Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Xagrid

ATC Kood: L01XX35
Toimeaine: anagrelide
Tootja: Shire Pharmaceutical Contracts Limited

Artikli sisukord

 

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL JA SISEPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

VÄLISPAKEND JA PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Xagrid 0,5 mg kõvakapslid

Anagreliid

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

Üks kõvakapsel sisaldab 0,5 mg anagreliidi (anagreliidvesinikkloriidina).

3. ABIAINED

Sisaldab ka laktoosi.

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

100 kõvakapslit

5. MANUSTAMISVIIS JA –TEE

Peroraalne.

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

Kõlblik kuni:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

10. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS (VAJADUSEL), VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Shire Pharmaceutical Contracts Ltd

Basingstoke

RG24 8EP

Ühendkuningriik

12. MÜÜGILOA NUMBER(NUMBRID)

EU/1/04/295/001

13. PARTII NUMBER

Partii nr:

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Xagrid (ainult välispakendil)