Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Yellox

ATC Kood: S01BC11
Toimeaine: bromfenac sodium sesquihydrate
Tootja: Croma-Pharma GmbH

Artikli sisukord

LISA I

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks milliliiter lahust sisaldab 0,9 mg bromofenakki (naatriumseskvihüdraadina).

Üks tilk sisaldab ligikaudu 33 mikrogrammi bromofenakki.

Abiaine:

Lahuse iga milliliiter sisaldab 50 mikrogrammi bensalkooniumkloriidi.

Abiainete täielik loetelu vt lõik 6.1.

3. RAVIMVORM

Silmatilgad, lahus.

Läbipaistev kollane lahus.

pH: 8,1 - 8,5; osmolaalsus: 270 - 330 mOsmol/kg

4. KLIINILISED ANDMED

4.1 Näidustused

Täiskasvanud patsientidel katarakti eemaldamise operatsiooni järgse postoperatiivse silmapõletiku

ravi.

4.2 Annustamine ja manustamisviis

Annustamine

Kasutamine täiskasvanutel, sealhulgas eakatel patsientidel

Annus on üks tilk Yelloxit põletikust haaratud silma(desse) kaks korda ööpäevas, alustades üks päev

pärast katarakti operatsiooni ja jätkates operatsioonijärgse esimese kahe nädala pikkuse perioodi

jooksul.

Ravi ei tohi kesta kauem kui 2 nädalat, sest pikema perioodi kohta puuduvad ohutusandmed.

Lapsed

Bromofenaki ohutus ja efektiivsus lastel pole tõestatud. Andmed puuduvad.

Maksa- ja neerupuudulikkus

Yelloxit ei ole uuritud maksahaiguse või neerupuudulikkusega patsientidel.

Manustamisviis

Okulaarne

Kui kasutatakse rohkem kui ühte paikset silmaravimit, tuleb erinevad ravimid silma panna vähemalt

5 minutilise vahega.

Pipeti otsa ja lahuse saastumise ennetamiseks tuleb olla hoolikas, et pudeli pipeti otsaga mitte

puudutada silmalaugusid, silmaümbrust või muid pindu. Juhendage patsienti hoidma pudelit

kasutamisvälisel ajal tihedalt suletuna. Ravi ajal Yelloxiga ei tohi kanda kontaktläätsi (vt lõik 4.4).

4.3 Vastunäidustused

Yelloxit ei tohi kasutada patsientidel, kellel esineb teadaolev ülitundlikkus bromofenaki või ravimi

ükskõik millise abiaine suhtes või teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite suhtes.

Yellox on vastunäidustatud patsientidel, kellel atsetüülsalitsüülhape või muu prostaglandiinide

süntetaasi inhibeeriva toimega ravim tekitab astmahoo, urtikaaria või ägeda riniidi.

4.4 Hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel

Kõik paiksed mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad sarnaselt paiksete kortikosteroididega

aeglustada või edasi lükata paranemist. Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite ja paiksete

steroidide samaaegne kasutamine võib suurendada paranemisprobleemide tekkimise tõenäosust.

Yellox sisaldab naatriumsulfitit, mis tundlikel patsientidel võib põhjustada allergilist tüüpi

reaktsioone, sealhulgas anafülaksia sümptomeid ja eluohtlikke või vähem tõsiseid astmahooge.

Ristsensitiivsus

Esineb ristsensitiivsuse tõenäosus atsetüülsalitsüülhappe, fenüülatseethappe derivaatide ja teiste

mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite vahel. Seega tuleb olla ettevaatlik nende patsientide

ravimisel, kellel on varem esinenud tundlikkusreaktsioone nende ravimite suhtes, ning hoolikalt tuleb

hinnata potentsiaalset riski ja kasu.

