 1 kasutajal 10-st):

peavalu.

Sagedad kõrvaltoimed (tekivad 1 kuni 10 kasutajal 100-st):

pearinglus (harva kas püsti seistes või voodist tõustes), väsimus, südamepekslemine (tunne, et süda

peksab kiiresti või ebaregulaarselt), iiveldus, kõhulahtisus, kõhuvalu, kõhupuhitus ja gaasid,

oksendamine, aneemia (punaste vereliblede arvu kerge vähenemine ja rauapuudus), vedelikupeetus

(k.a pahkluude paistetus) või lööve.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (tekivad 1 kuni 10 kasutajal 1000-st):

nõrkustunne või halb enesetunne, kõrge vererõhk, külmavärinad või palavik, kõrvetised, anoreksia,

kõhukinnisus, verevalumid, lokaalsed tursed, kehakaalu langus, lihasvalu, liigesvalu, seljavalu,

tundlikkuse vähenemine ehk sõrmede või varvaste torkimine, unetus, depressioon, meeltesegadus,

närvilisus, suukuivus, mälukaotus, allergiline köha, hingetus, verejooks ninast, kopsupõletik, juuste

väljalangemine, naha sügelus või värvimuutused, impotentsus või maksaensüümide taseme tõus. Teie

arst võib määrata vereproovi, mis võib näidata maksaensüümide hulga suurenemist.

Harvad kõrvaltoimed (tekivad 1 kuni 10 kasutajal 10 000-st):

südameinfarkt, veritsevad igemed, kehakaalu tõus, südamelihase haigused, koordinatsioonihäired,

kõnehäired, kuiv nahk, migreen, nägemishäired või topeltnägemine, kohin kõrvades, suurenenud

urineerimisvajadus öösel, valu, ‘gripilaadsed’ sümptomid.

Teatatud on järgmiste kõrvaltoimete esinemisest, mille esinemissagedus ei ole täpselt teada:

• hepatiit (maksapõletik) koos maksaensüümide taseme tõusuga

• allergiline alveoliit (kopsupõletik)

• tubulointerstitsiaalne nefriit (neerupõletik).

Kui mõni neist kõrvaltoimetest muutub tõsiseks, palun rääkige sellest oma arstile. Kui täheldate mis

tahes kõrvaltoimeid, mida ei ole loetletud selles infolehes, informeerige sellest oma arsti või apteekrit.

5. KUIDAS XAGRIDI SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Xagridi pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast EXP. Kõlblikkusaeg

viitab kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kui arst käsib teil ravimi kasutamise lõpetada, ärge hoidke ülejäänud ravimit alles, välja arvatud kui

arst seda nõuab. Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga.

Küsige oma apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad

kaitsta keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Xagrid sisaldab

Toimeaine on anagreliid. Iga kapsel sisaldab 0,5 mg anagreliidi (anagreliidvesinikkloriidina).

Abiained on:

Kapsli sisu: povidoon (E1 201), krospovidoon, veevaba laktoos, laktoosmonohüdraat,

mikrokristalliline tselluloos (E460) ja magneesiumstearaat.

Kapsli ümbris: želatiin ja titaandioksiid (E171).

Trükivärv: šellak, kange ammooniumilahus, kaaliumhüdroksiid (E525), must raudoksiid (E172).

Kuidas Xagrid välja näeb ja pakendi sisu

Xagrid tarnitakse läbipaistmatute valgete kõvakapslitena. Neil on märge „S 063“.

Kapslid tarnitakse pudelis, milles on 100 kõvakapslit.

Müügiloa hoidja

Shire Pharmaceutical Contracts Limited

Hampshire International Business Park

Chineham, Basingstoke

Hampshire

RG24 8EP

Ühendkuningriik

Tel: +44(0) 1256 894000

Faks: +44(0) 1256 894708

Email: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja

Wasdell Packaging Limited

Units 6, 7, 8 Euro Way

Blagrove

Swindon

SN5 8YW

Ühendkuningriik

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.