Puudub Eestis kehtiv müügiluba või meil ei ole andmeid veel

Yellox

ATC Kood: S01BC11
Toimeaine: bromfenac sodium sesquihydrate
Tootja: Croma-Pharma GmbH

Artikli sisukord

PAKENDI INFOLEHT: INFORMATSIOON KASUTAJALE

Yellox 0,9 mg/ml silmatilgad, lahus

Bromofenak

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte.

- Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

- Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

- Ravim on välja kirjutatud teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile

kahjulik, isegi kui haigussümptomid on sarnased.

- Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet,

mida selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

Infolehes antakse ülevaade:

1. Mis ravim on Yellox ja milleks seda kasutatakse

2. Mida on vaja teada enne Yelloxi kasutamist

3. Kuidas Yelloxit kasutada

4. Võimalikud kõrvaltoimed

5. Kuidas Yelloxit säilitada

6. Lisainfo

1. MIS RAVIM ON YELLOX JA MILLEKS SEDA KASUTATAKSE

Yellox sisaldab bromofenakki, mis kuulub mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite (MSPVR;

NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drugs) rühma. Ravim blokeerib põletiku põhjustamisel

osalevad teatud ained.

Seega kasutatakse Yelloxit täiskasvanud patsientidel katarakti operatsiooni järgse silmapõletiku

vähendamiseks.

2. MIDA ON VAJA TEADA ENNE YELLOXI KASUTAMIST

Ärge kasutage Yelloxit

- kui te olete allergiline (ülitundlik) bromofenaki või Yelloxi mõne koostisosa (vt käesoleva

infolehe lõpuosas lõik 6 „Lisainfo“) suhtes;

- kui teil on teiste mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite kasutamise järel esinenud

astmahoogusid, nahaallergiat või intensiivset põletikku ninas. Mittesteroidsete põletikuvastaste

ravimite hulka kuuluvad näiteks atsetüülsalitsüülhape (aspiriin), ibuprofeen, ketoprofeen,

diklofenak.

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Yellox

- kui kasutate paikseid steroide (nt kortisoon), sest see võib põhjustada soovimatuid

kõrvaltoimeid;

- kui teil on veritsusprobleeme (nt hemofiilia) või on teil olnud neid varem või te kasutate teisi

ravimeid, mis võivad pikendada veritsusaega;

- kui teil on silmaprobleeme (nt kuiva silma sündroom, sarvkesta probleemid);

- kui teil on suhkurtõbi;

- kui teil on reumatoidartriit;

- kui teil on lühikese aja jooksul tehtud korduvalt silmaoperatsioone.

Lapsed ja noorukid

Yelloxit ei tohi lastel ja noorukitel kasutada.

Kasutamine koos teiste ravimitega

Palun informeerige oma arsti või apteekrit, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud mingeid muid

ravimeid, kaasa arvatud ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või toidate last rinnaga, pidage enne Yelloxi kasutamist nõu oma arstiga.

Yelloxit ei tohi kasutada kolme viimase raseduskuu jooksul.

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Yelloxi kasutamise ajal võib lühiajaliselt esineda nägemise hägustumist. Kui teil tekkis Yelloxi

kasutamise järel nägemise hägustumine, siis hoiduge autojuhtimisest ja masinate kasutamisest kuni

nägemise taastumiseni.

Oluline teave mõningate Yelloxi koostisainete suhtes

Yellox sisaldab naatriumsulfitit, mis võib põhjustada allergilisi reaktsioone.

Yellox sisaldab säilitusainet bensalkooniumkloriidi, mis võib põhjustada silma ärritust. Ärge kasutage

Yelloxit kontaktläätsede kandmise ajal, sest teada on bensalkooniumkloriidi toime nende värvuse

muutjana. Lisaks ei ole kontaktläätsede kandmine katarakti operatsiooni järel soovitatav. Seega ärge

kandke Yelloxi kasutamise ajal kontaktläätsi.

3. KUIDAS YELLOXIT KASUTADA

Kasutage Yelloxit alati täpselt nii nagu arst on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu

oma arsti või apteekriga.

Annus ja ravi kestus

Soovitatav annus on üks tilk Yelloxit haige(te)sse silma(desse) kaks korda ööpäevas (hommikul ja

õhtul). Ärge kasutage ravimit rohkem kui üks tilk haige(te)sse silma(de)sse 2 korda ööpäevas.

Alustage Yelloxi kasutamist järgmisel päeval pärast katarakti operatsiooni. Jätkake tilkade kasutamist

esimese kahe operatsioonijärgse nädala jooksul. Ärge kasutage Yelloxit kauem kui 2 nädalat.

Manustamine

- Enne silmatilkade kasutamist peske käed.

- Leidke endale mugav ja kindel asend.

- Eemaldage pudelikork keerates.

- Hoidke pudelit allapoole suunatuna pöidla ja sõrmede vahel.

- Kallutage pea tahapoole.