Tundlikud isikud

Tundlikel isikutel võib paiksete mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite, sealhulgas Yelloxi pidev

kasutamine põhjustada epiteeli lagunemist, sarvkesta õhenemist, sarvkesta erosioone, sarvkesta

haavandumist ja sarvkesta perforatsiooni. Need seisundid võivad ohustada nägemist. Sarvkesta epiteeli

lagunemise tunnustega patsientidel tuleb paiksete mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite

kasutamine koheselt katkestada ning nende sarvkesta seisundit tuleb hoolikalt jälgida. Seega võib

silma manustatavate kortikosteroidide ja mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite samaaegne

kasutamine riskipatsientidel suurendada sarvkestaga seotud kõrvaltoimete riski.

Turustusjärgne kogemus

Paiksete mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite turustusjärgne kogemus näitab, et selliste

sarvkestaga seotud kõrvaltoimete, mis võivad hakata nägemist ohustama, risk võib olla suurem

patsientidel, kellele on tehtud keerukas silmaoperatsioon või sarvkesta denervatsioon või kellel

esinevad sarvkesta epiteeli defektid, suhkurtõbi, silma pinna haigused, näiteks kuiva silma sündroom,

või reumatoidartriit või kellele on lühikese ajavahemiku jooksul tehtud korduvaid silmaoperatsioone.

Nendel patsientidel tuleb paikseid mittesteroidseid põletikuvastaseid ravimeid kasutada ettevaatusega.

Kirjeldatud on, et silma manustatavad mittesteroidsed põletikuvastased ravimid võivad

silmaoperatsioonide korral põhjustada suuremat silma kudede veritsust (sealhulgas hüfeemi).

Teadaoleva veritsuskalduvusega patsientidel või patsientidel, kes saavad teisi veritsusaega pikendada

võivaid ravimeid, tuleb Yelloxit kasutada ettevaatusega.

Silmainfektsioon

Põletikuvastaste ravimite paikne kasutamine võib peita ägeda silmainfektsiooni sümptomeid.

Kontaktläätsede kasutamine

Üldiselt ei ole kontaktläätsede kandmine katarakti operatsiooni järgsel perioodil soovitatav. Seega

tuleb patsiente juhendada Yelloxi ravi ajal mitte kandma kontaktläätsi.

Abiained

Kuna Yellox sisaldab bensalkooniumkloriidi, on sagedase või pikaajalise kasutamise korral vajalik

hoolikas jälgimine.

Bensalkooniumkloriid põhjustab teadaolevalt pehmete kontaktläätsede värvi muutust. Kokkupuudet

pehmete kontaktläätsedega tuleb vältida. Bensalkooniumkloriidil on kirjeldatud silma ärritust,

punktkeratopaatiat ja/või toksilist haavanduvat keratopaatiat põhjustavat toimet.

4.5 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Formaalseid koostoimete uuringuid ei ole tehtud, kuid koostoimeid silmaoperatsioonide korral

kasutatavate antibiootikume sisaldavate silmatilkadega ei ole kirjeldatud.

4.6 Fertiilsus, rasedus ja imetamine

Rasedus

Bromofenaki kasutamise kohta raseduse ajal ei ole piisavalt andmeid. Loomkatsed on näidanud

kahjulikku toimet reproduktiivsusele (vt lõik 5.3). Võimalik risk inimesele ei ole teada. Kuna

mitterasedatel naistel on Yelloxiga ravi järel süsteemne ekspositsioon ravimile kaduvväike, võib

rasedusaegset riski pidada väikeseks.

Arvestades prostaglandiinide biosünteesi inhibeerivate ravimite teadaolevaid toimeid loote

kardiovaskulaarsele süsteemile (arteriaalse juha sulgemine), tuleb Yelloxi kasutamist raseduse

kolmandal trimestril vältida. Üldiselt ei soovitata Yelloxit raseduse ajal kasutada, välja arvatud juhul,

kui kasu ületab potentsiaalsed riskid.

Imetamine

Ei ole teada, kas bromofenak/metaboliidid erituvad rinnapiima. Loomkatsetes on näidatud

bromofenaki sekretsiooni rottide rinnapiima pärast väga suurte suukaudsete annuste manustamist (vt

lõik 5.3). Kuna bromofenaki süsteemne toime imetaval naisel on ebaoluline, siis toimet rinnaga

toidetavale vastsündinule/imikule ei ole oodata. Yelloxit võib imetamise ajal kasutada.

