Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Yellox

ATC Kood: S01BC11
Toimeaine: bromfenac sodium sesquihydrate
Tootja: Croma-Pharma GmbH

Artikli sisukord

LISA III

PAKENDI MÄRGISTUS JA INFOLEHT

A. PAKENDI MÄRGISTUS

VÄLISPAKENDIL PEAVAD OLEMA JÄRGMISED ANDMED

KARP ÜHE 5 ML PUDELI JAOKS

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus

Bromofenak

2. TOIMEAINE(TE) SISALDUS

1 milliliiter lahust sisaldab 0,9 mg bromofenakki (naatriumseskvihüdraadina).

Üks tilk sisaldab ligikaudu 33 mikrogrammi bromofenakki.

3. ABIAINED

Boorhape, booraks, veevaba naatriumsulfit (E221), tüloksapool, povidoon, dinaatriumedetaat,

bensalkooniumkloriid (lisainfot vt pakendi infolehelt),

süstevesi,

natriumhüdroksiid (pH korrigeerimiseks)

4. RAVIMVORM JA PAKENDI SUURUS

Silmatilgad, lahus

1 x 5 ml

5. MANUSTAMISVIIS JA -TEE

Enne ravimi kasutamist lugege pakendi infolehte.

Okulaarne

6. ERIHOIATUS, ET RAVIMIT TULEB HOIDA LASTE EEST KÄTTESAAMATUS KOHAS

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

7. TEISED ERIHOIATUSED (VAJADUSEL)

8. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4 nädalat pärast esmakordset avamist tuleb kasutamata jäänud ravim ära visata.

Avatud:

9. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

10. VAJADUSEL ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE

11. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI JA AADRESS

Croma-Pharma GmbH

Industriezeile 6

A-2100 Leobendorf

Austria

12. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

EU/1/11/692/001

13. PARTII NUMBER

Lot

14. RAVIMI VÄLJASTAMISTINGIMUSED

Retseptiravim.

15. KASUTUSJUHEND

16. INFORMATSIOON BRAILLE’ KIRJAS (PUNKTKIRJAS)

Yellox

MINIMAALSED NÕUDED, MIS PEAVAD OLEMA VÄIKESEL VAHETUL SISEPAKENDIL

PUDELI ETIKETT

1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS JA MANUSTAMISTEE

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus

Bromofenak

Okulaarne

2. MANUSTAMISVIIS

3. KÕLBLIKKUSAEG

EXP

4. PARTII NUMBER

Lot

5. PAKENDI SISU KAALU, MAHU VÕI ÜHIKUTE JÄRGI

5 ml