- Tõmmake puhta sõrmega alumist silmalaugu allapoole.

- Viige pudeli ots silmale lähedale.

- Ärge puudutage pipetiga silma, silmalaugu, silmaümbrust ega muid pindu.

- Pigistage pudelit õrnalt ühe tilga Yelloxi manustamiseks.

- Sulgege pudelikork tihedalt kohe pärast kasutamist.

- Hoidke pudelit kasutamisvälisel ajal tihedalt suletuna.

Kui kasutate mingeid muid silmatilkasid, jätke vähemalt viis minutit Yelloxi ja teiste silmatilkade

kasutamise vahele.

Kui te kasutate Yelloxit rohkem kui ette nähtud

Loputage ravim silmast sooja veega välja. Ärge pange silma ühtegi tilka ravimit enne järgmist

plaanilist manustamiskorda. Yelloxi juhuslikul allaneelamisel tuleb juua vedelikku (nt klaasitäis vett)

ravimi lahjendamiseks.

Kui te unustate Yelloxit kasutada

Kui üks ravimi annus jääb vahele, pange see silma niipea kui meenub. Juhul, kui järgmise annuse

kasutamise aeg on peaaegu käes, siis jätke ununenud annus kasutamata. Jätkake ravi järgmise

planeeritud annusega. Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Yelloxi kasutamise

Ärge lõpetage Yelloxi kasutamist ilma arstiga nõu pidamata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka Yellox põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui teil esineb langenud nägemisteravust või hägust nägemist üks nädal pärast ravi lõppu, peaksite

pöörduma kohe oma arsti poole.

Allpool loetletud võimalike kõrvaltoimete sagedus on määratletud järgmise esinemissageduste

klassifikatsiooniga.

Väga sage esineb rohkem kui ühel kasutajal kümnest

Sage esineb ühel kuni kümnel kasutajal 100st

Aeg-ajalt esineb ühel kuni kümnel kasutajal 1000st

Harv esineb ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st

Väga harv esineb vähem kui ühel kasutajal 10 000st

Ei ole teada olemasolevate andmete alusel ei ole sagedust võimalik hinnata

Kui märkate silmatilkade kasutamise ajal ükskõik missuguseid kõrvaltoimeid, pöörduge viivitamata

oma arsti poole.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal 1000st)

Võõrkeha tunne silmas, silma punetus ja põletik, silma pinna kahjustus ja põletik, eritis silmast,

sügelemine, silma ärritus või valu, silmalau turse või veritsus, põletikust tingitud nägemishäire,

hõljuvad osakesed või liikuvad täpid silmade ees või nägemise halvenemine, mis võib viidata silma

tagaosa (võrkkesta) veritsusele või kahjustusele; ebamugavustunne silmas, valgustundlikkus,

nägemisteravuse vähenemine või hägune nägemine, näo turse, köha, ninaverejooks või nohu.

Harva esinevad kõrvaltoimed (esinevad ühel kuni kümnel kasutajal 10 000st)

Silma pinna kahjustus, silma punetus, astma.

Kui ükskõik milline kõrvaltoimetest muutub tõsiseks või kui te märkate mõnda kõrvaltoimet, mida

selles infolehes ei ole nimetatud, palun rääkige sellest oma arstile või apteekrile.

5. KUIDAS YELLOXIT SÄILITADA

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage Yelloxit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile ja karbile pärast märgist

„EXP“. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.

Nakkuse vältimiseks visake pudel ära 4 nädalat pärast esmakordset avamist isegi siis, kui pudelis on

veel lahust.

Kirjutage karbi sildile selleks ettenähtud kohta pudeli avamise kuupäev.

Ravimeid ei tohi ära visata kanalisatsiooni kaudu ega koos majapidamisprügiga. Küsige oma

apteekrilt, kuidas hävitatakse ravimeid, mida enam ei vajata. Need meetmed aitavad kaitsta

keskkonda.

6. LISAINFO

Mida Yellox sisaldab

- Toimeaine on bromofenak. Üks milliliiter lahust sisaldab 0,9 mg bromofenakki

(naatriumseskvihüdraadina). Üks tilk sisaldab ligikaudu 33 mikrogrammi bromofenakki.

- Abiained on boorhape, booraks, veevaba naatriumsulfit (E221), bensalkooniumkloriid,

tüloksapool, povidoon, dinaatriumedetaat, süstevesi, naatriumhüdroksiid (happesuse

normaliseerimiseks).

Kuidas Yellox välja näeb ja pakendi sisu

Yellox on läbipaistev kollane vedelik (lahus), mis tarnitakse pakis, mis sisaldab ühte keeratava korgiga

valget plastpudelit, milles on 5 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Croma-Pharma GmbH

Industriezeile 6

A-2100 Leobendorf

Austria

See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Tootja

Dr. Gerhard Mann

Chem.-pharm. Fabrik GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

13581 Berlin

Saksamaa