Fertiilsus

Loomkatsetes ei täheldatud bromofenakil toimeid fertiilsusele. Lisaks sellele on süsteemne

ekspositsioon bromofenakile kaduvväike. Sel põhjusel ei ole vajalik rasedustestide tegemine ega

kontratseptiivide kasutamine ravi ajal.

4.7 Toime reaktsioonikiirusele

Ravimi silma tilgutamise järel võib esineda mööduv nägemise hägustumine. Kui ravimi silma

tilgutamise järel esineb nägemise hägustumine, siis hoiduge autojuhtimisest ja masinate kasutamisest

kuni nägemise taastumiseni.

4.8 Kõrvaltoimed

Ohutusprofiili kokkuvõte

Tuginedes analüüsile, mis kaasas kõik patsiendid, kellele katarakti operatsiooni järgse postoperatiivse

põletiku ravi kliinilistes uuringutes manustati Yelloxit (n = 973, kusjuures n = 356 Ameerika

Ühendriikides tehtud uuringutes ja n = 617 Jaapanis tehtud uuringutes), esines üks või mitu

kõrvaltoimet kokku 3,4% patsientidest (6,7% Ameerika Ühendriikide uuringute patsientidest ja 1,3%

Jaapani uuringute patsientidest). Uuringute kogumis esinenud kõige sagedasemad või kõige tähtsamad

reaktsioonid olid ebatavaline tunne silmas (0,5%), sarvkesta erosioon (kerge kuni mõõdukas) (0,4%),

silma kihelus (0,4%), silma valu (0,3%) ja silma punetus (0,3%). Sarvkestaga seotud kõrvaltoimeid

täheldati ainult Jaapani populatsioonis. Kõrvaltoimed olid ravi katkestamise põhjuseks harva –

kõrvaltoime tõttu katkestas ravi enneaegselt kokku 8 patsienti (0,8%). Nende patsientide hulgas oli 3

patsienti kergekujulise sarvkesta erosiooniga (0,3%), 2 patsienti silmalau turse (0,2%) ja üks iga

järgmise seisundiga patsient (0,1%): ebatavaline tunne silmas, sarvkesta turse või silma kihelus.

Kõrvaltoimete tabelloend

Järgmised kõrvaltoimed klassifitseeriti vastavalt järgmistele esinemissagedustele: väga sage (≥1/10),

sage (≥1/100 kuni <1/10), aeg-ajalt (≥1/1000 kuni <1/100), harv (≥1/10 000 kuni <1/1000) või väga

harv (<1/10 000). Igas esinemissageduse grupis on kõrvaltoimed toodud tõsiduse vähenemise

järjekorras.

Kõrvaltoimed on alltoodud tabelis esitatud organsüsteemide ning esinemissageduste alusel.

MedDRA

organsüsteemi klass

Sagedus Kõrvaltoimed

Aeg-ajalt Vähenenud nägemisteravus

Hemorraagiline retinopaatia

Sarvkesta epiteeli defekt**

Sarvkesta erosioon (kerge või keskmine)

Sarvkesta epiteeli häire

Sarvkesta turse

Reetina eksudaadid

Silmavalu

Lauveritsus

Nägemise hägustumine

Fotofoobia

Silmalau turse

Eritis silmast

Silmade kihelus

Silmaärritus

Silmapunetus

Konjunktiivi hüpereemia

Ebatavaline tunne silmas

Ebamugavustunne silmas

Silma kahjustused

Harv Sarvkesta perforatsioon*

Sarvkesta haavand*

Sarvkesta erosioon, raske*

Skleromalaatsia*

Sarvkesta infiltraadid*

Sarvkesta häire*

Sarvkesta arm*

Aeg-ajalt Ninaverejooks

Köha

Eritis nasaalsiinustest

Respiratoorsed, rindkere

ja mediastiinumi häired

Harv Astma*

Üldised häired ja

manustamiskoha

reaktsioonid

Aeg-ajalt Näo turse

* Rasked; üksikjuhud turustusjärgse kogemuse alusel enam kui 20 miljonil patsiendil.

** Täheldatud annustamisel neli korda ööpäevas.

Sarvkesta epiteeli lagunemise tunnustega patsientidel tuleb Yelloxi kasutamine koheselt katkestada

ning nende sarvkesta seisundit tuleb hoolikalt jälgida (vt lõik 4.4).

4.9 Üleannustamine

Yelloxi juhuslikul allaneelamisel tuleb juua vedelikku ravimi lahjendamiseks.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Farmakoterapeutiline grupp: oftalmoloogilised ravimid, põletikuvastased ravimid, mittesteroidsed;

ATC-kood: S01BC11

Toimemehhanism

Bromofenak on mittesteroidne põletikuvastane ravim (NSAID), mille põletikuvastase toime aluseks

arvatakse olevat ravimi võime eelkõige tsüklooksügenaas 2 (COX-2) inhibeerimise kaudu blokeerida

prostaglandiinide sünteesi. Tsüklooksügenaasi 1 (COX-1) inhibeeritakse vaid vähesel määral.

In vitro inhibeeris bromofenak prostaglandiinide sünteesi küüliku tsiliaarkehas. IC50-väärtused olid

bromofenaki (1,1 μM) korral väiksemad kui indometatsiini (4,2 μM) ja pranoprofeeni (11,9 μM)

korral.

Bromofenak kontsentratsioonides 0,02%, 0,05%, 0,1% ja 0,2% inhibeeris praktiliselt kõiki

silmapõletiku tunnuseid uveiidi eksperimentaalses mudelis küülikutel.

Kliiniline efektiivsus

Kaks korda ööpäevas manustatava Yelloxi kliinilise ohutuse ja efektiivsuse hindamiseks katarakti

operatsiooni järgse postoperatiivse põletiku raviks tehti Jaapanis kaks II faasi multitsentrilist

randomiseeritud topeltmaskeeritud paralleelrühmadega uuringut ja Ameerika Ühendriikides kaks III

faasi multitsentrilist randomiseeritud (2:1) topeltmaskeeritud paralleelrühmadega platseeboravimiga

kontrollitud uuringut. Neis uuringutes manustati uuritavat ainet ligikaudu 24 tundi pärast katarakti

operatsiooni ning jätkati ravimi manustamist kuni 14 päeva. Raviefekti hinnati kuni 29 päeva pärast.

Yelloxi grupis saavutas märkimisväärselt suurem osa patsiente platseeboravimi grupiga võrreldes –

vastavalt 64,0% vs 43,3% (p<0,0001) – silmapõletiku täieliku möödumise uuringu 15. päevaks.

Platseeboravimi rühmaga võrreldes esines esimese kahe operatsioonijärgse nädala jooksul oluliselt

vähem rakke eeskambris ja helendust – Yelloxi rühmas oli 85,1 protsendil patsientidest helenduse

skoor ≤1 vs 52 protsendiga platseeboravimi rühmas. Põletiku kadumiskiiruse erinevus ilmnes juba

3. päeval.

Jaapanis tehtud suures hästi kontrollitud uuringus näidati, et Yellox on sama efektiivne kui

pranoprofeeni silmalahus.

Lapsed

Euroopa Ravimiamet ei kohusta esitama Yelloxiga läbi viidud uuringute tulemusi laste kõikide

alarühmade kohta postoperatiivse silmapõletiku korral (vt lõik 4.2 informatsioon kasutamisel

pediaatrias).

5.2 Farmakokineetilised omadused

Imendumine

Bromofenak imendub läbi kataraktiga patsientide sarvkesta tõhusalt: ühekordse annusega saavutati

150...180 minutit pärast annustamist vesivedelikus keskmine tippkontsentratsioon 79±68 ng/ml.

Vesivedelikus püsis kontsentratsioon 12 tundi ja silma peamistes kudedes, sealhulgas reetinas, olid

kontsentratsioonid mõõdetavad kuni 24 tundi. Bromofenaki silmatilkade manustamisel kaks korda

ööpäevas ei olnud ravimi plasmakontsentratsioon mõõdetav.

Jaotumine

Bromofenak seondub suures ulatuses plasmavalkudega. In vitro seondus 99,8% inimese vereplasma

valkudega.

In vitro ei täheldatud bioloogiliselt olulist seondumist melaniiniga.

Radioaktiivse märgistusega bromofenakiga tehtud uuringud küülikutel on näidanud, et paikse

manustamise järel on suurim kontsentratsioon täheldatav sarvkestas, sellele järgnevad konjunktiiv ja

vesivedelik. Läätses ja klaaskehas täheldati ainult väikesi kontsentratsioone.

Biotransformatsioon

In vitro uuringud näitavad, et bromofenak metaboliseerub peamiselt CYP2C9 kaudu, mis puudub nii

iirises-tsiliaarkehas kui ka reetinas/soonkestas. Samuti on selle ensüümi aktiivsus sarvkestas väiksem

kui 1% nimetatud ensüümi aktiivsusest maksas.

Suukaudselt ravitud inimestel leidub plasmas peamiselt muutumatut lähteühendit. Tuvastatud on

mitmeid konjugeeritud ja konjugeerimata metaboliite, kusjuures peamine uriiniga väljutatav metaboliit

on tsükliline amiid.

Eritamine

Silma manustamise järel on bromofenaki poolväärtusaeg vesivedelikus 1,4 tundi, mis näitab kiiret

eliminatsiooni.

14C-bromofenaki suukaudse manustamise järel tervetele vabatahtlikele leiti, et radioaktiivsed ühendid

elimineeriti peamiselt uriiniga – uriiniga eritus ligikaudu 82% annusest ja roojaga ligikaudu 13%

annusest.

5.3 Prekliinilised ohutusandmed

Farmakoloogilise ohutuse, kroonilise toksilisuse, genotoksilisuse ja kantserogeensuse mittekliinilised

uuringud ei ole näidanud kahjulikku toimet inimesele. Siiski põhjustas suukaudne annus

0,9 mg/kg/ööpäevas (900 korda suurem kui soovitatav annus silma manustamisel) rottidel embrüodeloodete

surma, suurendas neonataalset suremust ja vähendast sünnijärgset kasvu. Tiinete küülikute

suukaudne ravi annusega 7,5 mg/kg/ööpäevas (7500 korda suurem kui soovitatav annus silma

manustamisel) põhjustas pesastumisjärgset embrüode hukkumist (vt lõik 4.6).

Loomkatsetes on näidatud bromofenaki sekretsiooni rinnapiima pärast annuse 2,35 mg/kg suukaudset

manustamist (2350 korda suurem kui soovitatav annus silma manustamisel). Silma manustamise järel

ei olnud ravimi kontsentratsioon plasmas samas tuvastatav (vt lõik 5.2).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu

Boorhape

Booraks

Naatriumsulfit, veevaba (E221)

Tüloksapool

Povidoon

Bensalkoonkloriid

Dinaatriumedetaat

Süstevesi

Naatriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks)

6.2 Sobimatus

Ei ole kohaldatav.

6.3 Kõlblikkusaeg

Avamata: 24 kuud

4 nädalat pärast esmakordset avamist tuleb kasutamata jäänud ravim ära visata.

6.4 Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

6.5 Pakendi iseloomustus ja sisu

5 ml lahust polüetüleenplastist pigistatavas pudelis, millel on pipetiga ots ja polüetüleenist keeratav

kork.

Ühte pudelit sisaldav pakk.

6.6 Erihoiatused ravimi hävitamiseks

Erinõuded puuduvad.

Kasutamata ravim või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikele seadustele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Croma Pharma GmbH

Industriezeile 6

A-2100 Leobendorf

Austria

Tel: +43 (0)22 62 684 68 0

Faks: +43 (0)22 62 684 68 15

E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/692/001

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

18.05.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Täpne informatsioon selle ravimi kohta on kättesaadav Euroopa Ravimiameti kodulehel